Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1869

IgijllBltlii l WpWlMlllili ll IW j Bi M W j WWW i i i ï w wï re tv Zondag 3 Scptemkr 1869 N 78Ö GOUDSCHE COURANT Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave lOOPOlG hs SCHAGEN VAN ng op DONDER ONDEEDAG 16 dags 12 UUT in het Dis aldaarran o a HUI8 en ERF JoKis thans Db dert onheugel ken Ie Zeilmakerij en ün uitgeoefend en waan o a than nog tr zeilen m van Ide en gelegen aan i Vau het Achterom ventftris der zaak Irgeuomen Vau den kooper bg 1 October 1869 te bekomen bg den ÏEÜWEN en ok IE te Gouda PPFPA eiding hebben goken en de meerdere BR ELIEDEN Planus ATER JLftter il eea vao de lerqld j etselve bezit tiien Terbetereg welke idere omttsndi heden Jafmatting prikkeling lipeode dogen welke I jeukende drnkkeude J ingespannra tien o kieren of aderen ook Iral bij koud weer en lof bg scbfil licht niet I meer andere oogge fa waier hersteld en tegra die gebrtien men tot in koogen n HetzeUe ia ef bg Istraal ïïoUeriain TKR Dstraat Utrecht Ins rijk ItOMiONS eschheid Verkond enz motertrefl k en Dii k bU gemakkelijk ariiheid dia zich dit e ontelbare concur lunonceerd in korten I door ieder all VEK eene proef met de Laii iieeft Lpier met mijne hand locmmarkt bij de Stil r uuda bij J C VAN l bij IlhNKI J VAN Bnttkma De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prp per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Journalisten Congres Het behoeft niemand te bevreemden dat het denkbeeld eenc samenkomst van journalisten is geopperd liet houden van congressen van allerlei aard is aan de rde van den dag en een liefhebber zou den geheelen zomer met het reizen van het eene naar het andere congres aangenaam kunnen doorbrengen en toch nog vltijd sommige vereenigingen onbezocht moeten laten Wjj loepen niet Loog met de resultaien dier raadplegende vergaderingen maar niis ennen het goede niet dat ontstaat door de onderlinge toenadering der beoefenaars van dezelfde of verwante vakken j door die openbare uiting over belangrijke vraagstukken door de openbare bespreking van tegenovergestelde meeningen en inzichten Men heeft dan ook het samenkomen voorgesteld van redacteuren medewerkers en correspondenten der Nederlandsche journalistiek en dat voorstel is met blijkbaar welgevallen en algemeene sympathie ontvangen en daarop is men begonnen Utrecht te noemen als de plaats der bijeenkomst en de tjjd te bepalen op den eersten kerstdag Daarop is het stil geworden bij nadenken doen zich de zwarigheden op die werkelijk niet gering z n maar die ons toch niet weerhouden mogen om iets goeds te beproeven Is de zaak van algemeen belang vraagt men wellicht maar wij antwoorden dat dit geheel afhankelijk is van het oogpunt waaruit wij die beschouwen Het publiek interesseert zich voor de dngbladon en wensoht dio telkens verbeterd te zien en zal zi lcerlijk elke poging toejuichen die strekken kan om door onderlinge samenwerking den toon te verzachten en den inhoud te verrijken d er bladen waarmede wij ons allen dagelijks korter of langer bezig houden Da toon van sommige bladen is werkelijk onverdragelijk en overvloeiende van de hatelijkste aantijgingen iusinuatien on scheldwoorden Hiertegen moet een dam opgeworpen worden Wiint zoo voortgaiiiidc blazen zij de piirtij uc lit aiiu en iiiiikeii do liezadigdo lezers afkeerig viiii iliil boosaardig gcsclinjl Verschil v iil iiii ciiiiig 7al er iiltijil zijn ledi r küiiii hiii l 11 ii ieiiliar i uil vixir ijii i cvdc len en verdedige dat op de gronden zijner overtuiging en gelyk ieder voor zijne overtuiging eerbiediging eischt zoo eerbiedige elk die van zjjnen tegenstander Een tweede grief van het publiek is het eindeloos herhaalde twistgeschryf het duizend en eenmaal wederleggen van den tegenvoeter die men zelfs niet hoopt te overtuigen en het exploiteeren van schandalen Het komt