Goudsche Courant, woensdag 1 september 1869

Voor de Intern Tentoonstelling te Amsterdam 1869 werden door oen beroemd fabricaut to PARIJS naar NE E RL A ND gezonden i nmmm piiiiiii reeds met GOUD bekroond die buitengewoon van TOON en Constructie en zeor rijk en hoogst soliede gebouwd zijn de Hollandsche Commissie besloot geene goederen van dien aard te dnon pxposceren als bcaritwodidcnde niet anii t doel strikte behoefte van den Handwerksiuuii Do Fiibricant besloot als nu deze A Instrtnuenteu in NEDEHLAXD irtiiuiiid zijnde te verkoopcn zoo mogelijk ïi tout prix TVVÉK dezer prailit oxemplaren zjjn reeds vcrlioclii De rijkst © is og uaiiwezig en kost iiaii de Fabriek te Parijs 1450 Francs met üroot vorlicM van 200 Guldens en dus voor 490 il hij deze overdoen Dezelve zul to bezichligcn zijn llótol D E ZALM O O l 1 A f l o vi lhiik mr A lln l um ImofdbcKinsc l Hot is iiultig voor dcu stii t iliit do voikeu boclrogeii wordcu iu zuke van godsdienst Zwitserland heeft 37 0 lagere scliflen en 2500 lioofdouderwijiors en ondcrwijzeressi u Op 360 zielen heeft men cene school Zwitserland bezit 276 middelbare seholen en 47 pymnnsien met 500 professoren en leeraars en 075 1 leerlingen Er ziju 21 kweekscholen voor onderwijzers en 9 voor onderwijzeressen Uo uitgaven der kantons voor het onderwijs bedroegen in ISG ongeveer 4 millioen francs of P franc per hoofd Daarbij komen nog ongeveer een half millioen francs van wege den bond Op het builgct der stad Winterthur eene stad van 6600 inwoners bedroegen in 1868 de uitgavee voor de hoogere stadsscholen meer dan J 40000 Daarbij komen nu nog de uitgaven voor de lagere school voor de bibliotheek en voor andere wetenschappelijke inrichtingen Het dagblad f e sta4 Gent vraagt welk woordzal men in het Nedcrlandsch aannemen voor hetFransche velocipede Voor die belangrijke kwestieworden de navolgende oplossingen gegeven Suellooper snelvoeter sneldraaijcr wieldraaijer wielbeener wieier wielvoeter wielkneukel wiellrapper draaijende karlavijtcr gezwinJdraaijer trapwagenaar triptrap rnpsasa twuewieler draaijende aardzoeker tweewielige buikpelder vliegende dranijer wielmau straatschaverdijner kasseisleper wielwandelaar mekauieke lanterfanter tweewiellge halsbreker nieuwbakken luiaard wielsnaak wieljonker wielhoofd enz Ie lang on te melden Of sommige dier woordenvoor Nederlanders verstaanbaar andere bij taalkundigen ingang zullen vinden that is the question De bereiding van Spiritus uit afval is onlangs door een te Chicago verblijf hondenden Schol onidekt Men zamelt al het afval uit de keukens vinde straat inclusief bedorven eten doode muuteiid geschikt is voor de zeepfabriekatle wordt er afgeechcpt en daarna brengt men de massa in gisting terwyt men vervolgens door dislillatle een uitmuntenden alcohol verkrijgt Tien vaten pap geven gemiddeld 30 IS vet en 40 gallons alcohol van Oti zoodat uit de afval van Ohic igo alleen per weel 15 000 £ vet en 2 0 000 gallons gedia teleerd Jinnnen worden verkregen Laatste Berichten FErjIJB 30 Augustus Het Journal Officiel meldt De gezondheidstoestand vAi den keizer wordt steeds beter De keiïerin en de prins zijn gisteren ochtend te Ajaccio Aan rckomeD Plymouth so Augustus De Shaunon is met de Westindische mail aangekomen Het scUip had 530 707 dollars aan boord Blijkene bcfichten uit Haïti was de