Goudsche Courant, zondag 12 september 1869

j ndiiWwMMMM miil üiuiiiimrr i l f TÉ i ooiüigniut pen nemen Ie eerste Ircien opdnl Jtrine vastgrooliug I ingediend blijven pet te Id opgevat doen wijden laud le belasting eii hcobeu Il bij de op eeue fcuden ziJD ul generaal Hu blijven de heer Igd is de r order de de mant de belang bg de zeer ed gemaakt consul jppubliceerd verklaard leassureerda loortduring lomtreDt de Dieon niet root geer ne voor k pitalislen route geen et bij het e kea heeft ut kortweg Bulie jonge raail maakt eiiiiing van hiiiderjarige lals gehad Ven Drie 1 mag in Linderjarige Ikend 2 kkene ge IZwitsersche elde FrankbiiJer Zwitb ising van ktolijk oogbohten dat leu zal in Ijüngelieden die zich mochten tn geschrift rijvers gaan nationale v in volks eid kan te de plaats j ovinciale licipale sou Vn aankleve k het oude In zulk alen en in lig zijn met verkkring eeehrift zijn Romeinen I lien verin het e Ip raken vuu iiuopt dat cr lcn werk ou gerust iiisiding tot echter om bevrijd Ie Ici lc Sl llik Oi Siuilic is in het laatst dot vorige maandiloor den landvoogd generaal Medici een besloituitgevaardigd waarbij processien op dj openbarestraten verboden en zekere kerkelijke brof derschappenopgeheven worden op grond dat geestelyken onderhet masker van kerkelijke verrichtingen politiekedoeleinden oiijageu en de bestaande orde van zakenin reactionnairen geest belagen Al de geestkrachten vaste wil van den generaal Medici schijnt thansnoodig tu zijn om de orde op Sicilië staande tehouden SPANJE Uil Madrid schrijft men In de progressisten partij ziet men eeue wending die zoo zij zich bestendigde zeer gewigtige gevolgen zou kunnen hebben Een gedeelte van die partij den tegenwoordigcn staat der zaken half monarchie en half republiek onhoudbaar achtend en misnoegd over de toenadering der democraten tot de gematigd liberale partij schijnt naar de republikeinsche partij over te hellen Men mag dus zeggen dat het jeugdige het vurige deel der progressisten partij naar de zijde der republiek over gaat de republikeinschc dagbladen juichen daarover en leiden daaruit af dat het monarchale beginsel in Spanje niet kan stand houden De republikeinsche partg is eendrachtig de keuzo des monarchs verdeelt de monarchalcn meer en meer De vrijwilligers de bedoelingen der regeeringwantrouwende hebben Woensdag geweigerd aan hetbevel om slch van de wachtpost aan het ministerievan binneulandscbe zaken terug te trekken te voldoen De vrijwilligers bleven den nacht onder dewapens De republikeinsche afgevaardigden hebbenhen tot gehoerzaamheid aan de bevelen der regeeringaangemaand Des avonds was het kalm De orde was geheel hersteld Op de straat bevonden zich evenwel veel nieuwsgierigen De kommandant der vrijwilligers lieeft aan Bivero verklaard dat de overgrootc meerderheid der vrijwilligers besloten w is om de orde te handhaven en zoc t noodig was haar te herstellen Volgens berichten uil Madrid heeft de minister van justitie en eeredieust de hier Zorilla cenenstap gedaan tot uil voering van zijn voornemen om Ie hiërarchie der katholieke kerk in Spanje in tekrimpen en haar zeer talrijk personeel alsmede sijuebcKoldiging te busn ieien Naar zijne voordrachtzouden er in Spanje voortaan slechts vijf in plaatsvan negen aartsbisschoppen en t ec en dertig inplaats van uegen en vijftig bisschoppen zijn Hoeweler een concordaat tusschen Spanje en den HeiligenStoel bestaat schijnt het in des ministers plan teliggen om die verandering in