Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1869

r liouili li u tiit iili i iiKvli la tcllu li s het goniclit van s ediiiig torugkwreiidi oiip stclilhoid De keizerin is ooli ti i ulLjemcouc gcruststelliiij met Imnr 70011 op reis siogimn do reis imar het Oüstou is nlgostelil i iihivre spoedige terugkomst wnwschjjulijk BUITENLAND ENGELAND Het piirlcmcntslid de heer Mundell i heeft dinsihg jl IC Sheffield het woord gevoerd in ccne mceung elke iu de open lucht hitJ gehouden en iloor meer dan 10 000 personen werd bijgewoond Zijne rede was hoofd akelijk een overzicht van hetgeen iu de jongsie parlcrneutaire zitting was tot stand gebr icht ter ijl hij aan het slot zijner speech te kennen gaf dat volgens zijn gevoelen de eerstvolgende nieuwe verkiezing bij geheime stemming 0H pl iats hebben en de ij e aarop thans het parlement wordt samengesteld tot het verleden zou bchoorcn Ue heer Alundclla bracht arme hulde aan den lieer Gladstone die toonde de ware man te zijn om de liberale beginselen in uen lande Ie doen zegevieien Iu den laatsteii tijd wordi door de Engelschesoldaten zulk een verregaand misbruik gemaaktvan hunne apenen hetzij om zich zelven het levente benemen ol anderen te dooden ten gevolge van kleiii twisten dat de dagbladen er op aandringenom hun de apenen Ie ontnemen zoo lang zij zichin de kazerne bevinden Volgens de Vall Muil Ga ettt heeft de CmiltiiCutlolica het bekende orgaan van z h den paus het Darwinisme op de volgende wijze besproken Omdat de kerk leert dat God den raeusch heefi giMch ipeo willen de liberalen dit niet gelooven en beweren zij van apen af te stammen Dit dier hebben zij als stamvader gekozen omdat sat de eerste zamenzweerder de eerste omwentelingsman eu de eerste liberaal die ooit leefde de aap der grootheid was Vervolgens hebben zij opgemerkt dat de aap is onbeschaamd kwaadaardig ookietoh ea bovenal geneigd tot diefgtal zoodat hg juist d hoedanigheden der liberalen heeft De liberalen zijn de apen van de kerk en van God en volgen hierin bet voorbeeld van deu duivel hun heer en meester Dit is de oorzaak van hunnen haat en hunne Tyandsebop jegens de kerk Zoodra de paus een Bcumenisch concilie te Ilome bijeenroept willen de liberalen een concilie van vrijdenkers verzamelen Id ëén woord het liberalisme is niets dan naapery De dagbladen geven lange beschrijvingen vande totale zonsverduistering welke op 7 aug in deVereenigde Staten heeft plaats gehad ïe Springfield Illinois heeft eene wetenschappelijke commissie bestaande uit verschillende professoren in de sterrekunde begunstigd door het heerlijkste weder dezonsverduistering waargenomen welke ten 4 35 inden namiddag aanving van vijf minuten na vijfuur tot acht minuten na vyf uur totaal was en tenzes uur drie minuten was afgeloopen Niet minderdan 235 pholographisehe afbeeldingen van de eclipszijn door die commissie genomen Verscheidene sterren werden gezien de kippen en kalkoenen gingenop stok doch eenige grazende koeien schenen deongewone duisternis niet op te merken P R A N K R IJ K De minister van binnenl zaken heeft aan de autoriteiten iu de zuidelijke provinciën des lands en te P irijs instructien gezonden om de handelingen der Carlisten nauwlettend gade te sl um De minisier van oorlog heeft met zijne ambtgenooten gcconferterd over de verschillende vraagstukken der Frausche politiek en schijnt het meestm zienswijze overeen te stemmen met den prins dela Tour d Vuvcrgne De verdeeling des rijks in grooto militaire commandemeuten is dikwerf door voorstanders der liberale begrippen en ook door die van bezuiiiigiugafgekeurd Volgens een gerucht ook door de iWnemedegedeeld is de nieuwe minister van oorlog tegendie instelling en heeft het gouvernement in beginsel tot het opheffen daarvan besloten De geueiadlLeboeuf die vooi zijne benoeming tot minister v inoorlog aan het hoofd stond van het Ode grootemilitaire commando zul in die betrekking geen opvolger bekomen Het Jou n Off verklaart dat de amnestie nietvan toepassing is op de personen veroordeeld terz ike van samenzwering tegen het leven van denkei cr of van eenig ander politiek persoon De tijdingen uit de de i irienjtiiii u zijn nog niet volledig genoeg om zich een juist denkbeeld te vormen van den loop dien de beraadslagingen der departementale raden zullen nemen De eerste staaltjes die bekend geworden zijn omtrent de elsprckcndheid in de zitting dier liohomcn aan deu dag gelegd waren weinig geschikt om eene politieke beraadslaging of zelfs gedaohtenuiting te verwachten De minister vnn openbare werken de heer