Goudsche Courant, woensdag 22 september 1869

iv wi w wi y iii w wyjja Wiii tnn a i i i r i iiii i iw i ii i i it f i lÖ liclmiim m cii I geheel l ViiiiKrijli iii licwcgiiif 011 wcrlilli ic j st mij uiistiif op do stcmiiiitih ilcs volk oni iNMii M kimii ii i wooiilijk laat göiioeg i i liMlii i liiKH toiiiiiiilil llijkv lgi ti op If bcloCto ol dl lisclicii worden rootcr en ni iiiaiul m tcvrcdpu ijcsti lil PrinK Napoleon dien vi lcn f r mrri ccii M rlc aiim ilccl iii n iiciiicn in liet iiii ii bestuur blijft vorwijilcrd on zul nu zijn zectoelit volbrengen Louis liliinc wil den keizer geen eefl crcn en weigert de aangebodene ciiudiiliduur die men nu wil opdragen aan den tiruggelceerden alling den vroeger bekenden süciiilist ictor l onsiderant Ül sclioon er weinig gebeurt in Duitscliland schijnt er veel te worden voorbereid De in Frankrijk aangekoniligde wijzigingen en meer nog de ziekte des keizers geven de handen vrij aan de Pruisische begeerlijklieid Dat wankelende keizerrijk met dien lijdenden keizer dat ia 1111 in ernst de vrede geworden Oostenrijk en Pruisen naderen elkander zij zullen goede vrienden zijn want Oostenrijk durft weinig meer rekenen op Frankrijk en nu wil Pruisen dankbaar gebruik maken van de gelegenheid linden wil zicli nauwer aansluiten VVurtemberg en Beieren willen volgen Bismarck rust maar hij slaapt niet te Varzin d koning inspecteert en is verdiept in vroniigheden maar Bismarck denkt en overweegt hoe hij zijne grootsche ontwerpen zal ten einde brengen Maar hij moet zich haasten want de stroom wast en de wateren beginnen sneller te vlieten en men verneemt het gedruisch van het uit de verte aanrollende onweder Het zal altijd nog velen overvallen in de zorgelooze voltooiing van hoog v jze combinatien der staatsmannen die gewoonlijk blind zijn voor de onmiskenbare teekenen des tijds Het nietige en reeds geheel opgeloste geschil van den sultan met zijn leenman verrijst tot een nieuw leven en kon in zijne gevolgen groote onrust baren Nog eens is de oorlog geëindigd in Paraguay Lopez is bniten de wet verklaard en een nieuw bestuur ingesteld Dat kon den financieelen nood in Brazilië verlichten en Sanniento voor den val bev aren BUITENLAND ENGELAND Hot sli delijk bes uur van Dublin heeft eei adres aan den onderkoning van Ierland ingediend arin het zijne blijdschap jver de opheffing der icrsche staalsütrk betuigt en op verdere maatregclrn tot vcrbeleriiig van lerlai da gesteldheid aandringt De regeling der zaak van don grondeigendom op eenen leglvaardigen en billijken grondslag zegt genoemd bestuur en eenc unestic voor alle begane vergrijpen van polltieki U aa d die het aandenken aan een smartelijk tijdvak i it de jaarboeken ouzcr binnenluulsche geschiedenis ou uitwisschen ouden naar nij vertrouw CU grooteiijks slrekken om rust vrede welvaart en verknochtheid aan de kroon te herstellen in ons dierbaar land waarvoor thans eenc heldoie toekomst eehijnt aan Ie breken De onderkoning heeft geantwoord dat de regceringonder onwrikbare handhaving der constitutie trachten zou lerlauds belangen te bevorderen De Time heeft een nieuw woord gesmeed PaiiSairoinime Dus noemt het cily orgaau den band welke alle Engelsch sprekende volken verbindt de genegenheid welke alle tegenwoordige koloniën en voormalige Engelsche küloniin gevoelen voor hare groote en heerlijke moeder tiroot Britlannie PanSaKoiiisme is het dat op het oogcnblik de bevolking van Nova Heotia zulk eene schoone outvaugst vol geestdrift en warmie doel ge cn iian prins Arthur Nova Sootia is veer toornig op Engeland sinds de u kulonie bij Cmada is ingelijfd aak schijnt het of men aan ccne inlijving bij de Voreenigde Staten do voorkeur geven zou boven don Icgenwoordigen toestand Engeland bereidt de gcliecle vrijheid en onafhankelijkheid der Amcrikuauschc en Australische kolonicn voor en arbeidt tegenwoordig even ijverig aan het cmaniciperen der koloniën als vroeger aan hare vestiging of verovering N Zecianil Canada Australië worden aan i fnijferhiij gewend Engulsohc troepen worden geweigerd eu den kolonist wordt aangeraden eene eigene vloot en leger zamen e stellen en te bekostigen Veel ongenoegen wordt door deze handelwijze der Engelsche regeering opgewekt doch nauwelijks vertoont de züuu van koningin Victoria zich of de oude loyauteit