Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1869

AlsciinMMi Ovcrzk lil Jo iin Wcptt iiiljor Do ziekti vtui ili ii kchn viui Frankrijk lilijrt eciio oorzaak van gedurif o uKit iitio Uo verklariiifjeji van het offlcioel orgaan vinil U weinig of geen geloof en meii zal niet gorust zgn v n lat do keizer aich ltl4iins te Patijs vertoont Maandag lieerschto de grootste ongerustheid die nu weder afneemt Maar zekerheid ontbreekt in liet offieieele blad niets dan gunstige berichten CU toch geene bepaalde aanduiding van het verloop dor ziekte en zelfs weet niemand recht waaraan tocii de keizer laboreert Wat men vreest is duidelyk het leven des keiKcrs is in de gegevene omstandigheden onmisbaar voor het behoud van den tegenwoordigen regeeringsvonn en voor de rust van Europa Niet slechts te Parjjs en te Londen beeft men bjj de gedachte iian den dood des keizers maar zelfs te Konstantinopel veroorzaakt het ongunstig gerucht eone paniek Ue miuisterieele crisis dreigt nog altjjd te Florence Het ministerie kan zich niet staande houden Ferraris heeft reeds bedankt en anderen zullen volgen dan moet ook de kamer ontoonden worden en zoo worden ook op nieuw de hartstochten in beweging gebracht De kardinaal CuUcn heeft door zijne veroordeeling der gemengde school even nis in Nederland door het mandement der bisschoppen gesichiedde een storm gewekt die de zaak door hem bestreden bevorderlijk moet zijn daar liberalen en conservatieven zich vensenigen om de dwaze aanmatiging tegen te staan De ultraraontanen in geheel Europa bestryden zelveu hunnen invloed ei bereiden Inmuen val door de overmoedige houding die zij aannemen Veleu worden de oogen geopend en het zal blaken dat de tijd der hiërarchie voorbjj is BUITENLAND ENGELAND Het bestuur der Nalioiial Ueturm Union ccnc vereeniging die Mapohester ot zelclphuits heeft en ondcrafdctliugen in vele sleden van Kiigcland telt beeft ceiii zamenkomst gehouden om te overucgen wat de vcrceniging in den aanstaanden winter voor haar doel eau Ie verrichten hebben Kr ia eenstemmig het volgende besluit genomen Aan de ondorscbeiden takken der Unie nordt te kennen gegeven dat de taak der verceniging iu len komenden inter dient te zijn I het land opmerkzaam te maken op de oumisbanriieid der geheime strrauilbrenging voorde verkiezing van parleracnlslcliii 2 aan te dringen op groole verlichting van s njks belastingen 3 de regeering zooveel mogelijk bij te slann in de poging om eene weibcraamdc wet lot veibelünng der bepalingen op liet beiit en gebruik der gronden in Ierland tot sland te brengen 4 te benciken dat de vereischlfn voor het politieke stemrecht in de plattelauds kiesdistrietrn gelijk worden gem iakt aan hetgeen in de stedelijke kiesdistricten veiTischt wordt om slemgereelitigd Ie zijn Eene door de Kejjeering gepriviiigpcrde maatschappij Ie Atlantic Alrditerram riii aiul Oriental SfeamAavlt acion Jompuuy gcuaaiiul heeft naargemeld voidl de noo lige slappen gedaan om eene liiecte sloomva irt naar Amenki Indio en liiii ivia het Sue kanaal in het leven te roepen UeMaatschappij zal zich liij de plechtige iipeiung vanhet kanaal door eene barer stooinliuüicii doen vertegenwoordigen Zij heeft onderhaiidüliiigen aangeknoopt met den ïlinisicr van Marine voor denaankoop van tcm gc stoomschepcii die niet meergcoohikt ijn vuor s Jtijkadiensl Even als men vcr ichtlr valt aan het manifest van de roombcli k itliüli Li pidiicii in Ierlandeen weinig gunstig üiilh iiil tui deel Saunders Nufh lelU r veroordc t liet lïn s lerksle cii twijfelt er aan of Ie icl opgi iocil on inli lligciiln roomaoh kiitliülieke leek ich il oiiiloini ijhu i ii ile steeds iu iieinen le ciselipn v iii de gecsiclijkl cid en eene uKr imoiilannsi lir tirannie il diililen De Doili Kr iirii verwerpt even eer den herderlijken brief van k irdiiiuul bullen Aan de conservatieve Glo e onl uit Dublin geschreven dat iedereen in Ierland de handen van verbazing in elkander heeft geslagen over bet plan der prelaten Algemeen beweert men dat die buitensporige ciacheu zyn gedaan omdat de boogo geestelijkheid in de meeuing verkeert d it het gourernedjent geheel in hare macht ia en due gedwongen to doen wat zij voorachrijft Natuurlijk wordt met dit beweren gespot aangezien het totaal in strijd is met de waarheid