Goudsche Courant, zondag 19 september 1869

If i ill I nioeiinqen en gocft zich roods scdort wokt u roliool over iiiin zorgcloo o jiiolitveniiakoii n Pruisen isdo vorhou liiif oiuj okcord Voii Ihsiiiarck rtiat op 7 ijnc lauweren zon dikwijls on zoo lang liij wil en do grijzokouiuff bestoud zyne laatste daf en om rovuc te lioudeii en al de kampementen der reuschaditigo Pruisiselio armee te bezoeken spoedig toch zal bij van dat hoogst gonot moeten afzien liij vereenlgt twee groote deugden h is echt soldaat en zuiver orthodox en al ontbreekt het wezen hg heeft genoeg aan den blooten vorm Niettegenstaande al de fraaie verzekeringen is het nog niet helder tusschen den sultan eii zijn onderkoning Hij zal nu eerst in October naar Koustantinopel komen Hij onderwerpt zich in alles behalve in twee punten Hij wil de vr o hand hebbon in het sluiten van leeningen en in het opmaken van zijn budget Dat wil toch zoggen dat hij Egypte zonder controle tot den laatsten druppel zal uitzuigen en op Europeesche beurzen zooveel zal leenen als hij ooit van de hebzuchtige dwazen kan verkrijgen Zoo een der machtigen een conflict wil kan het hieruit aangevuurd worden Spanje verspilt zijne laatste krachten aan bet behoud van Cuba en toch kan het den opstand niet onderdrukken Prim wil er alles ai n wagen vergeefs roept h de bemiddeling in van den Franschen keizer maar die heeft geen lust in politieke bemoeiingen en allerminst in Amcrikaausche Het zal nu weldra losgaan op de koningskeuze Victor Emanuel heeft z ne toestemming gegeven Frankryk zal het toezien dat Italië belast wordt met de leverantie van een prins Men noemt er twee maar de republikeinen achten zich sterk genoeg om elke candidatuur te verijdelen Do ziekte des keizers is althans tijdelijk geweken de regent in spe is op reis maar geen zeereis hij is den storm ontweken naar Brussel om Waterloo en Ligny te bezien de keizerin pakt in voor Koustantinopel do ministers blijven en willen de kamer niet samenroepen dat is tocli noodig en zoozeer gewenscht dat de afgevaardigde de Kératry in den Tcmps voorslaat om uit eigen bwveging zamen te konion indien de regeering niet daartoe oproept volgens liet voorschrift der constitutie Het wantrouwen is ongeduldig en het dralen dreigt ernstig gevaai BUITENLAND ENGELAND Er worden in alle deelen van Engeland en Wales ondertcekeningen verzameld op een adres aan de AnglionanBcha kerk in Ierland Het adres behelst eene hartelijke betuiging van voortdurende eenigheid inet die kerk van bereidwilligheid om haar in de tegenwoordige moeielijkheden bij te staan en van goede wenschen voor het welslagen harer pogingen om zich op doelmatige wyze te reorganiseren Dit adres heeft de goedkeuring van al de bisschoppen der AngJicaansche kerk in Engeland en Wales weggedragen het is uitgegaan van cenigo predikanten en lecken van die kerk Het plan tot het vormen van een natioiuial schoolverbond werd in Januari ontworpen en nu telt het IIÜO leden in Engeland cu Wales Het doel dal dit verbond tracht te bereiken is t dat de locale besinrcn krachtens de wet gehouden zullen wezen bchoulfiebuuweu op te richten waarin voklücnde ruiinle z il wezen voor de kinderen van de plaats 2 ilat de kosten van opricMing on het onderhond van ulKo hdmnlj diiiinM n i i j iste nllcn komen van ilc pl i il lijk i il oinslci met subsidiui van staatswegi 3 dit alle scholen die v m gemeentewege zullen worden onderhouden onder toe ieht zullen staan van do ihiatselijke besturen terwijl de staat opperlocziüht zul uitoefenen 4 dat alle gesubsidieerde scholen zullen zijn neuiraal n dut op alle gesnbsidieerdc scholen kosteloos onderwijs zal worden gegeven ü dat de gemeentelijke besturen en de slaat het recht zullen hebben do kinderen van zekeren leeftijd te dwingen de gceubsidieerdc scholen te bezoeken indien zij niet op andore wijze onderlicht ontvangen De eerste meeting der leden zal te Biriiinghain iu de tweede week vau October worden gehouden FRANKRIJK De heer Emile de Girardin de nieuwe constitutie het senatusconsult besprekende welke door bet Journal OJIciël in haar geheel is medegedeeld noemt het senatus consult het grafschrift van het persoonlp gouvernement Hij Lcgt dat het bestaan van het keizerrijk nu geheel afhangt van het eerste ministerie dat de keizer zal kiezen ter vervanging van het tegenwoordige