Goudsche Courant, zondag 12 september 1869

Brönner s Patent Gasbranders besparen bi gelijke lichtsterkte 20 a SO o en onder omstandigheden nog meer aan gas en worden 4 weken kosteloos op proef gegeven Het prospectus wiJst vele attesten uit Nederland aan Hoofd DepÓt voor geheel Nederland bij J GÓPPERT VVijn8tri at Rotterdam Tegen ruime Provisie en Winstgiirantie wordt alhier een actief DEPóTHOUDER gezocht Attest Rotterdam 12 November ISfiS De oii lergcteekcnde certificeert ganrne Int de RRoNNER s GASBIIANDEUS sedert ruim een jnar III de burcHux en nerkplaiitsrii van de Nteuiie RuUerduiHitlic Courant in gebruik op de vroeger gebruikte pasbranders eenc bc uiniging van miuslena 25 hebben opgeleverd alsmede dat het lichtgehallc tijdens de volle drukking aan do Gasfabriek gedurende het bovengenoemde tijdvak zeer goed heeft voldaan De Directeur Uttgeur get I I NlJniI ijüVüK Dl ui iiin A Bmiiiiimi bockhouJslers bont prks pi3 hocdonm nkstprs en sncelgocdmaiiksKri vrrdieiieu ƒ 20 schoen maaksters ƒ 2 J Doklercssph vindt niun inde mcesle sleden bil verschillende dagbladen ijn vrouwen aan de redactie verbonden u de tegenwoordige president heeft reeds rou cn tot posimeesteressen benoemd nadat iij reeds lung bij de tcicgraphie waren crkwam geweest LaatsteBerichten Madrid S Sept Eemge groepen waren heden ochtend op het pliin Mayor verecnigd ioo men verzekerde met het doel om maatregelen te beramen t n einde heden avond weer de wacht voor het hotel van het ministerie van binnenlandsche zaken te betrekken De regeeruig heeft echter voorzorgsmaatregelen genomen Naar men verzekert zal generaal Prim den keizer der Fransebeu bezoekiu alvorens naar Madrid terug te keeren Konstaütinopel 9 Sept Daoud Pacha s nieuwe voorstellen betreltende de spoorwegen in Uumenie werden heden in den ministerraad besproken Men vorwaoht dat zij zullen orden aangenomen De sultan verlangt ten zeerste dal spoor egen zullen orden aangelegd In de geldmaikt heerschle cene betere stemming Londen lO Sept Dc Times beveelt keizer Napoleo i dringend am om het decreet krachtens hetwelk de familie van het huis Orleans verbannen 18 op te hefleii Madrid lO Sept Er heerscht de volinaaksle rust Parijs 10 Sept Het senaalsbesluit 13 bij keiyerliik decreet gedagteekend uil St Cloud afgekondigd Madrid lO Sept Dm 12 en IJ September ullen versterkingen naar Cuba worden afgf oiidcii Saint OlOUd 10 Sept De kei cr heeft een goeden nacht doorgebracht Do Handeling gistereu ondernomen heeft Z M niet vermoeid Heden zou de keizer uitgaan doch waarschijnlijk zal het slechte weder hel uilgaan beletten Kajtro Sept De berichten a s zou het Egyptisehe leger ijn geconcentreerd en dal Alexandrie 70U versterkt vtonleii zijn van allen grond ontbloot Bremen 10 Sept De If eser Ztg meldt dat de raad van bes Hinr van de Noord Uuilsche Loyd hellen besloten heeft tot oprichting eener sloombootdicnst van liremen op VVest Indie Voorloopig zullen drie sloombooten gebouwd worden Parijs 1 o Sept Ondanks het regenachtige weer 13 de kci er hediii tegen 4 uur naar l arijs gekomen md de kei eriii Illl MM hebben een uandelrid gunnakt door de hamps Elysées de Boulevards de Tlue de la Paix en de Bue Itivoli en z jn vervolgens naai Si Cloud teruggekeerd liet keizerlijk rijtuig was aii geen csoorie vergezeld jieiiieii tle Berichten I c rctli vort ing vQii puns Nnpoleon zal vcrspreid wordeu in lOO OOÜ txiiiiplarcn V Ltoi uiititderant ia tea gcvolgs der Qiu itstiü ttrug gckctiü en te Parijs ü ingtkomcii Dt Spiiaubclii niinibtir mui fuiaiicicti y cciie uitune Icciiiii bluittn vau 100 djiUiolu Hit men Biiikil ui biberie is buitc 7ij n oevtragdudcu fu letft lit tcUgranrinlen upgcspotld ooi de rus der kei irm ug iiic dit cl gten plaats z Iicbbin Mt I il Iitt ii gtntsthap van tserraiio vcrlengtu oor d rit JIKll Piuis Kard van lluracuic hetft ijuo munsters in justitiF CU oorlog medcgeuüiDCU ituar Wttni n Ten orkaan die m dcu omtrtk van Itoston heeft gewoed heeft de tekgiafische geineeiisdiap verbruktii m t Üiixbury Te ÜuBscldorf vordt reu iiituw kloosttr gtbouwd Te litrhjn gelooft mcu iiitt aan do rurij the gunstige benditeu leu aanzien van des kei cr ge ondheid Zeven Fr uibcho piefettcu t Uu verplaatst t ce gcpcuaionneoïd en vijf op uonactivittit gfplaats woiden De ïtalinauaLiio ministLr vaii fuiauLitu hteft 7 miUioeii fr m niuuleruig van rnite naar Uotnc gebonden D hl liioson do held dtr AincrikflnnsehL schippers is te Jiivcrpool aaugekouieii iii ecu vaartuig van mit jodenlgm bestiiktn papiu dat slechts 22 kilogiaminen wei gt liij