Goudsche Courant, zondag 26 september 1869

at idj ciililik Isini m t iiici i vi i al i ii i ii zal icii vfin i H mk I iIoi Ii Diiitsulihuid s cciilicid 7 nl ondanks iilli ii tcircnstand bij gcrogcldcn loop vun aken liinf i aitierliiuid tot ocno wiiarheid wonlcn Do reis van von Beust geeft aanleiding tot velerlei geruchten en is stellig geene blootc ontspanning maar de bedoelingen van den grooten staatsman zullen vooreerst nog wel niet bloot worden gelegd Het gevoelen wint veld dat bij Frankrijk meer zou willen loslaten om te naderen tot Pruisen en Ihisland Sommige verschijnselen schijnen daarop te wijzen en nu meldt men zelfs dat de Pruisische kroonprins Weenen zal bezoeken op zijne reis niuir Egypte De sultan houdt vol in zijne eischen tegen den onderkoning Ilij mag zonder verlof geene loening en sluiten en moet zijn budget onderwerpen aan de goe lkeuring van den souverein De bemiddelende vertoogen van Oostenrijk Frankrijk Engeland en Italië blijven zonder uitwerking on de onderkoning durft zich niet naar Konstantinopel begeven zonder gedekt te zijn door de uitdrukkelijke bescherming der westersche mogendheden De Spanjaarden zijn onvcraetteljjlc ten aanzien van Cuba de Amerikaansche generaal Sickles heeft vergeefs eene schikking beproefd en men beweerde dat h i gevajir liep zelfs door zijn gouvernement gedesuvoueerd to worden En toch gelooveu weinigen dat het gelukken zal Cuba weder te onderwerpen aan Spanje en stellig zullen de groots baten die het opleverde voor het moederland in allen gevalle gedurende vele jaren verloren zjjn De republikeinen hebben in Spanje betere vooruitzichten de onzekerheid duurt te lang de toestand wordt onhoudbaar Dit brengt do leiders der republikeinsche partij in lieweging do afgevaanligden die tot deze partij behooren reizen het land door en brengen het volk in onrust Weldra kan men de uitbarsting te gemoet zien ïerwül in Frankrijk de gemoederen worden verontrust door het zwijgen en stilzitten dor regeering dat groot wantrouwen veroorzaakt is er iets voorgekomen dat van veruitzionde gevolgen zou kunnen zijn De gevierde en uitstekende redenaar pater Hyaciutho die sedert vijf jaren met de grootste toejuiching optrad heeft zich op eens rondelijk verklaard tegen de ultramontaanscho bekrompenheid die hem alle gewetensvrijheid in de uiting zijner echt katholieke maar onbekrompen godsdienstige overtuiging wilde beletten hij onttrekt zich aan den dwang verlaat zijn klooster Hij is een man die vele volgers zou viïiden indien het hom ernst werd om de grove misbruiken derroomsche kerk met kracht en volharding te bestrijden BUITENLAND ENGELAND Paus l iu8 IX heeft ren brief ge on len nau den r k aartsbisschop van Westminister naar aanleiding van het bekende schrijven vnn den Anglikaanschen bisschop dr Cummings die bet concilie wilde byAvonen indien men hem vrijheid van spreken waarborgde De paus zegt dat de kerk niet kan toeslaan dat eens veroordeelde dwalingen uorclen vcnirdigd het concilie moet integenilrel strekken om nog meerdere dwalingen Ie veroordcelen en nieuwe dogma s vast te stellen s Pausen liodnclirip was dat de protestnnlen van de gclogcnlicid rrbrink zouden niAeii die hun door dit i oiicilie aiirmcc de r l ttUiuUao kerk tot vdU liuu ourv idcrs bchour dcn ccii nioinv lion ijs geeft m iianr eenheid en nriovcrwinnrlijke Icvciiskrni hl gibudcn wordt om de bchocfle hunner ud te bevredigen duoi ven toestand Ic doen ophouden wa irui zij van hun behoud niet zeker kunnen ijii IV t ork is cene vergadering gehouden methet doel ilc rechleii cicr p iehtcrs iii Ierland lo bespreken en op die ij e de lerscho landqusstic formeel aan de oidc Ie stellen Onderscheidene purlcinenl Uil n woonden die vergadering bij Onopzcgb uirlieid v in p iclit zoo lang de pachter aan zijne verpliehtinjen voldoet werd door de vorschilleudesprekers verdedigd als de billüke wenech dor lerscheintie tegenover het Ihans vooral in de zuidelijte graafschappen hecrschendc gewoonterecht volgens hetwelk de