Goudsche Courant, zondag 12 september 1869

Algemeen Overzicht l iii 11 S pt iiilM r Uit Parijs Ivdiikm twee RiiuHtinc orichtoii iniiar van problcmatiachp waiirde Hot sonahisconsnlt ia qeteekond en uitg jvi v digf en de keizer is naar Parjjs teruggekeeru Die nu meent dat alles in orde is zou zich zonderling vergissen Het senatus consult is een nagcboren vrucht eene te late concessie wier tjju voorby ia en daarom niemand bevredigt met koude onverschilligheid wordt ontvangen en hoogstens beschouwd als het begin van meer wezenljjke hervormingen Daarom is prins Napoleon met zijne liberale ontboezemingen de man van het oogenblik Dat langzaam voortgaan en de zichtbare tegenzin van den schoorvoetend goedkeurenden senaat is juist berekend ora de agitatie te voeden en de eischen luider te doen klinken En nu de prins zich als aan het hoofd der beweging stelt begint het ministerie te wankelen en zal zich stellig niet weten te handhaven tegenover het wetgevend lichaam dat LiCn toch welhaast zal moeten bijeenroepen Dat de keizer in een rjjtuig kan zitten of liggen is nu bewezen en zal eenigen gunstigen indruk raaken maar het doet niets af ten aanzien van den aard zijner ziekte en de officieele verzekeringen kunnen niets meer afdoen ter geruststelling Vnn daar die afwisselende geruchten dit bespreken van een regentschap Hoe meer men talmt des te gevaarlijker wordt de stemming Het keizerrijk rust nu slechts op een rhenmatieken keizer en het is weinig te voorzien dat een man op zjjne jaren tot vorige kracht zal herstellen Het Italiaansche ministerie dat onlangs reeds wankelde dreigt nu geheel uit elkander te vallen Mordini en Borgoni en Ferraris nemen hun ontslag Het stond ongunstig aangeschreven en de gestrengheid tegen de drukpers deed het nog dieper zinken Een krachtig ministerie is daar onmogelijk Italië wacht en moet wachten de wenscli van Italië moet vervuld worden maar de tijd is nog niet aangebroken De koning hoe eenstemmig ook met zjjn volk moet het beteugelen in zijne vooruitstrevende pogingen In Spanje hebben de vrjjwilligers der vrijheid teekenen van wantrouwen en onwil te Madrid gegeven doch schijnbaar van geringe beteekenis Prim althans kan te Purijs vertoeven en zijne zaken afdoen maar daar niemand weet W vt hij in zijn schild voert zal hij zijn verblijf niet lang kunnen rekken zonder het wantrouwen gaand te maken Don Carlos lieeft alle hoop opgegeven maar do republikeinen zijn de eenigen die vooruit gaan Het volk wordt de monarchie moede en begint iu te zien dat het kroonen van een koning zeer weinig zou afdoen in den tegenwoordigen toestand die in alles geljjkt op eene krachtelooze en vermomde republiek BUITENLAND F R A N K R IJ K Do keizer ma kle Woensiliijt een lange wandeling in het park lly heeft ccn goeden nacht doorgebracht en rustig geslapen De Ir ipbgewijze vftbeti iiiig in zijn toestand is iii het oogloopend UonilLi l ig heiTl de kci cr jii liet park Villenouve BClocril Of schoon h t de ni tc keer was dati J Mir ul ng s he j c e l l kon cn Pc gczondhoIJatocstind an den keizer trekt op het oogenblik de aandacht van geheel Kurupa l koers der ellectcn rijsl en daalt naarmate ile berichten meer of minder gunstig zijn en l arijs na het eerst het signaal te hebben gegeven tot eene financieele paniek geeft ook het eerst een bewijs van meerdere kalmte en nadenken om vervolgens weder te beginnen te beven en te sidderen Die kostbare gewondheid die de therm imeter van het algemeen vertrouwen dus doet rijzen en dalen is volgens het Journal ojftcii l volstrekt met ernstig bedreigd Het blad zegt dat de angstwekkende berichten aangaande de gezondheid van den keizer die op de beurs verspreid z jn geworden volstrekt niet gegrond zijn en waarschijnlijk uitgestrooid worden door vreemde speculanten hetgeen op zich zelf genomen zeker uiet onwaartchijnlijk is De keizer heeft rheumathiek maar zijne gezondheid geeft niet de minste reden tot bezorgdheid Dit is het officieele berigt De half officicele bladen geven ook verscheidene berichten die echter ongelukkig de eigenaardigheid hebben van elkander geheel en al