Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1869

1869 Zondag 29 Augustus N 782 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiilieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt do uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel iiieei 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Noimners VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan gescMeden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Vaderlandsliefde en VVereldburgerscliap I In de gewone opvatting is de vaderlandsliefde eene voortreffelijke deugd en het wereldburgerschap efue dwaajheid Vondel zong de liefde tot zflr land is ieder aangeboren en in onze eeuw roemde een ander dichter Wereldburger ban ik niet Het is hiermede doorgaans gesteld als met zooveel anders men weet zich geen rekenschap te geven van de gekoesterde meeiiin meu heeft niet nagedacht en géene gevestigde overtuiging Als wjj de vaderlandsliefde mede ter wereld brengen even als het gehoor en de reuk dan zal toch wel niemand iie aandoening als eene deugd beschouwen en als wjj ons beroemen geen wereldburger te zjjn dan moesten w bedenken dat w j Socrates voor een dwaas verklaren die zich verhief op dien naam Wij Leljben ons vaderland hef maar daarin ondersc iieiden wij ons niet boven andere volken dat vindt men overal ter wereld zoowel in de rijk gezegende gewesten als vooral niet minder inde weinig bedoelde streken waar het leven moeilijk valt en de genietingen hoogst spaaj zaain zijn toegedeeld Dat hebben Aj gem sen met onze minst besahaafVle uatuurgenoocen en die gehechtheid verloochent zich niet bij de redelooze schepselen Dit is dan eene instinctmatige vaderlandsliefde die slechts waarde bezit als de kiem cener hoogere ontwikkeling Op dezen lagen trap van dierlijkheid staan allen wier ontwikkeling wordt belet in eene maatschappij die zoo hoog opgeeft van menschlieveudheid en ijver voor het algemeen belang Wij behoeven de barbaarschheid niet te gaan opzoeken in het binnenste van Afrika en Australië in het hart van het beschaafde Europa in do groote steden in ons vaderland leven duizT Jen en tienduizenden die opgroeien zonder eenige geregelde ontwikkeling en men roemt nog wel do vaderlandsliefde dier ellendigen dit is het instinct tut een deugd verheffen en zedelijke waarde toekennen nan een onbewust natuurlijk gevoel De eerste ontwikkeling en verhooging der vaderlandsliefde is de vcrs tiindelijke liet ver stand is oen berekenend vermogen het zoekt wat ons voordeel brengt Maar niemand meene dat vaderlandsliefde door onderricht en leering verkiegon zal worden het is veeleer de regelma igo ontwikkeling van het natuurlijk gevoel Het loven is liefhebben en de waarde van het leven bestaat daarin wat en hoe men lieflieeft De liefde begint als onbewust bij de moeder de huisgeuooten het htds de buurt de plaats der inwoning de omfitreken de provincie en het vaderland Dat zyn zoovele trappen van ontwikkeling waartoe wy in den loop van de gewone omstandigheden komen Wjj weten dat er velen gevonden wjorden die dit proces niet ten einde brengen wier liefde zoover niet gaat b v een boer die zijn dorp als het middelpunt der schepping beschouwt en behoeven wij de stedelingen ver te zoeken die het belang hu iner stad hooger stellen dan de welvaart das vaderlands Doch dat zijn afdwalingen en vrkeerdheden men moet alles ten offer brengen aan het hoogste het belang des vaderlaads Gb u kleingeestigheid geen provincialismu v ij moeten liefhebben geheel Nederland Zoo is daii Zuid Holland liefhebben een ongeoorlould gevoel en vjjfmaal Zuid Holland liefhebben de hoogste deugd maar dan verder gaan en de gehecle wereld in zijne liefde omvatten eene belachelijke dwaasheid Dit betreft den omvang onzer liefde het hoe heeft ook zyne eischen Veistandige liefde is eigenbatig Wij hebben lief omdat het ons voordeelig is De kracht der gewoonte doet ons veel lit een gunstig oogpunt beschouwen velen achten alles wat hun naliij is het beste en wij Nederlanders onderscheiden ons da vrin zoodat wij wel de Chineezen van Europa genoemd worden Marir waar de verstandelijke ontwikkeling eene z kore volmaking bereikt daar heet het ubi b 711 il i ftiilria de eigenbatige verstaudameiisch vindt iju vaderland overal waar het hem wel gaat Het verstand doodt de zinnelijke gehechtheid Dan kan men het elders boter vinden Want de verstandige liefde moot rusten op groudi H Vij kunnen Nederland moeilijk liefhobljen ouidul hot scliooner is en vruchtbaarder dan aiidorogeweslen Wij worstelen eeuwen lang mi on e moerasson t bevoilit on togen het dreigend element dut Imveii oii e lionfili n wordt opgestuwd en wij zonden het tiende van onze volhardende vlijt niet behoeven om iii rijker landstreken tienvoudige vruchten te verzamelen Daarom hechten wij dan ook zoo sterk aan dit waterland omdat wij het met noeste vlijt en vreedzame volharding aan de zee hebben ontwoekcul Toch is dit een grond van eonigzins parti dip e ingenomenheid maar het ontbreekt ons aan geen duchtiger beweegreden die ons het vaderland oprechtelijk doet liefhebben Algemeen Overzicht GouDi 28 Augustus De telegraaf bericht dat Prim naar Vichy vertrokken is Dit blijk van vertrouwen in den tegenwoordigen stand van zaken beteekent meer dan de dagelijkscho berichten van het uUeenjngen der Carlistische benden die dan toch waarlijk zeer talrijk moeten zijn Men begint weder te denken over de verkiezing van den koning Dit schjjnt geheel eene zaak van intrige Hec volk begeert geen koning tenzjj de partij van don Ca los en de aanhangers van den prins van Asturie Montpensier heeft eenigen aanhang maar van geen overwegenden invloed Nu wordt Serrano voorgesteld en als er dun toch een koning moet zjjn zou zyno verkiezing verstandiger zyn dan het benoemen van een vreemdeling Het rapport vanden hr Devienne vindt weinig syrapathie in Frankrijk hij beantwoordt geenzins aan de van hem gekoesterde verwachting en hij blijkt niet veel anders dan een satelliet van Rouher die zich nog sterk doet gelden Die senatoren zyn in den regel reactionnairen en vijandig aan elke liberale concessie maar zij buigen voor den wil des meesters Dit is ook genoeg de afgevaardigden zullen meer van zich doen hooren en de rechten des volks hanJhaven tegen de dwaze vrienden dos keizers die hem tot een noodlottigen terugtred zouden wenschen te bewegen Het volk geraakt meer en meer in bewoging en hoewel de departementale raads vergadcringeii geene belangrjjke resultaten zullen opleveren kan men vqj zeker zijn dat aan geen iiugkoer tl denken is I e officionse bladen In liIk u uerk geno nni den kri er ge eiul i