Goudsche Courant, woensdag 22 september 1869

o IMP mm IE in dc ferschilleudc li eft do ndioinistratie regeven dat men op frijcs tegen verminder Mideren p juiigelieItingeu begsven Soort li lyke maatregel die 3 insgelijks door deu genomen ten aauziEn den spoorweg bedie t iiu of daarvan terug treinen ingericht woriiiiicment van die werkiiuren van inrichtingen ili ippijen tot het bou f ook op verzoek van Ig iam aantal abonnelavcD waarborgen liet t uren van vertrek en lellen welke dagelijks lUen loopeu De geaan te wijzen zulneerde werklieden kunhut algemeen de eerste gemengde treinei zijn lent geschied per week i indigen des zaterdags v in toepassing op de e abonueaientspri vooruit betaald door r eone personele kaart fcii aanwijzende alsmede vjor zij gangbaar is LAND ld lag ingediend ontwerp b vat o a de slellmg instandhouding van eerlijk is Volgens de erwyswet van den mi 1 amelijk het heffen van men zou het kunnen f OB l oordeelde Ook utuin stelden viist dat Erukkelgke goeUkeuring Til gevordfertl en waar bcht verhoogd worden I mede nooit in werking liomen dat het bedrag gilden in geen geval de helft der som die n traoteneut genieten ilke wg dit jerichl c it aode feiter glechts in mirent hf al dan niet leffing vootaerst gevolg siand der veepest luiden Corresp gunstig en iekte is van Pruisisch 1 ervoer van vee in de t gestaan Begrenzen eii streng bewaakt om i worden aangetast ie over den spoorweg nde uit gedelegeerden jordDuitscheu Bond n gemachtigde van den eiijk haar vergadering nird door het uitblijven iCoord Duilscheu afgezal nu zitting nemeu f ocder gezant bij de icin door den ingenieur ng van Baden is bele gezant de lieer von ferwig Ook de spoori nieuw onderzocht en cp kotten vin Fransche erk voor uitvoerbaar van matige lengte zou fciir daobl de heer Vilali i urp en d begrooting dcnsohe regeering het vat om zich bg Noord Dit zou all bet teeken ihouwd hetwelk door Bciiland verwacht wordt p volgen Uit bericht dagbladen verspreid k r van hunne zaak zgn IK nie en oflïoieuse dag i zaak gerept Dit is noch het Prager vre l uitichu constitutie der Lil O O S T E N K IJ K Bij de feestviering te Praag ter eere van den SOOsten geboortedag van Johannes IIuss gehouden jeide dc feestredenaar o a het volgende Hij was een ketter zegt gij Maar het geloof begint waar de wetenschap eindigt En wie heeft het recht een meosch te veroordeelen omdat hij uwe meen ing niet deelt in ïake van geloof d w z daarin waar alleen de wetenschap beslissen kan Nog heden matigen uw geestverwanten zich dit recht aan Maar de brandstapel zet hun argumenten geen kracht meer bij Neen God zij gedankt hun macht is gebroken door den geest des tijds die vrijheid en vrijheid van geweten predikt De rechtbank der geschiedenis heeft haar oordeel uitgesproken Jan Hu33 was een martelaar der waarheid hij heeft zijn volk verlost uit verstandelijke slavernij en is een voorvechter geweest van de vrijh iid die thans haar licht doet stralen over Europa BINNENLAND GOBDA 21 SeI TEMBEH De lessen aan de burgeravondschool zijn nu ook weder hervat Dtze inrichting blijft steeds in bloei toenemen Er zijn thans 8ö leerlingen Van de 87 jongelieden die zich voor t eerst tot het volgen der lessen aangaven zijn er 1 j toegelaten liet nieuwe sciicolgebouw is in gebruik genomen Bij kon besluit is lot voorzitter van de eerste kamer der staten generaal gedurende de zitting van 1869 1870 benoemd de heer mr J A Philipse Naar men verneemt zul bij de opening vanhet kanaal van Suez de NeJerlaiulsche vlag op waardige wijze worden