Goudsche Courant, woensdag 8 september 1869

brengst gehnd do lalc zijn op vele plaatsen duor de gewone ziekte aangedaan en daarvan laat de oogst zich minder guiisüg aanzien Dg tabak zul eeuc goede opbrengst geven De hooilanden hebben een zeer ruim ge v i3 opgeleverd De pereuboomen beloven een overvloedigen oogst de appelboomen daarentegen weinig De oogst over het jaar 18 i9 sohynt in de provincie Utrecht over liet geheel voordeelig tezuUcu zijn Te Utrecht had donderdag jl de bijeenkomstplaats van leeruren in de staatswetenschappen bijhet middelbaar onderwijs De vereeniging heeft zichgeconstitueerd en het honorair lidmaatschap aangeboden aan hh inspecteurs van het midd ond ende academische hoogleeraren in staathuishoudkunde De eerstvolgende vergadering zal gehouden wordendinsdag na paschen te Utrecht terwijl mr E v nLier te Amsterdam tot voorzitter mr E J Kiehlte Middelburg tot secretaris is gekozen Tot deonderwerpen aan de orde behoorde eene vraag naardo uitkomsten tot nog toe van het onderwijs instaathuishondkuude a in de burger dag en avondscholen HII leeraren aan die inrigliugcn zullenin de maand december v orden verzocht hunne ondervinding dienaangaande ter behandering op devolgende bijeenkomst aan het bestuur mede te deelen voor zoovei ij daartoe genegen zijn Verderkwam achtervolgens in behandeling de meest wenschelijke inrichting vim midd ord in slaüstiek devraag naar het verband voornamelijk bij driejarigehoogere burgerscholen en burger dag en avondscholen tussehen hei onderwijs iu staatsinstellingenen dat in st iathuishoudkunde en de eiischelykheid eener wijziging in de kieswet teu einde ooküe directe gemeentebelastingen bij den census althans voor gemeente verkiezingen irede in rekeningte brengen Het eerste en het laatste der genoemdepunten en verscheidene andere werden wegens tijdsgebrek tot verdere behandeling tot de vergaderingvan paschen 1870 aangehouden Vrijdag avond werden de buitenlandsche gedelegeerden tot het internatioD al statistisch congres in de zaal der sociëteit de Vereeniging dooiden minister van binnenl zaken ontvangen en verwelkomd Daarbij werd bet woord gevoerd door deministers van binnenl zaken en van financiën enden burgemeester der residentie Hunne toesprakenwerden beantwoord door den heer Wolowski namens Frankrijk en door lord Houghton namens£i gclnud De groote zaal op het Bijinenhor ia thans gereed gemaakt tot ontv ingst der leden van het intern statistisch congres Boven de tribune op den achtergrond zijn smaakvolle versieringen en draperiën aangeb cht tirwijl langs de wanden der ridderzaal de vlaggen van verschillende uatieo wapenborden enz prykcn De hoogleeraar M de Vries is teruggekomenvan zijn denkbeeld om het rijden met een velocipede ineleu U noemen daar het werkwoord wielen reedsin een anderen zin gebruikt wordt Hij wil hetfrequentativum uiieleren aannemen het voertuig zelf jjeiw en den berijder wielenaar ntemen gelijk het HttodeUblud aangaf Op advies van heeren schoolopzieners hebbeuburgemeesters en ihouders van Amsterdam beslotenom weder een onderwijzer i het leekenen te benoemen aan de iiinchtiiig tot opleiding van hulponderwijzers en kwcekelingen der openbare armcucn tusschenscholeii liet ware te wenscheii dat hetteekenonderwijs meer en meer op de lagere schoolverplichtend werd en met nutüge handwerken engymnastiek van de niet verplichte vakken tot deverplichte vakken werd overgebracht Men verzoekt aan de N Rolt Cour mede Ie deelen dat door den heer V I L l ollni onlangs weder eenige St Tiicobsialmen losgelaten zijn de e sgn echicr niet zoo als viu gcr van een merkteeken aan den staart voor iien zij hebben dit nu aan de smeervin De visschers worden beleefd verzocht zoo zij van deze zalmen mochlen vangen die even als de vroeger losgelatene onmiddelijk na het iiommer gezien Ic hebben in vrijheid te stellen en den heer rollen te Sclieveningen daarvan bericht e zenden De dagbladen worden vriendelijk verzocht dit belicht over te nemen Met zekerheid verniomt de tn i dat de heer l hilipse die voor eeiiigeii tijd be l lcn ha rijne beirekUiig als prusid ent van hetprov gerechtshof van ZuidUollund neer Ie leggen op il it besluit is teruggekomen Hij zal allhans lot 1 Jan e k be mcven of zijne kr ichlcii hem toclalcn zync fuBclie te blijvcii vcrvullui Volgens een bericht nit Munchen