Goudsche Courant, zondag 5 september 1869

m mmmmmm m niiwiiiiiimm j U j 4é i i m it ƒ I BUITENLAND ENGELAND De Times geeft een kort verslag van het doorsteken vnu den dam die het water van de lloode zee van het drooge kanaal scheidde Zes of zeven dagen zulleii Doodig zijn alvorens t zeewater de gleuf tot aan Chalouf zal gevuld hebben vandaar moet de stroom zich in de Bittere meren nitstorlen en dan eerst zal het water van de lloode en Middellandsche reeen zich vereenigen Hoewel de Bittere meren v f meters beneden t watervlak van de Middellandsche zee gelegen zijn rijst sedert de opening van t kanaal haar spiegel toch dagelijks slechts met drie centimeters De toevoer van den kant der Koode zee heeft sneller plaats maar toch berekent men dat er niet minder dan honderd dagen verloopen zullen vóór het kanaal tot de vereischte hoogte vsn ncht meters z l gevuld zijn De definitieve openstelling zou volgens eene ruimere berekening met TÓor den 17 December kunnen plaatshebben De Standard overweegt de quicstie of het nietwensohelijk zou we en eene poging ie doen om dr Livingstone Je redden die naar men weet in debinnenlanden van Afrika gevangen wordt gehouden Volgens het gevoelen van dit blad bestaatdaartoe geen ander middel dan eene expeditie ieorganiseeren die ondanks een nehilal negerkoningen en wat hoofden van stammen Afrika over de lengteen breedte zal doorkruisen De Titnes wijst er op dat de uitvoer in deafgeloopen maand vergeleken bij dien der maandAugus us van het vorige jaar mei £ I ö4 li82 datis lO s iroceut is vermeerderd lutussclien herhaalt het blad dat er aan de statistiek van den Board of trade waaraan de cijfers zijn onlleend weinig kan worden gehecht De Daily News geeft een overzicht van degeschiedenis dor gefailleerde Alben maatschappij lietwas steeds het sticven der dlniiie het bedrag der jaarlijks te ontvangen prcmicn op alle ij entevergrooten zonder zich te bekommeren om de j ed ichte dat eenmaal al die verzekerde sommen beladd moesten worden Niet tevreden met op roekcloo e ijzebijna elk leven te verzekeren kochten de directeurenin bet groot ver ekerings contracteii op en de eeneIcveneverzekeringmaatschappij na de andere werdbg 4le Albcrl maalschappij ingelijfd De som welkein joarlijksche premien werd ontvangen werd hierdoor zeer groot tot genoegen van den directeur derAlberlinaatschappij den heer Kirby die commissieontving voor elke premie welke jaarlijks ontvangen werd zoadat hij behalve zijn salaris in 18 3712 290 £ ontving aan commissieloon De gefailleerde maatschappij is zelfs nog aan den heer Kirby 14 000 £ schuldig De direclciirs der maatschappijen welke bij de Albert werdei ingelijfd ontvingen steeds zeer ruime schadeloosstellingen Tusschende drie directeuren van eene maalschappij werd 26 000 £ verdeeld en den heer Sheridan den directeur eener andere maatschappij werd 1 5 000 £ ter hand gesteld De lijst van hen aan wie dergelyke douceurs gegeven werden zal ivordeii uitgegeven en daaruit zal blijken dat ieder by dc etransactien veel geld verdiende bclialve de polissenhouders die alles verloren Volgens een telegram nit Washington van 27 augustus was bij het gouvernement ald iar niets bekend wat sirekte tot bevestiging van het geruchtdat de Tekingsche regeerinj geweigerd heeft hetdoor haren gezant Burlingome met de VereenigdeStaten aangegane verdr ig te bekrachtigen Uit Parijs alwaar de heer Burlingame ieh thans bevindt wordt gemeld dat hij officieel bericht heeft ontvangen van de bekrachtiging van net bedoelde verdrag door de Chineeschc