Goudsche Courant, woensdag 15 september 1869

toestand geen oplevert Die latsmanncn eeo lebben begrepen I breeder gronden te vestigen waren naam treden een tijdlliehi van trouvr Bining van bet kitvocring voor It echter een bolibenle politiek n de duurzaam ns is samengeten overgangsItelling van een tegenwoordige dat een pro voordelijk kan lals wy voortaan peeftdeze groote het zou volkode leiding der de vfcruntivourwaarvan de zege lu de kamer en er maiids schynt Volgens de Fi ogeUjk 1 Het chaffing de pu ziug der maires 3 De maires verkiezen en heest bevalt jerzekert dat de lm zich niet door Ie te doen ver pder conflict ver tig liet Yoorue c meer bepaald enaea gegeven een banket ia Leming van 1851 Igewijd eb sedert 1 dat wat ook de fhjic man ie ha d flag kun toorckel d it hel keizerrijk I ik geloof het nog ND kond in 1858 uit Jer twee korvetten in een wachtschip afgedankte zeillooten In 1863 Idiiitschen Bond 2 pantserscbepen t 2 stukken 36 kkeu 1 transport Kroot aantal zeil ciiroefkorTet met tukken JID Imueu Sociëteit 0 N 8 ehouden van de svereeniging die Igcwoond Ivan de commissie om onderzoek tedelgke belastingItc brengen of het en te brengen ter iieeren C Messebraoht een belnng f tot langdurige I rapporteurs door Q De belas Imeeue afkeuring Ltnndigheid dat et 1 egeering machtiI belasting Ook I ie sledelyke in CU besproken eu j evolg zyn an Ihiten in bei kiezen geeft aanleiding i ougelykmatige Et i vaste maatstaf IrJ weuscbelgk ge acht terwijl tevens gevraagd werd of het niet mugelijk zou zijn dat evenals op andere plaatsen geschiedt eeno commissie van ingezeteneu zorg diucg voor rechtvoardige toepassing der verordening De begrooting kwam ook ter sprake sommige leden wenschten grondiger discussie daarover in den raad zoodat er licht kome in de financieele behoeften der gemeente en geene uitgaven toegestaan warden die niet hoogst noodzakelijk zijn Afschaffing der gemaalbelasting gepaard met bezuiniging welke bij het steeds toecemecd cijfer van het budget noodzakelijk is zou een eerite stap kunnen zijn tot een gezonden toestand der stedelijke financiën De discussie die hoofdzakelijk over de bovengenoemde punten gevoerd leidde lot het resultaat dut aangenomen werden de volgende resolutien De vergadering eenstemmig in de afkeuringvan de stedelijke belasting op hel gemaal die onzedelijk is en ongelijkmatig drukt acht het wenschelgk dat er bij de Regeering verder gren aanvraagtot heffing van de belasting worde gedaan lïrkciii ende dat de plaatselijke verordeningop het beffen van een directe belasting op de Inkomsten groote gebreken heeft drukt de vergaderingden wensch uit dat er onderzoek gedaan worde uf verbetering mogelijk is De vergadering acht het wenschelijk dat bovengenoemde punten door ingezetenen hij ad esgebracht wordeu ter kennis van den raad Naar wij vernemen zijn verscheidene ingezetenen voornemens het sub 3 genoemde adres aan deu raad te richten Maandag morgen ten 5 ure is uit de grachtvan den Kutteusingel opgevischt bet lijk van eenonbekend manspersoon het voorkomen hebbendevan een boeren arbeider en kort daarna uit le rivier den IJssel bij deaaulegplaats der stoombootcn hetlijk van den machinist der sloomsleepbüut Krimpena d Lek laatstgenoemde laat eene zwangere vrouwna waarmede hij slechts eeiiige weken was gehuwd Heden morgen is de landbouwer van Leeuwenin Bloemendaal gem Broek met een arbeider ineen schouw nit melkeu gegaan en nadat hij dt nknecht aan land had gezet verder opgevaren omaan bet einde van het stuk land zijn werk te verrichten doch bleek het na eenigen tijd toen menniets van hem bemerkte dat