Goudsche Courant, woensdag 29 september 1869

iirii 2S Si iilcinlici Irliciiitcuissi n Viilli M er iiii t ir vrriuclileii Villi ceuige betookcnis Eurupa vorki erti iti C 1küiuMi rust mnar tocli oiitbrocivt liet aan j ccue oii i rustlieiil oii bokoniiiu ring in ile gcmoodorcn Wij bevinden ons in een toestand van overgang wij zien op koniciule diiigru Fraiilvrijk dat bijna een eeuw lang zoo grouten invlood oefende op den staat van zaken verkeert in groote gisting liet volle heeft door zijn langzaam ontwaken en de krachtige houding die het aannam het opgeven afgedwongen van de willekeur waaronder het bukte en ziet nu reikhalzend de uitvoering do gemoet der wijzigingen die schijnbaar worden aangeboden Eu nu aarzelt de regeering het volk wil vooruit en men ducht dat de rcgeermg na hot herstel des keizers achteruit zou willen Daardoor wordt do agitatie levendig gehouden en neemt dreigender aanzien aaii We is het eeno afleiding van de algemeene belangen die veroorzaakt wordt door den gruwelijken moord bij Pantin en houden allen zich bezig met de talloozo bijzonderheden van het treurige en nog duistere feit maar dit duurt slechts enkele dagen en daii vestigt zich de belangstelling toch weder oji de duui zame volksbelangen Hot blijkt meer en meer dat het verschil tusschen Turkije en Egypte nog ver is van zijne oplossing en wel degelijk aanleiding zou kunnen geven tot zeer gevaarlijke verwikkelingen Het oostersche vraagstuk is onoplosbaar in vreedzamen zin en indien Turkije zich te ver wikkelde in een twist met zijn Egyptischen vasal kon Rusland in zijn rug hem zoo licht moeielijkhedcn bereiden die vanMonleuogiü tot Eumenio een verderfelijken oorlog kon doen ontbranden Engeland versterkt zijne krachten in de Middellaudsehe zee maar Frankrijk is thans weinig bereid om zich in buitenlandsche geschillen te mengen Er is dezer dagen veel gebazeld over de tootredi ig vun Baden tot Noord Duitschland maar ofschoon dit t wel eenigcn tijd uitgesteld zal blijven eischt toch ook de toestand van ZuidDuitschland eene afdoende regeling waarbij de MainHnie niet behouden kan blijven Tot eene geregelde en vreedzame schikking zon de betere verhouding van Pruisen en Oostenrijk gunstig kunnen medewerken Het is eene betere politiek voor Oostenrijk om zonder rancune cordaat zich aan te sluiten aan Duitschland dan op het sleeptouw genomen te worden door Frankrijk en buitendien heeft het de handen vol in eigen boezem In Bohemen heeft de regeering eene volkomen nederlaag geleden en het zal eindelijk wol daartoe moeten komen dat de Czechcn verkrijgen wat men den Hongaren niet hoeft kunnen onthouden ITENLAND ENGELAND Ken brief in de Vai y News licricht hun die indit onderwerp belang itcllen dal in Kuslnnd de beweging tol emancipatie der vrciuw p ruuleii opgang maakt Hel werk van den hrrr Suiart Mill Tiie Suhjectioii of Wiimeii vindt diii endi Ir cra en drie nilvocrige overyiidilcn van du lioek ijn veiseliuiiiMi 11 do nroolsleil ij l l id ii v in l di rslnirfr eii Mobcou i de door Sin UI Mill uiipcdiukte jievoi U iis en t l n In l u r ll llui IK h i 1 h 1 eei iii i liii 0 erli i iU de schiijvcr dil 111 ril ili iiiM Uil lejjiiiwoordii dagelijks iii dm 1 liüiiubraj te MobCuu uordt opgevoerd eene gilienle Jonge dame tegeii hare oiuler vet ühe moeder egt maar nioedei ij liehoorl te weten dat iedereen legeiiwuordi yegl dat do vromv vrij behoort te iju en dat doze woorden altijd met onstuimige toejaichingen wonlen ontvangen Te Petersburg zal een groot congres worden gehouden tot het toespreken van de rechten der vrouw tot hetwelk de heer Stuart Mill in een eer vleiendcn brief door de voornaamste vrouwelijke hervormers van de llussiscbe hoofdstad is uitgenoodigd De Cziiar zelf is uiiar raen beweert aan het beginsel vau gelijkheid der sexen niet vijandig P R A N K R IJ K Eouher en i yne vrienden dringen er op aan dat de kamer