Goudsche Courant, zondag 19 september 1869

m fi m si m m im 4ii VJ Wasüington i i i i pi i lüjd l een liingiltirig oiuli rliniul gi liml mol den minialcr Fisli Parijs 17 Sopt Do Pu nc meldt dat do keizer het outsliig van dei genermd Rlelliiiet nis kominimdaut vim do iintionnlc gnrdo liecft anngciiomen cii dat de generaal d Auten arre iii zijn plaats beuoemd is Frankfort 17 Sept Naar luid van de Frankfurter 7Jg werd lieden een aimvang gemaakt met de uitzeUing van de in Zwitserland genaturaliseerde jongelieden Zij werdeu door de politie naar Offenbach vervoerd Madrid If Sept De unionisten hebben besloten om bij de heropening der Cortes als namelijk de hertog van Genua als candidaat voor dea troon wordt voorgesteld ook van hunne zgde een candidaat voor te stellen De repnbliekeinen beweren sterk genoeg te zijn om alle candidaturen te weren Gesneogde Berichten ii België wordt op de stants apoorwcgen aaii de nerklieden gulcgeaLiiid gegeven om zich te abouDeereo tegen veel verminderde prezen Men verwacht dat do oorlog tegen Paraguay zonder definitieve uitkomst ten einde spoedt en de bondgenooten het zullen opgeven I o veepest is in Polen opnieuw uitgebroken maar in Pruisen geheel bedwongen en te Kcdauge in Luxemburg beeft men tougblaar aangezien voor veepest De Fransche keizerin zal niet naar Suez wel naar Koustantinopel gaan niet zonder politiek oogmerk ndag jl zijn te Pargs meer dan veertig personen gekwetst door afvallende steenen en dakpannen Dinsdag ia te Berlyn het Humboldtsfceat gevierd De exkontng van Napels wordt met zijne gemalin over Marseille te Napels verwacht De vervaardiger der brieven van Pasoal deor Philarètu Chnalcs voor 150 000 fra gekocht en uitgegeten is ontdekt en gearresteerd De bloemen en luadbouwtentoonstelling to Doornik ia bg den storm door elkander gewaaid Te Gcwitsch in Moravie zijn 54 huizen verbrand waardoor 124 huisgezinnen van dak beroofd zijn de schade nordt begroot op 22S 000 gulden In Griekenland is een onbescheideu officier gevangen gezet die bewees dat do oudininister Grivas eene bende ruovers van SO man op zijn landgoed tegen vervf Iging beveiligde Men begint te Par s als nieuwe ministers te aoemen do hh Segris louvet en OUivier Men verneemt reeds van onderwijzers die di or hun gemeentebestuur afgevaardigd Hordeu naar het hoolverbond te Utrecht Te Parijs verspreidde men dezer dagen het gerucht dat de keizer plan had te abdiceeren Te Londen ïs bet nieuwtje van den dag dnt Z H do Maharajah van Jcyporc een nquodrillcs des lanciers heelt gedanst £ en dnusend Indisch vorst I ZuoIIe bedankt voor d eer oiu een cuniptcet bataljon iufniiterio io bezetting te hebben om de ouereusc Unancieelo condttica Den 13 dezer is te Wccnen eeno astrouomiseho conferentie gehouden Baron Fasquale Revoltella heeft bij testament zijn groot vermogen voor een derde aau Triest en voor twee derden nagelaten aan Venetië Triest krijgt daurenbuvüii 250 000 gulden voor een kamer van koophandel zgu paleis tut museum en zijn villa tot verblijf van den podesta met de iioodjge sommen tot onderhoud De troeiHtii vau den Japauschcn Mikado hebben 23 juli lij Hakodadi in een land en zeegevecht geheel verslagen de opstandelingeu onder Euomoto die jeviingeu is De j ycoon uiena macht geheel geknakt is blijft met zijne funiihe vrijwillig gevangen in zijn eigen jmicis JeiTeison IJavis wil naar KngLlund verhuizen Ook in Amerika is een standbeeld opgericht voor Alexander von Humboldt Men klaagt over mishandelingen die een der nicuAc kadctteu Ic Breda zou ondergaan hebbeu Het internationaal arbeïders congres te Bazel heeft zeer L CLutrick gcdibcussiecrd over de questic van den grundeigendom Burgerlijke Stand GtBORf N 14 Sept Trijntje oudora S Hollander en S van Leeuwen 15 Julius Krcdrik Hendrik ouders J J Putbarst en O Scharlemaii Ifi tithnriini üudt ra D Jieniders en A van der Valk 17 Dirkje ouders L Buijtelanr en M vau den Itcrg Frauciscus ouders A J de Kuiter en J M Nienwenhuijzcii OvRHf FDt N 13 Sept J H hlaphaar 51 j 17 D van Leeuwen C m ADVERTENTIEN ALLE HOOKTEN VAN S A A S S 1 8 KAGCIIELS FOURNÜI KN IJZEREN LKDIKANTEN WIEGEN VIJIJRMANÜEN ejj alios wat tot liot smidsvak b lio rl bij 1 KAl TEIN 1 Srpl IbOil Ml Siiiid i don Tioiidowog Zangvereeniging 1 f i m v HEBREN en DAMES die werkende leden wenschen te worden van de Zangvcreeniging EUTERPE onder leiding en ten huize van den Heer KWA8Ï kunnen zich in persoon of schriftelijk