te voeren zondervooropgaand overleg met Kome BINNENLAND Gouda 11 Sei TEMBEK Wij vernemen dat het Uurwerk van den grooten toren tengevolge van noodige herstellingen nog geduren de eenige dagen zal stilstaan maar dat inmiddels de klok van des ochtends zes tot des avonds tien ure het heele en het halve uur zal slaan De wjjzers blijven stil staan Donderdag vierde men in het vereenigd Weesen üülemoczeuiershuis alhier gedachtenis van de 2Sjarigs dienst dor regenten A Kabel en C Knaap die in deze betrekking beide de achting der burgerij zoo ten volle verdienen en dij hun loon smaken in de liefde der verpleegde wees lderen Hun was dan ook een gepast n luistcrr k feest bereid dat door de overige regenten bet binuenbestuur en de weeskindereu tot stand gebracht algciueeoen bijval mocht vinden zoo door de smaakvol versierde eetzaal als door de prachtige illuminatie op de plaats van hel gesticht die door het schoonste weder begunstigd werd enz Toen des avonds zich de weezen aan den welvoorzienen disch zouden plaatsen hield de heerKluitman ook namens zijne mederegenten eenctoespraak tot de beiile jubilarissen waarin hij zooeenvoudig als waar de vele verdiensten van debeeren Kabel en Knaap aanwees en waaraan hij dehartelijkste gelukwensohing toevoegde AfgewisselddoOi een lied dat voor die gelegenheid vervaardigd waa en dat de weeskinderen met vi ur voordroegen hervatte de spreker zgnc rede met eencdankbetuiging aan de beide echlgenootrn der feestvierenden die meili vijf en twintig jaren lang door haic vele licfiledipii li n het geslicht aan zich hadden vcrplirlil i ii I I ti cnigo jaren met den tilel f I 11 voortjinan Ken ander lu ilo düor do kiiulsTcii nia ij zich riiim chools npf o etlc feestmaal Na den maaltijd klonken in de vr o lucht nog een paar vrolijke feestliederen en zoo sleten de kinderen bij gepaste en ongedwongen vreugde het overige van den avond Ai is het ook dat de heeren Kabel en Knaap niet op eene openlijke lofspraak zijn gesteld on liever in stilte voortgaan met hunne nuttige en weldoende bemoeiingen in het belang van het weesgesticht zoo mocht bet bovenstaande toch niet onvermeld blijven Lang moge aan belde heeren met hunne echtgenooten nog bet geluk ten deel vallen om als regenten en regentessen met onverzwaktc gezondheid zich te kunnen blijven wijden aan de verzorging van Gouda a ouderlooze minvermogende en arme jeugd Het toclatings exameu aan de Rijks HoogereBurgerschool alhier werd deser dagen rTgenoroen Van de 2 1 adspiranleu die zich daartoe haddenaangemeld werden 17 in de 1 en 3 in de 2 klassegeplaatst terwijl 2 alleen do les in t boekhoudenvolgen zullen Ken adspiraut werd afgewezen de nieuwe cursus is nu met 42 leerlingen begonnen Op dingsdag 7 de er zijn te Eeeuwijk in deraadsvergadering de heeren J Teekens en N de Iji uin als raadsleden geïnstalleerd en tot wethouderherkozen de heeren l de Wilde en J Teekens terwijl laatstgenoemde heer tot ambtenaar van denburgerlijken stand is herbenoemd De miliciens die in dit jaar bij de troepente paard ingelijfd en na hunne inlijving tot nadereoproeping uiet verlof zijn gezonden zullen met October aanst in werkeliji e i dienst worden gesteld teneinde te worden gekleed en geoefend De commissaris des kouings in ilc pitiv Zuid Holland heefttot verzamelof aflevcringsplaats dezer miliciens voor zoover zij in delaclieinenten mroten wordenvereenigd aangewezen de gemeente s Gravenhage aan het lokaal van het prov bestuur Luit Geueraal Knoop is eervol