Goudsche Courant, woensdag 8 september 1869

V zeven bisschoppen die icli woderspannig hrhhen beloond legen de bevelen door den minister vao justitie uitgevaardigd naar aanleiding der deelneming van geestelijken aan de Jarlislisehc beweging ii ft BUITENLAND ENGELAND Uc lïiue 1 deelt een schrijven njede viiu den kardinaal Culli ii over het lager onderwijs dat slrekkcn moet om eene omlcrwijs i risis in het leven ie roepen en het gouvernementeel stelsel van gemengd onderwijs een doodelijken slag toe te l engen Het aectarisch onderwijs wordt er in verh irlijkt en het gemengd stelsel zy t dun ok in ilvende bewoordingen ten scherpste gelaakt tiodsdii r it noet volgens het oordeel vaii den kardinaal voortaan de basis ïijn van het onderwijs Vooral beklaagt hij zich dat het symbool van het Kruis op de scholen wordt geweerd en dat alles wordt in het werk gesteld om bet tegenwoordige geslacht te doen opgloeien zonder eeiiige kennis van do katholiek kerk Dat katholieke kinderen met protcstantsche geineensi happelijk eene school bezoeken dit acht de heer Gullen een gruwel En waarom Omdat de protestanicn geen geloof slaan aan de autoriteit der kerk ja haar misschien haten Omdat zij de Sacramenten verwerpen en katholieken bespotten als zij het teeken des kruises maken of de bemiddeling van de Heilige Moeder Gods inroepen Deze protestansche kinderen zoo heet het verder ofschoon zij zich op een dwaalspoor bevinden zijn somtijds begcerig om proselieten te maken Den kardinaal is het zelfs bekend dat protestautsehe kinderen roomsch katholieke jongelieden hebben overgehaald om mede naar de protcstantsche kerk Ie paan Nu gelukte hun dit wel niet dikwijl maar toch acht de kardinaal dien invloed en den liberalen atmosfeer dien zij op de school inademen hoogst verderfelijk De herderlijke brief eindigt met eene aanbeveling aan de katholieke ouders om hunne kinderen naar de opgerichte nieuwe bj ondere scholen te zenden waar zij zeker zijn dat de jeugd een katho iek onderwijs zal worden gegeven zoo dat de kleinen gevrijwaard zullen zijn tegen de gevaren van het gemengd onderwijs De te Dublin gevestigde correspondent van de l imes zegt dat deze herderlijke brief het begin ij vaii een nieuw t dperk in den strgd over Tiet onderwijs en dat daardoor de genadeslag moet warden gegeven aan de modfel scbolen die de trots van hel nationale slelsel waren De quiRstie der afschafTing van het stnatstoezisht op de kerk en de kerkelijke goedereu en fondsen in Wallis treedt meer en meer op denvoorgrond De Morriiug Star levert heden daari vereen hoogst le enswaardig opstel waarin de drin eO de noodzakelijkheid wordt betoogd dat de heilziimemaatregel ouk daar e als in Ierland worde toegepast Men acht hei te wensclielijker omdat erinWallis ilechts weinig katholieken worden gevcmlen De kerkelijke dotaticii vnn itaaUWfge strekkeii daardan ook niet om het prateitantiime boven het katholicisme maar om de tog kerkelijke party bi vende nonconformisten te üeToorrecblen Dit itchimen zeer te recht eene groote onrechtvaardigheid De Morning Post wijst er op dat t niet voldoende is om kinderen op de scholen eene g edeopvoeding te geven om hun zekere begrippen vanwaarheid recht en weienschap in te prenten Ditalles zal weinig baten irdieo de mensch zijne werkelijke omgeving in strgd vindt met de schetsen die men als kind hem van den maatsehappelijkentoes and gaf Alvorens te eischen dat t volk smaakvinde in meer beschaafde bezigheden en uitspaiiningi n moet men zorgen dat in de hoofdzaak zijnbillijke behoeften bevredigd worden t Is heelaardig parken en publieke wandelplaatsen aan teleggen wnar da miiidcie man zijn liefhebberij voorbloemen vijvers boomcn en natuurschoon gratiskan cultiveereu doch een wandeling al hem eerstgenot verschafteB na een goed ontbijt en hij zalze eerst recht apprecicercn wanneer hij weel dathem l huis con zindelijk vertrek een stoel en eenbed wachten om hem in staat te stellen van zijnwandeltoerlje behoorlijk uit Ie rusten Een tninachter ecu school is heel lief doch een keuken zounog beier passen In eene redevoering ter gelegenheid van hetgastmaal van het messenmakersgild te Sheffield somilede heer 15 J Ueed op dat sinds Mei 1859 doorde Kngelsohe regeering een som van £ 1 Ki 000 01 0 was besleed aan de marine e daarvan £ 10 1 00 000 aan t bouwen van pantscrschepen Hij bejammerde dat van dit cnizetiend kapitaal eigenlijk slechis debovengenoemde £ 10 000 000 goed hcsiccd waren daar de overige ichrpcn Icn gevolge van de omkeering ill het mariiioivezd oo goed als onbruikbaar te beschouwen