Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1869

doel villi den hiiiidel zijn Do ontwiKkcliiii van z o vele volken lieelt het gcliied van den handel meer dan verdubbeld maar als wij den ouden sleur volgen on geen nienwe wegen inslaan dan zullen wij telkens door anderen overvleugeld worden Het is meer dnn tijd dat Nederland niet langer alleen uitzie naar de genndikelijke weinig eervolle en opdroogende bronnen van een bekrompen koloniaal stelsel maar dat wij krachtig zamenwerken om onzen handel met Amerika uit te breiden on den nieuwen zeeweg dienstbaar te maken aan onze Indische belangen Veler oogen zijn reeds geopend voor het belang van Nederland dat dan de ware vaderlandsliefde niet outbroke om met wilvaardige opofl erlng de pogingen te ondersteunen die zoo schoone uitzichten bieden voor de verhoogde welvaart des volks Algemeen Overziclil Gouuv 10 September Pe Spaansche minister van oorlog is te Parijs ten gehoor toegelaten Wat die daar zoekt is onbekend het Spaansehe volk wil toch geen koning door Fransche bemiddeling waarschijnlijker is het vennoeden dat hij steun zoekt tegen het gevaar dat Cuba uit de Ver Staten bedreigt Het zal moeielijk vallen dat rijke eiland te behouden Over Spanje hangen donkere onweerswolken wel is het nog eens gelukt de uitbarsting te voorkomen ea het conflict te stillen met de vrijwilligers maar den strijd kan men niet oncgaan Met don Carlos kon men spoedig klaar komen want het volk walgt van die bigotte onderdrukkers en is grootendeels der hiërarchie ontwassen maar de op nieuw ontluikende en steeds aangroeiende republikeinsche gezindheid dreigt al de overige partijen te overvleugelen Altijd blijft men in Frankrijk zich bezig houden met de ziekte des keizers hoezeer hij werkelijk beter schijnt Men gelooft niet in den duur van zijn herstel Het best blijkt het ook daaruit dat men de teedere quajstie van het regentschap telkens aanroert De aken zyn ook nog alles behalve helder Prins Napoleon wordt door de lib alen voorop gezet als de held van Jen dag maar hij is gehaat bij de keizerin de keizer verklaart zich niet over hem ponmiigen beweren dat hij zicli niet uit eigen lieweging heelt verwijderd Hij was uit varen gegaan langs de Fransche kust toen men vernam dat hij te Florence werd gewacht en heden verneemt men dat hij te Brussel is opgedoken en naar Waterloo is gaan peinzen Onbegrijpelijk is de aarzeling in het bijeenroepen van het wetgevend lichaam is dit slechts de zucht der ministers om het veege leven enkele dagen te rekken of gevoelt de keizer zich werkelijk zooveel beter dat hij als berouw heeft over zijne moedelooze gulheid en nu jicinst over de middelen om de dosis zoo klein mojJelijk toe te dienen Maar dat achteruit krabbelen zal l lijkeu onmogelijk te zijn want ooi hij verergert zijne positie de onvCi genoegdheid groeit en de eischen klimmen De Badensche regeering komt krachtig op tegen de ultramontaaiisthe woelingen en wil haar gezag te Constanz tegen den bisschop doen gelden Pruisen wil lii t i lrdi iiiiiar niet tegen ortho do xen en ultramontauen diehet beschermt Het il optreden tegen de Noord Sleeswijkers die willekeurig g anne e rd de uitvoering vragen van he Pragerverdrag dat een volksstemming voorschrijtt als de Deenschgezinden zich wenden tot den Oostenrijkschen keizer zullen zij als hoogverraders terecht staan Voor de Oostearijksche regeering en het Duitsche element verwacht nog veel goeds van de gedurige twi sten der nationale partijen dit IS een treurig vooruitzicht in het land waar eendrachtige zamenwerking zoo volstrekt noodig was om de veranning te stuiten en de welvaart op te heffen BUITENLAND ENGELAND Terwijl do officieele kerk eene neiging toont om zich te werpen in ile urmeii ran het presb teriauisme en Ie Jeiuocralic zoekt de Katholieke geestelijkheiil onder den directen invloed van Kome krachtiger d ui oou het theocr iiisoh en autocratisch beginsel toe te passen zooals racer dun duidelijk blijkt uit den vcliltocht die door de Eoonisch Katholieke gieslelijkheid geopend is tegen het gemengde ondirwijs in