Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1869

lÜliH l ir I iiiiii T ii i iiii iH iiii ir i i i ir i i i i imïT T m T ri M lWrWi F Htl iH W i TI WW W W TW W WPW l o 3tanlJr Grenada c lectuur i I protes ciolr Engel i behoefte re wijze ergclijke tcr deelt Ie ca voor zij 13 van Qc itaansche cc moeten e fiarcejfb bels die ongehin iwiNn voor lan feen proHl b de reI b bels onfir toen de Ikccien dan worden iM je Spanje errekert r duren j cds moet kelOgingen ni srnomen ran doa Igiven zoo te voorzien IsBud van d troepen evat het Ihcpt dat ansiemeB ld sijü be Evorderd pi en dat milter Zo urnen ten IdicloismiDg lie heiirtohl d r déze are gar Ie Correo mri vrij t wen het It u t iiüag Ig van het m van beIhereenvol Ihereenvol11 daarsnle n heeft lt£n bijna Iciiang de Jrng hebla lige der ie Buslijd heb h onder tussischa l immiseie Ier aan De com e in deze piwijs van i ID ier Maat Cmstreken oveu by i uw die terwijl Bulnui tisvervan Volgeni den rooit r vau aftreding van twee bestuursleden de heoren K de Vries en J de Vries dic niet herkiesbaar naren zijn in hunne plaats benoemd de hh F H Bulteus Bri ck en J Verburg beiJe van Reeuwijk en is door den heer K Overbosch tegea 1 octoljer a s bedankt als voorzitter van gen afd Bij kon besluit van den 21 dezer is benoemd tot laeraar aan de rijks hoogerc burgerschool te sHertoganbosch de heer H Ileyuen dusverre conrectoraaa het gymnasium tè Boxmeer zijn herbenoemdtot burgemees er van Linschoten G van Dam secretaris dier gemecnce van Langeiak S J vanNooten secret dier gem van Wilnis J G deVoogt secret dier gem voorts is ingaande met de dagteekening vrm het besluit wegens verandering van woonplaats naar eene andere provincie eervolontslag verleend aan dr T Schut als plaatsvervangend lid van deu geneesk raad voor Zuid Holi by kon besli it viin 24 dezer is met ingang 1 september 1868 aan J van Dam op zijn verzoek eervol ontslag ver ernd uit zijne betrekking van loeraar aande ryks bocge burgerschool te Helmond en zijn aan genoemde school tot leeraren benoemd A Hersch te Vierssen Pruisen J M A Kramps J A Zeegelaar en J H Op de Coul de drie laatstgenoemden dusverre tijdelijke leeraren by die school De minister van oorlog ontvangen hebber je en aantal reqnesten waarbij milicienverlofgargersvan de lichting van 18ö5 die in de eerste dagen der volgende maand in werkelijken dieust zu icn worden opgeroepen vrijstelling van die op omst verzoeken heeft ter kennis van de adressan en gebracht dat de belangen van de dienst niet jelaten in hunverzoek te bewilligen Te dezer gelegenheid is dien n iliciens herinnerd 1 dat zij die door ziekte verhinderd worden op den bepaalden dag onder de rapenen te komen vau die omstandigheid onder o erlejging van eene verklaring van den geueeshi jr tijdig kennis behooren te geven aan den burg meester hunner woonplaats waarna zij éune maanj lang hunne herstelling kunnen afwachten alvorens eene nieuwe geneeskundige verklaring in Ie dienen 20 dat zy wier tegentvoordighêid te uis bepdald noodzokelijk is hetzy aIs eenige kos ivinner van hun gezin of van hunne aaaate betrekkingen hetzy uithoofde van gevaarlyke ziekte van de laatsten of wegens andere ernstige redenen el gehouden zyn zich naar hno corps te begeven doch voor zooveel zy door den burgeneest r banner woonplaats afgegeven of door hem gelegaliseerde bewyzen van dien toestand mcdebrenfrn van den komraandant van het corps een tijdeJyk verlof zullen bekomen of daartoe termen zijnde zoodra doenlijk met groot verlof naar hunne haardetedcu zuilen worden teruggezonden De Staata Cowrant behelst het venlag van de verwachtingen omtrent