Goudsche Courant, vrijdag 17 september 1869

ï f sjrtar l l Voor cIc burgerschool voor jongens 185 leerlingen n H s jimrs 2320 Voor Ie burgerschool voor meisjes 120 leerlingen ƒ 10 30 sja iis 1224 Voordo jongcjufvrouwenschool 93 leerlingen ii 30 sjaars ƒ 2760 Te zamcn ƒ 7500 In 1868 werd aan schoolgeld geheven ƒ 7787 95 doch daaronder was begrepen de ontvangst van schoolgeld voor de bewaarschool thans op den volgenden post in ontvang uilgetrokken 16 9 Het getal kinderen voor wie schoolgeld betaald wordt is geraamd op 80 i ƒ 4 80 per jaar en wordt daarvoor mitsdien ƒ 96 uitgetrokken Deopbr werd vroeger verantwoord op den voorgiianden post 16 10 Het schoolgeld op de muziekschool is niet 52 verhoogd Het getal betalende leerlingen wordt gerekend 62 e zullen bedragen te weten 58 tegen een schoolgeld van ƒ 3 en t tegen een schoolgeld van ƒ 7 In 1868 bragt het ƒ 146 50 op Wordt vervolgd Laatste Berichten New York 14 Sept Uit San Francisco wordt Tiededeeling gedaan van een brief inhoudende het bericht dat de docmnentcu betreffende de expeditie van Franklin naar de Noordpool gewesten te San Buenaventura gevonden zijn Uit die stukken blykl dat de bemanning in 1846 47 cp het Beechey eiland iieeft overwinterd n dat Franklin den Uden Juni 1847 IS overleden Plymouth 1B Sept De trato is van VV I binnen met £ 660 000 het schip moet quarantaine houden daar de geele koorts aan boord heerscht Berlijn is Sept De Proo Corresp zegt dat er blijkens de berichten betreffende de runderpest geen twijfel meer bestaat dat de ziekte binnen bel Pruisisch grondgebied als geheel geweken kan warden beschouwd Brussel 15 Sept Prins Napoleon die gisteren alhier is aangekomen heeft het slagveld van Waterloo bezocht vergezeld van de heeren de Lagudronniére en Laroiitrière Heden zal hij Laken bezoeken en te Charleroi overnachten Morgen vertrekt hij naar Bijssel Zijne reis heeft met de minste politieke beteekenis St Cloud 15 Sept Do keizer heeft den minislej l gepresideerd Zijii toesLiud verbetert op den u zóó zelfs dat hij geheel tot z jn gewone werkzaamheden is teruggekeerd Philadelphia 14 Sept De stoomboot Hornet bestemd tot het overbrengen van vrijbuiters naar Cnba is door de autoriteiten te Udlifax aangehouden doch vervolgens Maandag nachi na inladmg van steenkolen in zee gegaan Denzelfdeu nacht zijn 90 man uit New Bedford naar Cub i in zee geg ian en daar er nu vermucdcu bestond dat die manschappen op zee aan boord der Hornet zouden overgaan beeft het gouvernement der Vereenigde Staten een schip ter vervolging uilge onden Madrid 18 Sept Prim heeft gisteren n iar hier getelegrafeerd dat er geeneopoirermgeu gesp iard moeten worden tot handhaving der eer van Spanje in de onderdrukking der insurrectie op Cuba Dien ten gevolge heeft hij last gegeven om iii afwachting zijner terugkomst hier te lande inmiddels de waperingen ten krachtigste door te zetten Gemengde Berichten lïj fTocil eiltr zal naar men verztkert keizer Napolion eulang vcrtiikkcu naui tiimiitz Tc Lyon heeft cfu depart cm ciitanl jouroalisteu coni rcs plaats gehad aar do redactie vau 54 bladeu vertegenwoordigd werden Men meldt mt Aarlandervcen ditt aldaar rutm 300 stuks Tce lijdende is aan da toiigblaar Te Jaioniir m Hohcmen ziju bij gflegenhcid van het HuBsfttst de ghztix ingeworpen van htn die nat lUunniiecrdeu Een geheel h itaillon nationale gnrdts van Parijs dut 800 man groot is eu op militaire viijzc lugeiitht hegttfl zith