Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1869

DER woidt OPENLIJK dank toegebragt door hare werklieden die de onderscheiding hebben genoten van de AMSTERDAMSCHE TENTOONSTELLING te mogen bezoeken en de meerdere genoegens welke hun in onze HOOFDSTAD waren toebereid j HARE ERKB TELIJKE WERKLIEDEN t hi L iiminhnii V lil lutil n iinii nmliiijkiU Clkufl liinlini lil r lHin1ictiii vooi ili ii yeinn iilir iiitl crki ml Du inHiici iii lift k iriiidiLtin kloüstLr cti hare plaataïnvniigsUi ijii üiitsliiK allt rtbhUvervolging en tcrugL tkLLril iinai linir klooiilLr lit iiiiz vtiuccmt niiii dat litt Duitsth tlemocratisch verbond cuic iittitie heeft ontworpcu om die algemeen te liücri teckiucn Tc Mumhiii 18 het op kosten des konings opgcrithte Htaiidbcdd van CiHhe onthuld Maandag hctft te iScrhjn cinc volksvergadenug cciio rcftüluliu aangcuomun tot afücliaümg Air kloosters ou uitzetting der Jezuitcu Professor Miilhngcr te Solothurn is oiit et van zijd nmbt met hehoüil van 2000 frs ajaars Mouoltt GanbatdL gaat binnen koit nnnr liOuJeu lu de Uomagna htelt 23 aug een hevige Btorin gewoed diu grootü bihadu aanrichtte en v aar de wijiigaardeu door hagelslag weukn vernield Te Rheims is eeno groote wolspinnerij dio toor twee niiUioen waa verzekerd gehLol verbrand Te Uerhjn worden bijna dagt ijks kinderen gestolen op de etraat De Pransclie dagbladen hebben maand ig ondrr cnvdoppe ccn oprocrig manifest ontvangen van een geheim comité en geteekend door een presiilciit IJrutus Do Fransch ntlantische kabel is defect maar het gebrek is ondekt op ongeveer 1000 mijlen van de Frausche kust en men hoopt dac ronder kabel te lichte u te herstellen Curieusc aankondiging te bchagerbrug Jan Meiles Ijaat bekend Maakcn dat aan taandc Sondag sijnde 18 Juhj bij hem d s s vidags k tknuppclen ia en de minndags om haanknuppclen en do dtngsdug hartdraferij met boeicpaartea na prijs en premi Uit al de Gei tsche namen voor den velocipede kiest prof de Vries dien van Wielcr op eer aannemelijke gronden Men tceldt mt Dublin dat kolonel iglc van Woodstock voornemens is 10 000 £ aan de toekomstige vnje anghcaansche gemeente te schenken VERQADEKING van den GKMEENTKRAAD Dinsdag 31 Augustus Tegenwoordig de heeren van Uergui IT endoorn voor itttr de Grave Prince Uraggaar Uem iiuchner Droogltever V Gennep Kist v btraaten De notulen der vorige vergadering ï erden gele on en gearresteerd ingekomen vau B en W eene missive waminj ij aanbieden de bcgrootiug voor 1870 benevens de inemorie van to elit htiiig eu wordi die aaugcnoinen vour kenni jgeving en gesteld in handen van de hh Piincc l uytcn en Kist eene missuc van den concierge van hit raudhnis A J Meurs verzoekende teoc verhoogin vuu jaarwedde wegens do duurte dor levensmiddelen gesteld m handen vau de cohi 1 over de bcgrootiiig eene missive van de eomm van toezicht en beheer o er do bank van Icening inzelidende de rekening en vcidert bescheiden tot HO April ter visic het rapport der comm over de begroeting van 1808 houdende bericht dat de stukken 7ijn nagczien eu in oide bevonden adviserende tot goedkeuring met dankzegging aan de rendanteu ter viaic eeno missivo van de Nederl bouwvcieeniging d z de hh J Mnldc en J C van Wijk berichtende dat de Ie Borio IS vol eteekend en verzoekende dat nu gevolg gfgev n worde a ij den toegezegden afttand van groml zijnd i 755 centiares B en W ziju in oveihg nut de coinni van fabricage bereid tot den afstand waartoe vroeger is bcslottu zoodra do gen