Goudsche Courant, vrijdag 24 september 1869

I i m U t iliou ilii lloll iiuuiwiti m inUilnpiiij IV l rknp in c n van Ic iiicuwc yolKMUM ii ijii UH eiriHU cls wegj c In ni cu ook is ecu ilt r uicuwc niuruii tcr Icnj tu van ji III Mi ullfii om eiycworpüii Tv Mtiidün is maaiid ig iiioi gcii branj oiitstnau hi den kniiiliiiolcn au dcii hccr Umlius weo molcuhuii cn zijn afjiebrand en i paarden gekwetst f c orden Persoonlijke ongclukkoii hebben er naar lueu vorneemt bij dien brand niet plaats gc hud Zondag oehtenJ ia ap den Limburgschcn staats spoorwcg aan het station Maasbracht oen perfcanüiitrein komende van Maastricht in vollea gang tegen eeoige goederenwagtna geloopcn De chok was hevig doch de rcixigers zijo er met den schrik afgekomen Do oureaak nas Aai do wisaclvvachter den wissel verkeerd had gezet zootlnt de trein op eene verkeerde lijn liep Door de waakzaamheid van den machinist werd de trein spoedig gestopt iDgezondcn M Sedert eenigen tijd worden er stemmen luide die allerlei verontrustende geruchten verspreiden aangaande plannen tot annexatie die bij Pruissen zouden bestaan ten opzigte van ons land Wij kunnen ziende op l ruissens politirk die geruchten wel is waar niet zoo te eenenmale ongegrond keuren doch rekenen dat men aan den anderen kant redenen ter geruststelling uit het oog verliest Silezie Polen de annexatien der laatste jaren met SleeswijkHol stein te beginnen hebben de bewijzen opgeleverd loie es I men gelmtet noch Erolerungea und Hrrungenscha ten In sommige Duitsche papieren vernemen wij wat als een hijgend brullend jagen kon klinken naar den begeerden buit terwijl men gronden hoort aanvoeren die veel hcbbcii van Napoleon s alluviaal terrein waarbij hij het accessorinm nequitur principale vrij vreemd toepasic Dat het Bismarokiren bg alle moeijelijke digealis een gevaarlijk antecedent is waarbij het vermoeden moet opkomen das Ihmnach mehr gelmtet geven wij mede toe Pruissen ontwikkelt zich daarenboven ook in zulk eene rigting dat wij aan verderuitziende plannen moeten denken Het is niet enkel een militair staat de zamenslelling van het woord en de zaak zijn beide wat vreemd maar zonder kolonieén te bezitten voert bet zijne maritime uitrustingen op tot cenc hoogte als het vernederde geknotte Denemarken niet meer als zelfs Rusland s magt in de Oostzee noode vraagt althans wanneer de taak dier marine geene andere zal wezen dan de bescherming zijner havens en kusten Tegen eventueele botsing met Engeland Frankrijk of Amerika zou zijn zeemagt ook na de inlijving der Hanzesteden niet voldoende wezen om zijne schepen in onderscheidene zeeën te beveiligen al is ook de kaapvaart van particulieren in lOuropa op t papier ten einde Of wij ons land Pruissen gelegen zouden komen Onder al zijne veroveringen was er vooral wanneer onze kolonicin mede in zijn magt vielen geene zoo rijk liet was daarmede eerst regt arrondirt en kreeg tevens een gordel van vestingen zooals hy bezwaarlijk ziende op dezer terrein zou kunnen daarstellen Het vond voor onderscheidene fabrieken van Elberfcld tot in Silezio toe debouches zoo ils men niet had durven hopen En toch vrees ik er minder voor omdat noch Frankrijk noch Engeland noch ons volk zoo ik hoop het zouden gedogen Het was in Frankrijks lendenen naar Engelands keel gegrepen Dan weiligt maar weinige jaren en de llohenzollern s zouden bij hun overmoed de overmagt hebben Kan men verwachten dat die mogendheden zoo iets zoetsappig zouden aanzien al