Goudsche Courant, zondag 5 september 1869

Laatste Berichten 3 1 Parijs 3 September Naar men zegt heeft de regeering besloten geen gevolmachtigde naar het 1 oecumenisch concilie te zenden Konstantinopel 3 September De sultan heeft den onderkoning van Egypte tot voorwaarde t gesteld dat hij geene leeningen meer in Europa r zal mogen sluiten zonder toestemming van de Porie De Levant l imt zegt dat de Khedive binnen kort te Konstantinopel wordi verwacht en even als vroeger zal worden ontvangen 3 Konstantinopel 3 Sept Daoud Pacha zond een nieuw voorloopig verdrag iu betreffende de spoorwegen in Uumenie Het plan is heden aan den ministerraad onderworpen 1 Madrid 3 September Men beweert dat de republikeinsdie pa rtij niet zal dulden dat een prins uit hel luiis van Bourbon of een prins uit eeu s ander bnilenlandsch vorstelijk hui i tot koning van Spanje verbeven woidt Cliambory 3 Supt De keizerin en de keizerlijke prins zijn beden ochtend van hier vertrokken om naar St Clond Iciug te keeren t Madrid 3 Sept De Imparcial zegt dat de j minister van fiiiiincien ich niet be ig houdt met een plan om eene niemvc leening te sluilen hij zul yich er bij bepalen om van Ie niaehliging ge bruik te maken door de ortes aan den hr Figue rola vcriocnil om gild ie veraehalVen 5 Romo i ii ll l i uiijiiist dat er beslolcn Is dat IJ du lic gouviiu iui iiUu vcni genwüürdigcn IX en kardinaal Antonelli mnar bij mogelijkheid kunnen wenschen want men komt hun ook hierin te gemoet dat de kinderen dor rechtgeloovigen niet genoodzaakt zyn met ketterschc en laraclitischc scholieren op cón bank te zitten maar van jongs af aan de gelegenheid hebben om den noodigen haat op te doen tegen andersdenkenden Wij zullen dan ook spoedig weer in de schoone middeneeuwen zijn teruggekeerd Men schrijft uit Berlijn dd 1 Sept aan de N Soit Courant Inter arma silent leges hadden de oude Eomeinen tot spreekwoord en voor ons mannen van den gewapenden vrede blijft die spreuk in zoover van kracht dat werkelijk het politiek leven dood ia waar de aandacht geheel gewijd wordt aan militaire exercitien en manoeuvres Zuó ten minste gaat t in Pruisen toe want hoewel onze steeds werkzame koning zooveel mogelijk zich met de afdoening van civiele zaken bezig houdt toch is t duidelijk dat hij in zijn hart uitsluitend belang stelt in den afloop der manoeuvres uit welke blijken moet wat voor Fruiseu meer nog dan staatkundige vooroitgang heden ten dage een levensiiucestie schijnt welke vorderingen het namelijk gemaakt heeft in de schoone kunst van schieten defileeren en paradeeren t Ware zeker te wenscben dat het hoofd van den staat zich aan gewichtiger belangen wijdde dan aan die van den krijg Dit echter moet men den koning te zijner eere nageven dat hij zoowel als de kroonprins ter bereiking van zijn lievelingsdoel Toor geen arbeid terugdeinst Ue mannen van het vak vleien zich dan ook dat de armee thans weder even goed is samengesteld als vóór den laatsten oorlog tegen Oostenrijk met andere woorden dat zij met even schitterend gevolg op staanden Toet t exercitie plein voor t slagveld zou kunnen Verloten Dit nu ten allen tijde op alles voorbereid Ie zijn is t ideaal van Pruisen s krygskundige politiek Hier ter stede duurden de paraden tot gisteren heden maakt de koning een vliegend uitstapje naar Homburg om daar alweer bij eenc exercitie tegenwoordig te zijn en vervolgens begeeft hy zich naar Slettin tot bijwoning der grooteevolutien van het tweede legercorps welke het glanspunt van de gansche vertooning moeten uitmaken en ter wille waarvan een aniiiicniijk getal vreemdelingen is toegevloeid ITALIË In een brief uit Florence tan de fehips wordt gemeld dat Garibaldi verklaard heef het eiland Caprera te zullen verlaten teu einde zich naar GenUA te begeven waar zijn schoonzoon Canzio en eeuige andere zyner vrienden sinds verscheidene maanden preventief gevangen zitten onder de beschuldiging van te hebbeu deelgenomen aan de Ma zinlstische anmenzweriug van April jl Het gouvernement laat om die reden Caprera nauwk urig bewaken Doch met dit al schijnt de regeering zelve met de zaak verlegen te zyn Indien Garibaldi echter begint Ie dreigen kan zy van haar kant niet anders doen dan zich tegenover zyne eischen ferm houden i