bouw vereen ignig erkend is ala rechtspersoon hiertegen wordt geene bedenking gemaakt B en W doen het voorstel om de gcpiojcctccrde brug in het plantsoen te uoen vervullen en het daarvoor gereed gemaakte ijzerweik to bc igen voor een bri g uit het plant cn naar de vuile veste steeg waarmede na korte discussie de vergadering genoegen neemt De voorzitter vraagt en de vergaduing verleent machtiging tot uitvoering zonder resumtie dei genomen bt luiten Daarna eindigt de vergadering M A K K T B I R I C 11 ï E N GOUdSL 3 Sept Tarwe werd lager aangeboden doch vond weinig afnemers Poolsche per 2400 küo ƒ 350 Koode KI ƒ 345 Zeeuwsche pe mud f li 40 a ƒ 12 15 Pol lertarwe ƒ 9 60 ƒ 10 S5 Van nieuwe w ia weung goede kwaliteit aangeboden de beste bracht ƒ 9 S5 op terHyl de mindere tot 8 OÜ uerden afge aveii Kogge fl iuw Puike Zeeuwsche ƒ 10 OÜ a ƒ 10 40 mindere ƒ 9 5 II ƒ 10 00 Nieuwe 7 70 a 8 50 icrsl nieuwe winter ƒ 5 75 V 6 70 Zomer ƒ 5 40 a ƒ 6 Haver onveraiulefd korte ƒ 4 0 a ƒ 5 75 Dito lange ƒ 4 30 i ƒ 5 00 Boekweit met weinig Iiandel l ranBl he per 2100 kilo ƒ 2 00 a ƒ 2 05 Noprdbr 2 50 a ƒ 2 60 Brume booneii mt t weinig vraag ƒ 9 0 t a ƒ 12 00 Witte ƒ 11 00 1 ƒ 14 00 Paardcbooncn ƒ 7 B5 a S GO Duiveboonen ƒ 9 00 a y 10 Hennepzaad weinig aangeboden ƒ 8 ÜÜ df 8 25 Nieuwe Blauwe erwten ƒ 25 a ƒ 9 85 Gering was de aanvoer ter veemarkt en deiiandel dan ook mot levendig Schapen waren gc ocht maar de aangevoelde biggen varen moeilijkte verkoopcn zelfs bleven er onverkocht Kaab aangevoerd 9 J piitijen ƒ 25 a 28 Gocbütcr ƒ 1 2 a 1 3ü eibutcr ƒ 0 98 u ƒ l OS Burgerlijke Stand GiiioitbN 28 Aug Joanna ouders W van der Vliat en B van der Kleijo 29 Maria llarnefta ouders J van der Graaf on S van der Heul 31 Jan ouders C van Wingerden en C Tronwbortt Chriitiaon Johannes ouders C I Clemens en A A vau Lug k Aunigjc ouders W van der Mei en A Verbeij 1 Septr Maria ouders K La Force ca M Hogerdijk OvbiLEDKN 29 Aug J Wakkicr 15 m A Uithol 57 j 31 P W van Leunen 3Ö j J Veening 36 j GbHUWD 1 Septr A H van der Draag en W Heerkcus ADVERTEWTSEN Rijks Hoogere Burgerschool met driejarigen Cursus te GOUDA De Inschrijving voor het schooljaar 1869 1870 zal plaats hebben Zaterdag 4 September e k des morgens van 9 r12 12aren iuhetSchooU gebouw aan den Tiendeweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen wordt Maandag 6 Sept des morgens te 9 uren terzelfder plaat e gehouden De ondergeteekende verklaart eich intnsschen bereid tot het geven van verdere inlichtiogen De DlRBOTEÜB De JULIÜS Heden overleed in den ouderdom van ruim 50 Jaren mön geliefde Echtgenoot A tan SOLINGE Gouda Wed M an SOLINGE I Sept 18G9 VAN DooiiBN De affaire gal dóór de Wei op dezelfde voet worden voortgezet STOOMBOOTDjAATSCaAPi IJ De Vereenigmg Van af 2 September zal t dienst de stoomboot STAD GOUDA an Gouda naar Amsterdam wegens Verato ering der boot tot nadere aankondiging vorden geschorst De DlfiECTHB OPENBARE TERK00PIN6 van liet WINKfiLHUISen ERP k B n 81 staande en iiggende aan da zuidzyde van de Hoogstraat to Haastrecht kadaster sectie B n 351 groot 1 roede 51 ellen op VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1869 des avonds ten 6 uur in het huis Den Hoek bg L ölanken te Haastretht ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF aldaar Tegen l November a s wordt gevraagd eene Dienstbode die huiswerk verrigton n een burgerpot kan koken Loon f 55 Nadere informatien onder letter W by denUitgever deze Courant T E3 KOOI EENE