Goudsche Courant, woensdag 15 september 1869

ook Gallicii l oson pn tie uniteniteil van Warschau waren vintcgonwoordigd Uc Heer Meijer lie jtte ilc vorguderilen in naam der wctensclmp en als landslieden welkom Tot vice president werd gekozen de heer Galoiizowsk uit l arijs Ook heeft er een tentoonstelling van natuurhistorische en medische voor erpen pliiuls Woenen is September Do Otsterr Carresp deelt mede dat de keizer heden Prius Karel vorst van Kumenie heeft begiftigd net hel grootkruis der Leopoldsorde Pr na Karel heeft een langdurig bezoek bij graaf von Beust afgelegd hetwelk deze met een tegenbezoek heeft beantwoord Ook heeft prins Karol de beide presidenten van Isr iélitisohe eeredienst alhier ten gehoore ontvangen In deze langdurige bijeenkomst werd over deu toestand der Isracliete 1 in Rumenie gesproken De prins vertrekt morgen naar Zwitserland Gemetigdc Berichten In vele Ilongaarache dorpen ia da inijncnhocder beter bezoldigd dau dl onder ii cr dit verklaarde director I edencr lut Pcsth op het schooK ongrea te Gmz De lDdo Eluropec8chc tclegraaflijn die over Odessa ga t uordt morgen 15 sept opengesteld voor het publiek lo Weinberg is dezir dagen het eerste burgerlijke huwelijk geslott door den bi igemeester Men vcorspelt of statistieke groudcu cco zeer karden winter De bcbandfUng der zaak van Ja ob de Vletter voor den hoogen mad is uitgeflteld tut wuei dag 22 dezer De Ttmes doet ceuc poging om Napoleon lil te bewegen nmiicfatie te vorlecnen aan do familie Orleaus Te Hambu g zijn schaudelijke ongeregeldbeden bedreven door de sedert acht weken in grove vereenigde werklieden der Ijanensteinsihcwagenfabnek Hrt auütdl faillissementen in anguatus te Parijs wae 177 Vq lierliju is men bezig met het gereed maken van eeu ontwerp van wet op de rainisterieele verautKoordelijkheld Ook Utlgie wil zich geheel onzijdig houden ten aanzien van het concilie Te Rome worden thans meer dao tweo honderd Amcrikaauoi he negers opgeleid tot priesters In Turkije bestaat eeu geheim genootschap van slavcu ui nllf Oostersche landen Te bigorre heeft eene vrjj hevige aardb ving plaats gehad Op het Spaanschu budget zullen 500 miUioen realen bezuinigd worden Piins Napoleoo is vrijdag voor 14 dagen een zeetochtjo gaan doen langs do Frauscbe en Italiaansche kusten Te Paterna bij Cadii hebben ongeregeldheden plaats gehad Dun Carlos zou to londen z jn om een nieuwen opstand voor te bereiden llf t rédit Mobilier en de Societc Immobilièrc zuUcd zamengcsmoUea worden te Parijs Felix Fyat keert terug oaur Parijs en raadt al de ballin gen zi ii voorbeeld te volgen De liu sfeestu in Bohemen door do jong Czccheo georganiseerd ijn iibnrinelijk nfgeloopen omdat de oud C cchen daaraan geen üiel namen l rui ica hocfl dezer dogen Inst gegeven tot de opheffing der statistieke bureaux te Ilanovei kassei en Kiel In N ï lcts tjk pulitionneert mou nog eens otn weder Deeiisub te vorden Meer dan 150 Franscho joornalisten en andete schrijvers maken zieh gereed om naar Suez te gnun Mtt 1 nuvembe zal do spoorwegdienst tusscbon Alkmaar en Zaandam geopend worden ÜB Tcho du Luxembourg meldt dat de bcamettelgko veeziekte in Uedange is uitgebroken Ingezonden Xaap de Goede Hoop 22 Julij 1869 Aan de Jiedactie der Goudsche Courant te Gouda Mijnheer de Redacteur I Met de Mali Steamer ontving ik berigt dat mijn broeder op presumptie van e9croquerie