uitt de Beptcmherfdsten naar Luik Ecne tweede volksvergaderiug te Weencn ovei de kloosteiqureatio is getuid igdiu een aantaal bij omUre vechtpartijen Üo keuiri i Dugenie hei ft hei plan wtdtr opgevat om dcu sultan ten bt oek te brengen In i iorida wuidt teiie expeditie bestemd voor Cuba lu de AigrntijnMlie npubliek zitt mm ren opstand tegemoet tegtu dtu puhidtiit Snrinieuto omdat dm volhaidt in zijn bündgtiiuot hap m t Ura iliu tegen L araguay Na eene htaking aii ci munndtn dooi J W niijnwtrktrs lu South Yurkbliire tti htt vuspillui vait 7 t diiiztn gul dtna 18 tene schikking gUrollcu deruchtt u v ggoti dut VVuitcmberg wil tuttrtdf n tut den uuid Duitsi lu 11 bond De giiuiul Itoiiihuki kotiiiinndant viin htt karnp van Chiiltjus hnfl ciiid lijk bij ilinoidii luii k tulind dut do Wti er intt Kumt Ikt k luip woidt opgibrokm Een rraniïch blad vcr7rkcrt dat do Fruislscho rcgccring ÏD Slccswijk heeft afgekondigd dat clko poging der bevolking om bij Oostenrijk non te dringen op do voltrekking van art 5 vau dcu Pragcr vrcdo beschouwd zal worden als hoogverraad Men bericht uit Florence dat priua Napoleon dio op bovol des keizers Frankrijk verlaat aldaar wordt verwacht Dou Carloa bevindt zich to Londen in het zuiden van Fianknjk lu Zwitaorlaiid enz dat zal toch beteekouou dat men niet weet waar hy is M A K K T B E R I C H ï K N Gouda 16 Sept Tarwe prgshoudend vook al de oude vond goeden aftrek Poolsche per 2400 kilo 360 Koode KI ƒ 350 Zeeuwsche per mud ƒ xl BO a 12 25 Foldertarwe ƒ 9 75 a ƒ 11 00 Nieuwe de beste ƒ 9 00 a ƒ 9 85 ttinoere ƒ 8 00 a 8 25 Rogge puike Zeeuwsche 9 75 a ƒ 10 20 mindere ƒ 9 00 a ƒ 1 85 Nieuwe ƒ 7 85 a ƒ 8 50 Gerst nieuwe winter ƒ 5 75 a ƒ 6 75 Zomer ƒ 5 40 ïi ƒ 6 Buitenlandsehe ƒ 4 90 u 5 95 Haver onveranderd korte ƒ 4 80 a 5 60 dito lange ƒ 4 20 a ƒ 5 00 Boekweit ruim prijshoudend Fr per 2400 kilo ƒ 210 ft ƒ 226 Noordbr ƒ 2 60 a ƒ 2 70 Bruine boonen met weinig bandel ƒ 9 00 a ƒ 12 00 Witte 11 00 a 14 00 Paardeboonen 7 86 a 8 60 Duiveboonen 9 00 u 10 00 Hennepzaad weinig aangeboden ƒ 8 00 ii ƒ 8 30 Nieuwe Blauwe erwten puike kwaliteit 9 00 a 10 00 mindere 8 00 a 8 76 De veemarkt met geringen aanvoer en zonder handel Schapen gevraagd Varkens en Biggenmoeielijk te verknopen Kaas aangevoerd 38 partyen 24a 28 Goeboter 1 3Ü a 1 iO Weiboter 1 08 a 1 18 Burgerlijke Stand GrBOKLN 12 Septr Susanna ouders B Sjoako en E M Dorsman 13 Maartje ouders £ Noordeman en H iLUwvcld Jan WiUem ouders J W P van Ede van der P la en A M F Kramer 14 Hermanus ouders W van Baalea eu C P Lafeber Jacobus Lceudert ouders J Sas en C van der Klein 15 Wilhelmiua Magdalena ouders J M lager en M W van Leeuwen OvEKiBDtN 13 Sept J in t Hout 81 j W J van Üuiiren 19 j A Husselsou 15 w H 3 Romyn 3 m M A iakan 2d C Rietveld 3 j Gehuwd 15 Septr J B Grobbou eu E van den En de Koster A Ueuuia eu A vao den IJssel A btraver eu A lïonkoop m ADVERTENTIEN Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van 86 jaren mijne geliefde zuster ANNA HELENA MARUÏ Weduwe van den Heer FRANQOIS EDUAED WILLET in leven Kantonregter alhier J MARIJT VAN DIJK Gouda 12 September 1869 ITlT DE HAND TE KOOP 11 ET OUDE STATIONSGEBOUW te Gouda en eene GROOTE KALK en TIMMER LOODS alsmede een WOONKEET Te bevragen bij den Heer C de JONGH aannemer van h t nieuwe Station te Gouda Openbare Vrij villige VERKOOPING te Nieuwerkerk a d IJssel op MAANDAG ten 27 SEPTEMBER 1869 des voormiddags ten 11 ure in de Herberg De