Goudsche Courant, zondag 12 september 1869

l ¥ y ill lM W at t S itmmtmMtmmmmmmimmimm li ll l W I T i l l l l Hf i iiB l l i É M fWiH v H ttMi aMMM Mi Zondao 12 September 1869 N 788 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Jvooping Il 11 ure in do to Gouda van WEI cnlIOOI liroek zeernabi 728 en 731 te NT1JN te Oouda ivraagd J LÜCf en IJVE do 18 Jaar Loon ek Eenige kenekt tot aanbevelen Boekhandelaar doweg alhier ÖÖPfflC iE ROERENDE 9 SEPTEMBER URE ten huize IVl ART onmid OORDWAD t SEPTEMBER 1 1 5 Ure aris MOLENAAR kooping lüËR 1869 des in HKT GllOOT k te Gouda van UITSPANNING EIPPERSHÜI8 J aan den IJssel Ib 251 te Gouda tVE Achter dk ioul24alsB2uw omschreven en ris Mr KIST te koninkl Gebeimen Isor Dr Harless rck icbc Borgt p r pakje echt Ie pth i W BOERS ITER iJLb ka breiding en locu alle Tmtdpyit hoe ligt bloedend tiek Yordt ver rischt den i or hnut qf holle dcelen van den zaJTeringaniiddrl llkomen geioudheid kelten hebben z jne ide Artsen voor itherin Tand Ic Rotterdam bij te b llage bij lii te Amstcnbiin te Schoonhovc i ik man De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 BEGROOTING DEii INKOMSTEN en UITGAVEN vam dk GEMEENTE GOUDA voor de dienst van 1870 Bevolking 15776 zielen Vervolg UITGAVEN Hoofdstuk I Huishoudel k bestuur Afdoeling I Bezoldiging schrijfloonen presen tie gelden en reis en verblijfkosten 44 45 46 47 48 49 ï Jaarwedde v d burgemeester 1400 50 Idem van de wethouders 1250 Idem den secretaris 2000 Idem ontvanger 2100 Idem agent vaninkwartiering 200 Jaarwedde van de bouwkundigen en van de opzigters der gebouwen der wegen en dergelijke 1704 Jaai wedde van de ambtenaren en bedienden der gpni secretarie 3900 8 Jaarw v d concierge en boden 800 9 Jaarwedde van den klokkenist en klokluider GOO 10 Jaarwedde van de keurders wegers meters rooimeesters enz 1640 11 Jaarwedde v de sluiswachters bruggenophaalders enz 4438 12 Jaarw van de marktmeesters 750 13 Schrijfloonen memorie 14 Reis en verblijfkosten 100 15 Toelage aan de wijkmeesters 100 f 20982 Afd II Andere kosten van dagelijksch bestuur enz 1 Kost van licht en brandstoffen 400 2 Schrijf en bureaubehoeften 300 3 Druk en bindwerk 800 4 Briefporten vrachtloouen enz 120 5 Kosten van het onderhoud enz van het gebouw bctenid voor devergadering van den raad enz 1150 6 Onderhoud en aankooji vanmeubelen voor die gebouwen enz 370 7 Kosten voor verteringen tonbehoeve van het huiHh ou lelijk bestuur commission en 50 8 Kosten van Iwt imiilci ifcn en l lii U len dl r rej isters vim diMi burgerluki ii sliui l 35 t 67 68 69 70 71 72 73 9 ld van het aanleggen en byhouden van de dubbelen der leggersen plans van het kadaster 100 ld van de bevolkingregisters 300 ld van de kiezerslgateu en van het uitoefenen der kiesvtjrigt ngen 75 ld V h aanplakken omroepen 225 ld V abonnement op het Staatsblad Prov Blad enz 49 ld van zegels vaa registers rekeningen enz 75 ld V de lOjarige volkstelling 600 25946 Hoofdst II Kosten voor werken en inrigtingen tot op dienst bestemd 8650 880 1400 3300 900 6090 60 200 870 800 Onderh v straten en pleinen ld V wegen en voetpaden ld wandelpl en plantsoen ld bruggen en overzetveren ld riolen ld havens vaarten enz ld klokken enz ld Schuiten vlotten enz Kosten van aanleg en onderhoud der alg begraafplaats Jaarwedde van den bewaardervan het gebouw van het kantongeregt openb inrigtingen enz Kosten der vernieuwing vanbruggen 80500 Kostenvan het beschoeijen deraanlegplaatsen van stoombooten 1100 Kosten voor de stichting vaneene gelegenheid tot het beuken vanhennip noodig geworden door hetwegnemen van het waterrad van den kleinen volmolen 15000 14 Voor het rioleren van zijlen 12000 ƒ 131750 Hoofdst III Kosten voor eigendommen welke de Gemeente naar hel burg regtlxizit luet de deswege verschuldigde la sten 88 1 Onderlumd van huizen enz f 3300 80 2 Oiulerlioiidvnn lietjaagpadlangs de Gouwe enz 9000 t Oiiilcrhoud der iniTif c cif iidomiiioii wimrvandciiiKiiiii tcii ijii ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nonimers VIJF CENTEN 1580 vermeld onder art 7 8 van hoofdstuk III der ontvangsten 125v 200 10 4 Dag en weekgelden der werklieden bedienden enz 10550 5 Grondlasten wegens gebouwdeen ongebouwde eigendommen 6 Dflk en polderlasten 7 Personele belasting 8 Kosten dor invordering van hetgabelgeld voor het bevaren van deGouwe en den Turfsingel 1517 90 9 Kosten ter zake van het innen van renten wegens inschrijvingen op de grootboeken der nat schuld 50 f 27457 Iloofdst IV Kosten van invordering der plaatselijke belastingen 1 Kosten van toezjgt en van invordering der pi belastingen f 2600 2 Vergoeding aan het rijk van 2 oten honderd van het onzuiver bedrag der opcenten enz 400 J 3000 Hoofdstuk V Kosten der openbare veiligheid en van de brandweer 99 1 Jaarwedde van de commissarissen van politie 1500 2 Belooning van de inspecteurs dienaars en beambten van politie mitsgaders van de veldwachters 2650 3 Kleeding en wapening der politiedienaars en veldwachters 300 4 Onkosten voor nacht en stille wachten 2280 5 Onderhoud der wachthuizen mitsgaders Ucht en brandstoffen 145 6 Onderhoud der lantaarns enz 7500 7 Onderhoud der brandspuiten 800 8 Belooning en premiën aan debrandspuitlieden en beambten 700 9 Kosten der schutter 2268 40 10 Idem der weerbaarheid 50 11 Kosten van het huis van bewaring en onderhoud vau politiegevangeneii 400 185 t3 40 Worilt