Goudsche Courant, woensdag 1 september 1869

i fl alfettcïrtr ifflrrr M fc ll lifuN fe4t mti nmmmmmmmmtm cr p vorvol vol ii zou i ing lil uit I t men L lang te ran erivijs aagict de ibracht eiiigen htte eiaiwe aan nlgens kcuiug vamea eene fi was i heer jverde lac dat leacliaft pelden ouder lerd dit Bar dit Ictiomen Jte doen uit te 1 0 ver de i rekers eid belue ver Icrp der iieerwil la irmede t ukomst oor bet 3uch au t onaal is akt dat gelooft n al bels keizers eling by Jeter Het tn itkunde jllieid des Istlge uiatus con iatus con1 neer en weder ie niauwe met name sclie zaken letti den iriiig zegt l lien De l l om er r liet raplirliig van ournal des ea schijnt do verwordt haar iwerp van behoefte ereld te hdeude en Ing te ken li er Louis met rcde verklarin gezond erdagavoad Mliug van nde dat de pc regeering rspreiders r ift worden uimen voorJndclijk op li in plaats dag teId ue dagen olk land dagelijks lor echter wordt integendeel oen diep stilzwij in in acht genomen Kerst wanneer het kwaad ïijii uitwerking gehad heeft wanneer alle bladen Kraiische zoowel alj vreemde dagen lang over s keizers ziekte gesproken hebben komt het Journal OJjkid met ccno verklaring voor den dag l Jn welk eene verklaring Het zijn ge rheuniatiuohe aandoeningen waaraan de keizer lijdt of geleden heeft gelijk het ofEcicel heet het is algemeen bekend dat de kei er geleden heeft aan eene andere ziekte in de blaas die de legen oordigheid van dr Nulaton en van de twee specialiteiten Chelius en Jllicord vereisohte Men ziet i a wat dit stelsel van geheimhouding heeft uitgewerkt DUITSCHLAND Kaar aanleiding van de talrijke demonstratien tegen de misbruiken in de kloosters en tigen de kloosters zelve schrijft de Volksseitmic Het is te bejammefcn dat men in plaats van de vrijheid in te roepen steun zoekt tegen het geloof aan sprook jes en kloosterwonderen bij den staat en verlangt dat h j daartegen maatregelen neemt Deze kunnen slechts het fanatismus opwekken Als een volk door zijn regeering beschermd wil zijn tegen bijgeloof ja ïelfs tegen andersdenkenden legt het daardoor zijn onmondigheid aan den dag en neemt vrijwillig het juk van een staatsgodsdienst op zich Wie de vrijheid waarlijk lief he ft zal ieder geloof en iedere gemeente het bestaan gunnen Op de vergadering der evang GustaafAdolf vereeniging te Bay ren th heeft de heer Kolatschek van Weenen zeer belangrijke mededeelingen gedaanover den toestand der protestantsche kerk in Oostenrijk Op 6000 vierk duilsche mijlen worden 840 000 protestanten gevonden dat is 2 pet derbevolking zoo verspreid wonende dat vele gemeenten slechts enkele malen in het jaar door een predikant worden bezocht en zij niet in staat z jn om voor het noodige onderricht der jeugd zorg tedragen Van regeeringswege wordt aan de verschillende gemeenten wel eene geldelpe toelaagverstrekt maar zij bedraagt niet ten volle 50 000 fl Stelt men daar tegenover dat de staat eene menigtekloosters met belangrijke sommen subsidieert danvalt het weinig beteekenende en het onevenredigedaarvan des te meer in het oog In geheel Oostenrijk zijn slechts twee gemeenten welke een grootvermogen hebben die te Weenen en die te Triest A I St overigen zijn daarentegen arm Als met een looverslag hebben de officieuscbladen te Berlijn de polemiek tegen Oostenrijk enzijn staatskauselier gestaakt Het wilde kr jgsgejubel het kletteren met de zwaarden het lossen van pistoolen geweerschoten dit alles heeft plaats gemaakt vooreene doodsche stilte Er