Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1869

lic Noiiiliiiïoli ke ilkomsten nelke het gebruik der Sohmidlsche Anti RheumAUschc Waldvvol l iilm 11 25 011 lO et het pik Doiineiiiiaaldeu Olic h SB en 70 et dc flesch ain dui eiide lijders vnii liihl en Kliiuimliik hoeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmi idelen te veigcefs bcpi fdl vv ircii bij7 iidero nnbcvtlin en van HH Geneeskundigen geven vold tiide bevvij tii der ilfupdclijkheiil iikiijglinar ui ondorstaaude d pots alsook de zoo alom bero mde VV ildvvol Gc ond hiiils KlerdinnStiikktii btkend als hilioed en geneesmiddel lepenalle Jicht en B ieumatischt aandoeuiuger Schiiudtsehe liORSTBONBONS i 30 et de doos ynntle hit bo te middel voor Slijm lltc t A crkoudheid Asthma benaauwde Borst en KlbFUlNADEL POMADE 60 et de flioon IS 0 11 pocilkoop en heiUaam middel tegen Eheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het iiiiviUiii V m lm Huren het vroeg grijs woiden ir urs vcisi hilleude Waldnol Hoofd til vuUic Urpiils op dt gcliiuiksi iuwijfingen Aanviuig om PI l ÓT bij M J HAM UlrecU I wiiiicii Is i 1 11 111 i 11 rno ii iiiui Tison II I Do l llnJ clll I i mi kniJi il aiuori iiii iiid oi 1mi l l LLIIltClltll 1 111 V M1L1I liult UU lllllllUlLf tit U l liilliim K nn 1 I 11 I lio l H hj iliii N pulini li It ll II tP It Uii aii ill II III inter 1 I nil 11 1 t n J t id liiiislij IS I 1 111 liifi 1 i RHMtci hunr oon Jl PetMsI 1 Id dt tnsU lull g I li van cine Ni iclt tHillt MlVr 1 liül ll l sf 1 WÜldt ilLbuUwd CU mi iiiilliutii luicu luilil il loliii U I oiisU III n ii wuultu 1j luiliiüLii üul os rii pciirnKt I fi mil lit 111 1 r 1 diL mi bii liftft oiii to kuinfll ta diii i 1 Hfi ili Uii NtiliHLdLii dt sUoteii die ij ÜU kmiiicn I 1 111 IJi IÏ11 s 11 1 miiiM licift loor lunil dut lüilliocu roe litU uin ilül dl hl iit ucdiicii vuil j i ui Akxltidil IJlu liit t III lilt r üinctliLUitTit Kitw diü ti ct vkkktu cii iS doriiiit 111 ttii It lii liiid isuilP ntltinmi 1 Iiowc iiii oiitalinii Sniiiiu r I iiiti iittii lufupilud ju Jüi iIl III itia keikblll djl ij nut mui tddill Milliia vuül dl Km iiulil 111 Amiii I bistnii tli i diic du end vijtl oudtrd dii blid ii I si d Gij qi il 111 lunloi Is Jl jiili ttiar gttiiilcid door eeiic uiidbi Mii iiiu i dcii Jo iii 24stcn cm J o jscliupeii oi d i i i j i s r 1 V R K I I 1 d II i U N Gouda 2 1 jg i um vverd lol lu a in n Ici piijs llllvOoll Tuülsi he pii OK t k o y iOU no iili kl 305 2pcun die u in I 00 i J 00 1 oldci ni e ƒ 10 O J i I ï i I uijn pirlijljcb iiieu c koiidiii tot 1 0 mrt fTLpliiist iioi icii Hoggp onfiiiiidtr I 0 50 i 10 25 I nikc ZeeuBsche ƒ 10 35 a 10 75 jeisr uiide met aiiip fh hIpii Nieu o ƒ 5 50 i ƒ fi 25 Huvtr korto I 20 i 5 40 I lto lai o f il A f 100 IiufkHtit fiui liinsolic pci 110Ü kilo ƒ 10 Noi iilbr f i 55 11 3 6 l ijiilcbüüi iii 7 0 I ƒ s 40 Uuivtliuoi fu J 8 75 I lO lÏLiiuep ii iil v oiiiig iiiigdiodiii y 7 75 1 S 10 Dc ecm iikl liijna 7oiideranu oer eii met UnnKPii liniidil boliipm lug v ukeiis en biggei uuilt Uig It itikooptii Kiii3 niiipcvnerd K piriijen 2ii 3 f ocbülei m 1 ƒ 1 3 1 Uoiboter ƒ 1 Ü ƒ 1 10 Burgorlijko Stand 11 lil IN i A rsn m min I Om in I n N t V c 1 1 1 J J olldöll btij ii Ml d 1 M ji j 5 m f M i m ii3 11 lil V 1 Il cii 11 van din Berg V VI is en 1 vnn l u tl vjiii dtlW lik fn M fih il o 111 1 V 11 k lil J I il l t Ui dl II v lll J tl wtn vin 11 1 lic vtl t ii van s ui n ADVEHTENTIEM Openbare VERKOOPINGEN to GOUDA op DINOSDAG dei Cl AUnUfeTüb 181 0 des Tooimiddags ten O uie in h t loknal aau do peperstiaat wijk K n 217 vin Mniklen Bedden KIcederen Linnen enz en op DIXr fcDAC dni 7 iLFTi MHEl 18 6 dts Mioinrdd ij ton O mp ton sIcH iuizo vin Mo ufvroiiw de weduwe iin dui lliei 1 n Dm L AH aii do goiiui dii iiion Gr