Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1869

Vj J WI l i l M l l lJ ip P JpMg WP MÉMW iintoren en afgevaarllen met l et doel om 1 liouden eu te berandlli hervormingen die iu bet senaatsbesluit dat het wetgevend tinnd Korember misjatst dier maand zul zegt dit blad met heer Delangle niet zal dan getuige zijn Ier constitutie wier üft Doch daar de kag zal uitgaan zal fffing instellen E ko wegen hebben aan perken een ontwerp over de Schelde lamsche hoofd Die e hebben van 360 11 boven het hoogste 35 meters zijn onder door zuUen kopen dat dit plan komen en daardoor jrordea gemaakt AND weder herhaaldelijk handelingen tusscheu l uiseu Deze onderslechts één doel 1 Noord Duitscheu leze geruchten door kcn Te Munclien Itijc wijze gedaan te t neemt niet weg el kens weer zullen u beschouwing voor pothertogdom Hessen foordduitsclien Bond ijk even zonderling dit staaijt behoort I buiten toch regeert Lt hertog Tot welke liag geeft laai zich en deel zijner staten i éne onderdaan den leste aanleiding tot laan van twee ver t vee Hessische af bondsproviocie de heefl slechts even het buitenland te fren ook het omga Jvan graaf von BisJ Utarrgard leidt men Ivrrbeterd is en da Iz il terugkeeren ten lie zittingen van den fi welke aan den l I onderheid wat liijnt nog voort lerschen AND onlangs door den nigezet omdat hij pbaar gemaakt verhie i dat hij zieh c ontwijken welke andere liberale Irengen Laat ons let alle kracht er pcent te Solothurn IS aan de geestemijne iu beginsel like wel is waar vorm heeft plaats ue middeleeuwsche onvoorwaardelijke dsdienstige overfbeginsel worde 11 r hoofdwacht te ojpen Die hoofdlies volks geraakt n eu binnenplein tKrie van binucnl litir alsmede het tirij eu van den IS ecu punt van groot gewicht voor militaire operation hetbeheerscht de voornaamste gemeenschap tusscheu de verschillende stadswijken en is alzoo steeds als de sleutel der hoofdstad beschouwd KERKELIJKE STAAT Naar aanleiding van een schrijven uit Rome meent de Kreuszeitnnj omtrent den loop en de strekking van het Oecumenisch concilie het volgende te kunnen mededeelen De voorbereidende werkzaamheden zijn ten einde gebracht dank zij den onvennoeiden ijver van den algemeenen secretaris monsignore Feszier Hoewel het geheim goed bewaa d bleef is er toch het een en ander uitgelekt betreflende de decision door het concilie te nemen Zuo wordt verzekerd dat de heilige vergadering het alf enieene stemrecht ie drukpenvrijheid en de vrijheid van eeredienst veroordeelen zal ook moeten de excommunicatie bullen van het concilie bij voorbaat al gereed liggen Het oonfilie zou van 8 December 1869 tot St Peter iu 1S70 duren dan moeten er schitterende feestelijkheden volgen Een aantal bisschoppen zou daarop uitgeuoodigd worden om het jubilaeum bij te wonen dat plaats zfl grijpen wanneer in 1871 Pius IX superahit minos Petri d w wanneer de paus deu heiligen stoel gedurende een grooler aantal jaren zal bekleed hebben dan de apostel Petrus een geluk dat nog geen zijner voorgangers te beurt viel Op die wijze zou Home met S December a 8 t tooneei worden van een reeks van kerkelijke praalvertoonirigen en feestvieringen waaraan geen einde te zien is BINNENLAND Gouda 16 Seitemheb Bij koninklijk besluit is tot voorzitter der eerste kamer van de stiiten generaal gedurende de zitting van 1869 1870 benoemd de heer mr J A Philipse lid