Goudsche Courant, woensdag 15 september 1869

plaats gehad Men gevoelt dat die toestand geen waarborg genoeg voor do toekomst oplevert Dii opinio heeft zich ook bij onze staatsmauneu eeu weg gebaand en van daar dat deze hebben begrepen dat het tijd wordt om een régime op breeder grondslage 1 en meer vrijzinnige instellingen te vestigen Men moet de zaken bij haren waren naamnoemen zegt ilc Frauce want wij treden een tijdperk in waarin waarheid de eerste plicht van trouw en vaderhiiidaliefde is Na de aanneming van het senatitsbesluit is het noodig zijne njtvoering voot te bereiden Deze uitvoering vereischt echter een homogeen ministerie en eene eerlijke liberale politiek De openbare meening gelooft niet aan de duurzaamheid van het kabinet zooals hei thans is samengesteld zij besv houwt het slechts aU een overgangskabinet dat tot taak heeft de instelling van eeunieuw stelsel voor Ie bereiden Het tegenwoordigeis geen kabinet dat iets beteekent dat een programma heeft waarvoor het verantwoordelijk kan gesteld worden he is geen kabinet zooals wij voortaanmoeten hebben Met linker centrum heeft deze groote hervorming in het leven geroepen het zou volkomen abnormual zijn dat het buhen de leiding derzaken gelaten werd en dal het niet de verantwoordelijkheid droeg van eene politiek waarvan de zegeis voorbereid door zijueu invloed in de kamer enin het land In de wijze van benoeming der maires schynt eene verandering te zullen komen Volgens de Figaro zijn er slechts drie systemen mogelijk 1 Het tegenwoordig systeem op welks afsuhaSing de publieke opinie aandringt 2 de verkiezing der mairesaan de gemeeuteraden over te laten 3 De mairesdoor het algemeen stemrecht te doen verkiezen enmeu zegt dat dit den keizer bet meest bevalt Het M i wr 1 diplomatique verzekert dat de regeering ni s i i besloten heeft om zich niet door een specialen gezant bij het concilie te doen vertegenwoordigen Hierdoor wordt ieder conflict veruedeu en handelt men overeenkomstig het voornemen door de andere mogendheden en meer bepaalddoor Oostenrijk en Zwitserland te kennen gegeven De hr Jules Favre heed op een banket inAlgerie het volgende gezegd Ik heb mij reeds vóór de onderneming van 1861 den coup d ctat aan de staatkunde gewijd en sedert is het mijne overtuiging gebleven dat wat ook de toekomst zy vau Frankrijk t een eerlijk man de hand kan reiken aan hen die met deze aaniUig hun voordeel htèbeti gedaan i Ik heb altijd geloofd dat het keizerrijk onvereenigbaar is met de vrijheid en ik geloof het nog DUITSCHLANO De oorlogsvloot van Pruisen bestond in 1858 uit niet meer dan 4 schepen waaronder twee korvetten met S8 en 12 stukken een jachten een wachtschip om niet te preken van eenige afgedankte zeilschepen eu een aantal kanonneerbooten In 1868 leltle de marine voor den Noordduitschen Bond 3 pantserfregatlen met 55 stukken 2 pantserscbepen met 7 stukkeu i korvetten met 202 stukken 25 stoomkanonneerbooten met 60 stukken 1 transportschip 1 wachtschip beoevens een groot aantal zeilschepen Iu aanbouw zyo een aohroefkorTet met 16 eu een pautserkorvet met 8 stukken BINNENLAND Gouda 14 Sepxembeu Gisteren avond werd in de Sociëteit 0 N s Genoegen eene vergadering gehouden van de Afdeeling Gouda der Liberale Kiesvereeniging die door ongeveer 20 leden werd bygewoond Daarin is het rapport behandeld van de commissie in de vorige vergadering benoemd om onderzoek in te stellen naar Ie werking der sleu ilgke belastingverordeningen en om advies uit te brengen of het wcnschelijk is de bezwaren daartegen te brengen ter kennis van den raad De commissie bestaande uit de Heeren C Messemaker en G C van der Want bracht een belangrijk verslag uit dat aanleiding gaf tot langdurige discussie woariuin behalve door de rapporteurs door vele aanwezigen werd deelgenomen De belasting op het gemaal vond algemeene afkeuring