zoo laat mogelijk bijeengeroepen worde de keizerin laat ook op hunne zijde daar zij niet wil dat het wetgevend lichaam vergadert vóór haren leiugkeer uit hel Oosten welke den 12den November al plaats hebben De licoeil waarschuwt voor elke voorbarige poging tot omwenteling Het land denkt ceiibtoraniig dat lica alleen langs vredelieven U n weg du vervulling iijiier wenschen zal verkrijgen liet Journal de l arib van de geruchten nopens een staatsgreep gcwagi ude zegt de regecringzoowel als de oppoïUio kunnen daaruit eene leering putten De regecring moet m ien welke feil zijheeft begaan door het bijeenroepen der kamer uitte stellen te meer daar de regecring door harevrees voor de kamer in een hoogst bevreemdend licht verschijnt en haar allerlei betreurenswaardigeontwerpen toegeschreven worden De oppositie daarentegen mag zich gelukuciisehen dat zij geen aanleiding tot een staatsgreep heeft gegeven zij heeft daardoor een goed spel tegenover de regeering Het Jaeinthisme zooals de heer Veuillot debcueging ontslaan door den bekenden brief van pater Ilvacinthe liiefl genoemd wint onder de kathüliekeii veld Men verdringt zich als het warebij den aartsbisschop van l arijs om ijn gevoelente vernemen omtrent den stap van den exearinelie ter monnik Maar mgr Darboy die den stap naar ik geloof heimelijk goedkeurt is zeer gereserveerd Intusschen heeft men opgemerkt dat hij over dien brief va i Hyacinthe sprekende zich met veel toegevendheid heeft uitgelaten Wgr Maret bisschop van Sura schrijver van het werk over de strekking vanhet oecumenisch concilie legt sijmpathic aan dendag voor den stap van den gevierdcn redenaar Mgr Maret behoeft trouwens de reserves vau mrg Darboy niet in acht te nemen Nadat te Brussel eene plegtige lijkdienst in Je kcik van St üudula heeft plaats gehnd ter ungcdachtenis van de gesneuvelden n 1830 hebben de jaarlijksche nationale feesten aldaar een aanvang genomen Zaterdagavond werd aldaar een groot bal gegeven voor een lieldadig doel in het stationsgebouw van den spoorweg hetwelk te dien einde op eene smaakvolle en allerprachtigste wijze is ingericht Heden wordt de groote wapcnschouwing gehouden die reeds zoo lang te voren aangekondigd en door alle dagbladen in verschillenden zin besproken is De te Antwerpen in bezetting liggende troepen hebbeu zich in den nacht van 26 op 27 dezer naar de hoofdstad begeven om daarbij tegenwoordig te zijn Dinsdag Woonsilag en Donderdag aanstaande woiill er te Brussel klassieke muziek uitgevoerd Een aantal vreemdelingen bevindt zich in de hoofdstad en het laat zich aanzien dat de feesten druk bezocht en door goed weder beguustigd zullen worden Uil Frankfort wordt gemeld dal de verschillende verhalen onilrenl het weder terng endeu uil Ofl onbach van de daarheen gevoerde jongelieden op loutci lantiisic berusten Wel stemt men toe dat de bepaimg van het Gothaasch verdrag waarbij vreemdelingen zonder voldoende middelen vau bestaan naar hunne geboortestad moeten teruggevoerd worden ter sprake is gebracht doeh de politie te Offenbach heeft er niet aan gedacht die verordening in du geval toe te passen De jonge lUisch hel eerste slachtoHer van l rnisen s strengen uit ettingsmaatregcl zit huog en droog ie Olleiibaeli in het hotel SlaJt Kassei ontv ing dagi lijks bezoeken van vrienden en verwanten en lieefi v in de politie nog niet den luinsten last gehad De Aulienclic Ciirii iiiJii li iiveriieeinl uat eerlang ee i wetsontwerp d uden aaiijri lioili i betielïeiidc de seliad vergi i diiiir ducir j eniceiileii te dragen voor seliade duaiiii miMaati len gevolge van opiüopen en de niidililen tut liiiniie lieleugi liiig geli ig l De w t al en moet worden hcr icn daar lul lie giudUt mo ilijke oiibillijhl eid mag heilcii om g lijk oiil mgs Ie ll ilijii geseliied in di gemeeiile laiisiprakelijk te stellen voor selwdc welker voorkoining afhankelijk was van