deu oogst in de provincie NoordHolland Daarin wordt gemeld dat de tarwe rogge gerst en haver bijna zonder uitzonderinggoed staan dat het vlas buitengemeen goed is geslaagd en dat terwijl het eerste anrdappelengewas over hel algemeen vrij goed is uitgevallen hettweede gewas zich nog gunstiger laat aanzien Deziekte beeft zich nog weinig vertoond De N Eolt Cour bericht Nadat zich hierwoensdag avond weder een optocht van schreeuwende en tierende jongens gevormd had waardoorde bemoeiingen der politie onvermijdelijk werden heeft zich dit donderdagen vrijdag avond wederom herhaald hetgeen het gevolg gehad heeft dat eenige militaire pratrouilles zijn noodig gewecit om de samengekomen menigte uiteen te doen gaan dewijlde vrije passage lauga eenige straten gestremd werd De rust is echter verder niet gestoord Wij lezen in het ütr Dagblad Wij vernemen met genoegen dat op aansporing van Z K H prins Hendrik der Nederlanden eene commissie is in t leven geroepen tot het daarstellen van eene geregelde stoomvaart op Java door het Bucz kanaal Z K H heeft tevens zich aan t hoofd van die belangrijke onderneming gesteld Die coram bestaat voorloopig uiteen drietal heeren te Amsterdam waaraan men vertrouwt dat zich heeren uit andere plaatsen zullen aansluiten om het groote doel dat men voor oogen heeft te bevorderen Waar zoo dikwerf over slaperigheid bij den Nederlander wordt geklaagd zal men algemeen met groote belangstelling zien hoe thans een initiatief genomen en dat alweder een prins uit het beminde Oranjehuis zich aan de spits stelt van een poging die voor deu handel op onze O Ind kolonicu zoo gewichtige gevolgen kan hebbeu Men schrijft uit Leeuwarden dd 2 j Augustus Heden morgen arriveerde alhier Z E de minister van binoenl zaken ter insjectie vau bet terrein enz onlangs voor het rijk aangekocht om daarop een post en teicgraafkanioor te stichten De minister werd aan het station opgewacht en vertrok vervi geus per rijtuig naar bet gouvernemeutshuis vaar hem eenige vervcrschingen werden aangeboden j fadat geuoemd terrein door hem was in oogeusci juw genomen en hij aan het jc veruementshui ivas teruggekeerd werden ook eenige bureaux t provinciale griffie bezocht zoomede de ambtenarc daar aanwezig aan hem voorgesteld Hy wird ro dgekid door deu waarnemenden commissaris Jes iionings den heer mr van Weideren baron Re gers en den griffier der staten den heer mr var der Laan Ten slotte deed hij vnn genoemde hee en vergezeld een rijtocrtje door de stad en vervol eu3 naar Marssum Dronrijp Menaldum Beetguni m keerde over eerstgenoemd dorp terug Na nrj eenig opouthoud ten gouvernementshui e ver iet hij Leeuwarden zich begevende naar s Graven lge Gisteren vertoefde de minister bij den heer j Hingst lid van de tweede kamer der staten jOneraal te Ilarlingen om de haven aldaar te jcziohtigen Moge s ministers bezoek nu maar vjor Friesland de gunstigste gevolgen hebben De gemeenteraad van s Hertogenbosch heeft d nsdag jl besloten tot wijziging der verordeningop het lager onderwijs binnen de stad door die wijziging is het veranderlijk inkomen voor het onderwijzend peisuiicel afgeschaft en zijn dientengevolge de jaarwedden verhoogd als volgt van den hoofdonderwijzer aan de openbare gemeenteschoolvan meer uitgebreid lager onderwijs tot 1500 vanden hoofdonderwijzer voor gewoon lager onderwijs ƒ 1300 en van den hoofdonderwijzer voor gewoon kosteloos lager onderwijs 1300 alle drie met vrije woning en tuin of schadeloosstelling voor dezen Waartoe de veie kerken in de City van Londen dienen is een raadsel Het aantal der werkelijke bewoners van Je Londensche oudstad is