Ierland dat dank iij den couciliauleu invloed v iu sir Kobert Feel ruim twintig jaren geleden met goedkeuring der Boomsche geestelijkheid voor Ierland werd in het leven geroepen doch lat laler tocii het Jezuitisme de overhand kreeg veroorilceld werd en nu het koste wat het wil moet orden uitgeroeid Intusselien blijkt uit alles dat men de vrucht te vroeg njp heeft geacht en dat du natie als écu mau opstaat en zich verzet nu lic geestelijkheid meende slechts de hand te hebben uit te steken om de vrucht Ie doen v dlen F K A N K B IJ K Tusschen de keizerin en prins Napoleon heerseht groote sp iauing en alle pogingen om eene verzoening tot stand te brengen zijn mislukt Uit geeft aan de bladen stof tr j uitvoerige redeneeringea De PubUc hot orgaan vau Uouher valt den prins met buitengev onc heflighiiid aan Ien leest in den Gaulois het volgende Deministers vai 12 Julij hebben zich geenzins onledigte houden met het uutwerpen van weisvoordrachten Hunne groote jorg is alleen hunne poriefeuilles zoolang mogelijk te behouden zg zien toch in dut dekamer hun veel moeielijkbeden zal bereiden Omtrent dit punt zijn allen het eens en de heftigheid waarmede de organen van de lih Uouher en dela Valelle in overeenstemming met de dagbladender liberale democratie de bijeciiroeping der kamersverlangen bewijst dat de dag wairop de aanstaande itling zal geopend worden de sterfdag van hettegenwoordige ministerie zal zijn Het is nog twijfelachtig wie de nalatenschap der meeste leden van het ministerie liourbeau zullen aanvaarden en ditverklaart de heftigheid waarmede de vrienden vande hceren Uouher en de la Valeite prins Napoleonen zijne a iuhangers aanvallen omdat deze waarschijnlijk de erfgenamen van het tegenwoordigekabinet zullen zijn Het gaat den keizer dagelijks beter volgensde üfficieele en half ofHcieele dagbladen doch deopmeiking van den heer Uochefort dat men datnieuws niet op authentieke wijze krijgt is zeerwnir De dagelijksjhe bulletins van s keizers gezondheidworden niet door zijne doctoren maar door zijnehofjournahsten getcckend eu het publiek heeftterecht minder vertrouwen in den redacteur vau het Journal OJickl dan in dr Nélaton Manudig zou de keizer na een drietal dagenzijne gewone bezigheden hervatten Sommige bladenblijven ongerustheid verspreiden zoo wordt b v inde lléveil te kennen gegeven dat de toesiand deskeiz er3 criiiek blijft en men behoudens een van dieonvoorziene wendingen welke zich altijd in eeneziekte kunnen openbaren weldra eene gevaarlijkeinstorting kan te gemoet zien Frankrijk zegt deschrijver verder moet zich hierop voorbereiden Kr is 111 de laatste dagen bij wijze van gerucht sprake geweest van het vertrek van het hofnaar Biarritz maat dit gerucht wordt door deüfficieuse organen tegengesproken Het hof zalvooreerst te St Cloud blijven Naar men verneemt hebben de tien senatoren die voor het liberale amendement des heeren 13onjoan gestemd hebben vóór het vertrek van s keizersneef het voornemen opgeval ü i een soort van club te vormen waar alleen senatoren en afgevaardigden zullen worden toegelaten met het doel om wekelijks eene bijeenkomst te houden en te beraadshigcu over de constitutionneele hervormingen die men te vergeefs heeft getracht iu bet senaatsbesluit te doen opnemen Ook de Tmps gelooft dat het wetgevend liohnam niet eer dan in de maand November misschien niet eer dan in het laatst dier maand zal bijeenkomen Als dit gebeurt zegt dit blad met eene bitierc ironie zal de heor Delangle niet weinig bedroefd zijn j want hij zal dan getuige zijn van eene nieuwe schending der constitutie wier handhaver hij zich verklaard heeft Doch daat do schending ditmaal van het gezag zal uitgaan zal hij waarschijnlijk geene vervolging instellen BELGIË De ingenieurs der bruggen en wegen hebben aan den minister van openbare werken een ontwerp voorgesteld voor eene hangbrug over de Schelde tusscben Antwerpen en het Vlaamsohe hoofd Die brug van ijzer zou eene lengte hebben van 360 meters De hoogte der brug van boven het hoogste watergetij tot aan den boog zal 35 meters zijn zoodat