in connivfntie met MIJ was in hechtenis genomen Het heeft my zeer gespeten dat de namen van die personen die hot gewaagd hebben mij van zoo iets Ie beüchiildigen mij niet bekend zijn want ander had ik met dezen mail reeds maatregelen gt noiarn om door middel van den Kngelschen Consul die nietswaardigen tcregt te stellen en hen te leercn niemands goeden naam te bp walken lU handel met mijnen broeder oo als il an benijïtn was eerlijk beeft hg echter met aan igue veipliglingpo kunnen voldoen dan is lot nog geen reden om ook MIJ te beschuldigen als met hem e hebben geknoeid Ik ncht het mijn pligt om die personen op tü rotpeii die bewijzen kunnen dat mijn broeder esiroqneric hc ft gepleegd in connivenlie met mij en i oo zij dit niet durven of kunnrn doen zal ik per l ublieke geschriften hun bekci d maken eu ci n ieder waarschuwen uit de handci van zulko sujetten te blijven Door het pl iatsen van bovenstaande zal da Redactie zeer vcrpligtin haar l w liieiaar G T ISRlBüfi WciliuudLr van Ffnierburg iKun i de Goede Hoop Burgerlijke Stand GfciioBFMi 10 Scpt Pie icr oudors V do Mink en J G Endcnberg 12 Picter Juobos onilcro L yan dor Wolf on J Essenbaggcrs Maüa Anthonia ouders A Lacan en C C Art 13 Pieter oüdcra C loriua en T de Mol OvtBLBngN 10 Sept M C van Dillen B m 11 D van Kleef 60 j V GreeiT wed C van der linden 88 j C do Jong 8 j 6 m G van Wnaa 6 w 18 A H Marijt mi F E Willet 66 j S Wiltenburg 4 w 18 J Wendels S m ADVERTENTIEN j Bevallen van eene Dochter R E van DORT KROON VAN dir Pookt Waddi nxveen il September 1869 Eenige Kennisgeving Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van 86 jaren m no geliefde zuster ANNA HELENA MARIJT Weduwe van den Heer FRANCOIS EDUARD WILLET in leven Kanton regter alhiir J MARIJT VAN DIJK Gouda 12 September 1869 blgken van belangstelling ons bg de 25jarige vervulling der betrekking als Regenten van het vereenigd Weesen lemoeseniershuis door onze Stadgenooten betoond betuigen wfl onzen welmeenenden dank Gouda A KABEL 15 Sept 1869 C KNAAP Heeren LEDEN der Sociëteit de Réunie wordt dringend aanbevolen de Vergadering van WOENSDAG den 15 dezer maand bjj te wonen en Heeren Conuuissarissen die als zoodanig hebben bedankt met algemeene stemmen te herkiezen Mogten echter genoemde Heeren bij hun besluit blijven volharden dan worden als Commissilrissen aant volen de Heeren M J PORTOUN DROOGLEEVER C C H PRTNCE D D TERPSTRA D LULIUS VAN GOOR en D N H de KANTER Ik Extra kwaliteit In kleuren en op naam Kamer Hyacinthen 20 Centen per stuk TuinHyacinthen 10 vroege Tulpen 6 dubbele 10 dubbele late voorden tuin 6 Tournesol 6 Duo van Thol 3 Crocussen 1 TrosNarcissen 6 dubbele Narcissen 8 Ranonkels 2 Anemonen 6 Gladiolussen 10 Leliën 12 Tggerlelie 10 Ooudlelie 20 Keizerskroonen 20 Kievitsejjeren 5 Engelschelris 6 Spaansche 4 Jonquillen 5 Sneeuwklokjes 2 Lelietjes van Dalen 2 blauwe Druifjes 2 Scilla Siberica 5 Arum Dracunculus 10 enz Potten voor Kamerbollen voor geringen pr s B elke aflevering is eene handleiding Bg klein bedrag wordt een postwissel verzocht Bodegraven D TURKENBURG Op aanvrage is de Prijscourant der Boomkweekery gratis verkrflgbaar Vcrkooplng bij Executie Op DINGSDAG dcu 21 SEPTEMBER 1869 des morgenfi ten 9 uur zal ten overstaan van den Deurwaarder B H van be WERVE te Gouda worden verkocht eenige MEUEÜLEN en benoodigdheden voor eene KOEKBAKKERS ZAAK in en