Grossier den raod van de Somme presideereiide heeft de staatkunde aangeroerd maar op eene wyze waarin de waarschuwing opgesloten Ing om er verder geen w oord van te reppen De belangrgke gebeurtenissen die nu tot stand zuUeo komen zeide hij behooren nog te zeer tot het domein der discussie van den senaat De minister van Biunenlnndsehe zaken heeft bg het openen van den raad der Gironde slechts eene zeer korte rede gehouden waarin hij zorgvuldig alles vermoed wat tot de politiek betrekking heeft De heer de l ersigny die voornemens wan de zitting vnn den raad te St Etienne zonder redo te openen heeft aan de verzoeking om zich te doeu hooren of van zich te doen spreken niet kurmeu weerstaan Hij heeft gesproken gelijk altijd als de doctrinair van het keizerrijk In den ra ul van de 13 d K is evenwel reeds door den heer de Ij irthclemy de wensch uitgedrukt dat bij ccne verandering der kiesdistricten die de regeering geheel naar eigen inzichten natuurlijk zonder goedkeuring der vertegenwoordiging ingedeeld heeft de departementale raden vooraf gehoord worden In den raad van het departement de la Sarthe heeft een der leden de aandacht der regeering gevestigd op de volgende vier punten waarvan bij ccne oplossing in liberalen zin verlangt de wgze van de verkiezing der maires verandering in de indeeling der kiesdistricten wijziging vau ari 75 der constitutie van het jaar VIII hetwelk bepaalt dat de ambtenaren wegens overtredingen in de uitoefening hunner betrekking buiten toestemming van deu staatsraad niet door particulieren voor den gewonen rechter vervolgd kunnen worden de 1 erliening der drukperswct ten aanzien van een gewichtig punt DUITSCHLAMD De Nationale Zeituitg stelt thans de vraag of er tot het verkrygeu eener goede verstandhouding tusscben Pruisen en Oostenrijk wel een beter middel zou bestitan dan de verwijdering van graaf r Beust uit het Oostenrykscltttaatsbestuur Het blad ii rerschrikkelijk boos op beoi en beschouwt zyue aftreding als de eerste voorwaarde tot eene gunstige verhouding tussehcn de beide mogendheden mita bij dan ook vervangen worde door een staatsman die werkelijk tot eene betere richting teu opzichte vau NoordDuitschland gezind is Alleen aan zulk een man zegt het blad kan het ook gelukken de beide deeleu der Oostenrijkscbe monarchie tot rust te brengen Zoolang men denkt dat het hof hetsij uit veroveringszuchl hetzij uit vrees er naar streeft om aan het rijk een brcederen grondslag en wjjder grenzen te geven kan van de bevolking niet verwacht worden dat zy zich iu de tegenwoordige grenzen veilig tevreden en gerust zal gevoelen Of graaf von Beust evenwel geneigd zou zijn om ter wille der Nut Zeitung zijne plaats voor een ander in te ruimen wordt natuurlijk zeer betwyfeld De offioieuse Pruisische organen beginnen zicheenigzins duidelijker uit te drukken met betrekking totde kwestie vnn het deficit op de betrooting vau oorlog Zij beweren nu dat Let gansehe tekort batgevolg is geweest van verminderde ontvangsten Dit wordt door gewoonlyk goed onderrigte personen niet slechts betwijfeld maar regtstrceks tegengesproken De landdag intussehen zal deswege nietworden aangesproken het is de ryksdag dien menzal vragen om een tekort v in 10 a 11 millioeu tb te dekken lii de Pruisische schatkist hecrscht thanseen zoo groote overvloed dat de minister van financicn heeft bepaald dat by vooruitbetaling derbelasting niet meer gelijk vroeger 5 pCt mag worden gekort Het gevolg hiervan is dat er nietvooruit betaald hetgeen trouwens niet noodig is r hieruit volgt nog iets anders namelijk dat ai de schrikbeelden vroeger door dien miuiiuster geschetst om den nood der Pruisische fiuaucien den volke duidelijk te maken niet danscli iduH beelden naren Te Bayreuth zijn in eene der zittingen vande GustaafAJolf vereeniging zeer belangrijke mededeelingeu gedaan door den heer Carasco evangelischpredikant in Spanje ten aanzien van len vooruitgang van het protestantisme iu zijn vaderland Wathet beginsel betreft zeide hij dit zal niet meerworden uitgeroeid daarenboven b j de natie bestaatdaartoe zelfs de zucht nieten dcregetring wenschtde zaak te ondersteunen Voor nog weinig tijds werddo belijder der protestaLSche leer vervolgd en naar de galeien verwezen Tliafls heeft men protestantsche kerken te SeviUa Cadix Gibraltar Grenada Malaga en vele andere steden des lands Wat betreft het verspreiden vni geschikte lectuur ten behoeve van het volk geschreven in protcstantschen geest dit geschiedt met meer door Engelsche vereenigingen want er wordt in die behoefte door