is een vachtwoord gegevenuit het kabinet van von Thile en dit wachtwoordluidt zwijgt en de bladen zwijgen Werkelijkwanneer men in Pruisen boogt op de onafhankelijkheid der pers dan mag men wel zijne uitzonderingen maken en de werkelyk onafhaukelyke mannenonderscheiden van de marionetten door de Pruisische regeering in beweging gezet De strijd te Bedijn tegen graaf v Beust isvooreerst nog niet afgeloopen Nu zegt men aldaarweer dat de heer Bismarck de bekende laatste depêche van von Beust niet zal beantwoorden omdatdeze reeds in stilte amettde honorable heeft gedaan zoodat men te Berlijn nu zoo oiibolTelijk niet kanzijn van het hem daaromtrent nog lastig te maken Sommigen beschouwen dit evenwel louter als eene perjidie en verklaren dat men te Berlijn zeer goedweet dat von Beust volstrekt geene vriendschap wil en wel omdat hij zelf verlangt het Prager tr iciaatkrachteloos te maken hetwelk hem onder de gegeven omstandigheden minder gemakkelijk zou vallen wanneer hij tegenover Pruisen eene openlijkecourtoisie aan den dag moest leggen Evenwel zoo voegt men bij men behoeft daarom niet tevreezen dat het tusschen Oostenrijk en Pruisen toteene werkelijke breuk val komen Von Beust zaldat wel weten te ontwijken maar hij speculeert zooveel te meer op een algemeen conflict waarvan hijgebruik kan maken om revanche op Pruisen tenemen Omtrent het congres der bisschoppen hetwelkden 1 september te Fulda zal worden geopend verneemt men dat er 20 dezer prelaten aanwezig zullen zijn die zoolang het congres duurt in hetSeminarium hun intrek zullen nemen Het is zekerdut wellicht met uitzondering van den aartsbisschopvan Salzburg als primaat van Uuitschland geender Oostenrijksche kerkvorsten aan deze vergaderingzal deelnemen Naar men zegt ligt het in het plandat deze later een afzonderlijk congres zullen huudeu l e opening der zitting zal worden voorafj egaaii door eene odsdienslüercniiig onder leiilnig van geiioeindcii aartsbisaclioi of ingeval hij afwr igis door den uiirlsbibsuho van K eulcn De zitting zal minstens acht dagen duren De beraadslagingen en besluiten zullen niet openbaar worden gemaakt en wel omdat anders eene slechte drukpers de genomen besluiten zou hooncn en daardnor zou trachten de hooge beteckenis van het concii e te Home reeds vooraf in de oogen van het pu iliek te doen dalen De eerste sectie van den Juristentacj te Heidelberg heeft zich met eenparige stemmen verklaardvoor het verplichtend stellen van het burgerlijk huwelijk en de opheffing van het nog bestaande verbodop huwelijken tusschen personen van verschillendegeloofsbelijdenis BINNENLAND Gouda 31 Augdstus Z M heeft aan den heer mr W J van Hoijtema op zijn verzoek met het einde der loopende maand eervol ontslag verleend als schoolopziener in het eerste schooldistrict der provincie Utrecht onder dankbetuiging voor de goede en langdurige diensten in die betrekking door hem bewezen en is in dat district tot schoolopziener benoemd de heer A M B van Deventer te Utrecht aan A A de Salengre op zijn verzoek eervol ontslag verleend uit zyne betrekking van ontvanger der directe belastingen voor de eerste afd te Eotlerdam behoudens aanspraak op pensioen en benoemd tot ontvanger der directe belastingen voor de eerste afd te Botterdam C M van der Heijden thans dir der dir bel in en uitg rechten en accijn te Eindhoven Bij beschikking van den minister van binnenl zaken van 23 dezer is aan F A van Lange J Jz te Gouderak tot wederopi gging vergunning verleend