Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1869

Onder de foestclijlihcdcn welke te sGravenliage tor cere van hel unnstmiiKle stiUistielc congres worden verwac it behoorcn ii uir men verneemt ook een groot dinjr op dingsdag den T 9epteml er door den minister van biunenl zaken aan te bieden Het hotel van li atstgeme de vroeger door den graaf üijsbert Knrcl in IJjgendorp bewoond levert daartoe door zijne ruime zalen en aohooneii tuin eene zeer geschikte gelegenheid Pe vertegenwoordigers der vreemde hoven zullen er de vertegenwoordigers der wetenschap kunnen ontmoeten en verwelkomen Wijders wordt er verzekerd dat Z M do koning de leden vai het congres de hooge eer zal aandoen hen ten paleize te ontvangen Z M znl aldaar tot na de opening der staten generaal vertoeven In de dinsdag avond gehouden vergadering der afdeeling Amsterdam van de maatschappij tot Nut van den Javaan is door de afdeeling benoemd tot buitengewoon lid van het hoofdbestuur den heer A C Joosten Bij de b ispreking der onderwerpen vermeld in den bcsehrijvingsbrief Toor de algemcene vergadering van 10 scpt 1869 werd door de afdeeling algemeen geadviseerd dat de maatschappij zich noch zou inlaten met aankoop of irrigatie van woeste gronden in Demak en Grobogan noch ten aanzien der ingediende suikerwet eenigen stap te doen aangezien naar het oordeel der afdeeling industrieele onderuemingen en directe politieke bemoeiingen niet konden geacht woaden op den weg der maatschappij te liggen Behoudens eenige wenschelijk geachte wijzigingen werden de oonclusien van het rapport der commissie aangaande het Inlandsch onderwijs goedgekeurd Men schrijft uit Sohoterland oosteinde dd 28 Aug De verandering van het weersgestel verlevendigt de hoop van den landman op zijn oogst Dete veld staande rogge kon in de laatste regenachtigedagen niet ingehaald worden en de boekweit leeddoor regen en harden wind Daar menige landbouwer nog gedrukt gaat onder den slechten oogstvan verleden jaar is het te wen ohen dat de natuurhem dit jaar met eenigen overvloed begiftigt Alsmen in aanmerking neemt dat de beste boerderijgemiddeld ƒ öOO jaarlijks opbrengt en hiorvan afgaat huur belasting werkloon enz dan komt mentot bet resultaat dat elk jaar goede vruchten moetopleveren Het Noorden zegt in een nrti el Eepublikeinsche Geest o m het volgende Eepubliek republi eiusehe beginselen zijn geen schrikbeelden maar edele en lofwaardige pogingen van den mensclielijken geest op staatkundig gebied naar ware vrijheid Wg hebbeu vooral een echt nationalen grond voor deze onze overtuiging Onze gedc hten zijn zuiver Nederlandsche gedachten die alles voor zich hebben oudheid achtbaarheid en dankbaarheid Ons geheugen is zoo kort niet of wij weten ons opperbest te herinneren dat het pas 6i jaar geleden is dat het koninkrijk der Nederlanden de Bataafsche republiek heette Wij welen dat tucn door de hand van woest geweld voor t eerst een ongehoord iets in Nederland werd ingevoerd een koning en daarmede ten grave zonk de republiek die sedert 157 J na om haar leven met den dood geworsteld te hcbhcn in Europa het eerst de bloute les uitgevaardigd en in toepassiag had gebrachl dat de volken niet om do vorsten waren I Hoe veel goeds rr ook n i si its door en oiiiler t koningen tot stand is gekomen wij kunnen niet anders dan deze kostelijke Nedcrlandsche woorden ons en allen te binnen brengen woorden die door den beroemden cchrijver der Nederiandsohc historiön aan niemand minder dan aan prins Wilem I van Oranje zyu in den mond gelegd Elk peinzc wat onze voorouders mochten zij op ien zeggen wilden wat ondank wat verwijt men aan de nazaten verdienen zal indien wij de vrijheid en de glorie gecrft van de eenen onder verband van ze na Ie laten aan de anderen zoo kwalijk te racde houden en ons zelvcn en dengene die de natuur ons op t hoogst iianbeveelt het allerkostelijkst onder de zon door vuidigheid t onbruik maken Wee ons wee onzer faam komen wy haer en ons zelve zoo verre te vergeten P C Hooft boek 15 Kris in ons Nederlnndsche volksleven niets althans niets wat de moeite waard is behouden te blijven dat niet dagleckent uit den tijd der republiek Onze taal zelfs heeft zich eerst voor goed van den loogduils hrn mede stam losgcniii ikt sedert de heldeiiclagcn van don hll jiirison k iinp Die ladeii v in het voorgeslarhl welke voor iedor volk dl