betrekkelijk uiterst gering daar de kooplieden en maoufacturiers die daar den dag doorbrengen hunne privaatwoningen in de voorsteden of in het westiinde hebben Een eigenaardig licht nopeoi den kerkdijken toestand der City geeft een brief van bet streng protestantsohe blad wChumh News waarinde Echryver verzekert dat h den laatst vooiga Bden zondag drie kerken det City bezocht faeef lu de eerste bestond de geheele gemeente uit eene oude vrouw en de kinderen van eene armentohool in detweede werd volstrekt geen godsdienst gehouden enin de derde vvacbue een Uhii hoopje jiandachtigente vergeefs op den prediker Men schryft uit Zwolle Aan de jobstijding uit de Pruisische provinciën dat aldaar de veepest is uitgebroken sobynt alhier nog geen sterk geloof te worden geslagen want de aanvoer op de markten van frui vee wjrdt van weck tot week grooter Van wijd en zijd komen kooplustige handelaars die aan de markt niet genoeg hebbende di veehouders ook nog in hunne stallen en weiden opzoeken Vroeger jaren was de drukte op de veemarkt reeds met Mei gedaan en niet voor in October zeide men de goede markten komen weer aan Nu yn ze het geheele jaar volop bezet en alles vindt steeds koopers Maar de tijden en de toestanden zijn ook hier veranderd Wat men vroeger niet algemeen voorzag dat Zwolle als centraalpuut vau de spoorwegen groot handelsvertier eu voordeel te wacbieu stond wordt nu in ruime mate ondervonden In de tweede helft van October z vl te Manchester eene tentoonstelling worden geopend van voorwerpen betrekking hebbende ot de zendingin t algemeen en de zendelingen in t bijzonder welke van groot belang schijnt te zullen worden De ruime lokalen in Hulme on Oxforlstreet aldaar ziju ter beschikking van de commissie gesteld die den bisschop van Slanchester tol voorzitter heeft Eenaantal vertrekken zullen zoo worden ingericht dat zij een getrouw afbeeldsel van even zoovele Heidensche tempels geven De öron Ci bestrijdt de j ichtwet die noodelooze belemmeringen iu t leven roept Zij toch maakt bepaald inbreuk op he eigendomsrec t der landeigenaars Het is immers een niituurlijk recht dat ieder van zijn eigen grond hel ged irte moetkunnen verdrijven dat hem sehadelijk voorkomt ofdttt hy de dieren die aan gten ander toekomenenop zijn land zijn kan bemachtigen en tot 7ijn voordeel aanwenden in cVn woord dat het aan ieder moet geoorloofd ziji eigen grond al datgene te dotn wat in eene ge maatschappij bestaanbai r is en waardoor hij rechten van anderen nietkrenkt Daarin uu wordt hij door de jachtwet verhinderd Deze verbiedt buiten den bij de wet voslgeatclden tijd wild da is te zeggen hii en patrijzen I fuuanten enz te bemachtigen deze verbiedt evenzeer e jagen als er spuorsaceuw ligl of als het Zondag is Evenmin wil zij dat men strikken zet om konijnen te vangen uit vrees d U er soms een haas in zal komen en belemmert ze het uitroeien van konijnen of ander sehadelyk gedierte dewijl ze het verlof daartoe aan allerlei voorwaarden en formaliteiten heeft onderworpen b v ociie vergunning van den commissaris des konings welke vergunning slechts voor bepaalden tijd en onder zekere voorwaarden verleend wordt Waartoe dienen die belemmerende bepalingen Alleen om zoo ds liet heet het jachtveld te bewaren dat is met andere woorden om den jachtliefhebbcrs gelegenheid te geven ich niet meer gemak en voordeel aan hun vermaak over te geven en iiun overvloedigfn buit te verichaffen Het is alleen in hun belang dat men die jachtwet iu stand houdt en dat de l mdbouwer ziju graan de daglooner zijne aardappelen en groenion en de ontginner zyn jong plantsoen moet zien opeten