president Snlnave sedert drie maanden afwezig Hij heeft verklaard niet Ie Port au l rince te zullen terugkeeren voordat Aux Cayes ia ingennmcn Wedtten so Augustus xcmeiigde Berichten Lopez houdt zich uog altijd staande in zijne stelling aan do Cüidilleras eu de bevolking iu de riatn republick is zeer verbitterd over het voortduren van deu oorlog Vou ikitst ca Vou Thilo zuUen to Marieubad du zaak verder afpratcu liij evolution van het russisch cscodcr vau Helaïngfors heeft eeu gepantserd ramachip bij het zwenken een tregat van 57 stukken zoo guatooteu dut het oumiddelijk begon te ziukua en 10 manschappen verdronken Door Ma ziui is te Londen een congres bijeen geroepen van republikeinen In Turkije moet voortaan elk vreemdeling 5 gulden in het jaar betalen voor het verlof om daar te verblijvi n Jn de laatste tien jaren zouden i i Pruisen bijua 500 klooslen ijü opgericht Te ijii ujiiighani ia 2 Aug ccd congres geopend der ar beidersven enigiugen Do Liljerté zegt dat Frankrijk het Vaderland is der inconseijMeutie Dü Eue spoorweg maatachappij in do V S heeft plan dej nuchts hare geheele lijn eu al de lo joinotieveu te verlichten met cleetriciteit Te Tieu tbin in China is 17 mei in tegenwoordigheid der autonteiteu de eerste steen gelegd eener r kathol kerk Velen der bt nzieiilijkste doonsge inden verlaten Klbing m iu Cauada een nieuw vaderland t e geken eu zich te ontrekken aan de pruis militaire diei iiverpliehting Afgescheiden van den juriauiidag is te Heidelberg eene vereeuiging van 400 peraonen tot stand gekomen ter bevordering van de afschatlïng der doodstraf Iu 18C8 kwam te Berlijn op tiea huwelijken eene echt che diug voor ilij den grooten roeiwedatrijd op da Thijems hebben do Oxfordsehe studeuteu het gcwomieu van die der Harvard universiteit in Mabsachusetfl Keizer Napoleon heeft heupjiclit pynen iu de blaas rheumatische hoofdpijn doch is volmaakt wel wandelt werkt presideert en gaat near Chaloni De tweede iSioordpool expeditic uit Uremeu moet kosten IjÜ üÜO thlr waarvoor slechts 35 fi00 thlr bijeen zyn De ruuderpest is thans nok uitgehrokeu iu de Pruisische diotrieU ii Our ig en Marienwerder IViiis August broeder van deu koning van Portugnl is veilould net de dochter van den hertog van Montpensicr t i rrauo heeft gracieus bedankt voor het Spaausche koningar hap Ouder de mijnwerkers te Penaberg in Zweden zijn bewegingen ontstaan die uitliepen op grove ougcregüldheden liet hooggerLchtshof te Pesth heeft het vuums beve tigd tcgfu prius Karageurgevitcb De geueraal Medina is herkozen tot president van de republiek Honduras De Eugrlsclie werkvereenigingen willen de werkuren op hoüyöteus ö uren p r dr ï vast stellen De armee der llonveds ïul tegen november geheel geregeld zijn Drie honderd vijftig werklieden ia de mach nalo katoenspinnerij en weverg tu Pferseo bg Augsburg hebbeu den arbeid gesttuikt £ r ia eene vcrccuiging van banken en bimkiers tut stand gekomen ter vestiging eeuer Euro icsche spoor egbauk Men her t uit Orenburg dut de opstand dt r Kirgbiaeu stammen gei is geëindigd l e Peleraburg it de eerste lombard of belt enbaak geopend IJ mag huugbtens 1 en een half pet per maand nemen du woekirnuia namen tot 90 pet in het janr Men verwacht dat te Parijs alle voorstellingen met wilde diereu verboden zullen worden Ptini H te i iirgs aaDgekoineu