cscliii dciiis van ijn land uitmaken lyx uit de uiiwi ii Ier republiek ii e bcluMcrs letterkundigen lii itcrs staatslieden behoorcn aan li iar De igcna rdige godsdienstige ontwikkeling der natie staat of valt met haar NeOrlands heldendaden ter zee de schoonste en diohterlijkste zijden van ons volksleven bij wier herinnering men onwillekeurig iels vau trots gevoelt zijn allen uit die dagen Zij droegen roem on vrijheid in onzen schoot en ook de gouden vrucht der zuiderlandcu onze kolonii ii I Wie daarom den naam en de zaak van de republic verdacht maakt heeft de sympathie van een erkentelijk Nederland niet op zijne zijde Wij zouden ons schamen indien wij niet den naam en het wezen eerden van een regeeringsvorm die 200 jaren voor ons vaderland het zinnebeeld zijner vrijheid en grootheid was Kan eene liefde voer den koninklijken regeeringsvorm alleen dan echt wezen als zij uit haat tegen den republikeinschcn geest ontspruit moet men om genen te loven dezen vloekeu dan zijn naar onze mecniiig op den aangegeiren grond alle Nederlanders ongeschikt voor dien eenzijdigeu ecrdienst van de krooih De N llott Courant zegt o m Het cpreekt van zelf dat het cultuurstelsel en zijne gevolgen voor Indie nu ea dan ook de aandacht moeten trekken van vreemden De exploitatie van den inlander die de grondslag er van uitmaakt de strijd met alle gezonde denkbeelden van staathuishoudkunde die het kenmerkt de weinige vooruitgang zoo niet achteruitgang der productie die het gevolg er van is de verwarring die het gesticht heeft iu ons bestuur vallen te zeer in het oog dan dat het niet aan staatslieden in andere landen stof lot opmerking zoude geven Niets is natuurlijker dan dat bij dezen de gedachte opkomt dat een zoo gezegend land als Java gelukkig zijn kon als men das r beginselen van bestuur volgde die zelfs een verlicht behoudsman in ons land erkend beeft iu alle hemelstrekeu voorwaarden van welvaart te zijn In de borst dier mannen doet zich dan de mensch iievendheid gelden en zij onderdrukken den wenscli niet dat de kolonie mocht ontvallen aan de handen welke baar zóó slecht besturen Zulke redeneringen behoorcn ons tot nadenken te s jmmen en ons laii te sparen ons regecrstelsel op Java op helere grondslagen te vestigen zij bewijzen zonneklaar dal de liberalen die sedert jaren de wijze van beheer der kolonie afkeuren geen ongelijk hebben In de Arnh Cl wordt gemeld dai concessie is aangevra igd voor een spoorweg van llotterdara langs Delfshaveu Sohicdano Vlaardingen en Maassluis naar den hoek van Holland en van daar langs sGravesande Monster en Loosduinen naar Scheveniagen De aanirngers zyn de heeren Alfred Beoslnn te Londen en Godefridus Samuel I ietcrs te liotterdam De Landboum Courant vestigt de aandacht op de aanstaande veiling van het Beekberger Woud Zij stelt in hel licht d it in geen tak van nijverheid de associatie minder zichtbaar is dan in dien van den Vaclerliindschen landbouw Een der oorzaken doarvan is meent de Landbouw Courant deze dat zelden groote stukken grond in massa verkocht worden en meestal de eigenaar zijn voordeel vindt in veiling van kleine perceelen ïhaiis biedt zich echter door den verkoop van het Beekberger Woud een bijioiiilere gelegenheid aan om een grool grondbezit in ielitig te worden en de Landbouw Courant zet de vüordeeleii uiteen welke baars inziens een exploilalie van dien grond door een vereeniging van kapiialislen zou kunnen opleveren Te llio Janeiro had men van de ongelukken met nitro glycerine in Europa gehoord Een kleinen Voorraad in het arsenaal voorhanden wilde men om allo ongelukken te voorkomen zoo spoedig mogelijk zien kwijt te raken Eene boot met zeven man zou zestig pond van die stof laden en een paar honderd el van den wal in de baai weroeii Eene flesch met 10 pond werd over boord geworpen loch het water rakende ontplofte zij door den schok ten gevolge waarvan de vijflig pond welke aan boord waren hctzeildc lol ondergingen en bemanning en boot aan stukken geslagen werden In Kcnsiuglon musenm is op een eigenaardige wijze een mensch in ijn stoffelijke bestanddeelcn geëxposeerd door een pakje witte lijm een llcsch met phosphorzuro kalk een pakje bcenzwart een stuk blank ijzer een stuk zwavel een lesclijc met pho ïphoriH enz tot Ao kleinste hoeveelheden der gckrislalliheerdc arsclicidingon van spieren en gal toe D innievcns liggen