voorkomende in een der Duitschc bladen zijn de internalionale ouderlingen te Mannheim over eene regeling der visschcrij in deu Rijn verdaagd en wel naar men verneemt omdat de Nederlandsche vertegenwoordiger zich niet kon vereenigen met de bepaling betreffende den gesloten vischtijd Men schrijft uit Winschoten aan de iV Ulr Cour In het noorden van ons land neemt de lectuur CU de oprichting of uitbreiding van dagbladen aanhoudend toe In onze provincie vcrschynen tegenwoordig eiken dag drie couranten Ie Groningen De Oude Groninger de Frov Gronrnger en het Nuurden of h ieuwe Groninger Het laatsic blad is het meest verspreide de l rov Groninger wordt meer uitsluitend iu de provincie gelezen en de Oude Groninger komt zeldeu buiten de stad Ou langs vreesde de Arnheimohe Courant dat Groningen blijken zou niet in staat te zgu die kloeke zonen te voeden Zij heeft zich van het tegendeel overtuigd Maar op de kloekheid der zonen valt wel wat af te dingen Vooral ie l rov Groninger viori H uitslekeiid slecht geredigeerd En wel zoo verneem ik door een ex catechiseermeester Deze moet niet lang geleden uit eeu Duilsch telegram waarin verleid werd dat zeker personage bevallen was enthuuden hebben vertaald door gestorven llij dacht zeker aan deze of geene bijbeltekst waarin van ontbinding en dood wordt gesproken De Oude Groninger wordt heler geredigeerd Of het waar is dat hare redactie soms geholpen wordt door die van het llaagaehe Vtigölad durf ik niet beslissen Soms heeft het er den schijn van Het Noorden wordt zeer goed geredigeerd behelst flinke hoofdariikels en eeu bijzonder goed geschreven politiek overzicht liet komt mij voor het liberaalste blad uit ons land te zijn en dit zal het m 1 blijven als het zorg draagt met het orgaan te worden van eenige partijschap Ik verneem dal het ook een getal lezers iu Friesland heeft Onze provincie heeft voorts nog twee locale bladen Smaal s weeks verschijnende de Winacholer en de Feendamnter beide van geen bijzonder gewicht beide liberaal Trouwens coneervalieve orgauen zouden iu onze provincie hunne rekening niet vinden de Oude Groninger die het meest lot conservatisme overhelt is dan ook verplicht een air van liheraliteit aan te nemen Men schrijft uit Gaasterland d d 2 Sept De eendeiij icht geeft lot beden nog met veel Daarentegen de groole jacht meer daar er veel hazen en nog meer konijnen gezien worden Van patrijzen wordt weinig bespeurd Missehier zullen zij komen tegen opeuing van de jacht üie iu deze provincie altijd later is dau iu andere terwijl de jagers dikwijls vooral in deze oorden zich verbinden om niet vóór een bepaalden dag na de opening het veld te betreden teu einde niet te veel wild op eens weg te schieten iets waarin de zoogenaamde broodjagers natuurlijk niet lred n maar waarover zij zich van harte verheugen Daar er van tijd lot lijd nog al weer een stuk bosehgrond gerooid wordt neemt hel jachtveld gaande weg af want in de weiden vertoonen de hazen zich zelden en bouwland is er niet heel veel Men schiijft uit Dalen dd d Sept aan de Jsser Ct Met het oog op de in sommige streken van Pruisen heerschende ruuderpest ujeeiit men hier dat voorzichliglieid is aan Ie raden Men beweert op markten in deze environs ruuderen te hebben gezien die uit genoemd koninkryk waren ingevoerd Indien er v n regceringswege geene maatregelen kunnen genomen worden om zich te vergewissen dal bedoeld vee uil eene gezonde streek komt dan dient er v in wege den boeren en handelstand de groutsle omzichtigheid in acht genomen te worden De I ruD Gron Ct zegt omtrent dezelfde zaak het volgende De invoer van rundvee in deze provincie uit l iuisen waarvan wij voor eenige dagen melding maakten neemt naar wij uit echte bronnen vernemen in zon groote male loe dat honderden stuks rundvee over de grenzen worden bi inengevoeid Welke noüdlotlige gevolgen deze invoer kan na zich iijjppen wnuueer niet van de zijde der ingezetenen daarbi i met de uiterste omzichtigheid woult gehandeld wanneer niet alle voorzorgsmaatregelen worden ge louien om Ie verhinderen dat vieemd welligt va 1 veeziekte verdacht rjiiuvee met ons vee in aan akiiig komt waartoe de nadeieiide lierfstveemiirklei vooral zooveel aanleiding geven dit alles beliocfi geen beloog Met genoegen venieraen wij dan ook dat de üedepuiet li Stalen dezer provincie zieh