eene macht waarover de gemeeiitc ovcrhcdeu gecnc eoiitrnlc bezitten In vele steden is de politie en hare ndministralio overgegaan uit de handen der gemeente in die van den staat Het is duidelijk dat iu al zulke plaatsen wanneer bij volkbojjloopen schade ontstaat u schadevergocdina moet worden verstrekt enkel de staat verantwooidelijk is In dicu zin zegt de Zeidlcrsche CormpuMh ii zal dan ook het bovengenoemde wetsontwerp wordcu vastgesteld OOSTENRIJK Men is te Weenen niet geheel gerust over den staat van zaken in het Oosten Men vermoedt namelijk dat do reis van den vorst van llumeniu ten doel heeft bij de mogendheden aan te dringen op de geheele zelfbtandig verklaring van zijn vorstendom Mocht hij hierin slagen en de band die Kumenio nog aan de l ortc bindt verbroken worden dau zouden ook Servië en Montenegro al spoedig het hoofd opsteken en een gelijke gnnst eisolien Daarbij komt dat het koningrijk llumenii zich waarsohijnlijk bij llusland aan zou sluhen als wauneer Turkije zich aan zijn noordelijke grens nog meer in t nauw zou zien gebr icht en alras in plaats van langs den Donau te Adrianopcl om zijn bestaan zou hebben te kampen 65t2J C CS3 S 5 £ s x T ü R K IJ E liet Turksch Egyptisch vraagstuk dat men reeds zoo goed als opgelost waande schijnt thans weer een nieuwe en meer dreigende phase te zijn ingetreden De onderkoning kan zich met een paar van de door den sultan gestelde conditien niet vercenigen hij vindt t wat al te hard zijn budget jaarlijks aan hoogere goedkeuring te oiiderweipen en zich te verbinden geen teeningcii in liet buitenland te sluiten Van zijn kant blijft de groote heer stijf bij zijn stuk staan en hoc de inogeudheden ook haar best doen om de beide twistenden tot geven en nemen aan te sporen haar redenccren w i8 tot nog toe vruchteloos De Turpiie behelst hevige artikels tegen den onderkoni ig van Egypte als gevolg van diens weigering ott de twee hoofdvoorwaarden aan te nemen die hem tloor den grootvizier zijn gesteld en van zijn verlangen om liet geschil aan ilc beslissing van de groote mogendheden to onderwerpen De grootvizier heeft andermaal geeischt dat de onderkoning op den grondslag van de hem Resiclile voorwaarden in onderwerping zal komen Mocht hij nog langer aarzelen dan begeert de Tiirqvic dat de l orte beginnen zal met al de privilegiën in Ie trekken die den onderkoning bij de firman van 18 tl werden toegestaan Mocht ook dat niet baten dan vertrouwt het blad dat de sullan den onderkoning onmiddelijk zal ontslaan om EazilMustapha in zijne plaats te benoemen BINNENLAND Gouda 28 Septemheu Zaterdag jl is van hier gevankelijk naar hethuis vnn arrest te Rotterdam overgebracht O d 0 smidsknecht van beroep en alhier geboren die in boereiikleeding tweemaal trachtte schapen te stelenuit landen onder de gemeinte Stein en toen hij in h t wegdrijven verhinderd werd voorgaf de schapen gekocht te hebben Gisteren heeft de hooge raad kamer van strafzaken de zaak van de Vletter voortgezet De ad vocaatgeneraal heeft geconelndeerd tot verwerping van hel beroep in cassatie en veroordecling van den reqnirant in de kosten De uitspraak is bepaaldop 12 October In eene bijeenkomst van den inspecteur vanhet later onderwijs me de schoolopzieners in dezeprovincie is met eenparige stemmen besloten aanprof Ilarting te Ulrech de hooge ingenomenheidte betuigen van het selinoltoczieht in dc c provineie met het door hem opffcvatle denkbeeld der oprichting van een sehoolverbiind Ier bestrijding van het schoolverzuim dal eerstdaags in eeiic bijeenkomst van belaiigsielleiiden te Utrecht nader zal worden besproken In den geiiieciil ra id van Am lcrdam is i oor hel lid dr 10 C Biielini r hel voorblel ged iiui tot opriohling ald iar eeucr hoogeie burgerschool voor iiiei jcs niet twei j irigen cursus Verleden Donderdiig moest de zaak van den bckciiileii 1 l iuib uoaU w ij Muegei nielJilen