regetring P R A N K B IJK De heer Boulay de la Meurthe is het diewoensdag de discussicn in den senaat heeft geopend Hij heeft de vocrdraeht besproken gelij c men vaneen steunpilaar der reactie verwachten kon enduhtna de heer uentin Bouchart de tribune beklommen era den heer Bonlay te oeantwoorden Niettegeiislaande verschillende Senatoren als sprekers lyn ingeschreven gelooft wen dat de discussie i i ren zestal zittingen zal afluopcn en dat de voordracht zooals ze door de jommissic is gewijzigd met algemcene stemmen zal worden aangenomen Ook prins Napoleon heeft iu deze eerste zitting het woord gevoed over het algemeen keurde hij het SenaalsbesluU goed maar hij betreurdü het dat het niet op l hcralen giondslag was ontworpen Zoo eiischie h j de mi ires doe de gemeenteraden Ji lic helft il r Senaloren door de departementale rmlcn iimni d menl Bonjean benoemd te zien voorts wildo liij bcpiliiig vulgcus welke de Constitutie geen onderwerp von discussie of polemiek mag uitmaken afgeschaft hebben De minister van Binnenlnndsclie Zaken heeft deu neef des kei crs geantwoord en verklaard dat zoo die inzichten in keizers raad de overhand kregen hy minister zyne portefeulle zou neerleggen Donderdag heeft by de voortzetting des discussicn in den senaat de heer Scgur d Aguesseaude rede van prins Napoleon wegens een persooulykfeit hevig aangevallen Uit incident had geenverder gevolg D heer Devienne rapporteur wederlegde vervolgens de aanvallen van prins Napoleon tegen het werk der commissie De hee Michel Chevalier voerde daarna het woord en hicrmci e was de nigemeene discussie gesloten Arit 1 S 3 en i van het Senaatsbesluit zijn hierop aangenomen zooals de commissie had voorgesteld Alle irinisters waren dinsdag middag van 8t Cloud alh er teruggekeerd om de zitting van densenaat bij te wonen Prins Napoleon was ook inhet pale du Luxembourg tegenwoordig en hij zoudeel ujmen aan de discussien Volgens de officieele opgaven hebben slechts tweeJepn tementale raden deu wensch geformuleerd totai haffiog van art 75 der constitutie van het jaar VIII hetwelk alle ambtenaren zonder onderscheid zoo gotdals onverantwoordelijk doel zijn Het is nu de taak derperiodieke drukpers om het hare te doen tot afschaffing dier bepaling Door 23 hoofdredacteuren van verschillende bladen is een programma geteekend voor een congres vanvertegenwoordigers der periodieke drukpers in dedepartementen dat te Lyon zal gehouden worden De voornaamste punten zijn 1 dat art 75 derconstitutie vai het jaar VÜI afgeschaft moet worden 2 dat vrijheid van onderwijs in alle vakken uoodigis i dat het wenschelijk is dat de gemeenteradende maires benoemen en dat de algemeene radenhet recht bchooren terug te erlangen om zelve hun buir iu Ie benoemen en huu huishoudelijk reglementvast te siellen Volgens berigt nit Koustantinopel hield del orte met ongerustheid het oog naar de Krira gericht vijandige bedoelingen vermoedende bij alle invloedrijke personen welke aldaar den keizer vanKusland he ochtcii Livadia dreigt eeu congres vanmisnoegde onderdanen des sultans te worden schrijftmen ccn aantal personen die min of meer vyandig tegen de l orte gestemd zijn gaan zich aldaarrondom kei er Alexander scharen Aan de lijst dierpcrboiien zijn er thans twee toe te voegen namelijk llaiUchiMikali en Hadschi Dimitri twee vermaarde hoofden van den laatsicn opstauu op Candia ij willen zegt men van den keizer geldvra eii voor het overvoeren van 2 o 3000 Candiootsclie huisgezinnen die zich in Itusland zoudenwillen nederzetten Volgeiii