ontslagen alsbevelhebber in de tweede militaire afdeeling en opnouactiviteit gesteld onder dankbetuiging voor zijnebewezene diensten Ueuoemd tot geiieraalmajoor bevelkebber in de tweede militaire afdeeling is dekolonel baron van Dedem De rui C verneemt met zekerheid dat terstond na de sluiting van het zittingjaar der kamers de beer van Reenen zijn maitUaat als volksvertegenwoordiger zal neerleggen In het Utr Duj bl komt een schrijven voor van de heeren Harting waarin verzekerd wordt dat het geopperde plan tot oprichting van een aciioolverbond reeds zooveel deelneming en dat wel bij personen van de meest verschillende partijen en gezindheden vindt dat men aan het welslagen niet meer behoeft te twijfelen Ter beantwoording van sommiger bezwaren en wantrouwen stellen de ontwerpers nogmaals deze beginselen op den voorgrond l Het schooherbund heeft uitsluitend ten doel het bezoek der scholen waar lager onderwijs gegeven wordt door lie gepaste middelen te bevorderen 2 Het schoolverbond onthoudt zich zorgvuldig van al wat de godsdienstige meeiiingen van dezen of genen krenken kan Ten slotte geven de ontwerpers te kennen dat om verschillende redenen de dag van zamenkomst is uitgesteld tot Woensdag 27 October e k en verzoeken allen die haar wcnsch n bij te wonen hun daarvan zoo mogelijk vóór hei einde dezer maand bericht Ie geven Allerwege in Europa is tegenwoordig groote gisting en beweging Dat verschijnsel openbaart zich op elk levensgebied en het is hoogst waarschijnlijk dat wij aan den vooravond van groote dingen staan die zich in ons oude werelddeel zullen voordoen Vooralsnog valt het inocil jk te bepalen wanneerdie beneging tot eene uitbarsting zal komen wellicht kan zij nog een tijd gekeerd worden maarhet staat ontwijfelbaar vast dat zij zich eenmaalopenbaren zil In het staatkundig het maatschappelijk het hnislijk en godsdienstig leven der volken van Europa in alles in c uii woord is eene groote verandering te verwachten Met al deze verschillende onderdeeleii houden de groote vraagstukken die in onzen tijd aan de orde zijn zich bezig Misschien is de oplossing juiht daarom zoo moeilijk omdat men het volle en rijke mcnschenlevcn in óai greep heeft willen samenvallen en Ie veel op ceninail onilcriiciniiMi heeft Kr ijii van die vraagiliiklicii zon lii liiiignjk zoo diep ingrijpend d it zij a ulijk voliloinde ijii om nl de kr K hli U v iii i i ii rai iischüiiIccftijd in beslag te nemen I i kooitsaililigi sp iiiiiiiig echter wiiarm de kiiuleiTii der iicfic iitii uili eeuw leven heeft geen tijd gi laleii om de itiii g crcgcld af te handelen Zij heeft alles tegelijkertijd ter sprake gebracht en van kalm en voorzichtig overleg in deze niet willen weten N Kerk Weekll Een hoofdartikel in de Gelderlander een ultramontaansch blad begint aldus Het mag niet onopgemerkt worden gelaten dat de meeste ijveraars voor de afschaffing der doodstraf lileralen zijn en daaronder soms liberalen wien als de wetten van bun land op hen streng waren toegepast de levensdraad reeds lang ou zijn afgeknipt Men schrijft uit Amsterdam dd 9 Sept Dinsdag Woensdag en ook heden was op den Dam alhier eeue buitengewone drukte De aanleiding schijnt de volgende te zijn Een gedeelte van het terrein voor het paleis en wel het breede eenigermate verhoogd voetpad wofdt beschouwd als wachtterrein en ofschoon daar geene zichtbare afsluiting gevonden wordt is de toegang tot dit terrein volgens het consigne eigenlijk verboden Gedurende eene reeks