j i a i fc ii i SPANJE Te Castellar hebben vele Carlislen die aan den opstand hebben deelgenomen en ouder hen twee zonen van het bendehoofd Galindo zich aan de overheid onderworpen Eene kleine bende onder Negrito een gedeelte dor bende van den pastoor van Alcala de Chisbert is door de troepen niteengedreven Negrito werd gewond en gcvaiifren genomen In de provincie Burgos heeft zich rene Carlistische bende onder aanvoering der gebroeders Hierros in het veld vertoond Troepen zijn ter hunner vervolging uitgezoi den Overigens luiden de berichten uit alle deelcn des lands gunstig R ü S LA N D Sinds lang zijn Europa s blikken belangstellend gericht op de veroveringen en den toeneraeuden invloed van Rusland in de verre binnenlanden van CentraalAzie Men wist echter niet juist waaraan zich te houden de Engelsche bladen die met leede oogen den kolossus de Himalaya zien naderen beijveren zich t gevaar dat Albion s macht van die zijde dreigt met de levendigste kU iren af te schilderen de Russische organen daarentegen achten t in bun belang te iwygen of minstens slechts een flauwen triomfkreet te doen hooreti ten einde de sluimerende aandacht van Kuropa iniet heen te lokken naar de afgelegen gewesten waar Rusland s dubbele arend onverstoord met klauw en tand om zich henen grijpt De Kölnliche Zeitimg put uil de opgaven van den Engelsclien vioo secretaris voor Indische auni clegcnheden den heer Grant Dull ecnigc bij onderhcdcn omtrent df i aren stand van iken iu A u elke in a mmcrking geiionan de positie en zoakkennis van den berichtgever alle vertrouwen vcrdieuen De bewering zegt het blad als zoudcu Russische troepen in Tshehardschui aan den Amu Darja liggen is onjuist van genoemde stad bevinden zich de Russen nog vele dagmarschen ver wijderd Evenmin is t woar dat zij te üumah cen plaats tusschen Yarkand en Kholan eene bezetliug nebben achtergelaten en dat de Russische ingenieur Heiuthal die zich een poos lang te Kaschgiiar bevond zijne opmetingen tot in Afghanistan zou uilgestrekt hebben De zuidelijkste punten tot welke de Russen doordrongen zijn Bokhara en Karschi Van beide deze punten hebben zij zich onlangs teruggetrokken om Samarkand als uiterste wacht te bezetten en t is hoogst waarschijnlijk dat zij ook die stelling zullen opgeven wijl Samarkand van hunne noordelijke posten door een barre wildernis gescheideh is en zij toch van t hooger gelegen Klodschend uit even gemakkelijk over Bokhara en Khokand het oog kunnen laten gaan In OostelijkTurkestan is t verstverwijjerd punt waar Rusland s banier wappert een klein fort aan den Narin een post zóó geïsoleerd en van alle verkeer afgesloten dat zij nauwelijks den naam van militaire stelling verdient BINNENLAND G0UD 4 SEPTtMHEK Bij gunstig weder zal het muziekcorps der dd schutterij alhier morgen zondag 5 Sept des middags ten half cén ure in het plantsoen nabij de watermachiue eene uitvoering geven Naar wij vernemen zal aanstaanden maandag door de leden der schutterij alhier die zich naar den Nationalen Schietwedstryd aan de Bilt hebben begeven eene schijfschieling plaats hebben naar prijien voor hen door IIH Officieren der schutterij beschikbaar gesteld ais eene vergoeding voor de eleurstelling die zij hebben ondervonden door niet iu de gelegenheid te zijn gesteld geworilcn aan de prijsschieting bij voernoemden wedsliijd deelleiieuien Naar men ons mededeelt is gisteren in hetland van Stein een jongetje van 11 jaar door denspoortrein overreden De vader die bezig w is aardeuit een stuk land te rijden had hem bij bet hekgeslelil om dat telkens te openen en te sluiten Nadere bijzonderhedeu ontbreken Naar men verneemt zijn door het Bestuur der VolkEweerbaarheid Burgerplicht alhier ecnige wij igingen iu het Reglement voorgesteld en op eene algeroeene Vergadering door alle de presente leden met algemeene toejuiching goedgekeurd Hoofdzakelijk bestaan die wyzigingen daarin dat ieder meer in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan de Schietoefeningen daar men nu niet meer genoodzaakt is om gezamenlijk van de gewone vergaderplaais af te marcheeren en men bij voorbeeld van 7 S uren op het Sohieitcfrein kan komen om d noodige patronen in ontvangst te nemen terwijl ij de gewone oefeningen de uniform niet