ontwaakt de liefde voor bun Island home herleeft eu de twisten en geschillen van den dag worden vergeten omdat bij ieder kolonist toch in den grond van zijn hart eene warme liefde bestaat voor het land dat geschiedenis overlevering cu letterkunde hem dierbaar maken Slen moet er vooral voor zorgen zegt de Times dat men de kolonisten van Nova Scotia niet van huichelarij en onoprechtheid beschuldigt wanneer zij zoüdra de prins vcrlrokken is het smeulend vuur weder oprakelen en hunne verontwaardiging betor nen over de wijze waarop Engeland de verhoudirtusselicn moederland en kolonit n beschou vt De warme üutv iiigst den prins geboden gaat zeer wel Ie zamen met de ontevredenheid tegen de regeeriug en de loyauteit der kolonisten die dus handelen is vei l meer vertrouwen waardig dan indien zij zich op sla ifsche wijze onmiddellijk onderwierpen aan de nieuwe staatkunde welke de veranderde tijdsomstandigludcu aan Engeland voorschrijven FRANKRIJK De l arijsche dagbladen iiijn ten eiude raad en bclieruien uiu hunne kolommen te vullen in t wilde met de oude afgezaagde onderwerpen Senatus Conbuit pli bescil ijuEestie van regentschap en troonopvolging concilie de hemel weet wat al niet De politiek of liever de gansuhe politieke wereld is op reis Of al dat reizen uitsluitend voor plei ier gesehiedl is een tweede vraag Sommige diplomaten ten minste schijnen al reizend het mes aan twee kauteu te willen doeu snijden prateu eu breien zegt het spreekwoord Zoo vindt men dat prins üortsehaloff zich een zonderlinge kuur getroost om van zijn rheumatiek af te komen hij trekt onophoudelijk vuu Oost naar West onlangs was lij te Heidelberg met lord Clarendon en generaal von Molike samen nu weer begeeft hg zich op de vleugelen des stooms naar Londen De bekende Maurice IJloek geeft n de Temps een resumé van het verrichte op het pas afgeloopeu internationaal Btutistiscb congres te s iiavenhage Hij maaki van die gelegenheid gebruik om tevei t wijzen op de aaudueht die het volk van Hollandin het algemeen aan de werkzaamheden van het congres geschonken heeft hij schrijft die aandacht gedeeilelijk toe aan de plaats gehad hebbende feesten doeh zegt lig t doet er weinig toe ofwe zulk eeji verblijdend resultaat de oplettendheid eener i atie te danken hebben niiii de hoofdoorzaak dan wel uin bijkomende oinst iiidigheden Aan het eind van zijn brief wijdt de schrijver uit naam ook der overige congresleden een liarlelijk woord van dank aan allen die te s Uraveiihage zulk een gul en prachtvol onthaal den vreemdelingen bereid hebben Meer bijzonder noemt hij de hcereii Fock Vissering en Biumhauer Men leest in de Opinion nationale Wij hebben meer dan eens gezegd dat de regeering in de tegenwoordige crisis er bijzonder belang in moest stellen om geen twijfel meer te laten bestaan nopens de oprechlheid van hare liberale gevoelens Indien er echter eene zaak is welke geschikt is om nopens dit punt twijfel in te boezemen dan is het zeker de vertraging in de Liijeenrooping van het wetgevend lichaam ïwee zaken zijn dringend noodzakelijk in de eerste plaats zoo spoedig mogelijk de nieuwe zitting te openen en daarna insgelijks zoo spoedig mogelijk eeue nieuwe kieswet in te dienen welke de verkiezing van iluu vertegenwoordiger voor elk arrondissement tot grondslag heeft Deze maatregelen zouden meer ge i diikt zijn om vertrouwen te verwekKen dan de langdurige confarcntién van het hoofd van den staat met den minister van oorlog met den maarschalk opperbevelhebber van het leger van Parijs en den prefect van politie De knrdinual aartsbisschop van Rouaan debisschop vau ïroyes en andere Fransche prelatenhebbeu reeds aan de geestelijken en geloovigeu hunner diocesen bekend gemaakt dat zij zich in de volgende maand naar Home begeven om er de kerkvergadering bij te wonen en dnt zij waurschgnlijk verscheiden maanden afwezig zullen blijven Datzij vergunniug daartoe van het gouvcraemeut hebben gevraagd blijkt niet BELGIË Bij het hervatten der lessen in de verschillende inrichtingen van onderwijs heeft do administratie der spoorwegen te kennen gegeven dat men op alle kantoren abouncmenlskaartjcs tegen verminderden prijs kan bekomen voor kinderen on jongelieden di o zich naar die inrichtingen begeven Soortgelijke ongetwijfeld zeer loffelijke maatregel die overal