dier kamer De dag en nieuwsbladen zijn opgevuld met meer of min uitvoerige berichten betreirende deuitnerkselen vun den geweldigen storm die zondag 12 dezer ovek eeiie groote uitgestrektheid woedde Overal zyn hoornen ontworteld gebouwen ingestort schoorsteenen afgewaaid vruchten des velds vernield en allerlei schade veroorzaakt Ook wij hebben verschillende berichten uil dezen omtrek ontvaugen die weinig afwijkende bijzonderheden behelzen en die onze beperkte ruimte belet mede te deelen In bet bericht ons uit AYaddlnxveeu geworden vermelden wij nog dat Donderdag te voren 9 Sept door den Burgemeester in tegenwoordigheid der commissie voor bet monument van 1813 was uitgereikt aan den veldwachter C van Ellinckhuijsen heteereteeken voor de expeditie naar Bali in 1849 De Staatscourant bevat het programma voor deopening van de vergadering der statengeneraal opMaandag 20 September aanst Deze plegtigheid zalop de gewone wijze plaats hebben De in aanbouw zijnde spoorbrug over hetHollandsch Diep heeft door den siorm der laatstedagen nog al geleden Vijf raachinericn zijn doorden storm van de pijlers geslagen en in de diepteverdwenen Acht menschen die daarop aan hetwerk waren hadden de noodvlag gehesehen maarer kwam niemand opdagen om hen te redden Zijzjjn toen met hun achten in een oud wrak bootjenaar land gegaan en met veel krachtsinspanning verbeneden den Moerdijk behouden aan wal gekomen De veestapel van de provincie oid Holland bestond op het einde des vorigen jaars uit 37453 paarden waarvan 127 hengsten 3596 veulenmerriën 5485 jonge paarden beneden 3 jnrigen ouderdom eu 28245 werkpaarden enz 576 ezels en muilezels 200 417 runderen waarvan 2427 springstieren 140 271 melkkoeien en meikvaarzen 45307 kalveren en pinken 12363 mestossen en ander dlaohtvee en 49 trekossen 60361 schapen 8822 geitenen bakken 26297 varkens Naar aanleiding der bijeenkomst van vele hoofdofiSciercu der schutterij in het Kamp bij de Bilt heeft de kolonelkommandant van de schutterij te Amsterdam bet plan gevormd tot eenc vereeniging van hoofdofficieren en kommaiidnnlen van schutleryen welke achtereenvolgens te Amsterdam s Huge en Hotterdam zou bijeenkomen in Maart of April Vooral met het oog op de nieuwe wet op de sciintlerü wordt ecne bijeenkomst van hoofdofficieren en kommandanten zeer wcnscheiyk geacht De A II Cl verneemt dat er met het begin van het volgeudc jaar een groote mutatie zal plaats grijpen onder het personeel der ambtenaren van deu waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken eu dat wel ten gevoljje van liet te verleonen pensioen aan de ouden van dagen ouder die ambtenaren Aan de Jrnh Ct schrijft een harer correspondenten dat nagenoeg de gehecle liberale parlij dewijziging van de tabel van den census verlangt zoozeer dat enkele uit haar midden niet ongenegenzouden zijn het initiatief in dezen te nemen zoode regeeriug het niet doet Maar zegt decorrespondent wij hebben ccnige hoop dat zijhet doen zal Niet dat we verlangen dat zij aanstonds na de opening der nieuwe zitting met eenvoorstel daaromtrent te voorschijn komc Het iseen kwestie die ecu zeer nauwlettend onderzoekvereischt zal men Je fouten bij de samenstellingder eerste tabel vermijden en geene andere evengrove begaan Daarom gunnen zij zich den tijd de zaïik behoorlijk te doen onderzoeken Maar zijnemen zich voor dat onderzoek te doen