Goudsche Courant, woensdag 8 september 1869

Laatste Berichten Madrid Seplembcr J c Ii iparcuil verklaart de ciudidalu ur van den hertog de Montpeusier naar den troon voor ecne onmogelijkheid daar i comulicalies met het buitenland in t biJMiulcr met Enaeland en l iuissen tengevolge zou hebben ook de candidatuur van Alphonso Isabella s zoon acht genoemd blad onmogelijk omdat deze rainderjaiig is in Spanje voor eeu bastaard gehouden wordt ea ni elk geval de politiek der Bourbons zou moeten volgen en zijne moeder bijstaan Ue krijgsraad heeft twee Carliateii ter dood veroordeeli maar men hoopt op wijziging der straf Parijs 6 September Do verontrusiende berichteu die op de beurs omtrent den gezondheidstoestand des keizers verspreid waren zijn ten cenenmale onjuist De kei er heeft een gedeelte vim den voormiddag doorgebracht met volgens gewoonte te dicteercn De daling der fondsen op de beurs is voornamelijk een gevolg van de daling op de Duitsche beurzen Parijs 6 September In den senaat hebben Delisle d Aguesseau Larabit eu anderen het woord gevoerd de araendementen zijn verworpen alle artikelen aangenomen Het ontwerp is in zijn geheel aangenomen met 134 tegen 3 stemmen Na de voorlezing van het prorogatie decreet scheidde de vergadering met den kreet Leve de Keizer Bucharest 6 September Vorst Karel is uit het leger teruggekeerd De buitengewone zitting der kamer is met een boodschap van den vorst freopend In de troonrede worJt de hoop uitgedrukt dat de senaat de door de kamer goedgekeurde wetsontwerpen zal aannemen Nieuwe wcls voorstellen zullen voor de sameiiroeping der gen one zitting niet ingediend worden Bij vermelding van de reis des vorsten werd zijn vooinemon me legedecld om een nicuivc reis naar Duitschland te ondenionun Bern 6 September In antwoord op de nota van den Beiersehen minister von llohcnlohe oier het concilie geeft de bondsraad te kennen dat het voorstel cener conferentie bij hem geen toejuiching lindt Terwyl de bondsraad de door den minisier uitgesprokeiie beginsels deelt gelooft hij dat het nutteloos is pieventieve maatregelen te nemen legen de besluiten van het concilie New York 6 September Volgens ontvangen beriehl is Saluavu versl igen en eriislig gewond te EauxC iyes Het gerucht was in omloop dat hij zich gereed maakte den strijd te laten varen jeiiicngde Itcrictilcii l a nurtsbis L t U ipcn van Dublin eti Armagh lubben tegen lÜ scptr reiic sj iiodu bijceii gcrm peu uiii zich te vcrstiiiin omtrent eeuo iinuwe krikmnchtinK op hi t beginsel van viy l1ge zaïnennakiDg en oiwlTuruig Van 27 aoptr tot 4 ott vfH te Gcnna een congres wordeu gehouden van afgevaardigden van alle kaïners van koüphandel m Italic Ho katholieken in Ierland ciscUen ecne af ondnlijkc uuivoisiteit De conftrentie der Duitsrbe biaschoppen beraadslaagt huofdzakelijk over do kerkelijke tiirht In Tnrkijt wil men vciplu bt ondi iwij invoeren De stedelijke regecring van iiuchartst Iiecft uone locuiiig gesloten vaii 15 milliuun fis Do uitgestrekte jirovuicic Uanjitoularna in Uritseh lndio Murdt bedreigd door hungersuood daar de üog t mislukt door gthrck aan regen Du iichorsiiig vau den gemeenteraad van bt Elieunu is door den nunistev van biniienl zaken ürlciigd vnor oen aar De btad Ajaceio dio te arm is om drie lllLuv e buiden 111 het hospitaal te plaatsen heeft 1Ü 000 frs uilgcgruu om de kei eiin en haar zoon te ontvangen Den 15 aug ijn in Algcrio verscheiden personen omgekomen door do verschroeiende hitte daaronder telt men deii overste Konssel den directeur van bit hospitaal ecu apotheker en