Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1869

R R ultsl geprlv en eerste Amer en Eng gepatcnt ANATHERIir lOHDWATER PHAKTISEKEND TANDMEKSTER TE WEENEN BOGNERSTRAAT 8 Dit voortreffelijk preparaat heeft jich sedert de 16 jaren ran zyn be taan ver breiding en room zelfs ook buiten Europa verwoirven Deizel s aanusending is een voorltehoedmiddel tegen alle Tmtópü hoe ook genaamd tegen alle ziekten aan de teedere deelen van den Mond tegin helle Tanden ligt bloedend ziek landvteesch in Scheurbuik Uit lost de slijm op waardoor de aankalking rtrhinderd Kordt ver rischt den rnnaak in den Mond en verdrijft daar oor ten eenentuale den onaangenmmi reuk die door kunst of holle tanden door spijzen o tabakrooifn ontstaat Daar dit Mondwater de Tanden en deelen van den Mond op gecnerlei wflze aantast of daarop bijlend werkt bewgst het ook aU bestendig zniveringsmiddel van den Mond de voorlreffelijksle diensten en bewaart al lU deelen daarvan in volpomen geioodheid en frischheid tot in boogen oiiderdon Attesten van voorname geneeskundige autoriteiten hebben zgne onschadelükheid en aanbevelenswaardigheid erkend en het wordt door vele beroemdt Artsen voorgeschreven Flomheersel waarmede men zelf holle Tanden kan plomberen prijs 2 60 AnatheÜU Uld smeersel prijs i so Plantaardig Tandpoeder pnjs 88 cents Vtrkrygbaar te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123j te Rotterdam bg F Ji van Santen Kolff iipotli en A Schippercyn C blaauwe porseleinwinkel te s Hagc hg J I F C Snabiliu apoth Ie Lc dtn by E Noordijk te Utri cht bij F Allena apoth j ti Amsterdam bij ï van Wiudheim C vorkoophuis j te Oudcwuur bg T J vau Vreumingen te Soboonhovcn by A Wolff n siiiDmcii wifinmi nil iii lil inin pii h up lU h ci T 1 Viii h ilii iili Ji mimiinih liiiicLmJiig li t ïilfirvalliiii Twoo a iiblriinri 11 i i il Ijin g i=tni l luoct utiioci clcii monr naiiK ii 11 ilo Keci Kcmj liu lul im Ji u liul kkiiig iciïiildo ml 11 iiiiliLMiiiiiml mnor mig geen illliig licifl goiiomen ordl K oiji c tililfubr8loli inuorloopig lei liUcem leiioomiiig te doen tii Mordl damtoo met ebt stommcu hcikojoii nu A A vim lïergea Uïtiidoorii Achlervolgiiis nordoii iiicl 8 stemmen herkozen lot de roniia lier Btrofvcrordinnigcu do lili de Grave Drooglecvcr Iteutiuger on kist do bi nooining vmi twee kdcii in de comm van fabricage u mlgcsleld tot cenc volgcndo vcrgnJcnnu Na machtiging tot uilvocnng zouder rmumtii eindigt ti vergadering Trw Posterijen De Directeur van het postkauijgrtu Gouda brengt ter kennis nn beluugbebbendeu dat op den staat van brieven geadresseerd aan onliekendt personen over de maand Julg 1869 Tocrkomen de navolgende adressen Afgezonden van Gouda aan D Dndekamp H Oosterhuis W van Goibcrdingcn V Oostenhout en Sohoutvcnbcrg allen te Amsterdam L Kraannenburg te Ambacht H Kiel te Breukelen M Iloo7cndaal te roek J Kooi te Bomtnel A van Ier Heijden te s Ilage M de Jong te Haastrecht Willep V d Hek C Treurniet en G van Wees allen te KottercUm 1 Verwaai te Reeuwyk A van Hengele te Vlaardingen van der Gsag te s Hage Afgezonden van Boskoop aan W van der Snoek te Leiden A Kruyt te Oudewater J J Hamers te Bommel Afgezonden van Moordrecht aan W van Vianen te ïlansweert Afge omlen van Ouderkerk a d IJssel aan Talmissen te Linschoten Afgezonden van Waddinxveen aan W van den Hals te Arnhem D Boer te Boskoop J van Leuning te Leerdam J Loomans te Noordwijk In de maand Mei 11 werden afgezonden naar Duitschland van Gouda aan Bniggeman te Meppen Trapman te Sasscnhnus van Boskoop aan J Bosbergen te Barmen C Kirrhner te Jcrzijce Kegthcbbenden kunnen deze brieven tegen betaling van het port tcrugbekomen door middel van het postkantoor te Gouda De Directeur voornoemd KOETSVELD Goui 4 8 September 186 J MARKTBERICHTEN Gouda 9 Sept Oude tarwe vond tot vorige prijken goeden af rek nieuwe door de afwyk ude kwaliteit weinig koopers Poolsche per 2400 kilo 350 Roode KI 345 Zeeuwsche per mud 11 60 a 12 20 Poldertarwe 9 60 ü ƒ 10 95 Nieuwe de beste partgtjos ƒ 9 40 af 9 85 mindere tot 