navolging verdient is insgelijks door den minister van openbare werken genomen ten aanzien van werklieden die zich van den spoorweg bedienen om naar hun werk te gaan of daarvan terug te ki ren Er zullen speciale treinen ingericht worden voor het vervoer bij abonnement van die werklieden op ver ock van de besturen van inrichtingen van nijverheid uf van maatschappijen tot het bouwen van arbeiders woningen of ook op verzoek van par iculiereu die een genoegzaam aantal abonnementen tot dekking der uitgaven waarborgen Het bestuur der spoorwegen zal de uren van vertrek en aankomst dezer treinen vaststellen welke dagelijks uitgezonderd des zondags zullen loopeu De gewone treinen door het bestuur aan te wijzen zullen insgelijks door de geabonneerde werklieden kunnen gebezigd worden en in het algemeen de eerste en de laatste der reizigers of gemengde treinen zijn van den dag Het abonnement geschied per week begint des maandags om te eindigen des zaterdags van elke week en is alleen van toepassing op de rijluigen der derde klasse De nbonuementsprijs die zeer laag gesteld is wordt vooruit betaald door den geabonneerde die daarvoor eene personele kaart ontvangt de heen en terugreis aanwijzende alsmede de week eu de treinen waarvoor zij gangbaar is DÜITSCHLAND Het bij den Pruisischen landdag ingediend ontwerp eeuer nieuwe onderwijswet bevat o a de stelling dat een zeker schoolgeld tot instandhouding van het volksschoolwezen onontbeerlijk is Volgens de buiten werking gebieveu onderwijswet van den minister von Mtenstein moest namelijk het heffen van schoolgeld facultatief wezen men zou het kunnen liellen naar meii al dau niet goed oordeelde Ook verordeningen van vroeger datum stelden vast dat het schoolgeld zonder uitdrukkelijke goedkeuring der regeering nergens mocht gevorderd en waar het eenmaal bestond niet mocht verhoogd worden Het ontwerp van 1862 dat mede nocit in werking trad had tot beginsel aangenomen dat het bedrag van de optebrengen gehoolgelden in geen geval meer mocht beloopen dan de helft der som die de gezamenlijke onderwijzers aan traotement genieten üe Kdlniiche Zeitung aan welke wg dit bericht ontleenen brengt de bovenstaande feiten slechts in herinnering zonder daaruit omtrent het ai dan niet wenschelijke eener schoolgeldbefSng vooreerst gevolgtrekkingen Ie maken De berichten over den stand der veepest luiden voortdurend volgens de Prov Corresp gunstig en laten geen twijfel over of de ziekte is van Pruisisch grondgebied verdwenen het vervoer van vee inde laatst besmette streken is weer toegestaan De grenzen van Jlusiand en Polen worden streng bewaakt omdat daar nog gedurig beesten worden aangetast De internationale conferentie over den spoorweg over den St aothard bestaande uit gedelegeerden van Italië Baden en den Itoord Duitsoheu Bond onder voor iitersohap vau den gemachtigde van den Zwitschersen Bond zal eindelijk haar vergadering openen De zitting is vertraagd door het uitblijven van do benoeming van deu Noord Duilschen afgevaardigde en als zoodanig zal nu zitting nemen de luitenantgeneraal von Boeder gezant bij de Zwitscrsche republiek bijgeslaun door den ingenieur Weisshaupt door de regtering vnn Bade i ia benoemd eveneens de Zwitsersehe gezant de heer von Dusch met den ingenieur Gerwig Ook de spoorweglijii over de Spliigen is opnieuw onderzocht en wei door den ingenieur Vitali op kosten van Fransche ondernemers deze heeft het werk voor uitvoerbaar verklaard slechts ecu tunnel van matige lengte zoii uoodzakclijk zijn In het najaar dacht de heer Vitali gereed te zgn met het ontwerp eu de begrooting der kosten Men zegt dat de Badensche regecring het stellige voornemen heeft opgevat om zich bij NoordUuitschland aan te sluiten Dit zou als bet teeken het sein moeten worden beschouwd hetwelk door andere staten van Zuid Duitschlnnd verwacht wordt om het gegeven voorbeeld te volgen Dit berichtwordt door nationaal liberulo dagbladen verspreid die naar hun zeggen geheel zeker van hunne zaak z jn Tut heden hebbeu de ofliciëele en ofliciause dng bladen geen woord van de zaak gerept Dit echter uitgemaakt waar dat nooh het Pragcr vre j desverdrag noch de Noord Duitsohe constitutie der gelijken loop zal bemoeielgken kan 188 hill wan zekl vaij zalJ diei zitll drd kaïj nini fo Did eej laJ stJ i mm ii w