lijiling n uil Koustantinopel is aldaareen ministeiraad gehouden zuodra er het antwoordvan den oniler ioning op den brief van den grootvizier was ontvangen In dien ministerraad heeftmen beraadslaagd over de waarborgen die menvan den K hudlve zal eischen dat hij zijne plichtenals vassal voortaan tronu vervult Die waarborgenmoeten voor den onder koning miia of meer vernederend zijn = = S3tt 0 J fei = BELGIË Te Antwerpen had dinsdag 31 Aug met groote plechtigheid de begrafenis plaats van den zoo betreurden schilder Henri Leys Het lijk bevond zich in cenen opzctlelijk daartoe vervaardigden en prachtig versierden wagen met de ridderorden van den overledene en een zeer grootcn lauwer en bloemenkrans De koning die uit Interlakcn een telegram aan den gouverneur had gezonden om namens hem aan de weduwe zijne deelneming te betuigen was door een zijner adjudanten vertegenwoordigd De zoon des overledenei de stedelijke en andere autoritcilen en eene talrijke schare van vrienden vereerders en belangstellenden volgden het lijk terwijl sterke detachementen infanterie den stoet die buitengewoon lang was voorafgingen en sloten Na de lijkdienst in de kerk werd het stoffelijk overschot van Leys naar de gemeente Berchem gebracht en aldaar ter aarde besteld nadat onderscheidene redevoeringen voor de cpene groeve waren uitgesproken Algemeen was de deelneming en blijkbaar scheen ieder te beieffen dat Antwerpen een waardigen en verdienstelijken burger de kunst een onovcrtrcfbaren moester had verloren Het denkbeeld van staatstoezicht op de kloosters vindt bij den Éc io du Varl een ministerieel dagblad van Brussel eenigen bijval maar wordt door de Indi p lielije verworpen als ong oudwettig en sirijdig met het recht van vereeniging Meii leest in de Indi p Als de kloosters van zelve te uiet gaan zullen wij hun val toejuichen maar indien het onmogelijke gebeurde en zij in ons vrij land door eene willekeurige bepaling der openbare macht door een onrechtvaardig decreet in strijd met den liberalen geest onzer grondwet getroffen werden zouden wij tegenstanders van het monnikendom er toe komen om den ondergang der kloosters te betreuren Er is geen sprake van de opheffing der kloosters maar bet bijzondere toezicht witaraan sommige bladen willen dat deze inrichtingen onderworpen worden zou reeds een schending van het recht van vereeniging zyii en op dien grond verzetten wij er ons tegen Dit recht kan volgens art 20 der grondwet aan geenen preventieven maatregel onderworpen worden Toen het nationale congres de coi slitutie afkondigde heeft het er niet aan gedacht de kloosters uit te zondereu De wet kent aan de kloosters geen voorrechten toe maar ontneemt hun ook geen enkel recht Dat de kloosterlingen Belgeu zijn is voldoende om beu dezelfde rechten als aau alle burgers te verzekeren maar ook om hen aan gelijke verplichtingen te onderwerpen Het verleenen van de rechtspersoonlijkheid aan verceuigingcu tot algemeen nut is aan den wetgever overgelaten dien men genoeg wijsheid toeschreef o geen misbruik van die bevoegdheid te inak i en Ooral om haar niet te schenken aan zulke onnutte vereenigingen als de kloosters zgn Het beginsel van de vrijheid van vereeniging is door het nationale congres aangenomen en het heeft zorg gedragen dat dit recht niet beperkt kon worden door preventieve maatregelen Hel is duidelijk dat het voor alle Belgen gelijk moet zijn Dus geene cxceptionueele wetten noch ten voordeele noch ten nadeele van de kloosters ziedaar de ware constitutionneelc leer DUITSCHLAND De