Goudsche Courant, woensdag 1 september 1869

ilcM n gcl Knoii 11 Ic kiMzoi lino iiiofMlijlc ook in do tiiiiK ii wiiuili li ii 1111 ieder t MM lui i fii Pc ziilicn f liuui te l arij i wx lidilci l dm Ie omgcviug los keizers legen de coueossieu is PU de senaat sleclils goodkeureu zal om den wil dos vorsten te gelumrzanien iimai iverig ns alkeerig is van elkeu seliiju vau vrijheid De verAvachtiiig die men koesterile van de dopartoniciitale radon is liitter teleur gesteld De door de regeering benoemde presidenten hebben zioh beijverd om alle vrijzinnigheid te bedwingen Hebben enkelen de staatkunde aangeroerd zij zorgden dat die niet in discussie kwam do keizer zal geven wat noodig is hij heeft geen aanwjjzing noch raad vau iemand te vragen In den raad van het dep du Nord heeft men ondanks den president gesproken over de dagblsdzegelafschaffiui over de benoeming der maires en over de on vervolgbaarheid der ambtenaren maar dat is eene uitzondering Jammer dat de terughouding en de weifelachtigheid der regeering de eischen der tegenpartij slechts hooger doet stijgen Prim is te Parijs en hoezeer dit kan dienen om te doen geloovon aan de rust in Spanje ware h beter t huis gebleven Zal men ziine bedoelingen niet wantrouwen i Zoekt hij oen koning te Parijs Men wilde in Spanje Herrano candidaat stellen maar hij bedankt voor die oer en dat genoegen Nu keejrt men zich weder tot den hertog van Uenua of tot den prins August van Portugal die in het huwelijk treedt met de docliter van den hertog van Moutpensier Maar ook daar blijft alles onzeker en weet men niet te gissen welke de uitkomst zal zijn Karel van Rumenie huldigt in de Krim den Russischen keizer dit kan zgu 80uverei den sultan niet aangenaam zijn Deze nieuwbakken V rst schijnt niet zonder heerschzuchtige plannen te koesteren HiJ koopt veel geschut en wapent zich hü wil eene Russische prinses en laat Pruisen los Als hy zich staande weet te houden tot dat de tijd van handelen is gekomen zal men waarsch ulijk meer van hem vernemen In Oostenrijk zal het vooreerst nog niet ontbreken aan bedrijvigheid delegation zijn ten einde en de Hongaren on hun invloed doen gelden Nu volgen 1 landdagen die wel niet allen even rustig zullen afloopen Bohemen is het woiligste maar ook in Tirol heerscht groote giisting en part strp dan de kloostergeschiedenis do schoolqua3stie en de vflandelijke houding der geestelijkheid Waarlijk de gewapende rust en de verzekerde uiterlgke vrede verbergt een hevigen strijd van strijdige beginselen die wg wel vurig hopen maar uiet durven verwachten dat woldra zullen komen tot duurzame beslissing xnTENL m ENGELAND Het is aangenaam bij den tcgenwoordigen gedrukten toestand van handel en nijverheid eindelijk eens de nnnddclit Ie kuiinrn vesligrii op eene goede tijding Ho oogst schijnt door het warme weder der liiaUle twee weken zooveel gewonnen tcbebben 1 eolilor niet waarschijnlijk d it de graanoogst vnn dit j iar dien van ISCiS i iil evenaren maar de gchcelc oogst ïü oneindig veel ovtrvlocdigcr ijii il m verleden jaar Wij ullcn mii er tarwe hebben luiiar d iarentcgeu meer garst hnoi sti ou en veevoeder vnn elkeu aard wij hebben heerlijk frisch gras in plaats van verschroeide weiden en een rijken oogst van nardvruohten uU aardappelen rapen mt in plaats van verdroogde akkers liet gevolg hiervan is dat de prijs van hot brood misschien iets 7al rijzen maar dat die van het vleesch moet dalen Door toevoer van buiten kan men onder gewone omstandigheden de prij eii van graan tegenwoordig altyd op eene redelijke hoogte houden en het is meikwaardig dat de gemiddelde graanprijs in de l iatste 15 j iren tj m ial beneden t i sh per qu irter geneebt is voor welken prijs een adellijk proteolionist verzekerde dat de Bntsclie landbuuwer geen graan kon leveren zonder van honger omlekouien Zoolang derhalve nog geen middel ontdekt is om vlocsch even gemakkelijk te vervoeren als graan en om den Eiigebchen goedkoop vleesch te bezorgen door gebruik te maken van den oubegrensden veestapel van Zuid Amerika en Australië moet alles wat den prijs van vleesch in Engeland