hem ecnig onheil wasoverkomen daar men ecu zijner klompen iu hetwater drijvende zag en weldra vond men dan ookhet l jk van den verongelukte Bij kon besluit is tot schoolopz in het derde schoold der prov Overijssel benoemd de heer mr Jt C Nieuwetthui te Deventer De minister van oorlog heeft ter kennis gebracht tsu de betrokken autoriteiten en van de milicienverlofgangc rs der lichting van 1865 behoorende tot het regement grenadiers en jagers en de overige regimenten iufanterie dat hij daarloe gemachtigd bij koninkijjk besluit van den i sien Juni ji n 23 heden de vereischte bevelen heeft uitgevaardigd om de gemelde verlofgangers in werkelijke dienst op te roepen ten einde gedurende hoogstens 30 dagen in den wapenhandel geoefend te worden De bedoelde miliciens bij openbare kennisgeving in de gemeente opgeroepen zullen zich ditmaal rechtttreeks begeven naar het bataljon waartoe zij befaooren en daarbij op den 16den September e k vdór 4 ure des namiddags moeten aankomen Voor zooveel de standplaats van het bataljon meer dan 80 mijlen van hunne woonplaats is verwijderd zal aan de miliciens door de zorg van den burgemeester der gemeente het gewone reisgeld verstrek t worden Naar men verneemt hebben curatoren van het koninklijk evangelisch luthersch seminarium te Amsterdam ter vervulling der düor het overlijden van den heer dr Domela Nieuwti huis ontstane vacature van hoogleeraar bij dat seminarium het navolgend drietal aan Z M den koning voorgedragen l G D J Martens predikant te Vlissingenj 2 J A Bohringer predikant te Maastricht eu S H He en predikant te s Grnvenhage Door het ministerie is mededecliog gedaan van het volgende bij hem ontvangen berigt de commissarissen voor de Londcnsche tentoonstelling van 1851 maken bekend dat de eerste van eene reeks van jaarlijksche internationale tentoonstellingen van uitgelezen voortbrengselen op het gebied van de schoone kunsten en van de kunst op de nijverheid toegepast zal wordeu geopend te Landen South Kensington op Maandag den 1 Mei 1871 er gesloten op Zaterdag den üü September 1871 De tcntuoustelliiigen zullen worden gehouden in blijvende gebouwen uelke eerlang zullen worden opgericht in verbinding met de galerijen van de Koyal Horticultural Gardens De voortbrengselen van alle volkeu zullen worden toegelaten mits voorzien zijnde van certificaten van bevoegde beoordeelaars dit zij uitstekend genoeg zijn om te kunnen worden tentoongesteld De voor de eerste teutoonstelliog bestemde voorwerpen zullen behooren tot de volgende klassen voor ieder van welke een rapporteur en een afzonderlijke cmniissie zal worden aangewe cn 1 Schoone kunsten 2 Wetenschappelijke uitvindingen en nieuwe ontdekkingen van allerlei aard 3 Nijver heidsvoortbrengselen 1 Tuinbouw De voorwerpen zullen naar klassen worden gerangschikt en niet naar de nationaliteit der inzenders zooals in vorige internationale tentoonstellingen De tentoonstellingscom missie zal groote glazen kasten tafels en verdere iiirigtingen kosteloos ter beschikking van de exposanten stellen en uilge onderd voor zooveel de werktuigen betreft voor de rangschikking van de voorwerpen door h ire eigene beambten zorg dragen Vrijsopgaven kunnen aan de voornerpen worden gehecht de expo jiinlen zullen worden uitgenoodigd hunne prijzen te vermelden l lr zullen agenten worden aangesteld om de belangen der exposanten te behartigen Er zal behoorlijk kennis worden gegeven van de dagen aiirop elke kl isse van voorwerpen zal worden in onlvaiis ftenomen F i zullen geene prij en worden toegekend maar een certificaat dat raen de onderseheidiiig heeft genoten van