ongeveer 150 vacatufLU i i Je ueu htrv kerk ziju er slechts 50 kandidaten In Kngcland it een man van 80 reeda gcduiende 60 jaar m ggzding Jistercn vrijdag woedde te londiu eiu verachnkkelijk oiiutdii vcigL Lld van oiit etteudt legiuvlagen w g m utgen maanden uu 11 t II uibooilingcn Te rijmmith ni PcniiH lvuiio hu ft cene ontplolliiig plaats gehad in cliio ttuikuleniniju waarbij meer dan 200 wtikiudcii iijn oing koincu l c Tuikiiibu unb naren hibbu tiakU UK lit oiitvaugti I opi Ui vLidf lj inK onildg tui lidi l Mt 1 alli l vooil np N 1 hopp n j I i 1 UlU lllUHU I L II i Int i ni h Burgorlijko Stand Cf non N 8 Sept Nicolaaa ouders N Fanij en A van der Kleiju OvELtUDEN C Sept C KreoUberg 18 ra 8 O TcekeiiB 8 ib N Cosijn 3 j P J vau Tooreuburg 10 m ADVERTENTIEN OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING van TWEE HUIZEN c a met ERVEN en TUIN binnen de gemeenten Noord Waddin rveen en Zuid Waddinxveen en twee perceelen WEIof BOUWLAND onder de gemeenten ZuidWadiliruvveeii en Reemoijk alles bij biljetten breeder omschreven op VRIJDAG den 17 SEPTEMBER 1869 des voormiddags ten 10 ure in het Raadhuis van Zuid Waddinxveen aan de Brug Nadere inlichtingen bij den Notaris A N MOLENAAR te Ziid Waddinxveen Openbare Verpachting VAN DE TOLLEN op den STRAATWEG tusichen GOUDA en BODEGRAVEN COMMISSARISSEN van den Straatweg tussclion Gouda en Bodec raven z n voornemens op WOENSDAG den 29 SEPTEMBER 18C9 des middags ten twaalf ure in het Logement DK Romein bewoond door den Heer Lafeber te Gouda in het openbaar voor den tjjd van twee jaar aanvangende 1 JANUARIJ 1370 te verpachten De BEIDE TOLUBN staande op voornoemden Straatweg en zulks in twee peroeelen De verpachting geschiedt bij inschrüving en afslag De voorwaarden van verpachting liggen ter inzage ter Secretarie der Gemeente Zwammerdam ZEGT HET VOORT Agenten gevraagd voor GOUDA en Omstreken voor verschillende Uitkeeringsfondsen tegen goede Provisie Brieven frame letter G ter Drukke van H GOORISSEN Gouda ITllR DLNTISTE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pijnlijkste tanden eu kiezeu verwijderd 11 zet kunst tanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste tacdvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van andere meesters Al deze bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen Openbare Verkooping op MAANDAG 13 SEPTEMBER 18Ci do = voormiddags ten ELF ure in hi t Gikioï ScHippKRSHUis aan het Veerstal te Gouda van 1 Het KOFFI IHÜIS met UITSPANNING genapmd HET GROOT SCHIPPERSHUIS gelegen aan het Veerstal aan den IJssel B n 13Ö en Peperstraat K n 251 te Goicda 2 Twee HUIZEN en ERVE achter de Vischmarkt wyk I n 123 en 124 te Gouda moetende het voorste n 124 als bouwvallig worden afgebroken Alles breeder bij biljetten omschreven eu nadere inhchtingen bij Notaris Mr KIST te Gouda ÖPË IBARE VEBROOPINGE te GOUDA op WOENSDAG den 22 SEPTEMBER 18G9 des voormiddags ten elf ure in het StationsKoffijhuis aan deu Kattensingel te Gouda van Een HUIS en ERF staande en liggende aan den Tiendeweg te Gouda w k D n 13 Een HUIS ERF en stuk GROND in de Stoofsteeg te Gouda w k A n 78 En op DINGSDAG den 28 SEPTEMBER 1869 des voormiddags ten elf ure in het logement het rierthuis te Gouda van Een HUIS WERKPLAATS en ERF staande en liggende aan den Tiendeweg te Gouda wijk de D n 9 en 11 waarin APOTHEKARSZAAE vele jaren met goed gevolg is u cgeoefend Een HUIS en ERF staande en liggende als voren wijk D n 10 Een PAKHUIS en ERF staande en liggende in de Stoofsteeg te Gouda w k A n 81 Nadere inlichtingen zign te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda JAN PRINCE Cie Gmda vragen een MACHINIST tevens STOKER Inclinerende vervoege zich ten hunnen kantore Tukfmabkt H 101 mIlz borst bombons van Jotiann Hoft ijn in gmüige werking bg Heeschheid Verkoudheiil aaniloeninijen der borst enz onovertrejlijk en dnnrbg 7oo aangenaam van smaak als gemakkelijk lil hel gebruik dat de vtrmai rdhrid die zich dit eenvoudig huismiddel boen de ontelbare concurreiitie middtleii dagelijks geannonceerd in korten lijd heeft hcIpii Ie verschaffen door ieder als verliiiND woidt erkend J e eens eene proef met de MALZBONBONS gedaan heeft Prijs per pakje in blauw papier met mijne handleekening voordien 30 Cts Cenlraal Dépot Smalle Bloemmarkt bg de Stilsteeg F 154 Ie Amsterdam Mede echt te verkrijjien te Gouda bij J C van Vreuminge en Ie Woerden bg HiNRi J van DEN Beug 18 De uit WO gesc DIN DA fran DEB I Hoo 1 zo 2 3 co 4 bel 5 in 6 eii vle H 011 ku 116 1 a h c d e f 2 a h e d 3 a l d e f 5