voor eene stoomsleepdienst in de provinciënNoordBrabant ZuidHolland en Zeeland Vrijdag verbreidde zich te s Hage het gerucht van eene heugelijke gebeurtenis in den boezemder koninklijke familie de ophanden verloving vanH K H prinses Marie tweede dochter van HH KIC HH prins en prinses Frederik der Nederlanden met een Duitschen prins Dit gerucht bevestigt zichen naar men van goederband verneemt is de aanslaande van genoemde Nedeilapdscbe vorstin prinsWillem Adolph Maximiliaan ICarel von Wied dezerdagen z ju 25 = jaar innetTfliiei luitenant in het 4 reg grenadiers der Pruisisohe garde garnizoenhoudende te Coblenz 0 vader van Z D H deprins Willem von Wied prins Hermann is in Maart 1864 overleden h j vilgde dezen op onder devoogdij van zijne moeder prinses Marie dochtervan wijlen den hertog Willem van Nassau zoodatde beide hooge geslachten verwant zijn Zoo menweet behoordeu de prinsen von Wied tot de prinsendes voormaligen Duitschen rijks die volgens hetbesluit der Duitscbe bondsvergadering het rechttevens hebben op den titel van DoorluchtigeHoogheid Naar men verzekert zou het uitzicht bestaan dat het jonge vorstelijke paar zich aldaar vestigen zou In onderscheidene plaatsen van t noordenonzes lands vertoonde zich II Zondagavond omstreeks7Vi uur in t zuiden eeu groote vuurbol die de riclitiiig naar t noorden aannam waar hij eindelijk uitfcnspatle na eenige schitterende veelkleurige pijlen van zich te hebben geworpen t üeheel leverdeeen frappant gezicht op Men brengt zulks algemeen in verband met de eenige uren van te vorenplaats gegrepen verbazende afwisseling van temperatuur die van meer dan Oost Indische hitte eensklaps tot koel frisoh herfstweer overging Onder de schoonste spoorwegstations van Nederland zal waarschijnlijk dat vau den Nederlaudsehen Rijnspoorweg te s Uage eene eervolle plaats innemen Behalve de gewone wachtkamer wordt er eenruim en fraai restauratie lokaal in gereedheid gebracht Ook zullen er koninklijke salons worden ingericht die in pracht kunnen weilijveren met dergelijkezalen in andere landen in sommige stations aanwezig Aiitiohambers en toiletkamers zullen zeer zekerveel lot comfort van de reizigers bijdragen Terleugte van 165 el wordt het stationsterrein over despoorbaan met glas overdekt Aan de eene zijdezal eene overdekking voor r jtuigen aan de andereeene voor goederen worden aangebracht Om bijSlecht weder de reizigers zooveel doenlijk te beschutten zal de voorgevel van etii glazen afdak wordenvoorzien waaronder men in en uit de rijtuigen kanslappen Tegen 1 april rekent men dat hi l geheelüpgelüverd zal kunnen worden Overmorgen iluiulcrdiig 2 september wordtIc Ulrecht in het gebouw van kunsten en wetcu scbnppen eene vergadering gehouden van do leeraren in de staatswetenschappen aan do hoogere burgerscholen in Nederland Op dec e vergadering zullen verschillende belangrijke onderwerpen betreiïeude het middelbaar onderwijs in de staatswetenschappen worden aan de orde gesteld en onder anderen de vraag worden besproken of het onderwijs in de staatsinrichting niet behoort vooraf te gaan aan het undtrwijs in de staathuishoudkunde Uit zekere bron verneemt de N Kott Cour dat de waarborgsom ad 300 000 vereischt voor den spoorweg Boxtel Wesel op den eersten September a s zal worden gestort b j den agent van het ministerie van financiën te Amsterdam De kamer van koophandel en fabrieken te Amsterdam heeft tot den minister van financiën eenamissive gerigt om bij Z E aan te dringen datbij zijne