tijdelijke gouvernement dat zoo als elk weet slechts een mterregiKim is Volgens de IHmes knn de keizer drie maatregelen nemen welke bet algemeen wantrouwen zouden doen ophouden en zouden bewijzen dat hij werkelijk voornemens is als grondwettig vorst te regeeren I e eerste maatregel is het benoemen van een nienw ministerie in hetwelk geen enkele man uit de school van Kouher uit de dagen van het persoonlijk gouvernement zitting zou hebben de tweede is een nieuwe kieswet welke het aantal der volksvertegenwoordigers zou vergrooten en de bestaande misbrui en oflicieele candidaten inmenging der regeering in de verkiezingen zou afsobaffcn en eindelijk is de lerde maatregel eene ombinding van hot wetgeïcud lichaam eii eeue nieuwe verkiezing volgens de hervormde kieswet DÜITSCHLAND Aan de bevestiging van Wilhelmsli iven is de genie voortdurend werk aam de eigenlijke verdedigingswerken zullen zeeforteu zijn Aan de landzijde zal do toekomstige stad worden omringd door een aarden wal cei e eenvoudige enceinte naar het caponièrcstelsel ingericht die tnt op zoo grooten afstand van de weive enz landwaarts reikt dat voor een bombardement geeue vrees behoeft te worden gekoesterd De kosten v in aanleg met inbegrip van de vcstiiigwerkcn worden geraamd op 10 900 000 tb hieivan was op het einde van 18 JS reeds uitgegeven y fi32 O0O th Bij de raming zal het echter onmogelijk blijven In weerwil van alles dat in t werk gesteldis om hunne uitbreiding te verhinderen vermeerderen de gemeenschapptlijke winkels op eene inerkwaarilige wijze en ondervinden zij bij de werklieden grooten steun liet rapport over ISliS door don beer Schultzc Delitsch openbaar gemaakt bewijst dit Volgens dit rappor was het aantal dezer inrichtingen dat in 18Ö0 199 en in 18ö7 310 bedroeg in 1868 tot 555 gestegen Do balans van 75 hunner toont dat zij met 33 658 ledea vour 2 2M 111 thaler omgc et hebben In het begin is de vermeerdering van de gemeenschappelijke winkels mot zoo gioot geweest als men verwacht had door ilat men zich niet strikt vasthield a in de groiHlbegi iscleii Koop en vjrkoop i contant en verdeeling van de voordeden tusschen de gebruikers naar aanleiding van hetgeen zij gekocht hebben In de Fruisische provinciën Brandenburg Silezie en Saksen in de districten van de Si ar iii Saksen Wurlemberg en in verscheidene landstreken van Oostenrijk hebben zich provinciale maatschappijen gevormd en zich met elkaar iu betrekking gesteld om eene nlgemeene Üuitsche maatschappy te vormen Te Maagdenburg zal eene algemeene vergadering van Noordduitsche maatsuhapp jen plaats hebben Van wege de l tuisisohe regeering ia in NoordSleeawijk afgekondigd dat de uitvoering van art 5 van het Trager vredeatractaat aan de conlr iulGerende mogendheden is overgelaten en dat mitadien elkepo ing van de zijde der bevolking om daarop inbre c te maken in de termen der l rnisische strafwet dt Deze afkondiging strekt tot onderdrukkingder beweging by de Noord Gletswijkache bevolking om l ruisen te noodzaken tot het uitschrijven eenernlgemeenj stemming ten einde de bevolking zelve uitspraaic te hten doen cf zij tot Pruisen dan welof zy tot Denemarken al behuoren S P AN J E De Cdrefa zal eerlang eon besluit van den minister van kulüiiion openbaar maken liuudoniiV boiujeining Conor comin asic dic iii last al hi ibcn om te oudcizoeken v clhe slaalkundigo hcrvuriuiug ii in de over eesche gcwealcii behoorcn te worden ing vocrd CU do noodigo voorstellen daartoe te ontwerpen D provinciale deputatie der provincie Oviedo lucft aan i e rogccring aangebüdcii ecu bataljon vrijwilligers op te richten om dic mar Cuba te zenden Hot schijnt dat de deputatie n dor andere provinciuu dit voorbeeld zullen volgen BINNE NLAND GOUUV 18 SiPTEMUER Bij gunstig weder zal moigen zondag het muziekkorps der dd Schutterij alhier eene uitvoering geven en wel in het Plantsoen bij de watermachicae dea middags ten l j ure De zitting der stalen generaal ia Donderdagdooi den minister vau binuenlandsche zaken namenaden koning gesloten met deze rede Mijne Heehen Ik heb van den koning den last ontvangen mji in uw midden te begeven en deze vergadering der atatengcneraal te sluiten Gewichtig boven de zittingen der laatste jaren was de zitting die thans is geëindigd op wetgevend gebied toch is veel tot stand gebracht Behalve de wetten