verlege iwooidigd Men verzekert dat Z K H prins Hendrik zich aan bcord van een der oorlogsstoomfregatten derwaarts begeven zal Men wil ook weien dat een der oorlogschepen die rich op dit oogenbiik in de Oost liidischc bezittingen bevinden last zou hebben bekomen om icgen den tijd der opening van de andere zgde vaii hetkanaal binnen te loopen om bij de plechtige opening tegenwoordig te zijn Het Dagblad zegt uit goede bron te vernemendat H K H prinses Hendrik voornemens is Hdr Gemaal op de reis naar het Sues kanaal te vergezellen waartoe de toebereidseleu op het stoomschip de Valk reeds gemaakt worden De seboolcomm te Groningen laat jaarlijksalle tchoolplichtige kindereu opschrijven huis aanhuis Ze laat onderzoeken welke kinderen niet terschool gaan deze worden door een daartoe geschikt en gesalarieerd persoon bezocht en de ouders aangespoord om de kinderen naar de school te zenden Maaudelgks ontvangt deze persoon van de vijf onderwijzers der armenscholen op daartoe ingerichtelijsten eene opgave van al de absenties De bodezit er achter ora die te voorkomen Zijn er wegblijvers de bode gaat er lieen om liet euvel wegte nemen Elk lid der oomuiissie heeft écne dervijf scholen voor ijne rekening Hij ontvangt verslag van genoemde ahseniies van t geen de bodedoet oiider zijn ressort en laat niet nn zelf de huisgezinnen te liezoeken waar slordig schoolgaan een gewoonte is geworden Valt de jongen in de termen dat hij al wat moet verdienen dan doet de commissie moeite ora zoo een naar de herhaling ofZondagschool te krijgen Zijn er geen kleeren decommissie zoekt ze te verschaflen door armbesturenof doet het zelve lu vroegere jaren deed de commissio een beroep op de liefdadigheid liet concerten geven door de eene of andere zangvereeniging diein haar belang gewonnen as en kreeg een aardigfonds nu bekostigt het departement de uitgavea De onderwijzers en armbesturen werken krachtig mede Het IlandeUblad is verjocht het volgendemede te deelen Den 12den September jl werdtene olgemeene vergadering gehouden van Nedcrlaudschc vrijdenkers die door meer dan 200 belangstellenden in de zaak der vrije gedachte bezochtwerd Door verschillende sprekers werd in warmeen hartelijke taal de beiioefte geschetst die iu Nederland bestaat aan eene algeheele aabsluiting van geestverwanten en het voorstel gedaan een Nederlandschen Vrijdenkersbond op te richten ten einde zich als zoodanig aan te sluiten aan den Internationalen Vrijdenkersboud die in Amerika Engeland Duitscbland Frankryk Italië en België reeds duizende aanhangers telt Met algcmeene stemmen werd tot de oprichting van don Nederlandschen Vrijdenkersbond besloten en eene commissie van drie leden benoemd om een grondstatuut te ontwerpen Verder werd beslotan dut de Ncdert Vrijdenkersbondzich als zoodanig onthoudt van elke inmengingop staatkundig gebied TROONREDE ter opening van dc gewone Vergadering der Staten Generaal op MAANDAG deu 20 September 1869 i 3 Z M de Koning heeft in de Vereenigde zitting der beide Kamers de volgende rede uitgesproken Mijne Meeren liet is a aangenaam de vertegenwoordiging van het Nedcrlandsche volk bij de opening dezer zitting welkom te heeten Onze betrekkingen met de andere mogendheden zijn vun den meest vriendxhappclijken aard Met velgevallen mag ik opnieuw getuigen van deu loffalijken ijver door zee en landmacht betoond bij de vervulling barer plichten In den inwendigen toestand des lands mag ik op veel goeds wijzen De oogst was in vele opzichten gezegend de verliezen die de veestapel in vorige