landheer volkomen vrg is om de pachtten allen tijilc op te zeggen De heer Gladstone bevindt zich sedert eenigentijd in Balmoral De politieke tinnegieters stekende hoofden bij elkander en flaisteren elkander toe dat er verschrikkelijke dingen op til zyn De kerkelijke bladen doen reeds vermoeden wat er al zoovan mond tot mond gaat over een bericht datvolstrekt geene hoogere waanlJ heeft dan anderevan gelijken aard die door bet Court Journal vanlijd tot tijd orden medegedeeld en waarsohijnlyk zou de Premier reeds veel vroeger noordwaarts zijn getogen ware het niet dat zijn l ingzanie herstellingvnn de ziekte die hem teisterde dit niet hadbelet De Church Tinwi die het zich tot taak heeft gesteld om aan wcreldsche aangelegenheden immer geestelijke te verbinden meent dat er booze dingenui de lucht hangen en beweert dat Uladstone evenals eenmaal Jesaja is opgega m om de onverschilligheid in de hooge kringen te bezweren en te beletten dat er ongeloovigen worden voorgetrokken Gladstone wicii men het al zeer euvel neemt dat hij lezer dagen een Presbyleriaansche kerk bezocht wordt door de orihodoxen de rol opgedrongen omde lutioiialislischc bisschoppen te weren t Is zeer vi i ijr of hij ich deze taak zal laten nelgevallen F R A N E R IJ K Dinsdag vvaren de zes te P T i9 gebleven ministers te St Cloud onder voorzitterschap des keizers vereenigil Aan een kabinetsraad met geregelde beraadslagingen heeft men niet te denken zoolang versüheideiie ministers afwezig zijn maar dat de qunjstie omtrent de byeenroeping van het wetgevend lichaam het ouderuerp der beraadslagingen of liever der gesprekken geweest is kan men als zeker aannemen De regeering meent overigens met het Senaatsbesluit genoeg gedaan te hebben want men bespeurt in geen enkel op ieht verandering De politie is even ijverig als vroeger in de Meer om de openb ire bijeenkomsten te ontbinden wanneer de democratische party banketten wil aanrichten ziet ze dat zij ijdel werk gedaan heeft Ken aantal journalisten studenten handelaren snz die dinsdag wilden bijeenkomen om den verjaardag vnn de vestiging der eerste Fiansche republiek te vieren hoorden van den restaurateur wiens zaal zij gehuurd hadden dat hij last van hooger hand had ontvangen om iiun geene andere ruimte dan in de open lucht af te staan Zon men dit hoorendc of lezendr niet zeggen dat Frankrijk iii Uusland of ia Turkije ligt De fecstgenooten waren toen genoodzaakt elders hun tent op Ie slaan Natuurlijk hebben ZIJ vele toasten uitgebracht ten erd gedronken op het welgeslagen der insurgenten op Cuba Maar de bijeenkomst liep zoo rustig mogelijk af en ten slotte is onder de aanwe igen eeiie collecte gehouden ten voordeele van de werklieden in de mijnen van la Kicamarie De reis van de kei erin naar het Oosten heeft onder de Aii k Hfe aanleiding gegeven tot talryke weddingschappen Da kansen van hen die voor geweil hebben staan zoo gunstig mogelijk ile bagageder keizerin wordt reeds aan boord van het stoomvaartuig l JIirondelle gebracht Venetië Athene Konstantinopel zuilen de vorstin in li i r middenzien en opdat de ontvangst zoo waardig mogelijkzij lecningen sluiten De heer de Lesseps vertrekt maandag aanstaande naar Cairo liet bevestigt zich dat hij uit den mond des keizers bij zijn laatste audiëntie te St Cloud de verzekering beeft ontvangen dal de keizerin naar Suez zal vertrekken De jiiffle waarop de keizerin haar tucht naar Corsica heelt volbracht zdI morgen of overmorgen naar Venetië gaan om aldaar de keizerin en haar gevolg aau boord te nemen DÜITSCHLAND Uit Diesden wordt het volgende bericht betreffende de volksvergaderiug de er dagen in die stad gehouden tot bespreking der klooslerkwestie Bij de openingsrede door den heer Dohn uitgesproken werd op den voorgrond gesteld ilat de vergadering als leus ha l aangenomen de e wnnrdcn Vrijlieid van godsdienst en dat derhalve met dr geringste vijandelijke ge iiidluid jegens andersdenkenden b v je ens r katholieken wordt gekoesterd Yij wensehea slechts het