Zwaan aldaar van EEN HUIS raetSCHUREN LOOTS HOOIBARG ERVE en TUIN zijude het vroagerc Raadhuis ingerigt tot Herberg en Uitspanning staande en gelegen midden in het Dorp on binnen do Gemeente van Nieuwerkerk a d IJssel Te aanvaarden onmiddellijk no de toewijzing Alles broeder bij Biljetten omschreven Ter k koming van nadere information kan men zich vervoegen ten kantore van don Notaris A N MOLENAAR te Zuid Waddinxveeii JONGELIEDEN Er wordt ten spoedigst gevraagd een JONGMENSCH voldoende vertrouwd om in eene handelszaak werkzaam te zjjn Salaris naar bekwaamheden persoonlek of met franco brieven zich aan te melden onder letter G bureau dezer Courant P A van BUUREN COMMISSIONAIR Nieuw Lekkerland recommandeert zich tot het leveren van WASCHen WRINGMACHINES CILINDER MANGELS HAARDEN KAGCHELS en COMBUIZEN IJZEREN LEDIKANTEN en WIEGEN alle gegoten IJZERWAREN IJLEN MOEREN KLINKNAGELS enz Gebreveteerde Engelsche GRAANMAAI MACHINES Geoctroijeerde DORSCH MACHINES en alle andere LANDBOUWWERKTUIGEN Civile en solide behandeling wordt gegarandeerd Prijscouranten op franco aanvragen te bekomen Donderdags te spreken van 10 tot 12 uur in het logement Db Paauw Prol PERGREft D ALION llaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd door de ondervinding en bet gebruik is een hanrmiddet geheel ecnig ia zijne zameostelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene hanrmiildclen Dit extract verccnigt alle voortrelTclijkc eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar eu hoofd dienstbaar 7 ijn het verfrischt en verheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelyke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dat de reeds verouderde en verflensde baren weder langzamerhand opkleuren zonder dat het Extract ecnige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarEictract buiten alle andere haarolie of pomade welke altijd met vet of olie verbonden zyn is dat hierin alle vetmengselcn zorgvuldig vermeden zyu die wel voor bet oogenblik eenige glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te nemen Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing a 40 ets per flacon verkrygbanr bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A O v N ÜETH I H KELLER Rotterdam F A BOKONIE De internationale Jury van de laatste Wereldteni l oonstcllmg te Parijs heeft aan Ae firma Franz Stollwerck te Keulen wegens de uitstekende kwaliteit van hare Stoom Chocoladeu de pr smedaille toegekend De meest courante soorten dezer met bekende Chocoladen zyn te verkrijgen bij J J VAN uer SANDEN Banketbakker op de Markt te Gouda nR adcrëtwiibüot dUSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen siiiorg 7 uren Zondag s morgens 6 uur CuvVK Uiui mm A Bnnlman Vnn ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks lieiouilaarten 1869 Gfl Ni De uitgave WOENty geschied DmSDi DAG franco nttlïaij Het Hand d £ en dai tutionneel tot heden De schrjjvoi de beschuld maken tot schen dan vervangen zeuuwiug dl lange reekil vorige minil te doen t it vraag Maar mol derwerp et i bestaat in keinsche pa bewuste ge is geloovn niemand va constitution zou wenschl ontveinzen j de tweede oji schrflver nid voor hetgtel Dat er loi ons land beg die weldra betreuren zin eener m pogingen daai onder keinschen schouwen dige instel i Maar de wuste en ons hoogst vergen a ii duidende blad mag te niet igiiorrel inenten uil heihgen atsd M BSSl utcaf ii W M i aiiii a a mmmm fm