deden zij dit ten aanzien van Sleeswijkffolstein Frankrijk en Engeland kunnen gelijk wij zeiden ons l nd niet aan Pruissen Engeland en Pruissen kunnen het niet aan Frankriik Frankrijk en Pruissen kunnen ons niet aan Engeland gunnen ook wanneer dit ons wilde hebben en het door Hanover niet wij er was geworden En wat ons volk betreft dun hoop ik dat het zou heelen liever met cero gevallen Laten de Pruissen pralen van volken van een stam en verkondigen dat wij broeder of zustervolken zijn wij weien adres aan S iksers en Hanover inen en allen wat het in ile familie is en bedanken voor de zamenwoning Willen zij die eeiilüiil zoo zeer laten gelden en de overoude gescliiodcnis voor lich doen pleiten dan konden we ons beschouwen als de ten huize uitgedrevene zuster die in den vreemde harde en b iiige dagen had tot dat het haar gelukte om zich door arbeid en trijd in goeden doen te zetten terwijl ïrine te huis bleef achter de koeijen en naar haar zuster niet omkeek ook wanneer deze haar strijd en noodkreten liet vernemen En om zus Trino zoo maar in huis te laten komen en over zuster en alles den baas te laten spelen dus luiie gar u arg Wij willen noch Fransch noeh Pruisisch worden maar uis elven blijven zoolang liet kan Daarom zag ik ook gaarne dat nioii met d it t ournutciigeIculer over republiek of koiiiiigsihap ophield Dat ijii liihljcl irij 1 dicgieiigodl lucii Ouk v ui twcüilragt heeft ons volk de heillooze uitwerkselen genoeg ondervonden Ood dank wij genieten nog te veleen goede vrijheid en in verhouding tot do meestenatieun is het en gaat het ons nog te goed omhet zoo maar te grabbel te gooijen en tr des noodsniet voor te staan met alle magt Van Icege handen komt niet veel goeds zei mijn grootmoeder maar van leege kolommen ook niet ï C MARKTBERICHTEN Gouda 23 Sept Voor oude Tarwe werd ruim vorige prijzen besteed nieuwe vooral de afwijkende soorten iets lager afgegeven Poolsche per 2400 kilo 360 Nieowe ƒ 330 Roode KI ƒ 355 Nieuwe ƒ 325 Zeeawsche per mud ƒ 11 60 Tl ƒ 12 35 Nieuwe ƒ 8 70 tot 9 75 de minste soorten 7 80 a 8 00 Rogge onveranderd Puike Zeeuwsobe ƒ 9 60 li 10 00 Nieuwe 7 40 u 8 25 Gerslnieuwe winter 5 60 a 6 75 Zomer 5 tO ii 6 Oude niet meer aangeboden Buiten landsohe van 5 00 tot ƒ 6 25 Haver korte 4 80 a ƒ 5 65 dito lange 4 20 a 5 00 BoekweitFr per 2400 kilo 200 a 225 Noordbr 2 50a 2 65 Bruineboon 9 00 i U OO Witte ƒ 10 75 Tl 13 20 Paardeboonen ƒ 7 75 a ƒ 8 25 Üuiveboonen 8 7B i 10 0 Hennepzaad oud niet aangeboden voor nieuw werd 7 60Ü S Ü0 gevraagd doch vond lot dien prijs volstrekt geen koopers 22 Sept Ter kaasmarkt waren aangevoerd 162 partijen prijzen van 26 ii 29 zware tot 32 23 Sept De veemarkt met ruimeraan voer alle soorten worden vlug verkocht ook schapen doch varkens en biggen waren moeielijk te verkoopcn Goeboter 1 34 ii 1 44 Weiboter ƒ 1 06a ƒ 1 16 Burgerlijke Stand GfciioRF N 21 Sciit Frons ouders F deGruil cii G Koemnn Ovbui KniiN 20 Sept A Brunt 3 w J de Jong E j 4 rn 21 J K Scboltea huisvr vnn G van Zutjjhen 35 j GtnuMi 22 Sept VV de Beij on M do Reus ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochter ü P lUEüEN v vs DEB Jagt GüUEA 22 September 1869 Volstrekt einige kennisgeving SPIEGELGLAS VEllZEKERING MAATSCHAPPIJ goedgekeurd bij Kouinkl k besluit gevestigd te Amsterdam onder directie van A PLEIJSIER WaarborgKapitaal Honderd Duizend Gulden Hoofd Agenten te Amsterdam Wed G DORENS ZOÜN Soliede agenten worden gevraagd in hoofden provinciesteden SPIEUELÜLAS