bjj den ondergeteekende daartoe aanmelden Eiken Zaterdag van 8 tot 9 ure repetitie De contributie is bepaald op 4 per jaar Namens het Bestuur De Secretaris J W VAN DBK BIJL Openbare Verkooping op 28 SEPTEMBER 1869 ten 11 ure in de Sociëteit ONS GENOEGEN te Gouda van 5 B 50 R 80 E uitmuntend WEIenHOOI LAND in Bloemendaal onder Broek zeer uabjj Gouda kad B n 616 617 728 en 731 te aanvaarden 15 November e k Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gouda De AMERICAN BALSAM geeft in korten tijd hergroei van ILiAR verdqjft de ROOS en staakt het UITVALLEN Het contract is 50 te betalen na volkomen HERSTEL Franco aanvraag a 2 de flacon bjj Thbopkilb Hofleverancier Amsterdam Van alle Conranten waarin de Begrooting der inl oinsten en Uitgaven van de Gemeente Gouda alsmede een Uittrelisel uit de Memorie van foelichtlng is opgenomen zijn nog exemplaren te belioraen a 5 Centen per stulc bij den Uitgever A BRI VRIMA Tiendeweg alhier A van DANTZIG Groeatmarkt GOUDA heeft de eer ter kennis van zjjne geachte begimstigers te brengen dat hij zij Winkel in Manufacturen heeft verplaatst naar do HowiSTiiAAT Wjjk A n 117 en deze zal geopend worden op Donderdag 23 September 1869 zich vleijende hetzelfde vertrouwen te blijven genieten wat hjj sints dertig jaar van zijne geöordo Begunstigers heeft ondervonden beloovendo door eene accurate en civiele bediening alles te zullen aanwenden om dit genoten vertrouwen voortdurend waardig te blijven UEd Dienstw Dienaar A VAN D A N T Z I G OlIJR DENTISTE Dubbelde Buurt Gouda Door nieuwe vinding worden de pjjnljjkste tanden en kiezen verwjjderd Hjj zet kunst tanden en gebitten in op goud zilver en caoutchouc die op het ziekelijkste tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnomen dor aanwezige wortels Ook repareert hij stukken van ftndere meesters Al deze boworkiiigcn gosoliiedou volgons do laatste verbeteringen Moh verlangt tegen I NOVEMBER oone a a nkomonde MEID dio goed huiswerk kan verrigton Franco brieven Adren lett X aan het bureau dozer Courant 1 ULZ BÖRST T0 B01 S van Johann Iloff iijn in gtmitige wcrlting by Heesühheid Verkoudheid aandoeningen der bont enz onovertrejiijk en daurbg zoo aangenaam vao smaak alü gemakkelijlc in bet gebruik Jat de vtriMardhcid die zich dit eenvoudig huismiddel boven de ontelbare concurrentie middeleo dagelijks geannonceerd in korten tyd heeft weten te verschaffen door ieder als vebniEND wordt erkend die eens eene proef met de MALZBONBONS gedaan heeft Frgs per pakje in blauw papier met mijne liandteekening voorzien 30 Cts Cenlraal Dépót Smalle Bloemmarkt bg de Stilsleeg F 154f te Amterdam Mede echt te verkrggen te Gvuda bij J C van Vreuminoen en te JToerdea bg Hbnbi J van DEN BeBO Slijm en Maagpilien Derc FILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen do Sl m en als maagVerSterkeud gebruikt worden door hare werking spijavertering seer bevorderen bgzonder goed tegen de gal en zeer zaobt lazereud zyn zijn tegen Sa s cent het doosje met berigt van het gebruik verkrggbaar by de navolgende Hecren Ie Anrlanderveen J P Allart Amsterdam M Cléban C Droogisten Heilige weg Dn 321 en Huidenslr KK 278 Bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vcgtc Helft E Wilschut Delfshaven J Kocb Deventer Gebroed Timnn Dirksinnd D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op do Hoogstraat 8 Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijdcn J T Terbtirgh Ilaarlemmersir Moordrecht G H Post Oudewater H J Kugpcr llolterdam v Santen Kolff korte Hoofdstee Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A Wolff Tiel A J Paassen Utrecht P AlleHa op den Steenweg over de Donkerstmat i i72 yianrdingeu J M Lagerwerff Zevenhuizen A l rins De SMJM en MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zgn door mij te Gouda allern en uiulmimd verkrygbaar gesteld bijden Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelgke jareu gebruikte Slijm eu Maagpillon is een biljet voordien met de handeeekening van J J SCHKEUDER apotheker welke handteekening zich ook bevindt op bet zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor bet gebruik van een namaaksel dat men tracht in omloop te brengen 34 Raderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s morg 7 uren Van ROTTERDAM op gelflke dagen s nam 2 uren Dagelijks Retourkaavten SMT Op ZONDAG 19 SEPTEMBER a s WQ fl zal bovongen Stoomboot niet varen O iütiiA Snl vim A Bvinkmm