van jaren werd aan dit consigne niet de band gehoudeii en was dus de passage volkomen vrij Naar het schijnt is in den laatsten tijd last gegeven dit consigne te handhaven Eergisteren nu begaf een persoon die naar men zegt wilde uitwijken voor een rijtuig zich op deze stoep en werd door den schildwacht aangemaand zich te verwyderen De andere zegt men alweder beantwoordde dit met een scheldwoord en werd na cenig verder gehaspcl gearresteerd Dit veroorzaakte een oploop van jongens en nieuwsgierigen die Dinsdag zich bepaalden tol joelen en jouwen maar Woensdag goedvonden de aftrekkende wacht op hunne wijze te begeleiden Woensdag avond was de kring die zich om het verhoogde voetpad had gevormd aangegroeid en werden bij telkens hirhaaklc pogingen om eenige jeugdige overtreders Ie arrcsiceren stompen en slagen gewisseld Tegen een ure deed eene afdeeling huzaren het plein ontruimen Dit ging zeer kalm en gematigd toe en de mciiigle voor verreweg het grootste gedeelte uit luesfliouwers bestaande ging rustig uiteen lieden is op den Dam weder hetzelfde waar te nemen als Woensdag op hetzelfde uur Het is te hopen dut de zeer welgezinde burgerij van Amsterdam zal begrijpen dat dergelijke tooiieelen niet passen en daaraan dus weldra een einde kome door eenvoudige naleving en bezadigde toepassing van het bedoulile consigne In elk geval behoorde men in hel oog te houden dat de soldaat die hoogere orders heeft te gehoorzamen niet meer doet dan zijn plicht en daarbij niet moet worden bemoeilijkt Heeft men grieven men oeke herstel op andere afdoender wijze dan door deze kinder demostratien Ook gisteren avond duurden de woelingen voort Men bericht uit s Hape dd 9 September Onder de leden van het stat congres te s Hage zgn o a prof de Cossa van de hoogeschool te Pavia en de heer Chadwick gedtl van Engeland belast met het onderzoek van ons volksonderwijs Met den inspecteur van t lager onderwijs bezochten de belde heeren de arinenscholca toen de onderwij er een blinde kaart van Italië ontrolde vroeg prof de Cossa of hij de kinileren mocht ondervragen daar hij wel enkele woorden Ilollandsch kende Werkelijk examineerde nu een Ital hoogleeraar do Ilaagsche armenkindcren over de Italiaausehe aardrijkskunde Naar men uit Rijnsburg meldt levert de aldaar en in den omtrek geteelde bloemkool buitengewoon voordeel aan den landman door den buitengewoon hoogen prijs welken men voor dat productnog bij voortduring besteedt liet schijnt dat deliefhebbers dier koolsoort zich willen schadeloosstellen voor het gemis van het vorige jaar Althansmen herinnert zich niet dat in dit saizoen bij goedgewas de prijs ooit zoo hoog geweest is Vandaardat zij die zich anders nu reeds bezig hielden methet inzouten der bloemkool daarmede nog geenbegin hebben gemaakt want hoezeer al de ingelegdekool van het vorige jaar is verkocht en alzoo voorde productie van dit jaar ook weer goede prijs tebedingen zal zijn ziet men toch niet in dal heiinmaken dal voordeel zal kunnen geven wat dogretige aftrek voor dagelijksche consumtie aanbiedt In New York en omstreken leven löüüü vrouwen en meisjes van den arbeid barer handen Hel loon verschilt van ƒ 6 tot SO per week Dieiislnici jcs ontvangen gemiddeld O per wook met kost en inwoning Het loon van n iiiislers bedraagt ƒ 1 Met hel vervaardigen van kragen en andere kli c diiigslukkcii van papier wordt ook ƒ 1 s i iU vcrilicnil vrüiiwelijke klerken verdienen ƒ l leckeniiai slers iU per weck De verilieiisle van vmii