wordt vt Mscht waardoor alles wat eenigzins ongerijf aanbragt is weggenomen Wij twijfelen ilaii ook niet of bij eene algemeenc bekendheid zullen vtltn zich alsnu aansluiten om die Vcreeuiging in kracht ie doen winnen Woensdag jl is ten kantore van den agent van het ministerie van financiën te Amsterdam door tien heer W II van Jleukeren als concessionaris gedeponeerd het waarborgkapitaal groot 300 000 ïuor den spoorweg van Boxtel over Gennep en Goch naar We el met eene zijtak naar Kleef Gelijk men ncel worden deze spoorlijnen gebouwd door de Noord Brabanisch Duitsche spoorweg m iatscli ippij gevestigd te Rotterdam onlangs opgericht zijnde het geheele kapitaal voor den bouw en de cxplois itie bcnoodigd geplaatst De werkzaamheden zullen aanvangen Ie Gennep Woensdag ochtend werd te s Ilage de eerste algemeenc vergadering der Nederlandsche Verceniging tot hulp van lekc en gewonde krijgblicilun in tijd van oorlog niet eene rede van den voor itlcr geopend Door den secretaris werd het jaarverslag van het hoofdcomiló uitgebracht Daaruit bleek datdcontvtngsten ongeveer ƒ l OO en de uitgaven van het hoofdeouiiló nog geen ƒ 100 hadden bedrigen Tot nu loc ijn 11 c iiniU s in Nederland opgericht waaronder 12 dames Nadat het vcral ig was uilgebracht werden de weiki iamhcdcn voor dc eii d ig geëindigd Vervolgens had do opening van nc Icnloonstclling der vetecnigiiig liet Uuude kruis in de U cken academie plaats Omstreeks twee uur verscheen 11 M de koningin met K II Prins Alexander met gevolg daarna Z K II l rius Frederik terwijl een oogeublik later Z M de koning door do tentoonstellingscommissie werd binnengele 1 De openiugsrede werd door den voorzitter vun het hoofdcomitc der verecnigiging uitgesproken De luitenant generaal van Meurs president der regölingscoinmissie stelde daarna zijne medeleden dier commissie den heer Monnier van Geneve president van het internationaal centraal comitc der vereeniging en de leden der jury aan Z M voor en had toen de eer de leden der koninklijke familie bij hunne eersie bezichtiging der tentoonstelling rond te leiden De zaleu werden te drie ure voor het pubUek opengesteld De Prov Gron Vt meldt dat de comm deskonings iu Groningen pogingen zou hebben aangewend bij de hooge regeering om met het oog ophet heerschen der runderpest in Pruisen den invoervan rundvee uit Pruisen te verbieden In afwachting vnn zoodanigen maatregel spoort het blad ieder aan zooveel mogelijk mede te werken ter afwceriug van het dreigende gevaar In een schrijven uit Assen wordt aan t Fad geklaagd over den toestand in Veenhuizen die geheel anders is dan de offic verslagen zouden doen gelooven Er worden in lage zalen te veel menschenbijeengebracht en in die zalen zijn geen behoorlijke ventilalieiniddelen voor de weefgetouwen wordende menschen op de zolders opeengepakt bet vuile water loopt langs open goten ook de scholen schijnen te klein voor het aantal kinderen aanschouwelijke leermiddelen als landkaarten meetwerktuigen enz ziet men uiet De direcieur behandelt alles zondercontrole hij besciiikt over ƒ 23000 s jaars voor wegen gebouwen sini en bruggen enz terwijl voor elk andere kleine landssabsidie nllerlei waarborgenzijn ïooryesehreven Ook over de verdere uitgavenschijnt de direcieur vrij eigenmachtig te kunnenbeschikken zegt de schr Van alles willen de heeren van de Tweede Kamer het naadje van de kous weten j naar het budget van de Ommersohans en Veenhuizen dal ruim ƒ 700 000 eisclit vraagt geen lid Ilet Dev Weekltl bespreekt de oCBcieele spelliugsvraag en het Leuvensch taalcongres het vereenigt zich geheel met het besluit tot afschaffingvan de staatsspelting der Bataafsche republiek en noemt het een alarmkrijlende zienswijs dat er nu losbandigheid zal ontstaan Er moet geen nieuwe officieele spelling zijn het verbel rd onderwijs op de hoogere burgerscholen zal behalve voor het goedein den nieuw voorgedragen spellingstrant een geopend oog hebben voor de k mergeleerde feilen waaraan hij mank gaat De schr hoopt dat dezaak op het taalkougres zal worden behandeld enmen uit persoonlijke overwegingen geeue beslissingzal nemeu met de gezonde reden in strijd Hijvreest echter weder voor een koolmarkt als te s Hage en onderwerping aan de Vrieziaanschedrogredenen