de grootste schepen er onder door zullen kunnen varen Het is nu te hopen dat dit plan van overbrugging tot stand zal komen en daardoor het verkeer gemakkelijker zal worden gemaakt DUITSCHLAND In den laalsten tijd waren weder herhaaldelijk geruchten in omloop over onderhandelingen tusschen de ZuidDuitsohe staten en Fruiscu Deze onder handelingen hadden natuurlijk slechts één doel opneming der Zuider staten in den Noord Duitscheu bond Even natuurlijk wordea deze geruchten door de belanghebbenden tegcngesprok ïn Te Munchen heeft de regeering dit op olflcieuse wijze gedaan Ie Stuttgart evenwel officieel Dit neemt niet weg dat de onderhandelingen telkens weer zullen opduiken In de V caer Ztg komt een beschouwing voorvan den toestand waarin het groothertogdom Hessensedert de stichting van den Noordduitschcn Bondverkeert Die toestand is waarlijk even zonderlingals treurig De eene helft van dit staatje behoorttot i en Bond de andere ligt er buiten toch regeertover beulen dezelfde vorst de groothertog Tot welkeanomaliéu die verdeeliug aanleiding geeft laat zichdenken De groothertog moet een deel zijner statenals buitenland beschouwen de ééne onderdaan detiander als vreemdeiing De meeste aanleiding totverwarring echter geeft het bestaan van twee verschillende strafwetboeken in de twee Ilessische afdeelingen Eeu Hes die in de bondsprovincie dewetten van den bond overtreedt heeft slechts evenden Main over te steken om in het buitenland tezijn en toch Hes te blijven ook het omge keerde geldt natuurlijk Uit de tegenwoordigheid van graaf von Bismarck bij de krijgsoefcningen te Starrgard leidt meoaf dat zijn gezondheidstoestand verbeterd is en dahij spoedig naar de hoofdstad zal terugkeeren teneinde tegenwoordig te zyn bij de zittingen van denlanddag Over de voordrachten welke aan denlanddag zullen worden ingediend in onderheid watfinaneieele maatregelen betreft schijnt oog voortdurend groote onzekerheid te heerschen ZWITSEELAND De hoogleeraar Mollinger die onlangs door den Solothuruer gemeenteraad werd afgezet omdat bij een vrijzinnig geschrift had openbaar gemaakt verklaart in den Solothumer Landhoten dat hij zich genoopt zal zien om de ovatie te ontwijken welke onderseheidene zijner suiiolieren en andere liberale mannen besloten hadden hem te brengen Laat ons dus zegt de professor met alle kracht er naar streven om onze goede gemeenta te Solothurn meer dan tot nu toe het geval was aan de geestelijke vMJheid te gewennen opdat mijne in beginsel niet gerechtvaardige afzetting welke wel is waar in ren min of meer verzachten vorm heeft plaats gehad de laatste daad zij van eene middele uwsche inquisitie en de wederkeerige en onvoorwa irdeiijke eerbiediging der meeningen eu godsdienstige overtuigingen tot en onverzettelyk beginsel worde SPANJE De strijd om het bezetten der hoofdwacht IelUadrid is met een vergelijk afgeloopen Die hoofdwaclit bij lie revolutie iu handen des volks geraakten later gebleven is het voorplein en binnenpleinvaii hel gebouw alwaar het ministerie van binneid zikeii en het hoofdbestuur der politie alsmede hethoofdkantoor van de brievenposterij en van denrijkstelegraaf gevestigd zijn het is een punt van groot gewi de voornann stadswijk 1 hoofdstad EE Ili Naar a iJ de Kreu c van het i medcdeelcnJ De voorlf gebracht algemeencu het geheii en ander concilie tei heilige veri perswijlieid zal ook md concilie bijl zou van S duren dan volgen 1 uoodigd dat plaat mperahit heiligen stl zal bekletdl geluk dat viel Op a s t tol praalvertocf einde te zj BI Bij kamer van van 1861 lid dier De meer of uitwerksel 12 dezer Overal zijd schoorsieeil en allerb verschillenl die weinij die onze bet bericlil den wij nd den Burgel sie voor aan den vl tëeken vnal De opening vlMaandagop de ge DeHollandsclldagen nog den storm I verdwenenlwerli wareler kwamzyn toennaar landbeneden dj Dfbestond oppaarden 5485 j ong 28245 w 200 417140 271 en pinkeiij 49 trekosJ 2629 val N ialofficierend koloLosterdam hlhoofdoffi i welke achlBotterdainlVooral mqler j wordkommandij De Tim het tiS s MS w w fmm iimi im