tot de tentoonstelling te worden toegelaten zal aan eiken exposant worden uitgereikt Meer uitvoerige mededeelingen omtrent deze zaak worden door de Stimtscourant ged ian De gemecuteraa l van Vlissingen beeft op aanvrage van bet comité voor de ïrans atlantische stooravaart bepaald dat een gebouw tot tijdelijke huisvesting van landverhui ei s al worden aangewezen of zoo liet niet aaiiwe ig is zal worden gesticht in gev il de bedoelde stueinvaart dienst mocht tot stand kuineu Men leest in de ylruA Cl De minister van oorlog heeft bepaald dat ook de offieicr n ir onbereden wapens voortaan den sabelkoppel onder den jas moeten dragen en zulks wegens de groote slijtaji e van dut kleedin Stuk ter plaatse waar de koppel um het lijf sluit Sommigen willen beweren Jat deze verandering geene verbetering is de slijtage zou bij de bestaande koppels met zware hoekige ornamenten vooral niet minder worden terwijl de jaspanden te lang zijn om de sabel op de vercisehte hoogte vrij te kuuuen dragen Zij voorzien daarom eerlang nieuwe bepalingen omtrent de koppels zoowel als de uuifurmjassen en enkelen meenen zelfs dat de c wijziging alleen daarom bevolen is dat de betrokken personen nu eens zelf om eene nniformverandering zullen vragen WeJiicht is de uniformverandtiingsiuanie een nieuwe phase ingetreden en zullen voortaau de officieren een adviserende stem krggen in den raad waar over hunne gelden beschikt wordt Het Volkshlad van prof de B K zegt overde schoolplichtigbeid Mot eene geldboete ensubsidiaire gevangenis ouders te bedreigen die dezorg voor het schoolgaan of het onderwijs hunnerkinderen kennelijk verwaarloozcn en hen die bijhunne industrie den arbeid aanwenden van kinderen die uiet genoegzaam zijn of worden onderwezen zou de schoolplichtigbeid in beginsel zijn uitgesproken Strafbedreiging geeft aan een beginsel wettige sanctie Zonder strafbepaling is inderdaad de bepaling van het burgerlijk wetboek d it de ouders verplicht zijn hunne kinderen op te voeden een raadgeving die in de wet ydel is Het Volksbl neht het daarom zeer noodig dat de bepaling van art 353 B W volgeus t welk de ouders verplicht zijn hunne minderjarige kinderen te onderhouden en op te voeden bekrachtiging erlange door eene strafbepaling tegen de verregaande zorgeloosheid der ouders Het Weekhl van het Hecht zegt Het Volkihlad van den heer de Bosch Kemper is de meening toegedaan dat in ons land in tijd van vrede de doodstraf kan en beii ort afgeschaft te worden by alle misdaden Het blad hoopt en wij hopen met den geachten redacteur dat de vraag omtrent de doodstraf spoedig bij de statengeueraal zal worden aanhangig gemaakt De heer de Bosch Kemper wordt meenen wij niet geteld onder de radicalen Over den staat der gewondheid op dn landengte van Suez wordt in het rapport aan de Lesseps het volgende gezegd De openbare gc indheidstocstand is altijd gcduifiidc de 10 jaren die er sedert de regeling van den gczondlicidsdicnst zijn veiioupeii verbeterd üe heilzame luchlsgesteldheii der landengte is bevcatigd geworden de ziekte en slerfgevallen zijn steeds verminderd Maar tot welk een amartelyken prijs zijn wij zegt de verslaggever tot uoze risidiaten gekomwi I Dit jaar zijn nog drie uwer dociofen bezweken dt Gu irin du Cayla en Ferrier waarvan twee op het trijdveld Doctor Pappathéodoro is na acht jaar d jst in zijn vaderland gaan sterven Van de 11 doctoren die het eerst zich aan uwc cnderuciDing toiwijdden zijn er nog slechts 5 over Degezoidbeidsdienst heeft de helft van zijn effectief ais chefs van dienst verloren gelukkig is die dienst de eeiiige geweest waarbij de