zelf doet dalen bijzondere aandacht verdienen Over de instelling der jnry heeft de rechterBramvrell volgeus de Pali Mall Gaz als zijn gevoelen te kenuen gegeven dat hü oneindig meer vertrouwen stelt in het gevoelen van een ontwikkeld man die zyn gekeele leven aan een speciaalvak heeft gewijd dan aan dat van raenschen die mogelijk niet zoo ontwikkeld zijn en die zeker niet voldoende voorbereid zijn voor datgene waartoe zij als bij toeval geroepen woruen d it zonder eenigen twijfel aan het vonnis van den rechter de voorkeurmoet worden gegeven maar nieUcmin neemt hij iian dat eene jury wel geschikt is om eene wet populair te maken en levens dut het bij crimineelezaken niet wenschelijk is dat de rechter het schuldig uitspi cke De heer Bramwell verklaart ten slotte dat hij persoonlijk gedurende zijn rechterlijke loopbaan zich uiet over de inmenging der juryheeft te beklagen De Daily News geeft ook cenige opmerkingen over goedkoop brood door de aandacht te vestigenop eene nieuwe uitvinding die stellig zeer belangrijk is indien zij de waarde heeft die men daaraan toekent Men beWeert namelijk eeu middel te hebben gevonden ombrood te bakken zonder vooraf het koren te maleU en prijst dit brood als verkieslijk boven Ütadi iM Uiëel teu eerste omdat hetvoedzamer is daar dé atoOen welke door het malen verloren gaan bishoudeu blijven en ten tweede omdat het veel goedkooper is lüO pond graan tot meel vermalen toch leveren slechts 112 pond brood terwijl lÜO pond graan volgens bet nieuwe slelsel M5 uf 15Ü pond brooil zullen bakken De vrees dal de staatkunde d r regeering ten opzichte van de koloAien om die voor zich zelvete laten zorgen en door zich zelve te laten beheeren tot verbreking der banden me hel moederland zalleiden heeft een aantal ingezefinen uit die koloniën thans hier aanwezig doen besluiten eene poging te doen oo dien in hun oog niet wenschelijken ntloop te verhoeden te dien einde hebben zij de onderscheidene koloniën en hare regeeringen uitgenoodigd afgevaardigden herwaarts te zenden Icn einde tegen den aanvang der volgende parleuientszilling te beraadslagen over de belrekking der Krilsche kolcnicn ouderling en met het moederlanden voorstellen dienaangaande aan de regeering tedoen De er dagen werd te Birmingham het congres geopend van werkvereenigingen Sommigen waren zeer bezorgd over het resultaat van deze bijeenkomst en ofschoon anderen met dien angst dendraak staken is het toch zeker dat de presidenthel noodig heeft geacht om in de openingsrede aante dringen op kalmte en te vermijden dat het congres een minder gcwenschten invloed op de arbeiders zelven zou uitoefenen De president herinnerdeer voorts aan dat het voorname doel was om te beraadslagen over de middelen waardoor de arbeidersstand zou kunnen worden verbeierd en in deeerste plaats knain hierbij in aanmerking verbeteringvan het schoolouderwijs De hoop van fingeland dus sprak bij rust op de oplossing van de onder wijsquaestie De redacteur van de Beehive en president van de Londensche arbeidcrs vereeniging voerde het eerst het woord over de desorganisatie van denarbeid Zijne rede wekte al bitter weinig belangstelling t Was hoofdzakelgk eeu betoog dat Engeland alle middelen in zich bevat om de ivclvaarttot den hoogsten bloei te brengen on de hulpmiddelen vnn andere sialen gceus ins behoefde Ditbeioojr w is ongerijmd maar toch nog niet Oo zeerals des sprekers aanvallen cgcii de kerken eene iiistelluifr die volgens hem te oud was uni nog l uigcr te bi staan Do kerk dus bcvccrde liij inot st met de kroegen verdwijnen Indien er geen bier T ijn en gccsrijko dranken meer gewonnen on verkocht ivcrdcn dan zou de niaatschnppij zoo volmaakt HC cn dat men hel wel onder kerken zou kuiincr doen Wel verdiend was de terechtwijzing welke die spreker ontving van den heer Wood uit Manchester die uitging van het denkbeeld dat men op een congres hetwelk uitsluitend iii het belang van den arbeideniieu stand was niet behoorde te spreken van politiek en godsdienst de qnacstie van den verkoop van spirlualiii confessioneel oudcrwijs algemeen stemrecht en de