Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1869

SdWÏ M W j y vm t in T der CeiK fi nagc deel t ildellijk 11 daar opdat iik oplan de loheni io der doende vuil een Vistenen kft een e Ter de wonin deze I waarna y jderiug ng van cnblik Cl voer ilasting ttunin Idoenil ve van V orden n een ouwen ngendc wensch eilRJijke ids inwo Ï uir te Ier zal dien Irstellen Jbuilen r terug eiibare ouder lie ge lJ jr bejiar deu a r bet 1 invoer butten Qg der lit dat liniigste slechts eren te rjaren nsttijd li t tot en vinI luken OrlogS iicgiiig lu g op ei vun zeer voor I oogeissische ilniitief 111 rd e lu eeiie elen zij r ichten oi ibrli ttii roü Men berieht ona uit Oudcwatef dd 8 sept Op dinsdag 7 de cr is in de Itiiadsvergadering niet algeineciie stemmen op één na herkozen tot Wethouder de h er A C van Aelst en teven tot Ambtenaar van den iiurgerlijken Stand Maandag werd de eerste zitting van het statistiek congres gehouden De minister van binnenl zaken heeft het ooii r es geopend met eene rede indeli ransche laai wjatin hij eene korte schets gaf vaulielgecn Nederland in vroegereu en latereii tijd ophel gcb i il Jcr statistiek heeft verricht De orde derwerkzaamheden werd vnstgesteld Uet beslaande bureau werd bij iicclamatie tot deRnilief bureau benoemd Daar lUI MM de kuning en de koningin eii dep aia vnn Oranje deu wenseh hadden geuit de oSiciecle afgevaardigden dieu zelfden dag bij zich teontvangen uer len de werkzaamheden in de afdeclingen eerst ten drie ure aangevangen De onlangs opgetreden commissaris des koningsin de prpv Drenthe maakt zich verdienstelijk dooreene lang verwdarloosde zaak in Dtenilie met oordcel en ijver te behartigen het is de zaak derhunnebedden die tot nadeel van beschaving enwetenschap in Tjrt ii ie treurig werden vetuaaslooail bij de prov st heeft hij reeds aanvrage gedaancm grond rond n de hunnebedden van Kmineii aante koopen omtvent het hunnebed te Loon heeft hijreeds van Z M deu koning verlof gevraagd om dedoor de marktgenoolen gedane schenking te aanvaarden naar het hunnebed te Zeijen leidt reedseen voetpad heen en de bladen vermelden dat ecubeter voetpad zal gelegd worden naar de beroemdeschilderachtige hunnebedden te Holde die geeu vreemdeling onbezocht laat De Nation het beste weekblad dat Amerikabezit zegt dac groote 8 ateu tot dusver misschienmeer kwaad dan goed in de wereld hebben verricht Het is een feil dat de uilstekendste leltcrkunde degrootste mannen en de voortreffelijkste daden wordengevonden bij kleine volken Indien meu aan deoude geschiedenis Athene Sparia en het republikeinsche Rome ontneemt wat houdt men dan over liet Rome der keixcrs wns zeker groot in vele opzicbien doch het was slechts inogelijk gewoideiidoor de tucht en zelfsopoftering van het kleineHome der republiek Wat kunnen de nieuwe tijdenons toonen indien wij Nederland i lorence Venetië Engeland Zweden en Zwitserland niet hadden Wijzijn aan kleine staten bijna alles verschuldigd wat uortrelfelijk kan woideu genoemd in de Ictleikundc wetgeving en overlevering ïroote sinten kunnenzeker op zuiniger wijze worden bestuurd dan eenemenigte afzonderlijke kleine staten maar het is zeerIc belvvijfelcn of zij zooveel zullen doen voor debeschaving Als een staaltje van de bekendheid in denvreemde met HoUandsche toestanden deelt het f a lerlmul de volgende beschouwing medf ontleendaan de Kugclaehe Times De Nederlanders droonien skehis van de annexatie van hun land n i den Noord Dnitscheii Bond lc gelijk m t de i mexalie van Helgii aan Frankrijk Deze aanslaande vernietiging hunner onaf haiikelijkhied is een noodlot wiarvoor de