ijn Met hel oog daaropmaande hij het deparleineut van marine lot grootezuinigheid nan opdat in lijd van nood eene aauyienlijkc som zou bcbohikb i ir kiiniKn uMcld wordentot t eu uilsluilendcn aiiiilinuu aii p inlserschupen P R A N K R IJ K De ruhVc meent l riiis Napoleon te moeten berispen over zijne eerzucht liet schijnt zegt dat orgaan van den heer llouher dat de prinsen van den bloede tij die aan de trappen van den troon staan nimmer de juiste maat in acht kunnen nemen D it scuijnt huu noodlot te zijn het ij dat ze het gtbrek van al te groote zedigheid hebben of dat ze door hunne nietigheid nimmer de opmerkzaamheid tot zich trekken of dat zij door ongeduld of cr ucht gedreven de vermetelste sprongen aan de trappen van den troon doen De liberale bladen inzonderheid het Journaldes Bebais zijn zeer ingenomen met de redevoeringvan prins I apoleon De Siècle wijst op die redeals op eene in de tegenwoordige omstandighedenopmerkeliJKe manifestie maar meenl op grond vande ervaring welke de Franscbe democratie met opzicht toi den liberalen ijver van vorsten heeft opgedaan de redevoering van bet hoofd vai denjongeren tak des Bonaparte s slechts onder voorbehoud te kunnen aannemen Zaterdag is in de zitting van den senaat hetamendement der heeren lionjeaii met 113 tegen 9 stemmen verworpen Het amendement des heeren Sartiges om de conflicten tusscheu het ivetgevend lichaam en den senaat op te lossen door eene stemming in eene vergadering waarin en de leden van den senaat en die van het wetgevend lichaam zitting zouden hebben is mede verworpen Het amendement des heeren Bressier strekkende om het benoemen van een president van het wetgevend lichaam en wel voor den tijd van zes jaren aan de vergadering zelve op te dragen behoudens de goedkeuring des keizers is verworpen De artikelen G en 6 van bet senatus consult zyo 1 ingenomen DUITSCHLAND De berichten omtrent de ruudetpest zijn algemeen uo gunstig dat er geene reden schijnt tebeslaan om voor eene verdere verspreiding derziekte in l ruisen Ie vreezen Het regeeringsdis trict l otsd tin is verder vry gebleven van gevallen waarin een of meer stuks vee van besmciiing verdacht werden In het district Frank ort aan den Oder gaat het dagelijks beter Aldaar waren in denbeginne vier brandpunten vi n besmetting dochjnial op die punten heeft de ziekte geheel opgehouden Op andere plaatsen o dat district hadden zichook geene nieuwe gevallen vau ziekte voorgedaan en slechts nog in twee dorpen werd militaire afcluiting volgehouden Volgens beriebten uit de provincie Pruisen is het kwaad aldaar geheel geweken Gelijk men weet was de ziekte daar bet eerst uitgebroken doch juist in die plaats heeft men nahalf Augustus geen enkel nieuw gevil vau besmetting waargenomen In het regeerings district Marien werder had zich de ziekte vertoond in de omstreken vun liosenburg Strasbiirg Graiideuz enTlioin doch ook daar had men in de laatste veertiendagen er niets meer van bemerkt en de vroegerals verdacht ojingegcven plaatsen zijn meest alle vrij van besmetting verklaard In het district Dantzigwas nog alleen sprake van ziekteverschynselen inde omstreken van Neukirch Manenberg en Pr Starigardt doch bij otficieel onderzoek is geconstateerd d it die plaatsen verder zijn vrij gebleven In het district Giimbinnen heeft men sedert devroegere opgaof niets meer van eenige besmettingvernomen liet schijnt alzoo dat men door strengemaa regelen er overal in geslaagd is om deu verderenvoortgang van het kwaad te voorkomen Vandaardan ook dat op de onderscheidene plaatsen de belemmerende uepalingen in het openbaar verkeer geheel of gedeeltelijk builen werking zijn gesteld Ook langs een gedeelte van den Oostelijken spoorweg is hot veevervoer weder geoorloofd onderzekere voorwaarden ITALIË De Ga etta Vfficiale bevat het rapport van den minister van financiën waarin de voordeclen worden opgesomd welke verkregen zijn door Je uitgilïe van de obligatien betreffende de tabakbi egie De uitgifte IS geschied tot gelijken koers als die van de gewone schuld de onkosten waren geringer dun die der uiigifle van de geconsolideerde schuld Eene nieuwe deprecialic van het crudii t van ileii slaat is voorkomen en eene verminderiug van de ai iü van liet goud is verkregen holgrcn opeen liicl ver verwijderd tijdstip de opheffing van der gedwongen koers der bankbiljeltcn leng volge zul hebbtii SPANJE 1 legecriiig heeft bij het hoog gurcglsliof Ie Madrid de eerste stappen godaan tot vervolging van BI NNEN LAND GOUUA 6 SEPliMDEU Het prijsschieten vau de leden der dd Schutterij