iulandsehe maatschappyen en op andere wijze voorzien nllerwcge worden depots van dergeiyke geschriften bijbels ene aangetroffen De Karlsruher Zeitung van 24 dezer deeltmede dat bij de verkiezingen van 15 leden voorde kamer van afgevaardigden gekozen zijn 13 vande nationaalliberale en 3 van de ultramontaanscheportij terwyl er nu nog G verkiezingen moetenplaats hebben SPANJE De regeering heeft aan de tolbeambtea te Barcelona aangeschreven om een kist met bybels die men van daar in Spanje wilde invoeren ongehinderd te laten passeeren Deze bijbels waren voor twee jaren te Madrid voor rekening van een protestantseh geestelijke aldaar gedrukt doch de regeering dwong toen den eigenaar deze bybels onmiddellijk uit het land te zenden Ware toen de Engelsche gezant niet tusschenbeide gekomen dan zouden al de exemplaren vernietigd zijn geworden Thans kecren zy langs Frankrijk in het vrije Spanje terug De oorrespondent der Inde pendance verzekert dat de Carlistische opstand niet lang meer durenzal daar het geld begint te ontbreken Becds moeter 15 millioen realen zyn verspild aan deze pogingen die zonder eenige orde of beleid zijn ondernomen Men begrypt niet hoe de raadslieden van don Carlos hem den raad hebben kunnen geven 200 roekeloofi te werk te gaan daar het toch te voorzienwas dat verspreide beuden geen tegenstand vaueenig belang zouden kunD n bieden aan de troepen Het blad Dot BeitKt van Valencia bevat hetvolgende telegrata uit Madrid Men hoopt datde rtgeering eene krachtige houding zal aannemeBtegen de geestelyktn die bij deu opstand zijn betrokken Men gelooft dat de beweging bevorderdis door een gedeelte van de geestelykheid en datEome er ook niet vreemd aan is De minister Zorilla heeft naar men zegt belangryke documentenin bezit welke het bewijs leveren vau de deelnemingder geestelykheid aan de beweging In het militaire district van Gallioie heerschtvolkomen rust zoodat de colonnes die door dezestreek verspreid waren binnen kort naar hare garziuoenen zullen terugkeeren De Piario MereantU van Malaga en de Correode Andalueia dringen aan op de vorming van vrijhandelsvereenigiugen die bladen besohonwen hetvrijhandelsstelsel als het eenige dat de entwikkefingvau de welvaart ie Spanje kan bevorderen ♦ RUSLAND De regoering heeft aan de bevolking van het Poolsche gouvernement een zekeren vrydom van belasting geschonken uithoofde zy drie achtereenvolgende jaren door misgewas is geteisterd en daarenboven door andere oorzaken zware verliezen heeft ondergaan Gedurende drie jaren heeft men bijna geeiie belasting aldaar opgebracht en zoolang de omstandigheden n et eene geheele verandering hebben ondergaan behoeft ook het achterstallige der belastingen niet te worden opgebracht De vele willekeurigheden waaraan de Buisische grensbeambten zich in den laatsten tyd hebben schuldig gemaakt tegenover Prnisische onderdanen en de herhaalde hierover ingekomen klachten bü het ministerie te Petersburg hebben de Russische regeering aanleiding gegeven om eene commissie te benoemen tot toezigt en reorganisatie der san de Pruisische grenzen gelegen tolkantoren De commissie zal eerstdaags vergaderen velen zien in deze verordening der Eussische regeering een bewijs van vriendschappelijke gezindheid tegen Pruisen BINNENLAND GoüBA 28 Augustus Donderdag is op eene vergadering der Maatschappij van Landbouw nfd Gouda en Omstreken o n besloten om enkele medailles uit te loven by de algemeene tentoonstelling van Landbouw die dit jaar te Furmerende lal gehouden worden terwijl tot afgevaardigden zyn benoemd de bh V H Bulseul Brick eu K de Vries en tot hunne plaatevervangers de hb D C Samsou eu J Verburg Volgenl den roost de heereol kiesbaar hh F Hl Beeuwijk 1 octoberl Bij tol leera itogenbost aan hettot burg secretarial Noolen Voogt sJde dagtetfvan wooaontslag vlgend lid by kon tember É ontslag v de ryks aan genoe te Viersselgelaar en usverre Del en aantalvan de ifder volgadeu opgJ zoeken Il dat de Ifverzoek tl Te dczf 1 dat za den bei aa die oiistt klaring te geren waarna z xien t fwiil vcrklarinif ffoordigh aIs enigd saai te bel ziekte va fedimen tef even meester geiegalise J eo van yk verlof zoodra lol etedcn lufl Del Tèrwachiil Noord nJ rogge g goed staa geslaagd over brij tweede ziekte hie Dwoensdag wende inlde bemo beeft zich haald he militairemengekoade vrije p De rust WjlWy vel na Z K commiss e van eene Sucz kana van die bel bestaat vd dam wasf andere pil doel dat Waar derlande l groote bel genomen Oranjehui die voor gewichtigl MeJ Heden ml van binnJ 0 T nHi ii9 iiM ir fffisfw