vóór het huis bewoond geweest door JAN HOGEWEG Koekbakker en Winkelier aan de Markt A n 148 te Gouda breeder bij aanplakbilletten om ichreven en daags te voren te zien Bjj vonnis dor Arrondis 3cmcnts ra 5tban c te Rotterdam dd 8 September 18C9 op do Expeditie geregistreerd is de Heer PETRUS GERARDUS WOBBE koopman te Rntierlmn op eigen verzoek ter zake van zwakheid van vermogens gestold onder curatele De Procureur van den Itequirant Mr an REESEMA M C T E R S C H E G G E T Besteeduter van Dienstboden ia verhuisd uit de Aaltje uaksteeg naar den Fluweekn Singel nabg de Watermachine alhier verzoekende ieders gunst en recommandatie P A vanBUUMENy COMMISSIONAIR Nieuw LeUerland recommandeert zich tot het leveren van WAGCHen WRING MACHINES CILINDER MANGELS HAARDEN KAGCHELS en COMRUIZEN IJZEREN LEDIKANTEN en WIEGEN alle gegoten IJZERWAREN VIJLEK MOEREN KLINKNAGELS enz Gebieveteerde Engalsche GRAAN vIAAIMACHINES Geoctroijeerde DORSCH MACHINES en alle andere LANDBOUW WERKTUIGEN Civile en solide behandeling wc t gegarandeerd Pr scourant n op franco aanvragen te bekomen Donderdags te spreken van 10 tot 12 uur in hefc logement De Paau w Openbare Vrijwillige VERKOOPINd bö veiling en erhooging op VRIJDAG den 24 SEPTEMBER 1869 en bjj afslag en combinatie op VRIJDAG dan 1 OCTOBER 1869 beide dagen dea voormiddags ien 10 ure ten huize van C F van den Bekoh Logementhouder aan Stolw kersluis bfl Gouda van Eene BOUWMANSWONING en LANDERIJEN in de gemeente Bergambacht groot circa 29 bunders b biljetten bieeder omschreven Nadere information ten kantore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderderk a d IJmel Brieven franco ENGELSCHE Gezondheids Pillen beroemd onder den naam van ENGELSCHE GAL SLIJM en MAAGPILLBN Door eene meer dan SSjftrigO ondervinding worden deze Pillen veel gebruikt oaar dezelve boveo velen de voorkeur verdieneD dagslijka ontvangen w j er de bewgzen van Hare werking is zacht zig draven de Gal en Slflm af versterken de Maag en bevorderen de Gezondheid Doosjes van 25 Cts ir Jac Markus Vlaardir gen Van der Kop Utrecht 1 P van den Bergh OORBESFONDENTÏ E Bü do aai 8ta nde opening van den f ponrweg s llage Gouda wenscbt schrijver dezes het edel achtbaar best nor dezer gemeente hetwelk zich steeds beijvert om naar de mate barer Icrachcen alles te bevorderen wat ten nutte van vreemdelingen en inwoners kan strekken opmerkzaam te makeuop de wenbchelukheid de pleinen straten grachten en stegen dezer gemeente van naambordjes te voorzien de kobUQ daaraan verbonden zullen zoo groot niet zijn en onze gemeente zou daardoor niet langer achterlijk bleven oij anderen van nagenoeg gelijken omvang waar dit £ ebruik sedartjaren is ingevoerd Ook zoude het niet ondieustig zijn hetuurwerk van onzen grooten toren zoodanig te wijzigen datde wij erplnnt den juisten t d in uren eu minuten aanwees de c OoiiDA i mill A Btinkmun 1869 De uitgave WOE geschir DINSD DAG frinco De BUR deze ter ke den heer C Kuid Holla culoir verk Het volj personeel 1 Dat VOO in handen voorkomen bij de W ingaat de de reclame GOU De BU Gouda du Gemeente guitus 186 V Art 1 Duik i s o op Oos nc i p van mogen il Schutwato buitendeii wanneer van den Art 2 zijn belatt aangesteld dat die S geopenc Art dezer Ver meester Sluiswach zoover he dan bij a in dienst Art I gestraft Schuif tijden ge Zyrdf ten van 31 Aiif En IS hoort d De DUOOGI U De r Gouda