ondersteuning en medewerking zul schenkenaan de plannen voor eene directe stoomboot verbinding tusschen Nederland en Java Daarbij geeft z jals hare meening te kennen dat dergelyke stoomvaart zoowel in het belang des handels als in hetalgeraeene belang des lands onontbeerlijk is bij deopenstelling van het Suezkanaal Tevens vestigt zijde aandacht des ministers op de besluiten in demeeting van dinsdag 17 Augustus in het park aldaar genomen Het Vaderland verneemt dat eene Engelschemaatschappij zich vormt tot het leggen eener onderzeesehe telegraaflijn tusschen Eangoon Singapore China en Java Reeds zouden de oprichters zichtot onze regeering hebben gewend om concessie tevragen voor de lijn Singapore Batavia De Orchestra meldt dat den 8n Septemberin het kristallen paleis te Sydenham een monsterconcert zal gegeven worden 8000 zangers zullener aan deelnemen Behalve een groot aantal muzikanten zullen er monstertrommen klokkenspelen kanonnen enz bij de uitvoering medewerken Deondernemer van het Bostonsche monsterconcert warromtrent wij oulangs eenige bijzonderheden berichtten heeft zich naar Europa begeven om zichin staat te stellen een nog kolossaler muziekfeestte geven dan hij reeds gaf wWee zijne reputatie zegt een Amerikaansch blad als bij thans oietzorgt voor eene zaal waarin 200 000 menscheukunnen zitten en voor eeu orchest van 50 000 executanten Omtrent de scheiding van kerk en staat schrift het rolksblad De volkomene en geheele afscheiding van kerk en staat is even noodzakelijk voorde heiligheid van den godsdienst als voor het gezonde staatsieven Waar de staat de kerk te hulp roept wordt de godsdienst vaak ontheiligd Dr honderdjarige herinnering aan de geboorte van Napoleon gevierd in zeer vele roomsche kerken door een plechtig Te Deum i een nieuw bewijs hoeveel onwaarheid hoeveel schijn hoeveel transactie er in de wereldsche samenleving bestaat Napoleon I was bij enkele goede vruchten die z jnr regeering gedragen heeft en bij enkele geniale gedachten die h j heeft uitgesproken een zedeloos persoon een geweldenaar die door een plechtigs verklaring der verbomleu mogeudheden als eeu rustverstoorder van Europa is veroordeeld en tot twee malen gevangen genumcn als misdadiger is behandeld hij was een aanrander van het kerkel jk gezag die den paus heeft gevangen gehouden en toch omdat de politiek het cischte is iu vele kerken die christelijke kerken worden genoemd door priesters die zeggen den Christus te belyden eene plechtige godsdieust oefening gehouden ter eere van dien mau des gewelds Welk een onderscheid tusschen de eerste Christenen en vele Christenen van den tegenwoordigen tijd De landvoogd Plinius getuigde van de eerste Christenen dat zij menschen waren voorbeeldig in hun m iatschappelyk leven maar zoo halsstarrig in de zuivere belijdenis van hun godsdienst dat zij liever den marteldood te gemoet gingen dan aan den ruonisclien keizer godsdienstige eer te bewijzen Vele roomsche priesters van den tegenwoordigen tijd zien er volstrekt geen kwaad in dat het plechtige ïe Uejm wurdt aangeheven op het honderdjarig gebourtercest van den mau dien de kerk moet veroordeelen Maar r il het nog lang duren voordat de reine godsdienst van geest en waarheid de eenige ware orthodox gudsiliciist van Ilv iis zal verdrongen hebben iil liel lieidensch wereldsche dat aan dien gocUdiensl m den loop der tijden is toegevoegd l ij de inillioenen die in naam lod vereoreii is nog hel beginsel v in din heidenscheu utilisl het