tegen te spreken De Patrie laat den keizer uit wandelen f aan in de tuinen van St Jluud terwyl de Pyblic en andere bladen beweren dat hij huis arrest heeft Men kau derhalve een keuze doen tusscheu deze berichten naarmate men optimistisch of pessimistisch is armate men a Iu hausse of a la baisse speculeert i erwijl men zich te Parijs aan de beura voornamelijk be ig houdt met de gezondheid des keizers zijn industriuelen en het urmbestunr meer bezorgd voor eene crisis onder het ucrkvolk door gebrek iian arbeid en voornamelijk Joor de vermindering der loonen Het betreft weder deu eindeloozeu Mrijd lusschcn kapitaal en arbeid Men weet hoe er in de laatste jaren in Parijs gebouwd is honderde Cl dui piide werklieden stroomden naar Parijs en il lar bijiia al de huizen door aannemers werden ffhüuwij die op straffe van grootc boeten binnen ikcreii tijd gereed Koesten zijn was de arbeid voor het oogenblik de baas de aannemers moesten loegeveii aan de eischen van het werkvolk want alles was verkieslijk boven eene werkstaking Nu daalt echter de weegschaal weder ten gunste van het kapitaal Er zyu weinig aannemingen van huizenbouw er zijn te veel werklieden de vraag regelt het aanbod eu de meesters bieden lage loonen De crisis welke tiinds jaren reeds voorzien is door deze opeenhooping van werkvolk kan dus uiet uitblijven en groole armoede moet het gevolg zijn zoo de staat uiet vitéüt nieuw werk verschaft DÜITSCHLAND Bij gebrek aan belaogryker stof houden de grootc militaire evointicn die lu de laatste dagen plaats hadden de aandacht bezig Deze zijn dan ook op zoo groote schaal ondernomen dat zij werkelyk de aandacht verdienen De koning is soldaat in zijn hart geen enkele m tnoeuvre waarbij hij niet tegenwoordig is zoolang h leeft behoeft meu aan geen vermindering van het Pruisisch loge te denken Ken schaduwzijde van die schitterende paraden en xorcitien vertoonen de groote kosten waannule ZIJ gepaard gaan die van elke manoeuvre worden begroot op liü üüO fr waarbij nog komen de vergoeding aan landlieden wegens t vernielen v in den oogst en de lasten van inkwartiering Te Dresden is eene gioote volksvergadciiiig gehouden om de iurichling van het mijn e en lobespreken De vergadering gaf haar ongenoegenIe kennen met de tegenwoordige wetgeving bclreffende de niijiien en drong aan op verbetering enuitbreiding van het stautstoe icht ten eiudc daardoor het iantal onheilen te verminderen Eindelijk schijnt de onttroonde koning van Hanover beiloten te hebben het hoofd bij dennieuwen staat van zaken neer te leggen en nietlanger onder shands de agitatie in Europa aan testoken Zoo bericht een schrijven uit VVecnen dathet in Frankrijk bestaande corps Hanoveranen voorgoed ontbonden zal worden Het ligt voor t oogenblik in het belang van koning George zich stil tehouden nu er bij de Pruisische regeering sprake is bij de beschikking over het lianoversche kroöndomein don vorigen eigenaar niet geheel te vergeten De te l raag gehoude feestelijkheden ter herdenking van den geboortedag van Uuss werden door 60 000 personen alsmede door talrijke vreemdelingen Russen Slaven Engelsehcn en Fransohen bijgewoond De literator Sabin i hield ceiiredcvoivoering over deu invloed van Unss op de letterkunde de evangelische geestelijke Flcistlier beschouwde Ik m in verband met de ierk Volgens do Itaiiih Curreipond droeg de feestviering een meer inti diiUaoii dan een anti clericaal karakter Men verneemt uit Berlijn dat de voorbereidende werkzaamheden voor het opmaken dei starilsbegrooting welke aan den eerstkomendcn landdag voorgelegd moet worden nog niet zijn afgcloopen en zul de ministerraad de ontworpen begroolinguiLt voorden 15dcn dezer in behandeling kunnen nemen In elk geval echter zal de landdag tegen de eerste weck van October te zamen geroepen worden opdat hij ten minste do bcgrooting in dit jaar kunne vaststellen Eerst ua de behandeling der bcgrooting zullen de verwachte financiële voordrachten ingediend worden De regecriiig moet altijd het plan blijven vasthouden de directe belastingen met 25 ptt te verhoogen De minister van finaucicn heeft