LEVE RANCIERS AANNEMERS AR0HITE0ÏSen7 komen bijzonder in aanmerking Roflecteerenden adresseeren zich met franco brieven aan den DIRECTEUR OPENBARE VERKOOPING van MATERIALEN AFBRAAK HEISTELLING enz op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1869 s morgens 9 ure op het terrein van t spoorwegstation te Gouda door den Notari MONTjm METSELAARS De Directie over den opbouw der nieuwe Kerk te Stolwijk vraagt VIER BEKWAME METSELAARS tegen billijk loon Degenen die hiortoe genegen zijn adresseren zioh in persoon bij den Heer Opzigter aan de Kerk te Stolwijk Tegen half October of eerder verlangt men iu een KOEK en BANKEÏBAFvKERLJ een aronsrc3 ELiisra ociiig iiis met liet vak bekend Adres lottiH Z aan liet bureau dc or garant OPENBARE VEUKOOIMN OEIV to GOUDA Op DlNGSDAt den 28 SEPTEMUEl 18G9 des voonuiddaga ten elf re in liet logement nKï IInuTiiuis te Gouda van Een nUTS WERKPLAATS en ERF staande en liggende aan den Tiendoweg te Gouda wjjk D n 9 en 11 waarin de APOTHEKERSZAAK vele jaren met goed gevolg ia uitgeoefend Een HUIS en ERF staande on liggende als voren w k D n 10 Een PAKHUIS en ERF staande en liggende in de Stoofsteeg te Gouda w jk A n 81 En een HUIS en ERF aan de Turfmarkt te Gouda wijk H n 164 Op MAANDAG 4 OCTOBER 1869 des voormiddags ten elf ure in het logement de Zalm te Gouda van een kapitaal dubbel HEERENHUIS en ERF met een fraaijen TUIN er achter aan de Oosthaven te Gouda wijk B n 81 groot 8 roeden 70 ellen zijnde in het Huiseene met marmer bevloerde Vestibule en Gang ruime Zaal 8 Kamers waarvan enkele met marmeren Schoorsteenmantels en Spiegels Dienstbodenkamers ruime Zolders fraaije Keuken Kelders en hetgeen meer tot een goed en gemakkelyk ingerigt Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 Februarjj IS O y En op WOENSDAG 6 OCTOBER 1869 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den Hoer PEETERS aan den Tiondeweg te Gouda van GENEESMIDDELEN en hetgeen verder tot eene Apothekerszaak behoort alsmede een INBOEDEL waaronder gewerkt Goud Zilver en Juweelen De vergiftige zelfstandigheden mogen alleen worden verkocht aan Apothekers aan Geneeskundigen tot het leveren van geneesmiddelen bevoegd en aan Veeartsen Nadere inhchtingen zijn te bekomen tenkantore van den Notaris W J FORÏUIJNDROOGLEEVER te Gouda x Dr Cliantomelanus OOGENWATER Dit onw ardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te ki unen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts tockleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegeu die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zalbehoeven Hetzelve is verkrijgbaar a 60 Cts per flacon bij T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Legden J II KKIjLEU weste wagenstraat Rotterdam Mcj E A SCIIOUTENS SCULUÏEB Oostmolenstraut J J tJUOENIIUIZEN C UlrecM en meer bekende Depots in ons rijk ÏDIDA Jh td van A ïinnkmtut 1869 G Do uitgave d WOENS geschiedt DINSDA DAG üd franco p w Ke De BUBGE deze ter kenn den heer Com ZuidIIoUand cntoir verkin i het suppleto op het person Dat voormil in handen van voorkomende de wet bepaal gaat de termi de reclames b Gou u De opstan vorderde v krachtsinsp lem I vlogi een aanzienl en bloef gor oer gedoo van volhard hun bedrijf zende somm derd deNt geput en h landslieven voor de eer de schatki kostbare kn brengsten oogenblik g wat hét vil wat het til generaal va met die taa gedwongen ducten vo zoo noodzak moesten po bouwen mi ducten in d zouden mol landsche b vau de No