slechts enkel voor dat men zich verplicht ziet terecht te wgzen map r dagelijksch twistgeschr f verveelt en walgt Ben ik overtuigd van de hooge voortreffelijkheid der republikejnsch beginselen en kom ik rond daarroor uit zonder hatel ks aanranding van andersdenkenden dan eisch ik eerbiediging van m n gevoelen en bekreun mij niet om hen die lust vinden in schelden en razen Dit is na de vraag kan men van een congres hulp verwachten tegen deze bezwaren of is de verbittering te groot De oproeping dient toch algemeen te zfln maar als wij niet zachtmoedig en verdraagzaam genoeg zijn en de zameukomst in een Poolschen landdag zou dreigen te ontaarden dan ware het wellicht beter en zeker doeltreffender dat elk zijns veegs ging en dat slechts de in beginsel gelijkgezinden zich onderling aaneensloten Dan kon er uit volgen meerdere aaneensluiting geregelder samenwerking tot het zelfde doel en daardoor gesterkt vaster en bezadigder handhaving van het algemeen beginsel Met eene proefneming is weinig te verhezen dat een paar bekende en geachte mannen de zaak aanvatten een schema van behandeling ontwerpen en eeno algemeene oproeping doen uitgaan dan zal die weerklank vinden en wellicht den grondslag leggen eener vereeniging die van weldadigeu invloed kan zijn op de dagbladpers Men make zich echter geene illusien van buitengewone uitkomsten wij willen ons te reden stellen met weinig en van een klein begin eeno toenemeudi ontwikkeling hopen vau humane bespreking ilcr politieke beliingen waiir liior ki ius burgciv iii gi lioor aamheid aan Ic wi t en vrei d aiiii iiH di werKiiig tot welzijn lies vaderhiiuU liji cln i l liet volk worde beMH dei d ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Noramers VIJF CENTEN Algemeen Overzicht Gouda 4 September Alles blijft ten aanzien van den gezondheidstoestand des keizers in het onzekere Nu men eerst door het zwijgen overefne werkelijke ongesteldheid het vertrouwen heeft verbeurd weigert men geloof aan de herhaalde verzekeringen der herstelling en allerlei meer of min ongunstige geruchten blijven rondgaan Deze ongerustheid is de gereede aanleiding ter bespreking van teedere punten ieder gevoelt hoo noodlottig eene ongunstige wending der ziekte voor het tegenwoordig bestuur en de rust van Europa zou kunnen worden en zoo gewaagt men reeds van het voornemen des keizers om ten behoeve van zijn zoon afstand te doen Maar hoezeer dit gerucht weinig geloof verdient is het toch maar al te zeker dat alles afhangt ran de uitvoering der nu eens gegeven beloften dat de tjjd der willekeur uit is en dat slechts van opregte uitvoering der concessien iets goeds te hopen is De senaat is bekrompen en behoudend met blijkbaren tegenzin begroeten die voorstanders der willekeur s keizers afgedwongen liberaliteit en schijnen zjj den toestand niet te begrepen Zoo zou toch het senatus consult onwillig en aarzelend uit slaafschcli zin zijn aangenomen maar nu heeft prins Napoleon cordaat de ongenoegzaamheid der concessien aangewezen Zelden uit de prins zjjn gevoelen maar altijd in liberalen zin De achtbare senatoren waren ontzet over zijne stpute taal hij wil P de ministerieele yerantwop de lijkheid beter zien omschrijven 2 den senaat hervormen tot een door liet volk gekozen lichaam 3 het verbod opheffen van discussit over de grondwet 4 vermeerdering van afgevaardigden en verandering yan kiesdistricten en 5 de benoeming der mnires door de gemeenteraden De prins hecjft met gesproken dan na overleg met zijn neefentnchis hij met bitterheid bejegend o a door den minister van binn zaken en door den heei d Aguesseau dje zijne re le als een schandaal biandmerkte ül siliodii l riiiscii naar iien verzekerde de li iloiiiali lie discussie iiii t wilde voortzetten met üostciirijk liicit liet velgen ander bericht toch nog gi iiiilwoiiid i dr lain stiMli iiêehi van VCUl H H I