Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1869

Ü 11 U onvn nan Ih I Icf cr Mm liroli iiicl ullr votirzor niet liiiimcii liclcttcii dat iiici niKclc tlcimrtomt iilalr radcu wciiwclicu liolilicii j iniii voor iioodif c licrvoniiint cn Nn do lo izor oi iis concession hooft aanj okondigd moet iiion ich liaastoudio oprecht en in ruimo mate to vurlccnon anders heeft men het ongeduld dor mtnigte te vreoztu In Spanje is nu scliijnharc rust de aanslag van don Carlos is volkomen mislukt do geestelijkheid hoeft zich onvoorzichtig bloot gegeven Indien men hiermede tevreden was en zachtmoedig handelde met de verratlerlijke kerkvoogden dan zouden zij veel van hun invloed op het volk verliezen terwijl zjj bij gcatreugo behandeling medelijden wekken en als martelaars beklaagd worden De opstand op Cuba duurt altijd voort en het wordt meer en me jr waarschijnlijk dat het verlies van het kostbare eiland het einde zal zgn Het zal of een eigen republiek vestigen of overgaan in den grooten NoordAmerikaan schen bond De volgehouden strijd kost veel aan Spanje met weinig uitzicht op den eindel k goeden afloop De Vereenigde Staten beijveren zich om hunne schuld onophoudelijk te verminderen juist het omgekeerde doet men in Europa Hetzelfde ontmoet men op andere wijze in Z Amerika Jaren lang zet luen den oorlog voort zonder beslissend resultaat Brazilië en Buenos Ayres kunnen slechts met de grootste moeite voorzien in al de behoeften van den oorlog en in Europa bewaart men angstvallig den volkomensten vrede tervyijl men tot aan de tanden gewapend uitgerust is tot een langdurigen oorlog In Pruisen dreigen kerkelijke twisten do gemoederen te verontrusten het aanstaand concilie zal weinig goeds tot stand brengen en veel fanatismus aanmoedigen Deepening van het kanaal van Suez belooft voor de stolfelijke belangen betere dingen dan wij voorliet geestelflk leven verwachten mogen van de beraadslagingen eener heerschzuchtige en twistzieke priesterscliaar BUITENLAND P R A N K R IJ K De Opinion Nationale verklaart dat in weerwil van alle geruststellende berichten liet publiek niet gerust zal zijn alvorens de kciror te l arijs zal zijn verschenen Dit is nog ceii gevolg van liet persoonlijk gezag en de heer Si More Girardin yeide reeds tien jaren geleden zeer teregt Het is niet het keizerrijk dat den keizer behoudt maar de keizer behoudt het keizerrijk De reis des kei ers naar het kamp van Chillons is uitgesteld tot na de terugkomst der keizerin zij zal vrijdag te Parijs a mkomen 2n den keizer naar Chfdous vcrgezpllcii Uet vertrek der keizerlijke familie zal alsdan den 5 sept plaats hebben De keizer heeft eigenhandig aan deu generaal Bonrbaki geschreven dat hij uiterlijk biiiusn aebt dageu in het kamp van CÜfllons ral komen Over de reis der keizerin naar het oosten is nog niets definitiefs vastgesteld maar een paar dagen geleden is aan den Turkschcn gezant de verzekering gegeven dat de keizerin van haar oorspronkelijk voornemen niet heeft afgezien Ofschoon de keizer officieel geheel aan de betere hand is daalden de fondsen weder 30 centimes maar de daling werd veroorzaakt door het bericht van het springen der befaamde bank van Wcencn cene onderneming die gelijk men zich zal herinneren door eenige onttroonde vorsten den koning van llannver den keurvorst van lassel den heitog van Modnm on andcreu was opgericht met t doel urn huuiic waukoleiidcgrouthedeii staande te houden In den liegmne rendeeide ij pr u hlig ij liet ialde premien van 12 1 11 j dueli z ioveel vouiNpoeci kon niet duren en de goeilgcloovigc aandcelliouders mogen den koning van ll iiiover r s danken voor den fraaicn tour die hij hun gespeeld heeft üc commissie belast mot het onderzoek van het besluit betreffende het senatus cousull heeft twee nieuwe amendementen in overweging te nemen Het eerste wil de intrekking van de artikelen van de wet van 1801 die aan dagbladen eii publiek t beoordeelen van de constitutie verbieden en t recht van petitie aan banden leggen liet tweede heeft ten doel om het ariikol van de grondvyet te dotn schrappen waarbij het benoemen van maires aan do uitvoerende macht is opgedragen De minister van financiën houdt zich naar men beweert bezig mot het ontwerpen eener hervorming in den omslag der belastingen Zoo zal het grondbezit aanmerkelijk worden verlicht de be oldigingen der lagere ambtenaren zullen worden verbeterd en naar men gelooft zal ook de quoestie der vermindering van den accijns op gedistilleerd totop de helft voor Parijs eindelijk worden geregeld liet onderzoek ingesteld om de verspreidersvan de verontrustende geruchten in do