die jaarlgks door de grondwet gevorderd worden tot verzekering der verschillende takken van s rijks beheer noem ik onder anderen de goedkeuring van de herziene acte omtrent do Bijnvanrt de verdragen met Vruisen en met België om grensschfiding te bepalen de wetgeving omtrent den ijk der maten gewichten en weogwerktuigen die omtrent het begraven van lijkeu de begraafplaatsen en de begrafenisrechten die omtrent de stoomtoestellen De afschaffing zoowel van het zegelrecht op de gedrukte stukken en op de advertsntien en de nieuwspapieren als van het verleenen van uitsluitende rechten op uitvindingen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volksvlijt met uwe medewerking tot stand gekomen zal gewis op de volksontwikkeling en op de uitbreiding van nijverheid een heilzamen invloed uitoefenen Door u werden op ruime schaal de middelen verleend om groote werken van algemeen nut mogelijk te maken en de voortzetting van den aanleg van spoorlijnen zoowel hier te lande als op Java Ie ver ekcren Gij hebt door te helpen bepalen hoe de veibii ding van onze twee groote koopslcb n met het spoorwegnet zal plaats hebben den spoedigen Voortgang en de voltooijing der spoorwegen zeer bevorderd Het onderwijs by de kou nklijke militaire academie te Breda is dank zij uwe medewerking iu overeenstemming met de eischen vin onzen tijd op voldoenden voet geregeld Do koning draagt mij op aan de staten gencraal bg hot sluiten hunner vergadering dank te zeggen voor do ijverige zorg die zij in dit gewichtige jaar aan de publieke zaak hebben gewijd In n iam des konings verklaar ik deze vergadering der stalengeneraal te zijn gesloten Overzicht van de opbringst der middelen hoofdsom en opcenten over de acht cersto maanden van 18Ö9 Directe belastingen ƒ 13 402 014 59 inen uitgaande regten ƒ 3 255 92ti 48 accijnsen ƒ 17 856 308 62 3 gouden en zilveren werken ƒ 194 765 86 indirecte belastingen ƒ 9 593 507 33 domeinen 767 039 83 posleiijcn 1 782 299 33 rijkslelegrafcn ƒ 3fi3 838 39 staalUoterij ƒ 274 867 jagtcn vis ohoiij ƒ 99 000 50 lQod8g 513 014 751 2 Totaal ƒ 4 02 582 09 tegen 45 198 634 041 1 over gelijk iijdvak in 1868 De raming was ƒ 49 154 236 66 Op den 29 juli II werd de stoomboot de Volharding kapitein Pieter Bisschop door di ai iomboot de stad Gouda kapitein C oi nelid Toor lotdrie malen toe opzotieiyk asngevu en waardooreerstgemelde stoomboot werd beschadigd Dit had viplaats in de rivier Ja Gouvire onder de gemeente j Broek Daarvan werd door den burgemeester diergemeente procesverbaal opgemaakt Den 8 dezermaand stond de kapitein van de stoomboot de Stad Gondii te dier ake terecht voor het kantongerecht Alstoen is tea duidelgksts gebleken dat hier concurrentie in het spel is en do aanvaringen opzettelijk hebben plaats gehad Donderdag is bet vonnis uitgesproken wa trby voorn Cornelis Toor is veroordeeld tot veertien dagen gevangenisstraf alsmede tot eene geldboete van ƒ 100 of zeven dagen subbid gevnngenistraf en in de kosten Men schrijft ons uit Nieuwcrkerk opd IJasel Inior lU plaatselijke commissie alhier ter oprichting v ni fcii Nationaal Gedenkleeken voor November 181 1 is de heer M E G van Lakei veld Blanken ijii l Inir ducciitor de r plaats bcniicm 1 tot Inicn voili iiw ordif or bij de aanstaande plcc itige onthulling van dal monuiuuat Wij dezer is maatschaj tige vcrt ii yverig gcaifl de leden iie betaalden In ten der vi met den lul Nu men inf wijze tor kif derland zijl en het solT tot opleidi tot de kiiiq atrccksche een goed force der ia ouversto lingcn W zal de po anderen wl vaderen e if die ons voor knapp deugende echüiikon zijdsche om te dol bouHcn inj loon naar Donci gadering van den Jl bezocht ol hh Praiiss brugge le f Veth enz leidde de clusie van den loeatanl zins gewijzl dien ziu d aan Z M staten genei den got cr den inspectl de nedewÉ wordt gevrJ helpen ver Te bijeenkom t vaart op de zaak i punten zuild oogpunt vil huizing va vaart io deelingen J Door ger evang Ëngclsch Balavia i i oche jongell naren omi eigene inbil maakt word ƒ 6000 to mr Groeii aHage J De voorwerpc il blijf van ziJ dat de lentT dag den 3 Nan het kanaaidige wjjzidat Z K een der oor Men wil oJzich op d tl bevinden der opeuinlbinnen te woordig e Doiidlraad van t lyn Harmo loopen I ken wcn oi Dom legraaf hc pink de V I I M üuw o w i mt f Swi S I SS SiJ SS ewi