door de konijnen zonder dat hij afdoende maatregelen mag nemen om ze te verdr jven Deze last op den landbouw gelegd ten voordeels van het jachtbcdrijf is zeer onnatuurlijk en onbillijk Het eenige ware systeem op dit pnnt zooals in de meeste zaken is dat der vrijheid ieder moet vrij zijn op zijn grond te jagen of te laten jagen zooals hem goed dunkt onder daarin door wettelijke bepalingen te worden verhinderd De nadeelige zijde van die vrijheid is van zoo weinig belang dat zij tegenover het groote voordcel niet liet minst in aanmerking kan komen Daarenboven zou het aan ieder landeigenaar die de j icht bemii l en van het nut der belemmerende bepalingen tot bewaiing van het jaclitvcld overtuigd is vrij slaan omtrent zijn jae ilrecht znikc bepalingen te maken als hij goed vindt m iar h beeft geen itvlit ijn collega s voor wie hunne boomeii en gcn i aeii in er waarde hebben dan al hot wild der wereld te dwingen zich aan Uie belemmeringen te onderwerpen SCHOOLVERBOND LanJi e moten Wij wenden ons tot al en onder u wien buu land en volk lief is die niet blind ziju voorde f ebreken van het tegenwoordige en voor de gevaren vour de toekomst met het voorstel tot oprichting van een school verbond De aanleiding daartoe werd ons gegeven door een kleinen reistocbt welken wy iu den zomer van het vorige jaar door ejn gedeelte van Nourd Duitschland deden en v urop wij gelegenheid hadden ons te overtuigen van de gunstige werking der aldaar besta inde scboolplicütigheid vau het zesde tot bet veertiende jaar op de lagere volksklassen Met schaamte moesten wij rrkenneu dat ons volk te dien aanzien ver bij zijue naaste buren achterstaat Reeds toen vormden wij bet plan tot zulk een voorstel doch wij stelden de volvoering daarvan uit urn den sehiju te vcrmyden van op de toen aanstaande verkiezingen van leden voor de tweede kamer der slalen gcueraal eenigen invloed te willen uiloefeueu en zoo een politieke quiestie met een zuiver maatschappelijke te verwarren Een onzer g if echter reeds in een klein doorhem uitgegeven weikje geti eld Een dag in den vreemde den indruk neder welken wij op onze reis ontvangen hidden en wij nemen de vrijheid allen die onze persoonlijke zienswijze in deze zaak eenigzins nader mochten willen leeren kennen daarheen te veruij en Thans nu de gemoederen weder tot meerdere kalmte zijn gekomen achten wij het tijdstip daar om aan het opgevatte plan eeu begin van uitvoering te geven Het schijnt ons geheel overbodig toe de wenachelijkheid van het tot stand komen van eeu schoolverbond nader te betoogen Een enkel woord over de strekking die het naar onze bescheiden meening hebben moet zal echter niet ongepast zijn Wij ontveinzen ons geenszins dat aan de invoering der scboolplichligheid hier te lande groote misschien vooralsnog onoverkomelijke bezwaren in den weg staan Het streven van een schoolverbond zal derhalve vooreeist slechts kunnen zijn die bezwaren voor zoover zulks geschieden kan uit den sg te ruimen en intusschen de algemeenheid van bet schoolbezoek door alle gepaste middelen zooveel mogelyk te be vorderen D tz i behoort een schoolverbond zich op een gebet ijdig standpunt te plaatsen Voor standers van het staatsonderwijs sn van bet bijzonder onderwijs kunnen zich bier aaneensluiten De vraag waar en hoe de kinderen leeren hoe gewichtig ook op zich zelve is uit dit oogpunt van ondergeschikt belang De hoofdzaak is d it zij leeren opdat zij de noodige kundigheden verwelven waardoor zij nuttige leden der maatschappij kunnen worden Alleen een verbond van zoo wijde strekking dat allen kan opnemen die bet omtrent die hoofilzdak i y s i