jongste dagenin omloop gebracht te ontdekken is gestaakt Menheeft ingezien dat de ziekte van den keizer ernaliggenoeg was om bezorgdheid te verwekken en men geeft thans toe dat de paniek welke aan de beurs uitbarstte niet alleen volkomen gerechtvaardigd was maar dat de koersen zich beter hebben gehoudendan men eigenlijk had kunnen verwachten De algcmeene raad van het departement derSarthe heeft met 35 tegen 5 stemmen de afschaffing van het stelsel van oIBcieele eundidaturen wenscbclijk verklaard DUITSCHLAND De quncstic bctrellende de kloosters zegt diMar dal Ziiitutiij zal nu bij den Pruisischen landdag ter sprake komen en men kan wel vooraf verzekerd zijn dat üe kamer van afgevaardigden die zaak uit een rechtskundig en moreel standpunt grondig zal behandelen Zoo oppervlakkig zou men nu denken dat de vertegenwoordiging ten de c op geen tegenspraak zou stuiten daar toch de ultramontaansche partij in haar midden zeer weinig leden telt terwijl het zich laat ver achten dat de conservatieven althans de Proleslanten in hun midden zich in deze zaak met de liberalen zullen vereenigen Kn toch is op dit alles nog geen staat Ie maken Immers men weet nog niets mot zekerheid omtrent de zienswijze der regeering aangaande de kloosters Alleen is het bekend dat in de vorige zitting van den Uiiddag eenc nauwe coalitie bestond tusschen deu heer von Muhler minister van eeredienst en de ultrainontanen Deze en nog een paar schoolraden stonden hem in alle gewichtige qnreftien ter zijde Vandaar de algcmeene verwachting dat hij ook uu van zijn kant de ultraraoutanen in de llooster quffislie wel zal te gemoet komen Men vernacht dit te meer na het gebeurde met het Protestantsoh verbond en met het gymnasium te Breslau Hier komt bij dat de conservatieve regeeringspartij ieh in de verkiezingen telkens bij de ullramontanen heeft aangesloten De verlaging van het briefport op een groschen heeft aan de verwachting volkomen beantwoord De hoofd administratie der pesterij heeft bekend gemaakt dat de inkomsten aanmerkelijk zijn geslegcn Gok hieruit blijkt weder dat de vroegere bezorgdheid door de munsters aan den dag gelegdvoor een tekort mag gerangschikt worden onder de hersenschimmen men geeft duidelijk genoeg te kennen dat de nuancieelc toestand der schatkistthans gcene vrees racer inboezemt Trouwens datwas zelfs in dit voorjaar niet het geval toen men zoo sombere tafercelen daarvan ophing Naar aanleiding van de ontbinding der congregatie van Maria te Ilegensburg door de Jeziutcn op oricht en onderhouden en de aanvallen waaraande regeering deswege van den kant der cleriealeparlij bloot staat heeft deze zich verplicht geienom olficieus te verklaren dat de Jc uiteii door de constitutie uit Beieren worden geweerd en dat deze zelfde constitutie zendingen verbiedt van godsdienstige genootschappen die in Beieren niet zijn geduld = S ES©SJife S iir OOSTENRIJK De minister van binnenl zaken zegt in eenc verordening gericht tot de gouvernenis der fin meien Naar aanleiding van een onlangs voorgekomen geval on van den meermalen te kennen egcven wensch om eenc vermindering te brenj en lu het aantal der feesidageii die voor il in enkele streken onder het lanilvolk in overdreven grooten getale worden gevierd heli ik de eer in overleg met den minister voor eeredienst en onderwijs u het volgemle te beriglcii De Viet waarborgt aan iedere wettig erkende kerk of kerkelijk genodo ap het recht om hare innerlijke aangclogCphcde i zelve te regelen en besturen en bepaalt dat niemand tot eenc godsdienstige handeling of tot deelneming aan euiie kerkelijke feestviering kan worden gedwongen Nu moet wel is waar de vaststelling der kerkelijke feestdagen worden geacht te behooren tot de innerlijke aangelegenheden der afzonderlijke kerken en kerkelijke genootschappen die niet staan onder den invloed van den staat maar deze zelfstandige voorseliriflen der kerken en godsdienstige genootschappen zijn niet verbindend voor het burgerlijke leven daar de viering dezer kerkelijke feestdagen tot zoodanige handelingen behoort waartoe niemand kan worden gedwongen liet ligt dus geheel in de keus der afzonderlijke en zelfstandige personen of zij do feestdagen hunner kerk of godsdienstige genootschappen al dan niet willen vieren Maar hoewel de regcering verlangt de ia overdreven getale bestaande feestdagen in het eigen belang der bevolking zoo veel mogelijk te verminderen acht üij zich echter niet gerechtigd om een rechtstreekschen invloed te oefenen op de vermindering of afschaffing der feestdagen en het moet aan het inzicht der bevolking worden overgelaten om de waarde van den