plaats hebben niet op de ond Hollandsche commissiemanier raa ir op ecne wijze die bij minstens evenveel nauwkeurigheid meer spoed waarborgt Dan kan eenvoorstel daarop gebonivd iu den loop van het zittingjaar ingediend en nog voor het einde in behandeling worden genomen en afgedaan In Ie Jrnh Ct wordt er op gewezen datgencraul Knoop nu reeds met het oog op zijne verkiezing tot lid der tweede kamer op nonacliviteitis gesteld terwijl hij nog als lid moet toegelatenworden en het uriikel dus op hem nog niet toepasselijk is De A liott Ct heefl in een zestal artikelen de algeineene maalivgi li ii van inwendig bestuur behandeld Zij komt in liel IiiilIsIc tot de volgende slotsom l Alle algemeene maatregelen van inwendig besluiir moeten uitvloeisels zijn van de uitvoerende macht des konings en hun grond vinden in de grondwet of in cenige andere wet Zij moeten betrekking hebben op de inwendige aangelegenheden van hel rijk en voor alle ingezetenen veibindend zijn VVannccr wij deze ïcrschillende criteria tot een definitie samenvatten zal die gcloovcn wij aldus moeten luiden fAlgemeenc maatregelen van inwendig bestuur zijn voor alle ingezetenen bindende verordeningen over inwendige aaugelegenhedeu van het rijk of de koloniën door den koning krachtens zijn uitvoerende maelit lot uitvoering van de grondwet of van andere welleu genomen Het statistisch congres te s Hage is een bewijs van den rusteloozen zin naar kennis van bet westen Hoe het ou lcn over stalistiek denkt bewijst de volgende brief duur een Turkschen kadi aan den beroemden Lajard geschreven in antwoord op diens verzoek om eenige mcdedeeltngea over de bevolking den handi l en de geschicdiiiis der slad waar bij zich toen ophield De brief luidt Beroemde vriend vreugde der levenden Wat gij van mij verlangt is beide onnuttig eu schadelijk Hoewel mijne dagen in dit land zijn voorbij gegaan zoo heb ik er toch nooit aan gedacht de huizen vnn deze slad te stellen of naar het aantal zijner inwoners te vragen en of koopman die en die zijne goederen op muilezels verzendt of ze op den bodem eeuer boot wegvoert is inderdaad eene zaak die mij in het geheel niet aangaat Wat de de vroegere geschiedenis der st I betreft God kent die Hij alleen zou u kunnen zeggen in hoeveel zonden en dwaasheid hare inwoners zich geweuteld hebben cerdat de Islam werd ingevoerd Voor ons zou de kennis daarvan vele gevaren hebben 0 mijn vriend zoek niet te leeren kennen wat u niet aangaat üij zijt tot ons gekomen en wij hebben u den welkomstgroet gegeven maar ga weer in vrede heen 1 de woorden die gij mij hebt geschreven deden mij wel is waar geen leed een ander is het toch die spreekt een ander die hoort Naar de gewoonte van uwe lundslieilen hebt gij vele landen doorloopcn en in geen daarvan rust gevonden wij Allah zij daarvoor geprezen I wij zijn hier geboren en verlangen niet van hier weg Ie gaan Maar gij zult misschien tot mij zeggen Zwijg o man want ik ben geleerder dan gij en ik heb dingen gezien waarvan gij niets weet Als gij gelooft dat die dingen u beter gemaakt hebben dan ik ben dan zijt gij mij dubbel welkom ik voor mij prijs Allah dat ik niet zoek wat ik niet behoef üij weet zeer vele dingen die voor mij niets geen gewicht hebben en wat gij gezien hebt veracht ik Kan uwe wetenschap u een l woede wieg verschaffen zullen uwe oogen die zoo onr il rondzwerven u een