Goudsche Courant, zondag 5 september 1869

j mo ini nwni f mi m i p i ¥ m i t m ti i imt Mtto lüBff i slcclit3 ccue pnasievc rol zullen vcrvullon bij het Cüiicilie Kr ia op iliit punt nog niets beslist NeW York 3 Scpl Bij de verV e ingcn in Californie heeft de deiuooriilisoho prtij de overwinning behaald Er zija van hnre candidaten zoo vele verkozen dat de meerderheid in de wetgevende kamers thans uit democr ileii bestaat tefwijl ook de meeste ambtenaren in den staat Jemocratcn zijn Ootba 3 Sept Doctor Vetermnnn ontving van de Duitscl e noordpool expedilie een brief houdende tijdingen die tot 2a Juli liepen Tegenwind en slorm hadden de expeditie tot in Juli in de Noordzee aan de Noorweegsche kusten opgehouden Den 12 Juli had men voor het eerst ijs ontmoet op 74 graden noorderbreedte en 10 graden westerleugte den 29 liad men de kuaten van Groenl md niet bereikt maar men had ze toen in t zicht Op 25 Duilsche mijlen van de kust wierp men nog het lood uit op 1200 vadem Kapitein Holdewaj verJifairt dat de omstandigheden geheel anders zijn als iu 1808 De cmperaluur is hooger de wind was geregelder en het ijs losser Van J tot 2i Juli was er veel nevel De schepen voldeden voortreffelijk de manschappen waren wel GeiiieiiiJidc Berichten Te Blokzijl worden cenige EHgclaclion gewnclit die met en ingenieur het besttk zullen maken van de mdijkinp van een gedeelte der Zuiderzue door het Kggeu im ecu dijk van Kuinre op de Voorst bij VoUenhov ii Te Middelburg hebben nog bloedige vechtpartijcD lants tosscheii de jioldrrwerkera Te ilnden Buden is het aantal der badgasten reeds tot ruim 40 000 geklommen te Wiesbaden tot 30 000 Te Bergambacht sterven vele kouicu aan de tonyblaar die ook to Oieischie is uitgebroken Do T energieke raantregilen heeft mi u den voortgang gefltait der veepest iu het distriet Fraukfuit a ü en m de provincie Pruisen Alleen in Frankrijk zijn 500 personen geuoodigd vojr de Suezprct In België ia gedurende 1868 voor dui mus bijeengebracht 884 531 frs en zijn ook 883 vcrsclie zouavrn afgr onden De reacontro van uU aug heeft te Berlijn zeven buizen doen failleren Vele Fransche dcscrteuva kieren ten govolgi di r ninnestie uit Zwitserland terug naar hun vaduhuid In het Fransche depart des Landes ijii 1000 buii Jcra clennenboBch in eenigo uren sTgi brand De provinciale synode van Smyrna ter vooibereiding vau het oecumenisch eoneilie heeft tïeehts bet uitbreken van hevige godsdienst twisten ten gevolgu gehad Men kliiagt zeer over aanhoudende droogte oowel uil Hindostau als uit Bnizilic Do paniek die de ongesteldheid van Napoleon algemeen veroorzaakte is hem eene ernstige waarbehuwing vai het wantrouwen in de Het in augustus aangenomen Braziliaansche budget toont een deficit van 6 ü 7 miUioen p at uan behalve de buitengewone uitgaven voor den oorlog Nabij St Eticiuiü zija in de groeven van FirniJni door eene ontploffing van raijngas 15 mijnwerkers gedood en 7 deerlijk gewond Uit Ambt Ilardenberg verneemt men dat de in vollen bloei staande boekweitveldcn in de laatste nachten zooveel geleden hadden van de vorst dat vele akkers ontijdig zijn afgemaaid ffHet dagblad van Friesland is het eerste dat den strijd opgeeft en weder weekblad wordt nU Uarlinger Courant Half augustus is te l bilndolphia jziiipeud een rungres van nationalen arbeid daar waren vertegtinwoordigd 10G3 werkvereenigingen niet 170 000 leden Kort na het openen van den pruïsischcn landdag zal een conceptschoolwet ingediend worden Burgerlijke Stand Gehorkn l Aug Adiiiinna ouders P G Bcdijs en V C Verschilt 2 Cornclis ouders J an Uan en J Kunst Johannes ouders A Bruijstens en J Voorbarendse Picternella Maria ouders E D vau Klaveren a M K van Leeuwen OvKiaKütN 1 Aug A vau Solingp 50 j VV Bloemendaal 15 w M Wakkicr 3 j P A Berlijn 20 j P Tempelman 5 w 2 W Alpbenaur 5 m 3 li A Schuundcrwoerd 6 w ADVERTENTIEN De Heer en Mevrouw FORTUTJN DIIOÜGLEEVER VAN GULPEN betuij en mede namens hunne betrekkingen dank voor de deelneming biJ liun Imwelyk ondervonden Gouda 3 Sujilember 1809 In een stadje nabij C O U I A wordt mot 1 November a s gevraaj d P eiio Keukerirrieid ene gcH do liiirgerpot kiiiiii iide koken en Viiri iM lc j l i 4 li iHi ii V i ii icii Jirieven l ti X Inj 1 n lli rv r dezer OPENBAM TERKOOPING te GOUDA oj DINGSDAG don 7 SEPTEMBER 1809 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mojufvrouw de Weduwe van den Heer ü van DEii LAAR aan de gouwe van oenen nettea INBOEDEL GEWERKT GOUD ZILVER en JUWEELEN alsmnde eeno fraaije KAMERKKOON voor iies lichten en zes losse LAMPEN allen van brons met verguld koper Openbare Verkooping op 28 SEPTEMBER 1809 ten 11 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda van 5 B 50 R 80 E uitmuntend WEIenHOOI