Goudsche Courant, zondag 29 augustus 1869

oiiis iijn omlcr ci rbiciliging vim elks overtuiging ïaiignanclc de lioslc ij c wanrop het duel kan beruikt worden heeft kiins op rlahigcn Wij uoodiïcn derhalve allen die icli op Jczcn rondslag lot een school verhond illen vcrceniBcn nit tot een snmenkoinst op Woensdag den 13 October e k des namiddags Ic 1 uur ic Utrecht ia i rn nader aan to ij eii lokaal on verzoeken hen mn ccii pn er van het voornemen ora die samenkomst bij te wonen franco kennis te geven Vtrecht en Kd mhen 1 IIabtino 20 Aiiff ISB J D ir UTiNa Laatste Berichten Parijs 37 Augustus liet Jonninl Offick l conolalcert dut de keizerin te Toulou nicl veel geestdrift is ontvangen 11 M beeft zich aan boord van het sloomjacht VAijjle ingescheept Lissabon 27 Augustus lic zitting der kamer i gesloten He koning heeft bij de sluitingsrede gp egd dat bet gouvernement admii istratieve hervormingen zal invoeren De kouingin neemt in beterschap loc Madrid 2 Augustus Den priester Milla en zijue medgezellen die ter dood veroordeeld waren js gratie verleend Rivero de burgemeester van Madrid is door eene beroerte getroffen zijn toestand is thans iels beter De Ijladcn Iberia Kacion en andereu dringen er op aan om krachtig te handelen ten opzichte van de schuldige priesters Koiistantlnopel 2 j Aug DeKi dive besluit zijn antnoord aan den sultan met den vvensch dat de vrijmoedige opbelderiiigeu door hem gegeven eiken ocguustigen iudruk zullen wegneracn die zou kunnen voorlspruiteu uit onrechtvaardige besehuldigingen hij verklaart dat zijne get rmi beid voor dea sultan onveranderlijk is en dat hij den sultan zoo spoedig mogelijk als de omstandigheden het gedoogeu hulde zal brengen aan den voet van zijn troon De czaar beeft aan de Bussische ambassade geseind dut het hem wegens ongesteldheid onmogelijk vas bet beleefdbeids gezautschap van den sultan te ootraogen Parijs 27 Augustus De koers ter beurze was hgn doch is gerezen op het démenti dat de commissaris der beurs gegeven heeft aan de geruchten betrekkelijk de gezondheid des keizers In ofBoieele kringen nordt verzekerd dal de gezoudheid des keizers verbeterd is vooral de drie laatste dagen De prefect van politie is heden ochtend naar St Clond gegaan ora met den keizer te erken De beweringen van Figaro omtrent ehirurgieale operatie i die de keizer zou hebben ondergaan worilen categorisch tegengesproken Gemengde Berichten Prios Napoleon doet in de Public tt gcnspreken dfit hij voornemens is de opening vnu het biiez kanitni bij tu vvoncn Mazziui be indt zu h weder in het kanlon Tcstino De spoorv eg van Buchareat naar Giurgtwo zal met 1 oct a 8 geopend worden De nieiivve leeuing vnn dcu onderkoning moet dienen om te Konstantiuopel naar do v ijze des land to onderhandelen Te Groningen Leeft zich eene eomniissie gevormd er inzameling van gelden ter oprichting van een gedcnkttekon voor Alexander von Hnmholdt De waarde der vaste goederen in de proviocio Pruisen is vf rba iend gedaald Dn veepest heeft daar stad en land verarmd Jules Favie heefi in eene meeting van 4000 kiezers te St Denis Emanuel Arago voorgcsttld als candiliat voor het Psie kiesdistrict te Paiijs Df hertog wm Genua wordt in Spanje nog ctns op het t ipijt gebracht togen over Moutpensior Pnm zou ver tandig bij huis binven en ni t naar Frankrijk gaan cu vvtl nu toch de duaasbud begaan lictor HüLTo wil ieh geen coiidid iat stdlen te Parijs De weldadigheids bnzar tcu belioevi van hot fonds vuurde nageluten bctukkingen Viin Öciicveuiiig cbc visschcrs heeft opgebracht ƒ S270 Te Rotterdam is eene algemecne tnriiverecniping opgeiiilit Te De dnrentcmmer Lnena is te Parij oveiledcn aan do pevolden der wonden hem onlangs dour ijiie lei uwen toeyebracliL Te Bru =sel zul ecu internntionaal congrc i gehouden worden door hocdennnikers In bet Vcuetiaanschc buvinden zich ongeveei 30 000 Slo 1500 arme Candiotcn te Atlienc leJru lïollin u met begrepen in de atnttcstie 1 t ChuiCLsch goavM 110 ment lu ift i iit UUie i euciiïerd Int tiaitaut duoi dt i hl iluiliii ii m i Ijfen il gcutit iJ iin iiiül de V 1 Slatui liiiiiczünden Was het Woensdag 25 dezer eene teleurstelling voor vele inwoners van Gouds dat hun oogmerk om den verdienstelijken organist den heer Middel te hooren niet bereikt werd niet minder was dit Toor hen die uit een der omliggende dorpen waren gekomen om een kunstgenot te smaken dat hun zoo zelden kan te beurt vallen Dit was nu voor de tweede maal achter elkander dat zij aan de k rk komende vernamen dat er geen orgel bespeung