WElikrOOüD ZILVLIJ n lUWHIXrV Nidoio 11 Irchtinfïon ijn to b Konun tonKiiiitoie Mu dm Xotniw V 1 lOLTUliNDROOG l LK r lT t lo mh WORDT GEVRAAGD ten spoedigste mccneBROOÜ en BLSCIIUITBAKKERIJ 0 11 lONt l LlNb van 1G 18 Jaren conig ii s mei litt vak btkeiul Adres u persoon of lUil fiauo luevtu i ndci lo l i H B bil don Boekluuuklaai A lüUiMvMAN til Gin HA KIXDERKEIIMIS 18C9 ssyu cs Ahorenb haai mautlaat uetr te leggen beiitht de Commissie voor ile Kiuderkennis dat de v rautwooukny der haar toevertrouwde gelden voor de lees tvieniig van VRIJDAG ö AUGUSTUS ton huize van den Secretaris ter In age hf t van eiken medowerkci Heelt de CommisMe met te roemen over de mcdeworkiug van enkele en juist van personen vau wie tegenwerking het allerminst was verwacht zi heeft daarentegen ook menig bewijs van sjmpatlue en samenwerking ontvangen eu diuirvoor betuicht zjj openlijk haren dank met biltofd veizoek deze algemeens daukhstuigiug als aan ieder in t bijzonder gertcht wel tt iMÜtu iianneinen Ooum 25 Augustus 18G9 15 M PERK H J STEENBERGEN 11 J G l URSTNER W BEGEER A W RIEGEN Seciietaris Brönner s Patent Gasbranders besparen bij gelijke lichtsterkte 20 a 30 en ondtr omstandigheden nog meer aan gas en wolden lAxeken kosteloos op proef gegeven Het prospectus wijst op vele attesten mt A érferfonrf Hooi ii i ï por voor geheel Nederland by J GoPFLKr Wijnstiaat ROTTERDAM I n Si I L ondergetcekeiiden verklareu gaarne i Il liiiii na naiin keurige proerDemiog iii hunne illentitinek nde hdmirie gebltktn is dal de Bróaner s Patentbrandors by geigke hcht stcrklc ime besj a mg geven lan ruim io V m het gasverbruik latende lan houder de er lerklaring de volle bevoegdheid om da irvaii naar cigea goedfiU den gebiuik te maken JmsletJam 23 luiu 1809 il it VAN PEIl POT Co Trr iii tinme Piouue en J insl i arantie worcU alhier ein actief Agent of Ijepulhmdir gezucht Radci sloonibool d ÏJssËLr 111 Gouda I BEKROOND i l 1865 I i O r o 11 1 o I Belang Jio mp j gouuk h l mU 1 W y Jvl Il I J q h M 1 1 iWI kFlkm MouIJtoit i A I 1H1 OtiilwaUr J VA Idl U NI U 1 IICN VFDMLlF ï UlolL kMSSP S OPENBARE TERKOOPING Op DONDERDAG den O hlCPTEMBER 1869 des middags ten 12 ure in hot logomoiit het HERTHUISteGoiro vttn een porcoel best HOOILAND liggende in den polder BROEKVELD te ZWAMMEBDAM groot mot weg cu water S bundois 91 roeden 10 ellen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORT U UN DROOGLEEVER te Gouda TeïnJUR of te KOOP te HAASTRECHT Een WOONHUIS met TUINTJE en raime WERKPLAATS uitmuntend geschikt voor alle bedrijven bjj onder voor wagenmaker waaraan dadeljjke behoefte is Te bevragen bij Notans J G BROUWER NIJHOFF te Hmstrechl Bneven franco BiJ DE BREUK SMITS te Leyden verschijnt BAlMMÜMfl OF het EIrakauer Klooster schandaal Dooa A BUIJS Prjjs 30 cents Zfl die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan MejufvrouM GBERTKUIDA VAN PER ZWALM Weduwe v m den Heer DANIEL VAN DER LAAR gewoond hebbende en overleden te Gouda worden verzocht daarvan vóór 15 September 1869 opgaaf of betaling te doen ten kantore van don Notans W J PORTÜIJN DROOGLEEVER te öoMrfa I BEKROOND I I 186 7 I I r A u IJ s i gBRONZFN MEDAll I h i üoelofiatettdoein H NADBRMA RutloiJum AVid P i E kOSlTR W ih iu Wed WOLFP en ZoÓV llunh Geb PICNNIXG ii iig A Dl V fLDJij Ihthfn J B M0LLÏ5 CovM J itd lunji Bnnkma e r i g t i 18 D uit j WC gesoj Dl DA Iran Ir de eenel echa l ee tot iu eeuw ro gor 1 u gestek geen o meem geves L hefde gehooi die aa i ala wi dan n i voor e dien m ondersf ken d m de 1 mindei leven ui spaar2oa gemeen flooten by de ie mstanctu de bezit ling O staan al eene ma menschh belang te gaan en Aust Europa leven da zonder roemt r digen 1 heffen eij onbewus De cel vaderlani idiiiiiiwiwi iiijir ji i M ii iy ii iLaj iiii i jili