cenige onderoHlLH itu en m iiisriiappen Tc Barcelona blijft de werkstaking vuorldurcu onder de TACvers en spuiiicrs Vit Italië berigt men dat er gceu üiiderhaiideliiigen gevoerd ijn our de aanbieding der spaanschu kroon aan den hertog van ni ima liet huis llohcu ollein IUchiiigen is 3 sept uitgi tQnrn Pi ins Karagtorgevitch is te Pesth tegen boigstelling op vrije voelen gei teld Tot nu lu liben 50 bisschoppen de uitnoodigiiig er bijwoning van hel oecumenisch toneilio van de hand giwt tii Ongunstige geiiichtcn ten aanzmn der weiucibiinK woideu stellig wetiSjiiilan I ll de militaire grcnren heeft mie eominis ie dei ki ucr spocdigen mergaiig tot het bnvgerli k bestuur guraagd Te Ohotifiboiz in llohcrnoi zijn door de geiid irmerie oprocrigc plakkaten afgescheuid van wege de geheime nationale n ceiiiig Men m1 in It ilie de bcetwoiteUeeU mvoenn iMdioili i iiili ildi reii t loiid lu Italië on inli aiii len voor ecne k ili iiK ilic m S irdiiiK in ini liet ii ii ileiie vitest dat Inj nundir viee l a iin doel b oiiLrt Burgorlijkö Stand i lir UiN i Si pil TlioiiLis oudeis 1 Kiipir eu V vm Hovdic 1 iiiicli Adii iiiii Hhlei f v tn dm iM fiN I S pii N Spniijl ï u II llmir m b I k ik 7 u ADVERTENnEN Hot BESTUUR lerSocitiioit Wapkniihokdkii betuigt bij dozu namens do loden baron oprekten dank nnii den WelEd Gestr Heer PAUST 2 Luitenant albier voor de vele moeite die ZEd Gestr zich gedurende de zomenuanndcn getroost heeft om hen m het schieten te oefenen Het Bestuur van voornoemde Sociëteit J VAN STAVEREN President Th H KABEL Secretaris Gouda 6 September 1869 Extra kwaliteit In kleuren en op naam Kamer Hijacinthen 20 Centen per stuk TuinHgacinthen 10 vroege Tulpen 6 dul bcle 10 dubbele late voorden tuin 6 Tournesol G Due van Thol 3 Crocussen 1 TrosNarcis sen 3 dubbele Narcissen 8 Ranonkels 2 Anemonen C Gladiolussen 10 Leliëa 12 Tijgerlelie 10 Goudlelie 20 Keizerskroonen 20 Kievitseijeren 5 Engelsche Iris 6 Spaanscho 4 Jonqnillen 5 Sneeuwklokjes 2 Lelietjes van Dalen 2 blauwe Druifjes 2 Scilla Siborica 5 Arum Dracunculus 10 enz Potten voor Kamerbollen voor geriiagen prijs Bij elke aflevering is eene handleiding Bij klein bedrag wordt een postwissol verzocht BouKuuAVES D TURKExVBÜRO Op aanvrage is de Prijscourant dor Boomkweekerij ratis verkrijgbaar Openbare Vrijwillige VERKOOPING bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 24 SEPTEMBER 1809 en bij afslag en combinatie op VRIJDAöi de i 1 oCJTOBER 1860 beide dagen des voonniddags ton 10 ure ten huize vau C F vau kv Bkkgh Logementhouder aan Stolwijkersluis bij Gouda van Eene BOUWMANSWONING en LANDERT IEN in de gemeente Bergambacht groot circa 29 bunders bij biljetten breeder omschreven Nadere informalien ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderderk a d IJswl Brieven franco Openbare Verkooping op MAANDAG 13 SEPTEMBER 1809 des voonniddags ten ELF ure in het te verkoopen Koflijhnis aan het Vkeiistal te Gouda van Tiet van ouds bekend en met het beste succes gedreven wordende KOPPIJHUIS met UITSPANNING renaanul HET GHOOT t cHllTERSrtUI8 eor gttnstig gelogen aan het Vkhhs i u aan don IJssol en aan do l ejierstrnat B ti 130 on K 2 51 te Gouda lievatteude hot kapitale Huis eene ruime lichte en fraaije Koflijkamer iraaije Bovenkamers goede Zolders Kelders Keuken ruime Stallen enz Te aanvaarden 1 November 1809 Inmiddels uit de hand te koop Nadere information ten kantore van Notaris Mr KIST to Goida SPRCTALITEIT VAN KAAPSGHE WIJNEN Merk F W en H Mü I 7 i bij uitnemonlioid gouvigo on verstorkonde wijiioii wonion voovlduroiid 