zou zijn jOü het daarom niet mogelgk zijn dat in de Goudsche Courant die toch Woensdag morgen bij tijds in de omliggende plaatsen bezorgd wordt te vinden ware of er al dan niet orgel bespeling zou plaats hebben benevens een programma van de te spelen stukken erenaU dit in Botterdam geschiedt AVe gelooven stellig dat zekerheid veel toehoorders zou lokken en hoe grooler publiek hoe meer de ambitie van den organist zal worden opgewekt Wat wc nog wel onder het oog wenschten te brengen is dit dat het zoo hinderlijk is èn voor echte liefhebbers van muziek èu voor den organist dat ouder het spel steeds een geschuifel en gepraat wordt gehoord Die wandelen wil doe dit in de tusschenpauzen of bigve weg Vragen we van den organist geene onmogelgkezaken van het publiek vragen wij ze ook niet wantmen zal mij zeker willen toegeven dat hoogstens 10 minuten zwijgen of stilzitten geene onmogelijkheid is C Burgerlijke Stand GbuoiiFN 2G Aug Jauiiigje Christiaua oQilcrs ZuiJuiH I ll M lic Groüt 27 Johauuo Carolina Henriette oiidtirs V aii Louu ca C Jieek Ovmi FutN 20 Aug W Kwakcriiaat 13 j J SteenbiiJ 54 j 25 A Mul 10 w 27 J D Everliug 14 1 ADVERTENTIEN Heden overleed op Actiehoven bg Gouda in den ouderdom ran b ua negen en zeventig jaren onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder CATHARINA MABIA STOOP weduwe van den HoogEerw zeer Gel Heer JAN CHRISTIAAN LOMAN Uit aller naam A D LOMAN Ondergeteekcnden betuigen ook namens hunne Kinderen en Bebuwd Kinderen hunnen hartelijkon dank voor de belangstelling bjj hunne 40jarige ECHTVEItEENIGING betoond L SCHUILENBURG B SCHUILENBURGSMIT Gouda 28 Augustus 18G9 Bij DE BREUK SMITS te Leyden verschónt BMBAMÜBIII OF het Eiakauer Klooster schandaal DOOR A BÜIJS Prijs 30 cents Do oudorgcteekcnde vooniemeus zijnde deze stivd mot der woon te verlaten verzoekt een ioilcr Jiü nog iets van hem te vorderen heeft zijne rekening in te leveren J J NIEUWMEIJER TB KOOP door vertrek naar elders Mot of zoudor hok een prachtige NewfoundlaiiJsche IIÜND toeljohooreudu aan don Heer NIEUWMEIJER dezelve is circa 3 jaar oud mak eu zouder gebroken apportourt en gaat to wuter Nadere iufonnatieu bij don eigenaar Alhier is 1 gelegenheid tot plaatsing van een JONGELING boven de 13 jaren op een druk Kantoor en wordt 2 een ONDERWIJZEF gevraagd voor HUISONDERWIJS aan oer Gjarig knaapje Adres franco onder lett O ni n den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1869 des voormiddags ten 10 uro in het Fabrieksgebouw gebruikt geweest door de Heeren Th HEGEWALD en C aan de Gouwe C n 93 te Gouda van Eenige GEREEDSCHAPPEN HUIS en KANTOOR MEUBELEN waaronder Snijtafels Banken Blanden Basculen Tafels Stoelen Spiegels Kasten Klokken Lessenaars twee Duivenhokken met Duiven een Kipp nhokmet Kippen eeu Hondenhok enz luformatien bij Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping op ftLA ANDAG 13 SEPTEMBER 1869 des voormiddags ten ELF ure in het te verkoopen Koffijhuis aan het Veeestal te Gouda van Het van ouds bekend en met het beste succes gedreven wordende KOFFIJHUIS met UITSPANNING genaamd HET GROOT SCHIFPERSHUIS zeer gunstig gelegen aan het Veeestal aan den IJssel en aan de Peperstraat B n 136 en K 251 te Gouda bevattende het kapitale Huis eene ruime lichte en fraaije Koffijkamer fraa je Bovenkamers goede Zolders Kelders Keuken mime Stallen enz Te aanvaarden 1 November 1869 Inmiddels uit de hand te koop Nadere informatien ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda CHIR DENTISTE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pijnl kste tanden en kiezen verwijderd Hjj zet kunsttanden on gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hjj stukken van andere meesters AI deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen Onfeilbaar Middel TEGEN Wandgedierte Gevestigd als üépollioiuler van bovengenoemd middel der Gebrs L J teu HALL te Ouderkerk ajd IJssel heb ik de eer mij door deze gelegenheid non te bevelen tot hel zuiveren van panden meubelen enz Ingeval men ooit elf iets dergelijks zou willen reinigen zyn de middelen per kan of per halve kan met gebruiksaanwgzing bij mij verkrijgbaar gesteld Belanghebbenden gelieven 7ioh alsdan te adresseren per brief onder het motto SECRET by den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Kfl de stipste geheimhouding kan men venekerd lijn CO RBE SPON DEN TIB Hij den l itgcvcf dezer Courant is een brief nit Amster diiui oiilvangcn voorzien van eene opgegeven letter reglheb buide kan die iu undangst nemen Goi DA Dmk van A Brinkman