grnole teerlingen met opschriften lic aaiinij cii lujcvcrIiiKi il hot vuluino watcratofgns iiiiralufgas on sliktilolf lietgecn eoii mciisoli bevat ilui omvang dor UoiliMt iii uvorlreti De kabel vnn de Indo Europeesche telegraaf zal waar zij door de Zwarte Zee gelegil ifordt verschillen vau de gewone in zooverre zij uit een metkoper omwonden ijzerdraad bestaat Dit koper is daarom aangebracht omdat al het ijzer in de Zwarte Zee zeer spoedig roest en omdat ook in dit water een worm leeft die zelfs het iyzer niet onbeschadigd laat Men schrijft uitMeppel dd 80 Augustus De verwachting op een ruimen oogst van het nagrai waarmede men t genwoordig overal in onze Noordelijke gewesten druk bezig is ea die duizendehanden van s morgens vroeg tot s avonds laat in be veging houdt wordt nog overtroffen inzonderheid wordt de deugd van het tweede hooi zeer geroemd Laatste Berichten Parijs 1 September De keizerin is gisteiea avond zeer vermoeid van de reis doch welvarend te Toulon aangekomen Gevolmachtigden van Br izilie Denemarken Frankrijk Haïti Italië en Portugal bebben de ratificatien gewisseld van de overeenkomst in 1864 te Parijs geteekend omtrent bet leggen van een onderzeescbea telegraafkabel tusichen Europa en Zuid Amerika De oSicieuse Couatitutionnel zegt dat de keizer geheel hersteld is zijne gewone levenswijze weder aangenomen heeft en waarschijnlijk naar het kamp van Chalons zal gaan Het blad verzekert dat bet wetgevend lichaam legen 20 of 27 Septembe zal orden samengeroepen om de veri6catie der gelooft c eindigen Madrid l September De Impareiat wederspreekt bel gerucht volgens hetwelk het bedrag der leening tiet bet huis Erlanger gesloten reeds geheel geabsorbeerd zou zgn Daarvan blgven nog 39 2 millioen over terwijl de betaling der coupons van 15 December verzekerd is Berlijn l September De Pfov Ctrr maakt het duidelijk dat bet bevel aan de zoogenaamde Frankforler Zwitsers om het Pruisisch grondgebied te erlateu geen afbreuk kan doen aan de vri iidschappelijke betrekkiugen tusschen Pruisen eo Zwitserland welke vriendschap rao beide zijden op beogen prijs wordt gesteld Madrid l September D minister vaa kolo nien vertegenwoordigt den afwezigea minister valt buitenlandsche zaken Londen l September De Timei zegt dat d onderhandelingen tusschen de Turksche regeering ett de Otlomanisehe bank over het sluiten eeuet Leening tot geen resultaat bebben geleid Parijs 1 September De Pa fj legt dat heden morgen een ministerraad is gehouden en dat d keizer wiens gezondheid uitmuntend ia en seer werkzaam deel heeft genomen aan den arbeid van dien raad Madrid l September De Impm eial dalde candidatuur van den hertog van Genua ds beter kans krijgt Het blad geeft den raad dat da Cortes de meerd rjarigheid vaslstelle op 16 jaren Te Potenzn in ZuiJ ltulio is eeno vrij sterke golvvade aardbeving wnargenumcii eu die zich ook to Melfi deed gevoelt Tc lloiac wil men ecu korps guides uit jongelieden van gouden lini7e vormen om te dtenea nU eerevacht voor deo paus en het concilie Keizer Alexander ia naar men beweert somber en menschcuschuw ten gevolge vao heftige nerveuüo inkkelbaarheid De onderkoning van Egypte zoo bij Frankrijk en üogeland sauvegarde gevraagd liebben zoo hij naar Konstautinopel gaat Op den Yslandschcn rijksdag te Keikiavik heeft de oppo sitie de meerderheid I u markies d AiqneboUe luitennnt ter zee in Fr in lie dienst ia benoemd tot admiraal in Chinecsche dienst Te Turuk Miklus in Hongarije wel d onlangs met inbraak 7000 guidon gestolen bij onderzoek bleek dat de districtsrechter de ilader was De om 1 koning vnn Egypte heeft te Aübogno in Frankrijk COO OOO bloempotten van 10 centime bet tuk beateld In de nabijheid van i iume is een haai gevangen van 18 voet die 3000 pond woog Men verwacht dat de diplomatieke hetrokkingeo met Meiico weldra door Frankr k weder oamcknoopt sullen worden Men verneemt dat de firma Paul van Vlisaingen o s met het oog op den niiuwcn waterweg door het kanaal van Saet zes groote stoombchcpen op stapel heeft gezet voor de vaart op iiidic Te Madrid is een nieuw dnglilud uitgekomen ln GuiUo tiliil dul de liloeddor tige dicl nnatien van Marnt cu het sehnkbevMud di r Fi himIio npnbliik wider opwarmt Men vei iehl flnrilMldi iiistiliiags te Icnua De kaUuilnUo weiiKl ü mor din iinis ecu leger bckül tigin ter lunMiiiüu div Milmni provinciën