het plan opgevat om de wet op de inkomsten belasting te doen wijzigen er zal eene voordracht deswege bij den landdag worden iiigsdiend Het doel is om die belastingmeer productief te maken De Noord Duitsche bonds autoriteiten hebbeuzich ontfermd over het lot der verrckcrdei bij deLondeusche AlbertMaatschappy en wel op eenewijze die dank verdient De belanghebbenden zijn op grond van een bericht van deu const 1generaaIte Londen uitgenoodigd hunne premien te blijvenbetalen doch daar de agent voor Pruism de heer Lewine zijne betrekking heeft neêrgel d is depolitiepreiident aangewezen om tot nader order de premien in ontvangst te nemen Wordt de maatschappij niet georganiseerd dan krijgen de belanghebbenden hoogstens 10 pCt waaruit nog de zeer aanzienlijke proces kosten moeten worden goedgemaakt Alle verdeio mededeelingen van den consulgeneraal zullen onmiddellijk worden gepubliceerd en de bondskanselar j heeft zich bereid verklaard om in bijzondere gevallen met i lkeu geassureerde afzonderlek in onderhandeling te treden De Berlijniche beura maakt zich bij voortduring ongerust Het is alsof alle verzekeringen omtrent de gevaarloosbeid der ziekte van keizer Napoleon niet gelden Het wantrouwen is buitengemeen groot geworden De vetli zen worden volgens eene voorloopige schatting door meer dan zestig kapitalisten gedragen Gelukkig oefent de beurs deroutc geeninvloed op handel en nijverheid In zake de Frankfurters blijft het bij hetoude De minister van bin ienlandsche zaken heeft het aanzoek van den Fraukforter magistraat kortweg gcwe en van de hand € = i isc f f35 p 9 ZWITSERLAND De zaak der genatur iliseerde Frankfortsche jongelingen is nog lang niet beslist De boudsriad maakt er een rechtsquiEStie van of bij de toekeniiiiig van het üwitscrsch burgerrecht aan icip minderjarige vreemdelingen onweltigheden ebben plaats gehad die het zouden kunnen doen nietig verklaren Drie punten doeu zich ter bespreking voor 1 mag in het algemeen aan een buitenlandsch miudeijarige het Zwitsersch burgerrecht worden toegekend 2 mag dit geschieden zouder dat de betrokkene gedurende een zeker tijdsverloop iu een der üwitsersche cantons gewoond heeft 3 zgn do bedoelde Fraukforter Zwitsers als minderjarigen reeds onder Zwitserschc voogdijschap gesteld De oplossing van lilt vraagstuk is ook uit een staatsrechtelijk oogpunt van groot belang het is te verwachten dat de Priiisisehe regeering al haar pogingen zal inspannen oiu den stap der Frankfortsche jongelieden te verijdelen ter afschrikking van allen die zich langs oni er eii aan haar militair despotisme mochten willen onttrekken i T A L I E Sedert eenigen tijd wordt in Italië een geschrift verspreid dat veel opg ing ra iakl De schrijvers gaan uit v in Ie sielling dat het begrip van nationale soMvereiniteit die groote vereenigingen van volksst immen onderstelt nooit de ware vrijheid kan te voorschijn brengen en men daarvoor dient in de plaats te stellen het denkbeeld van locale of provinciale souvereiniteit d w z in Italië de municipale souveieiniteit het oude municipium met den aankleve van dien de oude Florsnl jnsche republiek het oude gemeenebcst Genua Venetië Kome enz In zulk een slaat kan alleen de vrijheid ademhalen en in leven blijven Wat de gemeenschappelijke belangen betreft zou er een centraal bewind ooodig zijn met een binnen bepaalde greu zen beperkten werkkring Het geheimzinnig comité waaraan dit geschrift zijn oorsprong heeft te danken slaat aau de Romeinen voor om aange7ien Italië toch niets voor hen vermag Ie doen die inrichting voor Rome in het leven Ie roepen Voor de katholieke aanspraken vau den paus loont het grooten eerbied en hoopt dat eene looale organisatie met een onbelemraerden werkkring van het pontificaat de kalhulieken zon geru t slelleii eii ian de mugeiulheden elke aanleiding lot eene mieiveutie ontnemen De p Mis zon echter om van dui liians op hem drukkenden last bevrijd te ïiordLii ich naar do omstandigheden nioetrn schikken en gil wereldlijk ge ag prys geven zeggen de schrijvers van alle bck a dcnkcndt mannen zou ons vcrzekcnl l f aww 5 r tSWaBi iK i5a