toewijding aan uw werk zooveel offers heeft gekost Wij vernemen dat er langs de Union Pacific Railway een groot steenkolen veld gevonden is dat zich over meer dan 300 mijlen uitstrekt Zoowel vooi de te Far West als voor bovengeiioemdo lijn is deze ontdekking van het grootste gewicht Zes mijnen zijn reeds geopend a men zegt dat éin dezer in drie weken 4000 ton kolen uitleverde JMen schrijft ons uit den Alblasserwaard 13 Sept Gisteren beeft de stom den pachters van boomvruchtcu groote schade toegebracht Duizenden mudden boomvruchten werden afgeworpen en men zegt zelts dat één enkele pachter wel ƒ iOU schade leed Daarenboven werden vele boomen omvergeworpen of gebroken de hcnnip grootendcels van het zaad beroofd en tegen ilen grond geslagen en door heli hooge water op de rivieren aan het uahooi schade toegebracht Ook werden van vele huizen schoorsteenen afgeworpen en de glazen bcsrdiadigd Men schrijft uit Amsterdam van gisteren De felle storm die hier gisteren heerschte heeft vele boomen ontworteld schuttingen vernield schoorsteenen omvergeworpen en ook vele opgeslagen tenten en kramci min of meer ernstig beschadigd Op de zoogenaaiuden Torensluis werd een kraam letterlijk nit elkander gerukt en in stukken geslagen Vermits de e aan eene wejuwo behoorde die door dit ocgeluk veel dreigde te verliezen werd door de bewoners der buurt in korten tijd het tot herstel benoodigdc geld bijeengebracht Ook heden v aait alhier een hevige storm te circa 4 uie des middags vergezeld door onweder bliksem en zwaren regen Men schrijft uit Hoogeveen dd 10 Sept Met de boekweit ziet het er ook hier treurig uit Meer d in de helft er van is door de nachtvorsten vernield en dit verlies is te grooter daar ook de aardappeloogst bij velen zeer tegenvalt zijnde de meeste akkers in hooge mate aangetast door de bekende ziekte Men schrijft uit Z Beveland dd 10 Sept Het koolzaad dat aanvankelijk weinig beloofde is beter uitgevallen dan zich liet verwachten De tarwe heeft buitengemeen veel stroo opgeleverd en ofschoon de opbrengst per honderd niet zoo schotbaar zal zijn zal de oogst echter per bunder een meer dau middelmatig beschot opleveren Br is reoüs grJorscht van veertig hectoliters per hectare winlei erst ofscboou niet ongunstig iu quantiteit moet zij onderdoen voor zomergerst iu qualiteit Vlas hee ruim aan de ver achting beantwoord Eene groote hoeveelheid is uit dit eiland naar Zuid Holland vervoerd geworden De meekrap die reeds gedolven wordt belooft eene ruime opbrengst De aardappelen belooven niet veel goeds van vele soorten was de opkomst slecht en de te veld staaude zyn niet weinig besmet door de bekende ziekte in dit gewas Het geheel doe verwachten dat de oogst vau dit jaar op dit eiland eene goede opbrengst voor den landbouwer zal opleveren Te Hornsterzwaag zag meii in den avond van 10 September omstreeks half 11 uur boven den Oostdijken horizon op ongeveer 60 een prachtig natuurverschijnsel Een vuurbal werd gezien die sterker licht gaf dan da maan en in noordelijke richting drie kleinere lichtgevende liuhamen uitschoot van verschillende kleur Laatste Berichten Parijs 13 September Prim en Silvella zullen heden te Pargs arriveeren Morgen ten 3 ure zal de keizer Prim officieel ontvangen Lord Clarendon komt moigeu hier en zal aan do Ëngtlsche ambassade afstappen Madrid 12 Septem ocr s avonds ÏJen telegrafisch berioht meldt dat de opstand gedempt is en twee opperhoofden der insurgenleu zich onderworpen hebbeu Krakau 13 Sepiembcr Alhier is de vergadering van l oolsche geneeskundigen en natuuronderzoekers door den voorzitter deu heer Meijer geopend