jaren leed zijn genoegzaam geheel aangevuld De eevisscherijeu verkeeren in gunstigen toestand Mijne aandacht blijft gevestigd op al wat vrije ontwikkeling van handel en nijverheid kan bevorderen liet volksonderwijs blijft een voorwerp van mijne leveudige belangstelling De ontwerpen van wet ter regeling van het hooger onderwijs en van het onderwijs iu de beeldende kunsten zullen u opnieuw worden voorgelegd wettelijke regeling van ile inrichting der bewaarscholen wordt voorbereid De ondervinding sedert de invoering der armenwet omtrent bare werking verkregen heeft hare gebreken genoegzaam doen kennen om over te gaan tot hare wijziging Herziening van de label vermeld in art 1 der kieswet wordt noodzakelijk geacht Aan de nog niet vollooidB spoorweglijnen wordt evenals aan andere groote werken met ijver gearbeid ïot hunne voltooiing worden buiteugewone hulpmiddelen vereisoht Hoewel daaruit eenige verhooging van den rrntelast voortvloeit kon de Slaatsbegrooting tot een lager cijfer dan dat van het loopeiide jaar worden teruggebracht Behalve de vroeger door U onderzochte financieele wetten worden andere voorbereid met name een ontwerp aangaande het pateutrecht Wetsontwerpen betreffende de voltooiing van ons vcstingstelsel de organisatie der schutterijen de invoering der nieuwe rechtedgke inrichting en tot verbetering van handels en strafrecht zullen u in deze zitting worden aangeboden Het verslag van het beheer en den toestand der overzeesche bezittingen wordt U heden ingezonden Bevat het inderdaad veel bevredigeuds wanneer men de uitgestrektheid van het gebied in aanmerking neemt het vermaant ons tevens ijverig te streven naar de verbeteringen die in ons vermogen liggen Voorstellen van wijde strekking worden u gedaan by de begrooting van Nederlandsch Indië voor 1870 en bij de onafjedaan gebleven voordrachten betreffende agrarische en industrieele oudernemiugen aldaar Een ontwerp tot bevordering van deu aanvoer van vrije arbeiders in Suriname wordt in gereedheid gebracht Ook in deze zitting zal de omvang uwer werkzaamheden groot zijn met het oog op den ijver door u in uwe vorige zitting betoond maak ik ook nu staat op uwe medewerking moge het belang des Vaderlands door eendrachtig streven krachtig vorden bevorderd Ik verklaar de gewone ziiting der Staten Generaal geopend Uit het verslag over den toestand der telegrafen in Nederland over 1S6S blijkt dat un gevolge der op 1 Januari van dat jaar ingevoerde tariefsvermindcring het binnenlaudscb verkeer 70 pot is toegenunien Het aantal berichten beliep in 1868 838 918 binneulandsche 68 HU naar en door België verzonden 87 800 Duitscbland 52 635 over Engeland 73 9 5 van en door België ontvangen 91 339 Duitscbland 60 431 over Engeland 222 996 doorgezonden 1 496 öt4 telegrammen waarvan de opbrengsten op 497 719 62 en de uitgaven op ƒ 83 5 000 zijn geraamd De uitgaven v n aldus gespecificeerd aanlog ƒ 200 000 onderhoud en exploitatie 186 000 personeel 428 000 en reiskosten ƒ 21 000 Ue sloisom van den zestienjarigen dienst van de njkstelegraaf uit een geldelijke oogpunt ie dat het verkeer per jaar gemiddeld toenam met 21 ten honderd de opbrengst met 19 95 en dc uitgaaf aauicgkoalen uitgezonderd met 15 46 ten honderd dat de kosten van exploitatie en personeel gedekt zijn en bovendien een batig slot van omstreeks ƒ 400 000 overblijft waaruit des nooJs voor het aanlegkapitaal een jaarlijksche interest van ongeveer 2 5 ten honderd betaald zou hebben kunnen worden Volgens de inlichtingen door het dagblid ia Nazione aan