waarbij gewezen werd op de omstandigheid dat et plan bestaat om opnieuw b j de Regeering machtiging te vragen tot beffen van die belasting Ook de gebreken die de heffing van de stedelijke inkomstenbelasting aankleven werden besproken en wel voornamelijk die welke het gevolg z ju van de vryheid by de verordening gelaten in het kiezen van de grondslagen Art 6 A geeft aanleiding lot ontduiking der verordening en ongelijkmatige drukking op Je ingezetenen Een vaste maatstaf I voor alle belasting schuldigen werd wensohelyk ge Nationale Militie A F K o N D I G I ï a Je lil RdKM E lSïli i ïBii Gouda brengt iet kennis v in Johiinnes Iie7em Ario l nncur llimrten Bojt Pirk Ie Bruijn Jerardns iinuel de Bruyn Lion als M irtinua Dortland J bua Jl ipernan Willem Iloogre ïheodorus Houlhoi üerrit Jue üirk do loup l Vanoiscus Jacobus de Jong Vleier Klavervcld Tennis Johannes van KIcet Nieolaas Konings Nieohiiis Korevaar Lcendert ohaiines Lufeber Uerar Ins Uendrikus Jjakerveld Barlholomeus Leerintveld fjiliam van Lee l Siraou l elrus in Lecuveu Wil Icni Linsira Hendrik Cljsberlus van Loon Vinconi l ürji llindnk Melkert iMarinus Punselie óijsberlu l iiijk l irk de Rotle Gcrrit de Ruiter Aric Hchriek Abraham Smient l ieter Soulïree Cornells de Vroom Hendrik van Vinni Johannes I ranciscus de VVegei Leendeil de Zungei en Willem Nicolaas van der Z alni roilieienverlofgingers der llgling 18 5 dat ij in werkelijke dienst ijn opgeroepen en mitsdien worden gelast zich voordien van al de voorwerpen van klceding en uitruslinp door hen bij vertrek niet groot verlof nicdejrenooieii op Donderdag den l i September aanhlaamlc MÏur des nainiddagj ten 4 uic aan te melden bij het B itaillon Wiiiirloo zij liehooien Zij worden voorts nitgenoodigd ïieh TEUSTONP te vervoegen op de Seerelarie de er üerueente voorzien v m hun zakboekje en verlofpis ten einde op luatslgenoemde do plaats hunner bcstemnling te doen aauleekenen en meer dan dertig mijlen nioeleude nlleggeu het gewone reisgeld te ontvangen OOUDA den 13 Sep ember ISti De liurgeineester van Gouda Yak bergen IJZENDOüRN Algemeen Overzicht OouDA 14 September De beterschap van den keizer van Frankrijk is een feit Wanneer het waar is dat hij laboreert aan eene kwaal dan is het onmogelijk te bepalen binnen welk tijdsverloop de aanval zich herhalen kan maar voor het oogenblik is de bange bezorgdheid geweken voor het leven vau den geweldenaar waarop het behoud van de rust in Europa schijnt te steunen Maar nu de keizer niet meer ziek is rijst eene andere bezorgdheid het bestuur is ziek het personeel régime is overleden het parlementair bestuur is aangekondigd het senatus coiisult is uitgevaardigd maar do regeeriug is nog altijd in handen van de vijanden Jer vrijheid en er is nog geen scliaduw te zien van liberaler gezindheid de hatelijke en bekrompen manier van handelen duurt voort de drukpers blijft worstelen tegen allerlei bezwaren de oprichting vau vrijzinnige dagbladen wordt op allerlei wijze belenmierd en de hoofdzaak de dringend noodzakelyke bijeenroeping van het wetgw u J lichaam blijft achter Het is eene dreigende en onheilgpeiiet de stilstand De held der vrijzinnigheid doet watertochtjes de misplaatste ministers die UI het nieuwe stelsel niet behooren gaan voort in hunne tegen en terug v rkende maatregelen eu het daardoor verontruste volk ziet vergeefs uit naar de mannen die de gerepareerde machine in werking moeten brengen Napoleon moet niet zoo beter worden dat hij weer do oude is dan kon hij berouw krijgen en terug willen keeren tot Rouher dat zou noodlottige gevolgen hebben Hoe het zij de herstelde keizer geeft geen teekeu van leven hij is besluiteloos de regeering zielloos en het volk zonder vertrouwen bekommerd en ontevreden In Ernnkrijk is dun nog altijd de vraag doüj of arhfernit niet tot werkelijke beslissing gein nclit maar iii