hemel weet welke vraagstukken al meer die niets gemeen hadden met de zaak welke a in de orde was Het voornaamste dat ter sprake werd gebracht was de wetgeving op de arbeiders vereenigingen Een zekere heer Shorracks uit Manuhosicr trachtte die vereenigingen vrij li plicten van de afschuwelijke feilen welke inen haar en naar men mag aannemen op goede gronden ten laste legt Volgens dien spreker konden die euveldadcn niet op rekening worden gesteld van de vereenigingen maar kwaraca zij ten laste van enkele individuen En om eene herhaling van dergelijke feiten te voorkomen was de tegcuwoordige wet meer dan voldoende De beer George Poller die de zaak waarvoor hy ijverde meer kwaad dan goed heeft gedaan verlangde dat alle buitengewone weitcn zouden worden afgeschaft die de arbeiders en bijgevolg den arbeid beteugelden Arbeidcrsvereenigingen vooral behoorden onder geene speciale net Ie staan Natuurlijk werd dit stelsel door tal van sprekers bestreden maar dit belette niet dat er een voorstel werd aangenomen urn deze quaestie nader door eene commissie te doen onderzoeken en het oordeel van het publiek uit te lokken Een warme discussie vond daarna plaats over de werkuren Het ontbrak daarbij niet aan sprekers die met klem vau redenen de noodzakelijkheid betoogden dat de dagelijkscbe werkuren eeue vermindering moesten ondergaan F R A N K B IJ E Men ducht dat als de senaat het ontwerp der hervormingen aangenomen zal hebben in weerwil van zijne gehechtheid aan het verleden waarmede hij noode breekt het vertrouwen op de toekomst bij het publiek deerlijk geschokt zal zijn door het vooruitzicht op een regceringssysteem dat noch autokratisch noch conslitulioLueel noch nationaal is liet beeft Ook een pijnlijken indruk gemaakt dat Ledru KoUin aan wiens schuld niemand gelooft van de amnestie is uitgesloten Moge men al beweren dat de aanslag op het leven des keizers geen politieke misdaad was zijne veroordeeling by verstek had des te meer een politiek karakter Het is niet onmogelijk dat de weifelende staatkunde der regcering een gevolg van de ongesteldheid des teizers is maar het is zeker dat de gunstige indruk door de aankondiging van het senatuscon sult en de amnestie opgewekt dagelijks meer en meer verzwakt In sommige Fransche dagbladen worden weder geruchten medegedeeld volgens welke eene nieuwe wyziging van het kabinet op handen is en met namede tegenwoordige minister van buitenlandsche zakenzou plaats maken voor den heer Bennedetti denFrauschen gezant te Berlgn Die verandering zegt men zou eene vredelievende beteekenis hebben De bedoelde geruchten zijn echter te onbepaald om erveel gewigt aan te hechten Het oordeel der liberale bladen over het rapport des heeren Devieniie is bij voortduring vauweinig gunstigen aard Zoo zegt hel Journal desDébats o a dat die heer weinig ingenomen schgntte zijn met de hervormingen over welke de vergadering waarvan hij lid is geroepen wordt haarOOI deel te vellen en dat indien het ontwerp vanhet scnatusconsnii niet bestond hij er geen behoefteaan zou hebben gevoeld om het in de wereld tebrengen Daarentegen geven de behoudende eacloricale dagbladen luide hunne goedkeuring te kennen over den arbeid der commissie De heer LouisVeuillot zegt dat het rapport is helder met redenen omkleed en met opregtheid gesteld Niettegenslaiindc de geruststellende verklaringen van het officieele orgaan nopens den gezondheidstoestand des keizers heeft de beurs Zaterdagavond slechts 50 centimes herwonnen van de da ing vanden wrigen dag Hieruit blijkt voldoende dat degemoederen nog niet gerustgesteld zijn De regeeringwil nu een onderzoek instellen opdat de verspreiders der onrustbarende geruchten ontdekt en gestraft worden Maar de regeering hadditnlles zelve kunnen voorkomen Waarom tucb hel publiek niet dadelijk opde hoogte gehouden van s keizers toestand in plaatsvan thans met eene verklaring voor den dag tekomen nadat reeds gedurende verscheidene dagen allerlei geruchten gecirculeerd hadden In elk land versehijiit wanneer de vorst ongesteld is dagelijks een bulletin in het oflicicele orgiinu Hier echter