LAND in Bloemendaal onder Broek kad B n 010 017 728 en 731 te aanvaarden 15 November e k Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gouda Uit de hand te koop Een zeer net WOONHUIS bevattende drie Kamers Keuken Pomp ruime Zolder Meidenkamer en verdere gemakken staande op een der beste standen alhier Adres met fraueo brieven onder letter G bij Ie Boekliaudelaren G B van GOOR ZONEN te Gouda Tegen 1 October uiterlijk 1 November wordt ter controle van s rijks directe belastingen en accijnsen te Gouda verlangd een eenigsints ervaren KLERK eene goede hand schrijvende voor drie dagen per week tegen 240 sjaars benevens ruim ƒ 00 voor de opmaking der patent kohieren Brieven franco STOOMBOOTMAATSCHAPPIJ De Vereeniging Van af 2 September zal de dienst der stooraboot STAD GOUDA van Gouda naar Amsterdam wegens verandering der boot tot na dere aankondiging worden geschorst Do DIRECTIE EEN BEl UOEPD EN ALTI TD GENEZEND WERKEND MIDDEL TEGEN Maagkramp Den Heer Hofleverancier JOHANN IIOFF Ie Berlijn 12 Julij 18 iil Daar ik door iiw zou voorirpilelijk MALZ EXTRACT GEZON DHEIDSBIER reeds vroeger bij iMiiiijipijneu eii l ij gebrek aan Eelinst baat gevonilcn heb zoo houp ik ook dilinaal dezelfde goeilc werking MATH SCHltlDEZKY Frucbtsir 14 en 15 Bkui un Jnlij ISfii Verzoeke spoedijr loe zeniling van uw voortreffelijk MALZ EX TRACT EMIL VPUSZNER ürenadierslr 7 FAi KENWii nE 24 Tnnij lS i9 Hiermede verzoek ik U dadelijk topzendiiip van uw geaexend erkend MALZGEZONDHEID CHOCOLADE Mevrouw VON WITTE Cenlranl Di pêl Smalle liloemniaikt bij de SiilbUe F l Ie Jms crdaui Meile colit te vrrkrij cn u limi ii bij 1 A lU DMINdI N en Ie If oenicii liij lli iil l V w Dr N Jil lK OPENBARE SCHOLEN Do PLAATSELIJKE SCIïOOL COMMlSSIE te Gouda brengt ter nlgemeone kemisse dat op WOENSDAG den 8 SEPTEMBER 1809 inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd rtan de Openbare Jongejufvrouwenschool de IIollands Iie Burgertchoolvoor Jongens en die voor Meiijes de Tusschenichool voor minvermogenden of aam de Stocfe Arntenm jB w aj iicAoo benevens aan de openbare Scholen verbonden Avondschool De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags to vijf uren m de respective SchooUocalen Voor de Openbare Jongejufvrijuwenschool en dl Burgersclwol voor meisjes en jongens zal het bij genoegzame plaatsruimte in de Scholen voldoende zgn wanneer door de belanghebbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling do wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te kennen gegeven Voor de zoodanigen die hunne Kinderen of Pupillen wenschen te zien opgenomen aan de StadaTusschenschool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door Heoen Wijkmeesters dat zij m staat van minvermogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien worden uitgonoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bodenking onderhevig ls Allo Kinderen aan de openbare Scholen opgenomen moeten bij hunne komst ter Schole voorzien zijn van een bewijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestane Kinderziekte Ouders of Voogden worden indachtig gemaakt dut na de inschrijving geene kinderen op de Scholen meer zullen worden toegelaten vóór de volgende inschrijving Namens de Plaatselgke School Commissie K MARS P Secretaris Gouda 1 September 1809 Bij DE BREUK SMITS te Leyden verschgnt OP het Erakauer Kloostcr schandaal DOOIl A BUIJS Prijs 30 cents Raderstooiiibdot d lJSSEL Van Gouda Maandag en Dingsdag smurgeus 6 uren de overige werkilagen 3 morgens 7 urcii Zondag s morgens Cl j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 3 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Relourkaaiten CORRESPONDENTIE ïêiHom tiaanu wi f hoe taal het is doelt ons mcdo liiit ie lu vioiif van iIl ii ttirlsingd on de aiihippeia d c ilnnr linifiH vart ii cc Kinnen ovor de oiirff elinntighcid van liot iiuiWL i kop den bl liiirbara tonin dat niüi zcldon twee uf line l ij t ii lilstunt fu toch is bet thni s ïiet cenige woar11 1 11 IJ u li Kuuiicii rei eltii die zich icviudcn in het Z W lll ll lier sliid Ilij vM i hl ilnii ook dut op dit gi bvek iirlit Wdidi f i luL i 11 door liciii wwn dit nangiint J l in t iiul CU IU Dm 1869 De uitgave WOENSj geschied ij DINSDÜ DAG franco De vredej zéierd Dl worden in Prankrgk 1 kan er voll bemoeilflkei die reeds jd veroorzaak tot niets speeil menl die ts I allen die gcr gebie Is het jarige k de eene daaraan zjj koning va hijgt Nap Het is eer schatten wapenachq volks te Maar van den 00 lieel Euro daaruit v kommont Frankr De laatst leverd va de onmod volgehoul delijk oo zers dit van de 1 ontbrokc persooiilJ bare 01 il zijner der zello zich te vrijziuii is wel I doortasi prins ei schel I Hoe im iiiiii im tJii TIA