1 L W V HTI JitiN lo ll arL Wod v AN haanshkikjI IN m dutilii te l ridcii OU 1 G DUTILil alllier agent voor Gouda on iiiiistrokoii EENE HOFSTEDE met hare botimraonngen omtrent 14 BUNDEKS LANI staaiulo onliggende ouder Haast recht aauviiardiiig 1anuarij a s Informatie Ictt S franco liureau van dit blad We miüMAYlËOiËÈIÏ Zoo lang de wereld bestaat is nimmer een middel bekend geweest dat zoo proefhoudend en krachtdadig tegen Bhumatiek werkt als de onfeilbare ABSIIAUBIUNS hare juiste lieflijke en oiimiddelijke werking zoo algemeen bekend en erkend heeft de aandacht van vele geneeckundigen zoodanig getrokken dat dezelve door KEd zeer worden aanbevolen Geheel door Jlhumatiek verstijfde lijders zijn in minder dan twaalf uren tijd door het gebruik dezer Watten finaal van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden Zg ontnemen den lijder alle scherpe en schadelijke vochten waar zij worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadelijk te zijn Vroegtijdig aangebracht waarborgen ze even zeker tegen zvercii terwijl zij de scherpe deelen uit het bloed nemen waar de zweer zich zetten wil Tot bewijs der echtheid worden alle geleibillctten geteekend door den Dereider en Iloofddepöthouder A BREKTVELÏ Az te Delft Die deze Watten voor deu prijs van 30 ContB per pakje o a verkrijgbaar hteft gesteld bij T A G van ÜETH Gouda Wed BOSMAN A l RINS Zevenhuisen G WILHELMUS Jf oerden T VV DEN TUL Schomlioven A KAÜLING Jlp iea J iO Jl KADE £ os coop J H KELLER VVeste wagonstr Jtotterdam A REUNARüT Oostpoort OTTO HQOGENMJK CapeUealdU seX Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzónder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesleUlheden der MAAG en wei ken heil aam op de SPIJS VERTERING Zij zijn uitmuntend legen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID ij zijn ZACHT LAXEREND en SLLIMAFDRUVEND Ver egelde doozen van 07 s ent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Jarlmiderveen J F AUart Allilmaerdam M Punt Wz Alphen a d Rhijn C van Arkel Amsterdam M Cléban C droogisten heilige weg D 321 en huidenstr KK n 278 BuJcgraren B Versloot Deljt 11 W de Kruijff Delfühaccn J Koch Deventer Gebroed Timaii Dirkaland D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat Jlausirecht K Oosterling hyden L T Tcrburgh ILiarlemmersIr hoek Bnk kersleog Moordrecht G 11 Post Nieuwkoop A Bots Oudeicttter 11 J Knijper llotterdm A v d Toorn VVeste Wiigcnsl Schooidioveu A VVolU Tiel A 1 F i isf en Utrecht l AllciM op het Sicoiuv over de Don kerstr ii 872 roerden L Riiijten Zneuhni en A l riiis Het depot de er echtO Urbarus Pillen sinds zoovele jiireii met roem bekend en in iilgemeci pe bniik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instmilrlijk verzocht wel attent te willen zijn dut door ons bij niemand anders lU UrbanusPillen bcreip vulitens het oude en eclilc Recept in Dópót zijn verkrijgb iar gesteld in de hiertioven opgeijevch Sfi ileu en plaaiicii dan bij de hierfjonni enoenide Dépóthoudtm In elk doosje ib een biljet voi r ii ii niet ili eiyenhamliije niuinlcekciiiim van de vei viianligeis Wed Kkunen k Zoon Apollickers HcRc llaiidiceken if zich ook bevindt opliet Zeijclliik a ii mcle de Doosjes vci zegeld ijii Wij Mi cickeii de gebruikers instunlehjlc daar welop Ic lellen en raden Iiuii au wel toe te Zion bij vMcii men de Doosjes Pillen baall Alleen lii Hondjes waarin een biljet met oii e llanillcekeiiiiig i s zii h aan te beball cii en zluh te uachten Mmrhet gebruik van de vele uainaakscis Ci 111 vC Jh A HiihI UUlT muimt iÊmmtmm m ir3Si ii i