HOFSTEDE met hare betimmerijig en omtrent 14 BÜNÜfiRa LAiND staande en liggende onder Ilaastreehf aanvaarding Fanuarij a s Informatie lett S franco bureau van fht blad Er bit dt icli eeno fatsocnljjke Pr auu voor eenige dagen in de week te bovnigen onder letter B bjj den Uitgever dc er Courant ten overstaan van den Notaris SCHAGEN van LEEUWEN te Delft hy veiling op DONDERDAG 9 en ba afslag op DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1869 des middags 12 uur in het Hotel Schaap achter het raadhuis aldaar van o a Een zeer goed onderhouden HUIS en ERF van ouds genaamd sHirr Sint Jews thans D s VKEOULDB Kabul waarin sedert onheugelykea tfld met uitstekend gevolg de Zeihnakerij en daaraan verwanten handel z n uitgeoefend en nog worden voortgezet waaraan o a thans nog verbonden is het onderhoud der zeilen enz van een groot aantal molens staande en gelegen aan de Hooge Brug op den hoek van het AchMiom te Delft wijk I n 394 Des verkiezende kan de inventaris der zaak door den kooper worden overgenomen Te aanvaarden tor keus van den kooper bg de betaUng der kooppenningen 1 October 1869 of 3 January 1870 Meerdere inlichtingen zjn te bekomen bn den Notaris SCHAGEN van LEEUWEN en ook bij den heer P C UPELAAR to Gouda OPENBARE yERKOpPIHG igegj De uitgave WOENSB geschiedt 1 DlNSDAl DAG I franco pel ui Jou Het behoed denkbeeld eei is geopperd allerlei aard 1 een liefhebba reizen van ia aangenaam 1 altijd sommio laten Wij dier raadplei J nen het goed linge teenadel of verwante over belangrijl bare bespreku gen en inzieb Men heeft steld van ro respondenten en dat voorsj en algemeen i is men begol plaats der bijl op den eerstel Daarop is doen zich de gering zijn den mogen oij Is de zaak wellicht minJ afhankelijk s besehouv en de dagbladen te zien en zui j die strekken werking den te verrijken allen dagelylj De toon ouverdrageliikl l kste aantijg den HierteJ worden wai n part zucht a il afkeerig van Verscliil i konie lund Ni Dr Gliant inelaii i $ OOGENWATER D t uQwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigite uitvindingen der verqld betselve betit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden ladende zyD Aan verzwakking afmatting prikkeling hitbigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukendf drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud neer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebftken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen onderdom geen bril zalbehoeven Httielre is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bg T A G VAN DETH Oouia i J BEUZEMAKER Leyden J H KELLEK weste wagenstraat Rotterdam Mej L A ScHOUTENS ScHi ÜTER Oostmülenstraat i 3 GROENHÜIZEN k C UtrecM en meer bekende Depots in ons rijk M ACr B o flST B F BÖNS van Johann lloff zÜn in gunstige werking bg Heeschheid Yerkoudheid aandoeningen der borst enz onocertreflyi en daarbij zoo aangenaam van sma k als gemakkelijk in het gebruik dat de vermriardheid die zich dit eenvoudig huismiddel boren de ontelbare concur rcntiemiddelen dagelgks geannonceerd in korten iijd heeft weten Ie verschaffen door ieder als VEa uiEND wordt erkend die eens eene prosf met de MALZBONBONS gedaan heeft Prijs per pakje in HLiUw papier met mijne handteekrning voorden 30 Cis eiitranl Dépót Smalle Bloemmarkt bij de 9tilb ces I 154 te Amsterdam Mede echt te verknjgen te Gouda bij J C VAN Vkfuminoin en te W oerdin bg IIenbt J van m liüRt GüUUA Druk van A Brmkman MUMMM jj mjw m Mffin w f