8 00 afgegeven Rogge lager aangeboden Puike Zeeuwsche 9 O ii ƒ 10 20 minder kwaliteit ƒ 9 Ü0i 9 60 Nieuwe ƒ 7 70 a 8 30 Gersl nieuwe winter ƒ 5 75 i ƒ 6 70 Zomer ƒ 5 40 a 6 Oude Builenlandsche 6 ü 6 85 dito beste kwaliteit 8 00 u 810 Haver onveranderd korte 4 80 a ƒ 5 76 lange 4 20 a 5 00 Boekweit met weinig handel lager aangeboden Fransche per 2100 kilo 195 u 205 Noordbr 2 40 a 2 55 Paardeboonen 7 85 ii ƒ 8 40 Duiveboonen 9 V 10 Hennepzaad weinig aangeboden 8 00 a 8 30 Nieuwe Blauwe erwten ƒ 8 25 a 9 70 De veemarkt met geringen aanvoer en handel Vette Schapen vlug Varkens ofschoon deprij en hoog waren niet allen verkocht Kaas aangevoerd 67 parlijen ƒ 25 a 28 Goeboter ƒ 1 26 a 1 3ö Weiboler 1 04 iy 1 14 Burgerlijke Stand Gehuwd 8 Sopt N van dei Uerg en E van Houten C T Thotens en C vau Vuuren P S van der Staal en A Itlocd ADVER TENTIEN Hedea overleed na een lan diirig lijden mgne geliefde dachter NEE LïJE in den ouderdom van 37 jaren C rUSJJN GoiiüA 8 Sopleml er 1809 fill Jetrouwd J IETER SIMON van eb STAAL ea A JDA MA lh Gouda 8 epU ml er ti 9 fes mmm Voonpoedig bevallpn ua t n Zoon T VAN DAM iOKBl WA19BN Ilelmond 6 September 18C9 V De Heer en Mevrouw KAMSTEEG DIJXIIOORN betuigen hunnen dank voor de bewezen van belang tclting bi de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Gouda 7 September 1869 De ondergeteekenden brengen hunnen opentlijken dank aan hunnen Directeur den Heer H F ROLL voor den genoegelyken dag te Amsterdam hun geschonken alwaar hy hen door het PALEIS voor Volksvlyt geleidde en aldaar met hen dineerde terwijl fl verders het PALEIS des KONINGS gingen bezichtigen en de Heer ROBBE directeur te Woerden hun toen de eer aandeed door de diergaarde te geleiden De Werklieden der Gazfabriek te Gouda Openbare Verpachting YANDB TOLLEiV op den STRAATWEG tusschen GOUDA en BÖDEGKA VEN COMMISSARISSEN van den Straatweg tusschen Gouda en Bodegraven zyn voornemens op WOENSDAG den 29 SEPTEMBER 1869 des middags ten twtitif ure in het Logement DE Rombin bewoond door den Heer Lafeber te Gouda in het openbaar voor den tyd van twee jaar aanvangende 1 JANUARIJ 1870 te verpachten De BEID £ TOLLEN staande op voornoemdea Straat reg en zulks in twee peroeeleu De verpachting geschiedt by insebryving en afslag De voorwaarden van verpachting liggen ter inzage ter Secretarie der Gemeente Zwammerdam ZEGT HET VOORT Openbare Verkooping op 28 SEITEMBEi 1809 ten 11 urn ia dijS ciet it ONS GI NOFGEN te Gouda vau f 5 B 50 II 80 E litmuntend WEI enlIOOI L wND ii Itlo mend al onder Broek zeer naby i G uda kad B 1 6h 617 728 en 731 te s aanvaar lou 15 Nwmibe e k Inlichtinpeii tefii N tari i MONTIJNte Gouda lEr wordt gevraagd I voer kantoor en paUiuj leen VLUG en IIVERIG JONGMENSCfk boven de 18 Jaar Loon vooreerst drie gulden per week Eenigr kennis vau een vreemdd taal strekt tot aanbeveling Adres letters Z X by den Boekhandelaar A BRINKMAN op den Tiendeweg alhier OPENBARE VERK00PI1I6 VAN MEUBILAIRE EN ANDERE ROERENDE Op DINGSDAG den 14 SFPl EMBER 1869 des voonniddogs ten 10 URE ten huize van den Heer CORNELIS ZWART onmiddelyk naby de Brug onder NOORDWAD DINXVEEN Alles te zien MAANDAG 13 SEPTEMBER 1869 van des Namiddi s 3 tot 5 Ure Nadere informatien by Notaris MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Openbare Verkooping op MAANDAG 13 SEPTEMBER 18Ö9 des voonniddags ten ELF ure in hist Giioot ScHippBRSHUis aan het Vekestai te Gomla van P Het KOFPUnUIS met UITSPANNING genaamd HET GROOT SCHIPPERSHIIIS gelegen aan het Vekustal aan den IJssel S n 136 en Peperstraat K n 251 te Gouda 2 Twee HUIZEN en ERVE Achtbu de VISGHMARKT wyk In 123 en 124 alsBcuwVALLio worden afgebroken Alles breeder by biljetten omschreven eu nadere inlichiingen by Notaris Mr KIST te Gouda GuinA JJiiii nan A Brinkman D naar voonclirirt van dcD koninkl Geheimen Hofraad en Uuivertiteita Profeiaor Dr HarleSS te Bom gefabriceerde StoUwerck aebe BorstBonbOnS tgn tegen 30 cent per pakje echt te verkrijgen l Gouda bij den Apotb J W BOERS en te ücAconJtoem bg A WOLIPF