paradijs doen vinden Mijn vriend als gij gelukkig ziju wilt roep dan uit jud uUcen is goed Due niets boos dan zult gij noch menschen noch den duud vreezen als uw laatsteuur daar is ima n u i t mhf liet Noorden Uittreksel uit de Memorie van toelichting op den staat van begrooting der luk en Uitg van de Gem ilouda voorde dienst van 1870 INKOMSTEN Hoofdstuk 1 Ad n Art Het batig slot van 1808 31237 33 1 1 Van welk saldo als eerste post op de begr van 1S69 ƒ 10450 13 terwijl door B VV wordtin overweging gegeven omdaaruit mede te voldoen degeldleeningen v 7700 en ƒ 10000 te zameu 1770U die dan nietzullen behoeven Ie wordenaangegaan 17700 28150 13 Blijft 3087 206 Zijnde 7362 92 minder dan daarvoor up de vorige begrooting is nitgetrokken Hoofdstuk 2 Afdeeling 1 1 Deze post h verhoogd met 158 84 op grond dat de hoofdsom volgens het kohier van 1869 bedraagt 20291 74 2 Het bedrag der opcenten is verminderdmet 0 01 De hoofdsom bedraagt 1209 70 3 liet cijfer is vermeerderd met 07 70 alzoo de hoofdsom der kohieren dier belasting dienst 1868 69 bedraagt 29895 05 Afdeeling 2 5 1 De post j gedeelten enz in het vorige jaarvoorkomende onder het 4 hoofdst is ter voldoening aan de gegeven voorschr naar hier overgebracht Het cijfer is verhoogd met 413 78 in verband met het bedrag van di lioofdsom en de rijks opcenten op die belasting welke volgens de kohieren van 18 8 9 bidragen 35873 76 Afdeeling 3 6 1 In de vorige begr ouder de 2 afd als hoofdelijlce omslag Afdeeling 4 7 1 De post opbrengst van brug kaaihavengelden enz is verhoogd met ƒ 300 o lli i tolgeld tan de zoogenaam le Hiiasirechtsche brug in verband met 1868 geraamd op ij400 i Het schutgeld aan de IJsselhavcn en de donkere sluis wordt geraamd op 3500 c Het doorvaargeld aan het Moordsche Verlaat in 1868 meer dan 1100 wordt met het oog op de mindere levendigheid geraamd op 900 ƒ 7800 2 De opbr der Waag is verhoogd met 80 In 1868 beliep de ontvangst 1083 05 3 Voor de opbr van marktgeld is 600 meer voorgedragen dan bij de begr van het vorigejaar In ISfiS werd ontvangen 4098 59 4 De begrafenisregleu welke na 31 dec 1869 niet meer op den tegenwoordigen voet mogenworden geheven zullen worden herzien en de heffing daarvan aan de goedkeuring des Konings worden voorgedragen Het geraamde cijfer is even hoog als bij de begr van 1869 Iu 1868 werd te dier zake ontvangen 10S5 12 0 Het schoolgeld op de Latijnsche schoolbedraagt ƒ 50 voor eiken leerling De geraamde opbrengst die met 250 is verhoogd staat in verband met het vermoedelijk gelal leerlingen hetwelk wordt gerekend 16 te zullen beloopeu De in de begrooting van 1869 uitgetrokken post voor renten van een kapitaal groot 46600 ingeschreven op het grooiboek der 2V3 pCt werke iijke sohukl ten name van de Scholarchie is overgebracht naar art 4 hoofdstuk 3 volgn 22 ten gevolge waarvan het eindcijfer is verminderd met 915 13 7 Het schoolgeld op de gemeente Burgr school bedraagt 3 per leerling en wanneermeerilurc leerlingen uit een huisgezin de school bezoeken voor ieder 2 Het getal betalende leerlingen wordt begroot op 52 en wel 36 a 3 en 10 a 2 zoodat ile post met 80 is verhoogd Iu 1S68 werd er I2 7 i ontvangen 14 s De opbr van bet schoolgeld op de lagere sclinleii is veriniiiderd niet 132 De raming ia gogronil ip liet getal leerlingen dat iedere school bezoekt zijnde Voor de tusschcnschool 270 leerlingen a 4 80