Nederlanders tv n iieiiiig blind zijn als zij er aan denken zich er U f 11 te verzeilen Uet denkbeeld van strijd behalve legen den ouden vijand den Oceaan schijnt bij hen uitgedoofd Zij hebben hun lijd gehad en schijnen Mcemd genoeg niet gaarne aan de dagen hniincr glorie herinnerd lo willen worden Zy kunnen het niet verkroppen dat hunne inkomsten uit de koloniën welke twintig jaar geleilen 45 millioeii beliepen nu tot een negende deel lijn versmollen De geschiedenis van het verledene oefent eeu onaangenr inen indruk op het tegenwoordige uit en Motley s opkomst der Nederlandxche repiM iek lieel l wellicht nergens minder bijval gevonden dan bij het volk van welks voorvaderen hel de iieldhaflige daden verhaalde ïer wille van deu vrede vinden zelfs historische onderzoekingen geen aanmoediging cii in haar ijver om aan seelehaal geencriei voet te geven sloot de wet van Di alle godsdienstig onderwijs buiten de sjholen waarvan een gevolg was dat om aanstoo voor joden of rooraschen te vermijden de sohoonsie bladzijden uit de vadcilandsclie geschiedenis daar nictinrogcn worden behandeld De minister van binne il xaUn liecfl naii de gemeentebesturen doen toezenden een e lriirl uit het verhandelde in de jongste bijeeiikoinsF ilei provinciale inspecteurs van het lager ondenvij beirelVemle de wenaehelijkheid om aan hel bestaande gebrek iiaii kweekelingeii bij de lagere selinlen tegemoet te komen door liet aiiiistellen van vrouwelijke kweekelingen en gedeeltelijk otik door het stellen van llller ij ere ell aan liet hoofd v in lagere scholen uor il vonr hel onderwijs van kinderen imitl jongens als mei jii tot het 8ste of 9do jaar wordt dit hoilzaam gcnelit en ddo meeniiig wordt gestaafd door de op do vergadering gedane mededeel ngen nopens dn toepassing van dit denkbeeld op de lichu n lu het koningrijk Zweden Uit Bcrgschenhoek meldt men Het gewas isop enkele uitzonderingen na binnengehaald en delandbouwer heeft reden tot tevredenheid ettegenstaunde het ongunstige vooruitzigt geduri e denatie dagen vau Augusius leveren de rogge detarwe en do gerst een tamelijk beschot op terwijlhet gewicht iii evenredigheid van het vorige jaar middelmatig te noemen is De winternardappelen die men bezig is te rooijen zijn hoewel goed kleinvan stuk en de opbrengst is niet groot De landerijen zijn nog goed met gras bezet en de tweedesnede van het hooi zal itcanneer het tegenwoordigewciler nog eenigen tijd aanhoudt goed cu voordeelig zijn liet IfeelM van het Reijt behelst eene uitgebreide circulaire van het uitvoerend comité der gevangeiiis vereeiiiging tv New York die blykens haarinhoud is gerigt aan hen die in Europa of Amerika hetzij door hunnen practischen werkkring hetzijduur hunne wetenschappelijke studie het meest inaanr ikiiig komen mei en dus geacht kunnen worden het grootste belang te stellen in het gevangeniswezen Onder de gestelde vragen behoort of reedsin den herfst van 1870 of in den voorzoiner van 1871 een iulcrnationaal congres zal worden gehouden i voorts of men tot de plaats daarvoor Parijs Londen of Dublin verkiest De antwoorden worden voor 21J september i s verwacht bij den cerw heer E C Wines secretaris van de NewYorkI rison Association 38 ISiblo House New York New York 8 September Gisteren had de Minister Kish een onderhoud met ccnigo buitelandsche gezanten en deelde daarbij meile dut de regeoring liet plan h d om voor de bijeenkomst van het congres de opstandelingen op Cuba als oorlogvoerende partij te erkennen hetgeen door do bemoeiingen vau deu Spaanschen gezant een tijdlang is verschoven Voorts gaf hij te kennen dat de Spanjaarden