lot de huügc iegeering hebben gewend met het vcivuek dat oveiecnkomslig het voora cl reeds vioeger door s koniiigs commissaris gedaan onvcrwijlil niaalregelcn worden genomen om den invoer van rundvee uit Pruisen zoolang daar die ziekte heerscht bij algemeenen maatregel te verbieden De IleUL en Nieuwed Cl dringt er op aandat de rcgcering een onderzoek doe instellen naarden invloed dien de leer van den Koran zoo alsdie thans in Indie wordt gepredikt op de bevolkinguitoefent Het betoogt in bijzonderheden dat hetMahomedanisme op Java hoogst verderfelijk heeftgewerkt en nog werkt en verlangt dat die godsdienst daar niet langer van regeeringswege wordebevorderd onder het kinderachtig voorwendsel dathet Christendom te hoog is voor den Javaan maardat zijne uitbreiding met alle middelen wordetegengegaan De aandeelhouders der landhuishoudkundigeschool te Groningen hebben besloten het aanbodaan te nemen der provinciale staten van öOOÜalsjaarlijksehe bijdrage voor eene hoogere landbouwschool ingerigt volgens het staatsbesluit van november 18 5 Nadat in eene bestuurs vergadering vandeGoudsche WeerbaarheidsVereeniging Burgerplicht eenige veranderingen in het reglement waren vastgesteld is den 3 September 11 vergadering gehouden van de leden waarin die veranderingen werden voorgesteld Na eenige bespreking werd toen bepa ild i Dat er twee muien per week gelegenheid zal gegeven worden oin zich in het SLliijfschieten te oefenen 2 Dat men op het terrein de patronen kan ontvangen zoo dat men niet Ie gelijk behoeft af te marcheeren 3 dat men bij de oefeningen kan verschijnen zonder eenige Uniform i dat alleen in buitengewone ge allen het dragen van de Uniformpet door den kommandant kan bevolen worden en h dat ook Jill begiinsligers aan de Schietoefeningen kunnen deelnemen Verder maakte de kommandant de opmerking dat gebleken is daljom mei andere Sehietvcreenigingeii Ie kunnen b ijvcii concurreeren de voorwaarden van overgiii g zwaarder moeten zijn waarom hij met den jnderkommandant en instructeur bepaald heeft de volgende voorwaarden Op den i ehijf v in drie mansbreedtcn verdeeld in 12 vakken moet men tweemalen achter elkander 50 punten schieten op 100 tweemalen 45 punten op 200 en over eene serie van 15 schoten Iweeroalen 40 punten op 00 passen om te knimeii overgaan op den volgenden afstand Bij den laatsten dezer overgangen wordt men scherpsehiitler 1 klasse A j dan zal men op 100 passen op eene kopschijf van 3 palmen middcllijn twee malen achterelkander 52 en op 150 pussen over eene serie van 15 schoten tweemalen 46 punten moeten behalen Hij die aan alle de e voorwaarden voor 1 Augustus 1870 heeft voldaan onivanglals prijs lO of een voorwerp van die waarde terwijl hij die het eerst aan de gestelde voorwaarden voldoet nog bovendien van een der Bestuursleden een revolver ontvangt Een der leden maakte de opmerking dat die bepalingen vrij streng waren voor il oradal de scherpschutters niet van eeu eigen geweer voorzien zijn hetgeen bij vele vereenigingen el het geval is en drukte de wenschelijkheid In antwoord hierop werd doer der vooiviiier aangemerkt dat het een der eerste veieischtcn is goede schutters te vormeu en dat hel besUiur volkomen beaamt dat eigen geweren van hoog belang zijn maar d t de kas niet toeliuit hierin te voor ien Mocht evenwel door het loetreden van vele begunstigers en leden of door vrijwillige bijdragen de kas gestijfd worden zal het bij het Bestuur eene der eerste zorgen uitmaken Aaii de leden werd medegedeeld dat er een schietwedstrijd te Luik en te Spa zal pl iiils hebben waarbij de Nederlandsche scherpschutlers zijn uitgenoodigd Niemand meldde zieh echter hiervoor iiaii Ten slotte gaf een der leden den wensch te kennen dat ook de üoudsche Solierp eliuliers een Vaandel mochten bezitten en stelde diarom voor dat de leden door vrijwillige bijdragen zouden medewerken om dat te verkrijgen Een ander lid raerklc hierop aan de i üiiil elie weerbaarheid daardoor de eer van de Goudbche Dames zou te na komen die evenioo f a als in andere plaatsen in staat ijn zulk een i mndel i ui dr Weorbaarlieid te verschaffen teniijl nog een denl lid verzekerde dat hij door GimkIscIh fl imeH reed dienzelftlen wensch had hoorea luhii lie t vin h idden Ie kennen gegeven d il ij fn rl ii ii riic gouden uilleii medewerken OiiiiU n ii nen