F R A N E B IJ K De Patrie tooot zicb zeer ingenomen met het fii ancieel beheer vaa éia beer Mugne Volgens tiet blad zal iu lSfi9 geen tekort op de begrooting zijn maar een batig saldo van 60 millioen De regecring is voornemeDS deze 60 millioen volgk uderwijze te besteden 2U millioeo tot verhooging der bezoldig ugeu van lagere ambtenaren 3U millioen voor vermindering van den accijns op den wijn en 20 millioen voor de verlaging der grondbelasting De heer Magne zou deze hervormingen aankondigingen in zijn financieel verslag dat vóór bet einde des jaara het licht ziet Het otiicieel orgaan van Dinsdag deelt mede De onrustbarende geruchten omtrent den gezondheidsloestaud des keizers die giateien op de beura verspreid waren chijuen vooral van buitenland ehe speculanten te komen Die geruchten zijn teneenenmale ongegrond De keizer ataatidle da u up en houdt sicb gelijk gewoonlijk béng met het fdoen van zaken en zoo Je rbeumatische p juen al ortduren heeft de gezonuhetd des keizers nooit üc minste 3ugerustheid ingeboezemd en in den il i ttr leest men Du verandering in de weersgesteldheid beeft de rheumatische pijnen des keizers weer opgewekt zoudiit A M niet in den tuin heeft kunnen wandelen gelijk zijne gewoonte i Miuir de keizer heefteen zeer goeden nacht doorgebracht en zyn toestandis merkbaar verbeterd Trt= 5£ i j Jrf T DÜITSCHLAND In sommige wetcuschuppolijke kringen heeft het bijzonder de aandacht getrokken dat er icb dit jaar in Pruisen en over t nigcuiccn ia NoordDuitschland zeer vele epidemische veeziekten voordoen Wat de runderpest betreft deze is zoo goed als geheel voorbij j doch daarentegen vertoont zich iu bijna alle provinciën nog het muiid en klaauwzecr onder het rUnd ce terwijl ibans in l ummeren Voscn Silezie enz de loop van het miltvuur ouder de schapen een zeer bedenkelijk aanzien verkrijgt tengevolge waarvan dan ook bij de openbare autoriteit aldaar krachtige maatregelen ter bestrydiug der verdere uitbreiding worden voorbereid Ten gevolge van eene onlangs te Hamburg gehouden couferenlic van gedelegeerden uit Oldenburg en de Hanzesteden zullen er bij het llondspresidium onverwijld pogingen uorden aangewend tot belangrijke wijzigingen in het wets ontwerp belrefttnde he onderzoek naar de bekwaamheden van gczagvoerd rsen sinurlicden Volgens eene mededecling dci l rankjortery eUung hebben 39 rechtsgeleerden uit de Mainatadde quaestie van de uitzetting lUt Zwitaeis nauwlettend onderzocht en het resultaat van hun onderzoek openbaar gemaakt In dit geschrift wordt naeene uiteenzetting vaa de l ruisische wetgeving omtrent het verlies van burgerschap betoogd 1 datde uitzettingen eene schending zijr van bepaaldewetten en gewichtige burgerlijke rei htcn 2 datzij ook uit hel oogpunt der opei bare veiligheiddoor geene wet gerechtvaardigd wr den 3 dat zijin strijd zyn met liet volkcnreoh 4 dat de besluiten tot uitzetting vooral in de gegeven omstandigheden niet te rechtvaardigen zijn en 5 voornamelijk niet tegen hen die reeds in Zwitserlandopgenomen zijn Op bet te Stuttgart gehouden Congres voor deinwendige zending der evangelische kerk werd gehandeld over de toenemende vervreemding des volks 111 de gemeente Beeds vroeger was dit onderwerp door den protcslaiitschcn bcnd besproken deze meende do oorzaak der bedoelde vervreemding te moetenzoeken in het weinig aantrekkelijke lu vorm enleer van den protcstadtschen eeredieiisl De heerWichern die in het evangelisch congres over dezequBBstie het woord voerde schrijft het verschijnseltoe aan de gevolgen van een bovenmatig aantalhekeeringcn tot t Christendom waardoor sinds de dagen van Constantijn reeds grootc massa s ltd de gemeente waren toegetreden midcr voin haie leerrijp te zijn en waardoor de christelijke kcik wel iswaar ccnc Volkskerk was geHonlci ducli Itnens hare geloofsecnheid had zien lerlaren ga iiu Tut verbetering iu den toestand beval de hei r luhcru Iwer inidilelcii aan ffi f iiauweic aaiisluiliiig vin de geestelijken en tlnologcn met lecken en t in vocrca van meerdere vrijheid in t ftrmulier det bevestiging Men moest volgens spreker gcpiie geloften meer afvergcn die toch niet werden luigc leefd en bloot voriueljk zijn men moest het deelnemen aan t heilig avondmaaj niet onmiddellijk op de bevestiging duen volgen doüh