arbeid te leeren kennen en zich te onthouden van overtollige feestdagen Maandag is de zitting der Oosten rijk sche delegatie gesloteu Graaf von Beust heeft medegedeeld di l de keizer aan de besluiten der delegatiezijne sanctie heeft verleend en dat Z M baar dankbetuigt voor hare bereidwilligheid ten opzichte vaude financiecle regeling des rijks Ten slotte zeidehij dat het verhandelde in de thans afgeloopenzitting zeker in het buitenland niet onopgemerktzal blijven en dat het zal bijdragen tot bevorderingvan deu vrede waarnaar van alle zijden gewenschtwordt De zitting der llongaarsche delegatie is opgelijke wijze gesloten Graaf von Beust zal even als zyn collega Bismarck een poosje rust gaan nemcu evenwel met dit onderscheid dat hij niet met onbepaald verlof om redenen van gezondheid maar tot eene korte verpozing naar zyne familie te lleichenthal op reisgaat Trouwens hij heeft hot in de laatste tijden vooral tijdens de zittingen der delegatien zoo drukgehad dat hij nu wel eenB eenigcn tijd vrij magzijn Andere dan parlementaire bezigheden zullenhem zeker daarin ook niet verhinderen ITALIË De lidlia deelt de volgende orde van den dag mede voor de eerste zitting van het togen concilie dat te Napels zal gehouden orden 1 inwijdingsrede 2 rekeningen verantwoording van het voorloopig comité en voorlezing der voornaamste brieven van adhaesie 3 oproeping en inschryving van de opgekomenen ifi verkiezing van het definitief centraalcomité De bewijzen van toegang zullen in het begin van nov worden uitgereikt Aan de beurs van Florence is even als aan die te Parijs het gerucht verspreid dat de minister met eene vereeniging van Duitsehe bankieri eene overeenkomst heeft gesloten voor eene leening vau 300 u 400 millioen op den grondslag der kerkelijke goederen Er is echter in dit opzicht nog niets beslist Overigens bedraagt de som welke van Rattazzi s operatie nog beschikbaar is slechts l ü millijen die door de kamer zijn toegestaan Van de oorspronkelijk toegestane 400 millioen heeft llattazzi er 16Ü uitgegeven en lUO aan de bank afgest ian en deze schijnt nog geenszins v oorneniens om de bij haar berustende stukken te negotieeren BINNENLAND GouD v 2 Septemüer Naar wij vetLemcn heeft maandag jl zich heimelijk uit de stad verwijderd een kassiersbedieudo i V d G W met zich nemende het bedrag van cenige geincasscerde wissels en daarenboven eenige nog onbetaalde doch geteekende pretcntien Dinsdagavond omstreeks 7Vii ure is Tan Veeniug machinist aan den Zaagmolen van den heer Uoogendijk tusschen het jacbtwicl van de machine ger uikt en werd daardoor hel eene been geheel afgerukt en hel andere zwaar verwond Naar het gasthuis overgebracht is hij na een kort lijden bezweken Jister morgen is Hendrik van der Laan opperrn in bezig zijnde ecnig werk te verrichten achleruilloopcnde uit een ra im gevallen waardoot hij cine b diiiigrijkc verwonding aan het achterhoofd heeft bekouien Onder de fec hage tor eero van worden verwacht b een groot diner op den minister van bi hotel van laatstgcm Gijsbert Karel van lil door zijne ruime zqT geschikte gelegeuheil vreemde hoven zullf wetenschap kunnen ders wordt er verz leden van het cong hen ten paleizc te tot na de opening In de dinsdag afdeeling Amsterdatj van den Javaan buitengewoon lid A C Joosten Bij de bosprekinJ den beschrijvingsbrl van 1 j sept 1869 f geadviseerd Jat ild laten met aankoop in Demak en Grub diende suikerwet naar het oordeel nemingen en dire t den geacht woadcri te liggen Beboul wijzigingen werden der commissie aaq goedgekeurd Men schrijft Aug De verandeij digt de hoop vante veld staande ro dagen niet ingehaal door regen en halbouwer nog gedrulvan verleden jaar hem dit jaar metmen in aanmerkingemiddeld 600 gaat buur belastiitot bet resultaat opleveren Het Noorrléi keinsche Geest Bepubliek repul schrikbeelden m ia van den meoscliejj naar ware vrijhei Wy hebben voo voor deze onze o Onze gedachti dachten die alles I baarheid en dankj Ons geheugen opperbest te beril laden is dat hd Bataafscbe repuhl door de hand v ii ongehoord iels it koning en daarra die sedert 157 geworsteld te he les uitgevaardigd de volken niet o Hoe veel goeda de koningen tot i niet nders dan U ons en allen te den beroemden aan niemand nji Oranje zijn in del onze voorouders I wat ondank w tl dienen zal indiJ gecrft van de el laten aan de ancf en ons zelven el t hoogst aanbet zon door vuidid wee onzer faan verre te vergoicf Er is in ons Ka niets wat de mo dat niet dngtcil Onze aal zelfs Iloogiiüitschen dendagen van d Die daden v i volk de geschil uit de eeuwen terkundigen d iJi t mmm mmDt¥t0 trtBJSJWW