eene goede bron ontleend worden er te Londen 4 te Brussel 33 te Parijs IS te Monaco 91 te Weenen 118 en te Home 213 onwettige kinderen tegen 100 wettige geboren De verhouding der gepleegde moorden is als volgt in Engeland 1 op de 178 000 iu Nederland 1 op de 163 000 in Pruisen 1 op de 100 000 in Oostenrijk 1 op de 57 090 in Spanje 1 op de 4113 te Napels 1 op de 2750 en iu dc Komeinsche stateu 1 op de 750 zielen Indien deze opgave juist is dan blijkt daaruit dat de verhouding in Nederland na die van Engeland het gunstigste is en toch wordt er de doodstraf slechts zelden toegepast Uitreksel uit de Memorie van toelichting op den staat van begrooting der Ink en Uitg vun dc Gem Gouda voorde dienst vau 1870 Vervolc UITGAVEN Hoofdsttik 1 Afdeeling 1 50 7 ÜLi post strekt tot voldoening der tractementeu van de ambtenaren ter PI Secr a dal vau den lloojd Coinmies ƒ 1200 b dat vin den 1 Commies ƒ 900 c dat van den 2 en 3 Commies ie ler ad 600 f 1200 d dat van den 4 Cuinmies ƒ 400 e dat van den Adjunct Commies ƒ 200 te zamen 3900 8 a de concierge van het raadhuis 200 l de bode ƒ 600 te zamen ƒ 800 9 a de jaarwedde van den hersteller cuopwiuder der klokken SOO b die van denklokkenist ƒ 300 te zamen ƒ 600 63 10 o de bezoldiging van den 1 keurmeester van het vleesch f 600 b die van den 2 keurmeester van het vleesch ƒ 400 c die van deu keurmeester vau deu visch 120 d die van den waagmeester ƒ 330 e die van de roüiineesters ii 50 ieder 150 ƒ Alsmede de kosten op bet keurea van rijtuigen 40 ïe zamen ƒ 1640 54 11 De alhier uitgetrokken som is verhoog met ƒ 260 bestemd voor de bezoldigi g van de wachters aan de kleiwegs en bleekersbruggen o de be oldiging van den Controleur der Scheepvaartrtehlen enz 900 b die vun den Sluiswachter bij de IJsselhavensluis 500 c 3 Sluisknechts ieder ü ƒ 312 936 d tot eu met g die van 10 opbaalders van bruggen te zamen ƒ 1374 h die van den sluiswachter aan liet Moord Verlaat 156 i die van den gaarder enz aan de Ilaasir brug 312 k die van de te benoemen wachters aan de Kleiwegs en Bleekersbr 260 ïe zamen 4438 55 12 j Percentsgewijze belooning van dengaaider der marktgelden voor kramen enz 525 b idem van deu gaarder der marktgelden van varkens 7 J c bezoldiging vau den markimeesterover de aardappelen en groentenmarkt 150 ïe zamen 750 57 14 Voor reis en verblijfkosten is 60 minder uitgetrokken welke zijn ovcrgebracb naar den post art 7 der 2 afd vau hoofdst 1 volgn 65 Afdeeling 2 1 Het bedrag is met 20 verminderd De kosten van licht worden op 100 en dievoor vuur op 300 geraamd 2 Het alhier uitgetrokken cijfer is mets 20 verhoogd 4 De post briefporleu is verminderdmet 80 5 Voor kosten van het onderhoud enz van bet raadhuis is 450 meer uitgetrokken voor het maken van Ciine gasinrigting in sommige vertrekken a gewoon onderhoud 350 b kosten der gasinrigting 450 c schoonhouden van het raadhuis 350 ïe zamen 1160 64 6 Het cijfer voor meubilair in het raadhuis is verhoogd met 120 bestemd voor een nieuw vloerkleed iii de vergaderkamer van B en VV 65 7 Een nieuwe post ad 50 voor verteringen ten behoeve vau het huishoudelijk bestuur enz vroeger onder een ander artikel 70 12 ïüt hetzelfde bedrag uitgetrokken als bij de vorige begrooting strekt tot bezoldiging vau den aanplakker en omroepgelden 223 73 15 Een nieuwe post geraamd op JOO ter bestrijding der kosten van de iienjarijie vulkstelling welke moet geschieden krachtens het Kun besl van 9 Junij 1869 Stbl N 103 Hoofdstuk 2 74 1 Voor onderhoud van straten en pleinenwordt 152 meer voorgedragen Het voorn