zich beroepende op een verdrrg van 1795 zich niet zullen laten terughouden Q bet recht vau visitatie op Amerikannsehc schepen uit te oefenen en evenmin zal het Spaansehe gouvernement zich door de Parijsche eonvenlie latei weerhouden om in geval van oorlog kaperbrieven uit te geven Madrid 8 September Qa Impartial Xo tiKUnh het berii ht dat de Ainerikaaiischo gezant aan het Spannscho gouvernement de mogelykheid zou hebben onder het oog gebracht dat de Cubasche insurgenten onder den drang der publieke mening tot oorlogvoerende partij zouden vforden verklaard De Spaansehe gezant te Washiiigtoii berichl dat de compagniën vrijbuiters in Amerika veel bijval vinden en hn best te doen om te bewerken dat de iusurgenten als oorlogvoerende partij zullen worden erkeud De hiqiarcial dringt aan de noodzakelijkheid om den opstand vóór November Ie dempen Madrid S Seplember Ue wacht van vrijwilligers voor hel ministerie van binneiilandsche zaken heeft ucli ternggelrokken eii is vervangen door een aantal poliiie igeiilen Kr vormden zich groepen bij de Puerto del Sol wier houding echter vreedzaam was Parijs 8 September De oomlnissaris der beurs l ieli bekend gemaakt dat de keizer heden een kabinetsraad gepresideerd heeft Berlijn 8 September De Provincial Correspondeiiz raelili het volgende Het is aan geen twijfel ondcriieiig dat een bezoek van een magisiranlspersoon Ie Krinkfort aan den minister van binnenlandsche zaken tot intrekking van den maatregel betrclfendc de uil ettiiig van de als Zwitsers genaturaliseerde Kriiukforlei s zonder jrevolg zal blijven Hetzelfde blad zegt ten aanzien der belrekkingen tussclieii den un lerkoiiing van Kgypte en deu Sulliiii De hoop op eene minnelijke schikking tussehen l urkije en l gjpte wordt versterkt doordien alle groote iniigcmlheden deu wcnsch koesteren ora de rust in het oosten ongestoord Ie hiindhaven Parijs 8 September De keizer heeft heden oehlend een kab uelsra id gepresideerd en zijn toestand is van den incest beviedij eiulen aard Woonen S Seplember De bier gevestigde aiiglii liiiiik heeft met goeilviiiden der nationiile bank bij ile e laalsie een yker bedrag aan goud gedeponeerd en daarvoor banknoten geuunien om d ve np de geldmarkt te Iirengen Parijs 5 Septeniber De niiiiislerraud c St loud gehouden lecft 1 nur geduurd De kei i r nam het voorzitterschap waar eii nam aan de discussicn deel Z M zal spoedig geheel zijn hersteld Men acht het waarschijnlijk dat Z M binnen eeuigo dagen te Parijs zal terugkomen De Moniteur gelooft te kunnen beves igcn dat de keizer zich morgen op de Parijscho boulevards zal vcrtoonen Parijs 8 September Op de bonlevards waren heden de fondsen gunstig en vast gcslemd Rente 3 pCt 70 3t Italië 51 45 Noorder SpoorwegAc tien 730 Russ Leening 490 Turken 41 05 Madrid 8 September Gisteren avond ten elf ure hebben eenige vrijwilligers post gevat voor het gebouw van het ministerie van bionenlandschc zaken en geweigeri zich te verwijderen Riicro heeft verschillende bataljons opgeroepen die gedurende deu nacht er in alaagden de kwaadgezinden te verwijderen zonder dat daarbij cenig oonllict plaats had St Petersburg September Uit Tauris wordt gemeld dat de quastie van de PersischTurksche grensbepaling beslist is de ratificatie vuu het verdrag wordt spoedig verwacht xenieiigdc Berichten Do gezant vnn Spanje is te Weeucn ala graant van t kouiiigrijk outvangcn Ill Scrvio is men zeer tegen do opheffing iler militaire grenzen mt naijver op hut overwicht der Mafryarcn ii hcrfttelling dos Frausohen keizers gaat onophondclijk zoo vuurbeeldclüos vooruit dat hij reeds begint te lijden