het vieren daarvan geheel aan vrije verkiéïing overlaten opdat i ioh een avuiidmaalgemeenschap viii wtrkelijk oprechte christenen mocht vormen die dan aan de gemeente tol kern zou strekken De heer VVichcrn vond in zijn voorstel veel by val slechts twee der leden stemden tegen uit vrees dat men zoodoende naiileiding zou geven tot in t leren roepen van een clique minder bestaande uit oprechte christenen dan wel uit lieden met phariseesche vormen O S f E N bUk Het democratisch verhond te Weencn heeft eene vergadering gehouden tot beraadslaging over de tegenwoordig duurte der levensmiddelen en woningen aldaar Ken aantal stukken betreffende dezo beide punten werden ter tafel gebracht waarna door verschillende deskundigen adviezen werden gegeven Ten slotte vereenigfle zich de vergadering in de verklaring dat eene afdoende tcriaging van de prijzen der levensmiddelen voor t oogenblik alleen te verkrijgen is door goedkooper vervoer afbcbalfing van den zilver agio en v a de belasting op de vertering Wat betreft de duurte der woningen deze is alleen het gevolg van een onvoldoend aantal huizen De vergadering was derhalve van oordeel dat er dadelijk pogingen moesten worden luingewend om door middel van aamenwerking een aantal goejkoope woningen te doen aanbouwen Ten einde reed a vonrioopig in de meest dringende behoefte Ie voorzien af de vergadering den wensch te kennen dat het gouvernement en de stedelijke r iad mochten goedvinden om in de lands en stedelijke gebouwen alle mogelyke ruimte ter inwoning voor de moest beboefdgen beschikbaar te stellen Naar aanleiding van dit een en ander zal de heer Lóblich president der vergadering in dien zin bij den gemeenteraad de uoodige voorstellen indienen SPANJE De generaal l rim en de Minister van buiteulandschc zakeu wordt den 17 dezer alhier terug verwacht Men verzekert dat het budget van openbarewerken met de helft verminderd zal worden Bij voortduring komeu de Carlisteu iu onderwerping By decreet zyn dertien bissolioppen die geweigerd hebben zich naar de voorschriften der bekende ministerierie circulaire te gedragen naar den staatsraad verwaten en drie bisschoppen naar het hooggerechtshof Bij een ander decreet is de invoerin Spanje van Spaansche boekco die in het buitenland gedrukt zijn toegelaten tegen betaling dec invoerrechten RUSLAND Ëene onlangs uitgevaardigde ukase bepaalt int allen die zich vciijr het einde van hun twintigste jaar vrijuillig bij het leger doen inschrijven slechts vijf in plaats van zeven jaren zuüen Ijehoevcn te dienen en zon ze gued oppassen slechts vier jaren Duor deze belangrijke verkorting van den diensttijd weiiseht men het hnwen der soldaten dat tot heden ten eiiiilc hen in het leger een huis to doen vinden zeer eid aangemoedigd onnoodig te maken Keiie aanzienlijke vermindering van het oorlogsbudget zal hieruit voortvloeien daar de verpleging van soldaten vrouwen en kinderen de regeering op groate onkosten K staan kwam en ilc nasleep van al dezulken de armee in hare bewegingen zeer vertraagde Nieuwe vij igingen zijn door het coraüi voor l oulsohe aangelegenheden in de statuten der hoogeschool te Warschau gebracht Alle niet Russisclie professoren en de docenten zullen slechts deliniticf hunne leerstoelen blijven vervullen op voorwaarde dat zij binnen drie j ircii den dactersgraad aau eciio Kussische universiteit verwerven Verder moeten zij allen na twee jaren in staat zijn hunne voordrachten uitsliulend in hetKussisch te houden BINNENLAND GoLUA It Skitlmblu Na ir men ons bericht heeft de Voniologisehe ci iiiging te lioskoop op de iuteriiatioiiale tentuoiislclling Ie Hamburg op lö iiiicmliugcii bcki ooluiigen verkregen VI met VVetiK Aml tl tisti zaken I Fraiisl hetgoJ het ga wcrkzl reaa D iarj prins ciecle I ontvaq liiig i in d l eene deel hunnel weteiiC bij om g te ko reed a door vaard een beter schildl deling bezit meer Het ld grootst gpvonf oude keinscl Het ziehieil door Home I ons t J En II zijn vumirl welg ïi zckei meiii tl te bi ll besclia vrecnKl derlii i aan 11 aniiexif Bond Frank afhai Iers fi er lcg bchalvl bij schijncl hunndf het III kolonia beliipef De ge aangenl Motley wellielj volk verhaal hislorij iu ba sloot bnileii om aa de srl chici gcnieeri verhanl ciale il de V el kvvecuel door gcdeell aan i ondc