OdsteiiriiU gcUlt het meer du aa v a du i oii 15eus l erp rsooiiliikte vooruitgang het v ld behouden tegenover de i iachten d r duisternis al het gelukken de tveniiocdigi hiërarchie te beteugelen oude liel rompen m donaliteitszin op hot vryzinnig spoor io leiden De Kcvcntien cisluithaansche land agen kouw a bijeen zij zullen veel twisten en A oinig afdotn Den 9 September zijner reeds urie geopen 1 din van Stier uarken Carintbie e 1 Bnküwiua Het belangrijkste onderwerp van behandeling zal oor deze landdagen wel het sehoolwctn zijn Dit is de dringendste behoefte iu eenconstitutionneelen staat vrijheid bloeit in het licht gewetensdwang en nlavernj onder den nacht der duisternis Algemeen ondenvijs moet beschaving kweeken en de toekomst waarborgen der vrijheid In Italië dwingt de nood tot schikking do toestand is moeilijk het volk ontevreden de regeering door onderlinge verdeeldheid krachteloos eu de koning radeloos Ook Spanje wacht lijdzaam de ontknooping zij nndei t en spelt onweder Alles doet de kansoii rijzen der rapubliek maar niet de rustige heerschappij der geëerbiedigde wet nuiar de woelige eu bloedige heerschappij der storraige demooratie BUITENLAND ENGELAND Vrijdag heeft iu het Longham hotel te Londen eene vergadering plaats gehad van de Amerikaoea die zich in Londen bevinden eu met algemeene stetnmen werd besloten prin Napoleon dank te zeggen voor zijne maunelgke redevoering ia deu seuaat gehouden en vooral voor dat gedeelte in betwelk hij de hooge voortreflelijkheid roemt van het democratische regeeringssysteem in de Vereenigde Staten Door bemiddeling van den prins venschten zij aan Frankrijk den oudsten bondgenoot en vriend van Amerika de beste weuschen Jier vergadering te zendeu dut het Inngnamerhand op vredelievende wijze al zyne vrijheden terug mocht oulvangcn en spoedig weder zijne oude plaats raocht hernemen ouder de meest vrije volken de aiirde Hoe groot de raoeielijkheid v iu een voldoende oplossing der onderwijs queestic in Ierland ook wezen mag er kin zegt de Ttiaea geen twijfel bestaan omtrent het karakter dier moeielijkheid De katholieke prelaten hebben althans duidelijk gezegd at ZIJ willen terwyl zij later door brieven in de dagbladen openbaar gemaakt hunne eischen nog hebben toegelicht Zoo heeft dr Qu nlan dio geheel in overeenstemming schrijft met de hoofden van zijn kerk veiklaard dat de lersche katuoliekeu niet tevreden zullen z n met vrij en gelijkstelling hunner leerstoelen aan een gemengd hoogeschool zij willen geen middelweg geen alternatief z verlangen hun hooger onderwijs te ontvangen in afzonderlijke collegies door eigen leeraars ouder eigen toezicht en waar geen smet van protestantisme zal kunnen doordringen FRANERUE Het officieel blad van Zaterdag margen deelt bet decreet mede tot afkondiging van het bekende se uautsbcsluit Het is gedateerd van 8 dezer en alleen door den minister van justitie als groot zegclbewaarder gecontrasigneerd Daar hierb gevoegd is de nomenclatuur betrettende de stemming over elk afzonderlijk hoofdstuk der begrooting kan men den genoemden datum beschouwen als de eerste dag van overgang van het persoonlijk tot het parlementair rLgime De heer de Girardin zegt daaromtrent dat dit senaatsbesluit het einde van het tegenwoordig régime ai ij als dit niet reeds in logischcu zin tot een uieuw régime was veranderd Dit denkbeeld is niet onjuist want in alle geval moet men hel er voor houden d il de constitutie van 1852 feitelijk een document is worden hetwelk van nu nf tot de geschiedenis behoon Door de vrees en de beweging iu de openbare opini leu gevolge lier afwisselende verschijnselen in de ziekif des keizers is trouwens meer en meer de overtuiging revestigd dat het niet goed is het lot van ilen staat i eheel en al in handen van één persoon te doen beruaten op zoodanige wijze als dit tot nu toe bij ous hccli