aan oveigezoudheid iJe niuiimachiDcn fubrikant Muller te Dresden heeft zijnen wcrkliedun ten Tciüt gt ivcn nu het vültooicu van uO 22 0ÜO Te llitniburg is 2 sept giopind do internationale tentoonstelling van luinbouw voortbrengselen Te lïiusbi l bestaat plan om den uecljns op den jenever te verhoogeii uut 3Ü pet Zaterdag hebben 200 ciuifiranlen bonden verlaten om inVeiiezutla eene kolonie te stichten Mit 1 uetober znl to Ikrlijn mu groot democratipch blad uityigcvLMi wurdfn liüor Viichuw en bebnUc Dclitsch De stJiatH Mibsulif van IbÜO 11 a juiir aan het Karmelieter nonnenkloo tter ti i ki iid il ophüuden ini t ult sept De Uusaisi lie urrmti ti U aan actieve troepen 81 7 ÜöO aan reserve 410 227 a ui oiiiv i luiatige benden 22 238 man in het geheel dus 1 107 00 1 Do troi pen n hd k tinp van Chalons maken tnehereid selen om terug tu koeren naar hiuine garni7 aenrn Men wenseht in l iiuikrijk nitt alleen de nfachnÜing der groote militaire kommamli lUL nten maar ook di r keizerlijke garde Do rijkshoogere bnrgcrschool te s Boach is vtrandeid in eene met 5 jarigen cursus In Frniseu m het bronzen gosUiul weder worden iiigrvucid De schade door de nacht vorsten in Dicnthe torgebrarht aan do bofkwcit wordt gesehat op ongoveer OO OOO Up Uuba ijn de iusurgenten in de ecntranldistricteu geslagen Prins Karcl van Humentc is itercn op riis gegaan naar Weonen Zwitseiland I anj Brussel en iierlijn De laatste boude Carlisteii m de i uvtncie Gerona is verdwenen Dinsdag heeraehte to Konstantïnopcl ccnc paniek in do geldini t ten gevolge vnii de ongnnsti c gernehtcn omticnt dt n ge ndheids totatand van den keizer der l ransehen an Triest kan men pr stoumboot m ougevccr 20 dagen de opeuing van het tSne kanaal bijwouen Ciiro en de piramiden btzoeken oür f 3 iÜ Jn de wnpenfabriek te St Etieiiuu zal men Q houdc ii met het maken in ehassepots Om den ziekon keizer niet te hindeieii zal bet keimisfciht te St Cloud goon plaats hebben hl Spanje uilen lÜ sep 1000 en eeuigc dagen later nog fiüOO man troeiien gereed zijn om naar Cuba scheep te gaan Ue 3lad Ütoeriuitza in Macedonië is afgebrand Twaalfhonderd huizen twre kerken on bot schoolgebouw werden ccuepiüoi der vlamintn VEHGAUKUING v vn den liHMEENTKRAAD Dinsdag 7 September ïcgenwonrdij de hoeren v Herben Uzcndoorn voorzitter de Grave Viruly l rinee Uraggaar Droogleever Kist en van htraaten De MTgadcring geopend wordt door den heer mr Kibtin handiMi van dm vour itttr afsitlcgd de eed als nieuw verkozen hd daarna neoint du beer mr do Grave don red af aan dun hotT mr van Bergen IJzendoorn die insgelijks op lueu is bciioomd waarna de notulen der vorige vcrgaderuiu wordon geU rn en gearresteerd Du hoir Ut utiiigcr komt ter vergadering Ingckomi n lene dispo itiL van bh gedeputeerde staten heriehïende den oiit aiigat van twee politie veroideningen b trcH i mie ilo kokers in de haven en dn noodbrug aan de kleiwi g nolific Bou rapport vnn B un W bctretlLode de wij igmg on verhooging der begrooting voor de dd Srbutteiij naar aimI idiiij dor uitbreiding diC deze ondngaai het rajipoi l Urkt om diu voihoogiag loc te staan en du ooi iUer sl U vour lilt rapport tor vi io to Icggm waai toe wordt besloten OvorL aundo tot de oidovan th n diie trüon i eii W voor m bisliKl dl VI rtiiidoi mti to ilt jjtjtdki ui mg di i u Iu iiiiig an dill l n llr iloi bank nu lei iinig boi kja u 1 Sflb tl t Int vDiu slil tl r l h likt lil mg der oiiiLtnti uKomii dieiisljnar ISOs w inlt aa i cliomlen omdat niot lanwo ig is het vori i otit aaiitid luhn bevoi j d ter g cdkcurlng l ul dl biiiouunig van un wethondu win tlen nitgtbraeht