deelnemers aan den Nationnleu Schiet wedstrijd aan de Bilt waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten heeft gisteren plaats gehad de afloop daarvan is als volgt 1 Prijs Een berlijnsch zilver koffij theeservies den Sergeant A van der Kleijn met 4 1 punlen 2 Prijs Eene porseleine petroleum lamp den Fourier H J iger met 38 punten 3 Prijs Een doosje met zes zilveren theelepeltjes den Sergeant Majoor T I Woerlee met 37 punlen 4 6 Prijs Een porte cigare den Muziekant J Welter met 35 punten De 1 Luitenant J F C Prince Lad roede 35 punten behaald doch heeft vau den prijs afstand gedaan t rijs Ëen sigarenkoker met zilver gemonteerd den Muziekant C Luijnenburg met 32 punten 6 Prijs Een zilveren luciferdoosje den Sergeant J F Jansen met 32 punten 7 Prijs Eene porte cigare deu Sergeant Majoor VV A Bleziwski met 32 punten De drie laatste gelyke punten behaald hebbende zoo is door hen over de drie laatste prijzen kamp geschoten De Kapitein k Nortier had mede 32 punlen behaald doch heeft afstand gedaan Het schieten heeft plaats gehad op deu afstand van 200 passen Tegen den afloop van het schieten vereenigde zich bet korps Muziekanten geheel vrijwillig op het schietterrein en veraangenaamde dit feest aanmerkelijk door bij bet uitreiken der prijzen eenige stukken uitlevoeren Bijna alle Officieren der schuttery en velen van het garnizoen alsmede vele particuliere belangstellenden waren tegenwoordig by dit feest dat in de besle orde en regel is afgeloopen en bij allen la ig in herinnering zal blyven Z M heeft besloten dat de tegenwoordige vergadering van de staten generaal zal worden gesloten op Donderdag 16 September 1SG9 des namiddags ten twee ure en den minister van binnenl zaken gemachtigd om zich op het in art 1 bepaalde tijdstip te begeven in de vergadering der statengeneraal ten einde m vereenigde zitting der beide kamers de rergadering in naam van Z M te sluiten Z M heeft de benoemingen van C W A baron va i Haertolte van Zutheo burg van NieuvLeuseii tot secr dier gem en van D van Schraveudijk burg van Rijnsaterwoude tot secr diet gem bekrachtigd Z M heeft aan D Simons zyn verzoek eervol ontslag verleend als burg der gem stad Doetinchem en in zijne plaats als zoodanig benoemd jhr G A van Nispen Z M heeft aan jhr G A Cliflbrd op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burg van Enschede Z M de koning groct hertog heeft het oudste lid van den gemeenteraad te Ulri cht den heer P M foi gbiiecl benoemd tol officier van de orde van de Eikcnkroon en den Secretaris dier siad jhr mr W 11 de Watleville tot ridder dier orde De minister van binnenlandsche zaken heeft met wijziging zijner beschikking van den 25slen jVuguslus jl bepaald dat de commissie ani welke is opgedragen het examineereu van hen die eene acte van bevoegilheid als hulp apotheker wenschen Ie verkrijgen voor de tweede maal in het loopende jaar zitting zal houden op Maandag den I3den September eerstkomende en volgende dagen te Utrecht De St Ct bevat let volgend verslag van de verwachtingen omtrent dcii oogst iu de provincie Utrecht over 1869 Van het winlerkoren heeft het koolzaad eene slechte opbrengst opgclever l de rogge en garst d iarenlegeu ijii v irdeciig uitgevallen dat evenzeer met de lurue het geval zul zijn die zeer voordeclig slaat en een ruimen oogst belooft Van liet uuicrkorcn staan de boonen cu erwten guii iiL Il liiiver heeft van de koude geleden doch uii ii vcni iilii nog een redelijk goeden oogst De liDckHdt die in den beginne leer van de kunde en dji Of li geleden heeft heeft zich later veel hcriteld en z il nog fcn redelijken oogst oplevej n Do vroege aardappelen hebben eene gi i op breng i Je e a oogst De ib IJe hc gclevt I De de ap I tJ De vincic Jl plaats het m Idl gecons itf boden i de aca i De eei dinsda Lier tl te Mi d ondern de uil staathu scholen in de i al dervini uT volgen il len vo r kwam schelijk 1 vraag ii hoogerei I scholen en dat heid ee i ae direr iq thans VI te bren punten gebrek I 1 van pasul Vr delegceri gres in den minitl welkomdif ministersil den burg werden mens Frs Engelaudi De groJ gemaakt tl stalistiscli f tergrouit nangebracl zaal de vj borden en Devan zijn teielen tein een anlfrequentali Kieler en IlatideliUa Op burgemeesl om weder I noemen onderwijzel en tusscheq teekenondq verplichten gymnastii I verplichte Me i deelen d iweder cenllyn echter 1 aan deu st smeervin De visscl deze zalmcl losgelateni hebben ii te Scheveiiij De da l i bercht ove Mei heer Philip zijne beire van Zuid Hl teruggekoniij proeven ol te blijven mm MM vm