urn te raadplegen met Olozaga Een kruidenier te Londen wiens wiukcl in Uighstreet gevestigd is is veroordeeld tot betaling eener boete van p st 400 omdiit hij gemalen koHie verkoelit die met gebrand meel vermengd was Bij den juiigsten zeilwedstrijd te Kamsgnte werd de prijs behiiuld door du Enigma tiet is niet van belang ontbloot zegt de ï hipping and Mercantile Gazette te uctcn dat dit laartnig tut behoort aan een handswerkman Tboriiton genaamd die lu t plaa van uimbouw uiih ierp het bouw tuigde de Z ilni maakte in één wuord die het scheepje persoonlijk vnn den kiel uit gereed maakte liet model van de Enigma ia Nplintornieuw Burgerlijke Stand iutniaN 2S Aug Aiigenita ouders C Brunt en H van der Kwast Alida uudera J H van der Want en II de long Margretha Cornelia ouders 1 Kaptiju eu M P lïond Petru ouders C van Vel cii en J M Kamper niM Ki KN Il Aug C M Stuop Wed J C IjQiiian 71 j L van lleenihbcrgcn 60 j 28 C Makker huiavr van li Borst 44 j 29 A van Duuren 3 j 8 m M Faai buisvr van J J van Vuuren 8 j ADVERTENTIEN Hedeu overleed op Actiehoven bij Gouda in den ouderdom van byna negen en zeventig juren onze geliefde Moeder en Behuwd Moeder CAÏHAIIINA MARIA STOOP weduwe van den HoogEerw zeer Gel Heer JAN CHRI8ÏIAAN LOMAN Uit aller naam A D LOMAN ITPÏCIALITEIT VAN KAAPSGHE WIJNEN Merk P W en B M Deze bij uitnemenheid geurige en versterkende wynen worden voortdurend volgens PrgsCourant geleverd door de ondergeteekenden J L W F STERN te Haarlem Wed V vN HAAKSBERGEN en DüTHiH te Leiden eu J C G DUTILH alhier agent voor Gmia en omatrekon VERLOREN Gepasseerden ZONDAG i s een BRHi verloren voor den vinder van weinig waarde die dezelve terug bezorgt aan het Bureau dezer Courant zal eene belooning genieten De DIJKGRAAF van RIJNLAND brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden d t bij Dijkgraaf en Hoogheemraden is ontvangen 1 Voorstel van eene Commissie uit de Staten van Noord on Zuid Holland tot opheffing der Ambachten in Rijnland met bjjbehoorenden staat der werken 2 Coucept Reglomeut voor het waterschap liijnshunj 3 Concept Reglement voor de gemeene omringing ouder Oegstijeest 4 Concept Reglement voor de Elleboogsdie en Stompwijksche Verlaten onder Zegwaard en Stom iivijk h Concept Reglement voor het Meersc e Verlaat onder Stompwijli welke vier laai ste voorstellen alleen door de Commissie uit de Staten van Zuid Holland worden gedaan Dat al deze stukken var den 1 tot den laatst n September ter visie liggen op de Secretarie van Rijnland te Leiden van des morgens 10 tot des namid 3 ure Zondagen uitgezouderd De bezwaren welke tegen die stukken mogten bestaan zullen vóór den 1 October e k in duplo aan Gedeputeerde Staten van ZuidHollaud moeten zijn ingezonden Lkidsn De Dijkgraaf van Rijnland f 30 Aug 1869 H C J HOOG 1869 G De uitgave W0EN8 geschiedt DINSDA DAG D üranco p K BUBOBM Goud brcn d Begrootin 6 iBMnte OT van veertien een ieder is geloven op s tot dei Dam tegen betiÜD kan worden G Burgemc De Sec DHOOGLEEV Sc De hh P iHenstelgk sprake bren belang da Zullen w gyervolle p dan mag h gebruik m de vermee l ken tred het onderw blflft vers een ander zoo ongere daarvan ho alïoo voo in de volks wordt in ruwe dierli van ontwi heel miske Er gesc gemeene t3genover iocs Hier ontstaan u den en d telooze soi kanker wo Het is schoolplig voorstelU de gnnsti