bondsraad is nu in de gelegenheid gesteld om de zaak te behandelen van het verwijderen der zoogenaamde Frankfortsche landverhuizers of eigenlylc jongelingen die zich door naturalisatie in een vreemd land pogen te onttrekken aan de militaire dienst bg het Pruisische leger De zaak is van den volgenden aard De regeering van Basel de stad heeft zich tot den bondsraad gewend om bescherming te verleenen aan een Fraukfortsch gezin dat iu 1866 het burgcrrcgt heeft erlangd en thans gevaar loopt uit Frank ort te worden verdreven en over de grenzen gezet Die zaak wordt thans ook in Bern behandeld en ook van daar heeft men zich tqt deu bondsraad gewend Te Heidelberg is op den 29 jl het congresvan voorstanders der afschaffing van de doodstrafgeopend De voorzitter is de heer Kissling uit Linz Het congres telt een bijzonder groot aantal leden want van het juristen congres zgn niet minder dan 400 leden opgekomen tot bijwoning der sectie enalgemeene vergaderingen Het voornemen bestaat om in alle steden van Duitschland subcommissieate vormen tot bevordering van het groote doel doorde leden van het congres beoogd De Pruisische regeering heeft besloten de polemiek met Oostenrijk voor goed af te breken Dezepennestrijd heeft tot niets geleid Men heeft velevellen papier en nog wel gezegeld volgeschreveneii diplomatisch vernuft zonder einde gebruikt maargeen enkel noemenswaardig resultaat verkregen Integendeel in plaats van eene toenadering te bewerken heeft de wisseling van depêches veel ergernis en opgewondenheid veroorzaakt het heeft hartstochten opgewekt die reeds begonnen in te sluimerenen Berlijn en Weenen meer van elkander gescheidendan ooit Het is daarom dat de zoo goed als officieelemededeeling der N D Allg Ztg dat geen verderantwoord der Pruisische regeering op de jongstedépêche des graven von Beust te wachten is doorlederen vredelievenden en van nulteloozo polemiekafkeerigen Duitscher met genoegen zal worden vernomen Men schrijft uit Posen aan de Deutsche Allgemeine Zeitung het volgende Er schynt bg onseene ware manie te heerschen om kloosters op terichten en spoedig zal er wel geen plaatsje meerzyn dat niet een of meer kloosters heeft aan tewijzen Dikwerf schijnt wel is waar het geld teoutbreken maar de Jeiiuiten die in immer grootergetale ronddwalen weten op alles raad waarbg gnatunriyk door de vrome rijke Poolsche vrouwendapper worden gesteund Zoo laat thans de rijkegravin Dzialnyska op korten afstaud van Posen bghet stadje Buk uil eigen middelen een prachtig noDnenklooster bouwen waarin reeds vier nonnen wonen terwijl nog ncht anderen worden IX en kardl kunnen weij te gemoet genoodzaaktj lieren op aan de geif op te doen ook spoed teruggekeerd Men N Jlott Cj Inter arti tot spreekv gewapeuden kracht da waar de a exercitien in Pruisen i koning zod civiele zak dat hij iu afloop der wat voor nitgang hf welke jn de schd paradeereii l t Ware den staat aan die va koning te 1 de kro npij voor geen vak vleien 1 even goed oorlog tega dat zij mei Toet t exerf Verlaten reid te 7ijiiJ politiek gisteren h stapje na citie tegen hij zich UI lutien vau van de gai wille waar is tocgevli In een gemelil Caprera t te begevel andere zijl preventiifl van te h samr nzwe oir die ri jiet dit a verlegen dreigen dan zich Te CasI opstand zonen vi4 overheid Negrito Tan Alcal gedreven j nomen Carlistisul Hierros ner vervl berichten f Sinds gericht invloed Centraal J zich te oogen lid ijveren z zijde drel deren d in bun flauwen sluiraerea ken na i dubbele zich hen de opg iv Indiscli cenigc zaken u