kloosterwe en met al zijne verkcordheden te bestrijden De redenaar trad daarop in eene uitvoerige besehouwing van het kloosterwezen en loonde daarbij aan dat het l ing voor de invoering vnn het christendom in Thibet op zeer uitgebreide schaal bestond en dat de ganschc zaak het ehristelyk karakter miste omdat noch Christus noch een der apostelen eene kloosler gelofte bad afgelegd Tijdens Ijulher als kerkhervormer optrad was het aantal kloosterlingen niet minder dan 2 465 000 bijna alleu Inije ledigloopers daarenboven had men destijds een miUioen bedelaars van beiderlei kunne Wanneer de vrucht is gerijpt beginnen de bladeren van het geboomte te vallen dat is even waar in de zedelijke als in de natuurlijke wereld De Jezuilen heeft iemand genoemd de roomsch katholieke janitsaren ook zij zullen den weg van alle vleesoh gaan gelijk met de Turksche janitsaren het geval is geweest Ten slotte verklaarde de redenaar zich voor de ophelTmg van alle kloosters de woorden der grondwet gelijk recht voor allen behooren cene waarheid te bevatten zeide de spreker en dit kan niet het geval zijn zoo lang de Llooslers bestaan die inderd iad een staat in den staat vormen Vele redenaars spraken in gelijken geest Eindelijk werd de volgende resolutie voorgesteld Het kloosterleven is eene verouderde instelling en is in strijd met den geest van onzen tyd op grond van den nadeeligen invloed dobr deze instelling nitgeocfend op de maatschappij in het algemeen en het koningrijk Saksen in het bijzonder wordt de dringende wensch geuit dat het land zoo spoedig mogelijk worde gezuiveu d van deze pest Deze resolutie werd met den meesten byval aangenomen In de rede waarmede de president der meeting de heer Dohn de vergadering sloot bezigde hij nog de e ivoorden Vooral is Saksen de bakermat der reformatie aan zich zelve verplicht om de banier van godsdienstv ijheid hoog op te hetfon ten einde op het gebied van zedelijke en intelleclueele vrijheid te herwinnen hetgeen het op het gebied van staatkundige vrijheid heeft verloren Buim 5000 personen woonden deze meeting bij die door geen enkel onaangenaam incident werd gestoord ïnnenlajjdT Gouda 25 SEPTLMiiEtt Naar wjj vernemen beeft gisteren alhier in het StationskoHijhiiis de eerste vergadering plaats gehad van de Nederlandsobe boawvereeniging waarin lot commissarissen werden benoemd de hh M Hakker F H Uulffius Brack K van der Torreu Kz G Toorn vliet F Herman de Groot Wg maken ons publiek dat belang stelt iadergelijke vermakelijkheden attent op de aankondiging der optreding van het gezelschap van den heer Descombes van Parijs dat elders grooten byvalmocht verwerven en waaromtrent wij reeds voor eenigen tijd lazen in het Alg Handelsblad dut Miss Vietürine eene even behendige als stoute kunstenares is die op een dun ijzerdraad zouder balanceerstok allerlei evolutien ten algemeenen genoegen uitvoert Ook de kleine en zeer aanvallige Adeline was in korten tijd de lieveling geworden van hetpubliek door hare lofwaardige verrigtingen en ook de heer Descombes vertverft steeds door zijne nerkzaambeden de algemeenc toejuiching IIÜ kon besluit van 15 Sept jl zijn ingetrokken de koninklijke besluilen van IS April 1818 en 20 Febr 1861 houdende bepalingen ter bevordering van het meer algemeen gebruik der koepokinenting uithoofde door de wetten van 1 Juni 1865 in de daarbij behandelde onderwerpen is voorrien Ten gevolge van t genomen ontslae vanmr G C J van Koenen als lid van de TiveedeKamer zal de verkie ing in t hoofdkiesdisirikt Amsterdam den 12 Oct en zoo noodig de herstemming den 26 ücl plaats hebbeu De opening van den spoorweg van Waardenburg n iar Hedel die aanvankelijk op 1 October e k ws bepaald is voorloopig uitgesteld en zalttiiarsehijnlijk op 1 November plaats hebben lcn meldt ons uit Breda dd 23 sept Voor eciiige dagen is door zekere W Zeijlmaus te Geertiuidenberg op een stuk nardappelland het Galgcuveld genaamd gelegen buiten de Koepoort aldaar een massief gouden zegelring met faiudiewapon