Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1869

1869 Vrijflag 10 Scptcnilicr N 787 GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Gonda en Onislreken De uitgave dezer Courant gescliiedt ZONDAG WOEN DIG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DiNSDAG DONDEllDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN De inssending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Afkondiging BURGEMEESTER on WETHOPDERS van Go Ja gelet op de bepalingt van inütel 80 uer verordening van Politie brengen i r algemeene kennis dat by de e door hen vergunning wordt verleend om de str ttrn te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden z ju vernienwd of hersteld op vrijdag en zaturdag den 10 en 11 September tanstiiande vóur des middags iS ure Verder herinneren zy aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hunne verpligtiag om de straten riolen rn goten vuór achter en ter y dr van die gebounen en erven eenjoaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming wnnrvan door de politie strpng zal worden toegezien Gouda 7 September 1869 üurgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester nnoOOT KKVKU FORTUIJN van uergen uzendoorn BEGROOTING DER INKOMSTEN en UITGAVEN van de GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1870 Bevolking 15776 zielen INKOMSTEN Hoofdstuk I Ontvangsten wegens vroegerevoi iN diensten 1 1 Batig slol der laatst vastgestelderekening f 3087 20 Hoofdst II Opbrengst van belastingen en heffingen Afd I Opc op s rjjks belastingen 1 40 Opc op de hoofQ om dorbelasting op de geb eigendomm f 8116 70 2 10 Opc op de hoofdsom der bel op de ongeb pigendomm 120 07 4 3 25 Opc op Je hoofdsom derbelasting op het personeel ƒ 7473 70 15711 43 Afd II Aandeel in s rijks belast 5 1 4 5 vonde opbrengst dor rijks belast op hot personeel 28609 01 Afd III Pltiiits dir hohvstiugen i 1 Plaats directe belastingen 15000 Afd IV Heffingen vonr liet gelinuk van op plaatsen wegon werken ca iiirigtingon 7 1 Opbrengst Miu brug kaui ii i ven kr au sluis dok boom en veerj elden 7800 2 Opbrengst der wik weeg meet en keurloonen 1060 Opbr voor banken of staanplaatsen in hallen op maakten enz 4000 Opbr wegens begraafplaatsen 1600 Leges enz der Gemeente Secrö tarie en van den buig stand 150 6 Opbr van schoolgeld van de lat school hooger opderwys 800 Opbr V schoolgeld midd ond 140 Opbr V schoolgeld lag ond f 7500 Opbr van schoolgeld van debewaarschool 9G Opbr van schoolgeld van demuziekschool f 202 23348 Afd V Andere belusHngen en hef fingen niet begrepen onder eeno der vier voorgaande afdeelingen Belasting op het gemaal 2Ö000 Belasting op de honden 700 267007 Hoofdst III Baten en opkomsten spruitende uit Gemeente Eigendommen en bezittingeo Huur V huizen en andere geb 3443 15 Huur of pacht van lauden enlanderijen f 712 30 Opbrengst van den houthak 200 Renten van kapitalen a In inschrijvingen op de Grootboeken dei Nat werk schuld 3322 50 h ld ten name van Scholarchender latgnsche scholen 1105 e Wegens bjj voorschot of ter leenverstrelrte gelden f 2203 97 Opbr van grasverpachtingen 218 Pacht vaii de visscherü J 110 Pacht V degabel trijpad m i 1250 Pacht van het Reeuw verlaat 350 J Schadeloosstelling van het heemraadschap van den Amstel enz 2000 10 Opbr van do giitel voor hetbevaren v de iouweüTurfsingel 58000 72774 92 llooldht IV Ontvangsten van verscliillciiili ii narden toevallige U u 1 Tieiiili i ijiiscn I ll ertpai L oil 031 72 160 120 20 l30 2 Opbrengst van haardasch enz 31 3 Boeten V politie nat mil enz 32 33 100 100 34 35 400 Boeten wegens overtredingen Teruggave van het rgk o Wrgens bij voorschot verstrektereisgelden aan militiepligtigen b Wegens hy voorschot gedanebetalingen van allerlei aard Ontv wegens onderwerpen m gemeenschap met andere Gemeenteinstellingen en inrigtingen of ter take van gemengd beheer memorie 1 Teruggave der kosten van verstrekte geneesmiddelen aan eldersarmlastigen 36 10 37 1200 38 Bydrage van het r jk in dekosten van het kantonnaal huisvan bewaring f Opbrengst van hetgeen ter bestriding van de kosten op het aannemen van werken en materialendoor de aannemers wordt betaald Andere ontvangsten niet tot devorenstaande behoorende 600 f 3364 72 Hoofdst V Buitengew ontvangsten 1 Opbrengst van den verkoop vanGemeenteeigendommen enz 100 2 Afkoop van grondrenten enz f 20 3 Bijdrage van het hoogheemraadschap van R nlaud a Voor de stichting van eene gelegenheid tot het beuken v hennip noodig door het wegnemen van hetwaterrad v den kleinen volmolen f 15000 b In de kosten der vernieuwing van de Kleiwegsbrug 15725 f In de kostender vernieuwingen V de Blockers en Jan Kattenbrug f 6000 42 4 Bijdrage van het rgk in de kosten der vernieuwing van gez brug 9000 43 5 Geldleening ter bestrijding vanbuitengewone werken na aftrek derdaarvoor te ontvangen bijdragen ƒ 62875 nÖ8720T VERZAMELING der INKOMSTEN Hoofdst Ontv wegens vroegere diensten 087 20 Opbr V Ix lastiiigen ou heffingen 10 158 14 li tteu en opkomsten spriiiteiiilc uit goni eigend en bezittingen 72774 2 IV Ontv van verschillende aard enz f 1 7V Uuitengewoiie ontvangsten 1U8720 TOÏAAI MM INKOMS lJlTy 207 405 28 Woult vuvolml