Goudsche Courant, zondag 3 oktober 1869

o plji i Il 11 uiü i itui ucttiLïcii tiTiiiijii iii Si lil t 111 dun iri t dal il ujvlalic wekt en de alnrincoiii oiitevrcdciilicia vcrliocigt buiige vorinoi ileiih iliii i oiitstivmi on do vreoi lat do hoog jimniicii vorwachtiiigeii bittor t lourgestt4d KuUon wovdüu Do oprDopiug van den afgevnardigdc de Kói fitrv om 7 1 ll s ongorooDou op te komen vindt oinig liijv il hoewel velen het recht daartoe orlvoniioii riet ware boter dat de rogeering zich in tijds liodacht en don termijn der bijeenroojiiiHï lii lxoiid maakte maar men tracht do bolangstel in af te leiden door langdradige rodoiieorin u overdo afschmvolijko Pantijnsche moordgescliiedeiiis over de annexatie van Badon en do toeberoidselen tot de roi dor keizerin die zij gistoreii middag liool t aangevangen Uit Biianje komeu dagelijk s beiiebten van ropubükoinsche woelingen Het dralen der regeering d dat jaiunierliik rondzoelicu naar een koning zon don besten monarchaal verdrieten Men was al tot een schooljongen gedaald en nn sjn eokt men van een kind van zes jaren het zoontje van don Portngeeschon k miiig Voor ons die verre s aan is het belachelijk doch voor hen dien het aangaat is liet duldeloos Indien Spanje geen man tot koning krijgt dan zal spoedig ieder inzien dat er geene keus is de repnbliek is het eeiiige redmiddel om te üutkomen aan den vrecgelijksten burgeroorlog Het regentschap beraamt allerlei maatregelen om de woelingon te onderdrukken maar waar zooveel stof tot gisting is baton do ijverigste pogingen niet veel Te Barcelona is een forraeel oproer van 300U vrijwilligers die barricaden opgeworijen hadden nog gelukkig bedwongen GO personen zijn gevangen genomen waaronder 2 afgevaardigden Ten aanzien der bedoelingen van vou Bismarck is men even onzeker als omtrent die van Napoleon Hij schuilt altijd te Varzin en men beweeit dat hij genegen zou zijn twee impopulaire ambtgenooteu Eulonburg en vou Miihler op te offeren maar de oude koning wil geen nieuwe gezichten om zich zien en zoo zal het dan ook wel evenmin aan zijne tegenpartij gelukken hem te doen vervangen door den generaal von Manteufl ol BU ITEN LAND ENGELAND Cliarles Dickciis Iw cft cene redevoering gelioudeii ills vooivillor van liet Midl uul Institute leüirnunghaiu ill welLe hij oii e eeuw verdedigd heeft tcppii de Ix BchuUliging dut zij zoo maicrieel is Iet iiislituut dut een nieuw jaar intreedt is woikclijk eciie zeer belangrijke iiistelliug en verdient de geestige lofredenen van den Engelschen romanschiijver eveu ccr al de grootc belangstelling van John Bright Sinds lU jaren beslaat het en op het oogciiblik telt het 2 Ul leden van welke de grootste helft lot den stand der bandwcrkslioden behoort ternijl 400 leden klerken en winkeliers zijn Jrundig avond onderwijs wordt gope en in die z ikcn welke voor den handweiksman bijzonder nuttig zijn Rekenkunde scheikunde nuUiuikuiide ii irdnjkskunde zingen enz worden ondcrHe en legrii den matigen prijs van één stuiver vour iedeien keer dat de leerling tegenwoordig ie Leeskamers een bibliotheek een scheikundig laboratorium en een dcparlciuent der schoone kunsten zijn uilen aan hot iiiitituut verbonden en de beste letterkundigen en witenschappclijke mannen van r ngelan 1 bonden des winters volksvooilezingen m i c gruote Iceliirehull IH lieer liiekens heeft de nilstekendo gevolgen nieilegedeUil welke de e werkelijk philanthropiselie msUUii g pcdi id heeft en het is eker merkwaardig 1 II li Uiii hoc bij ondti veel p irlij de werklie den die dit avond onderwijs genoten er van gcirukken hebben door Iiumio e vaccinatic quajstie blijft in Engeland aande orde Pas heeft in een der Eugclsche bladeneen specialiteit in het vak verklaard dat hij nooitgeheel gerust was over de resultaten zijner inentingen en dat bij als bet noodig was niet dan met den grootsten angst voor schadelijke besmetting inentstof uit Londen het komeu of van den anderenkant levert het resultaat van liet onderzoek naarde omsliindighoden waaronder het kind is ingeënt dat onlangs bij den rechter aangegeven werd als door de ineiiüug met uitslag te zijn besmet het bewijs dat de aanleg van het kind zelf dikwijls meer oorzaak van kwade gevolgen is dan de inenting Hetkind waarvan de slof afgcnouicn was was uitstekend gezond en twee andere kinderen die tegelijkmet het ongelukkige kind waren ingeont baddengeen den milisten hinder van de bewerking gehad F R A N K K IJ K l c SU cle zegt De noodzakelijkheid om aan den tegenwüordigen toesUind eei einde Ie maken laat zich zoo duidelijk gevoelen dat indien de ministers dit zelve met inzien men tot de conclusie moet komen dat het bezit van een portefeuille een mensch ziju gezond verstand beneemt liet is in de hoogsle mate onstaalkundig door den senaat de wederinvoering van het parlementaire regime te doen dccrelceven en met de uitvoering daarvan tot in het oneindige te talmen Eeue valsche positie wordt niet ongestraft gerekt iedereen verliest daarbij zoowel de regeering als zij die geregeerd worden liet senaatsbesluit heeft uitgeinaaki dat wij voortaan een autonome kamer zullen hebben die haar reglement i eUe opmaakt hare presidenten beuoemt het wetgevend initiatitf bezit de politieke richting der regeering aanwijst en hare meeniugen opdringt aan een verantwoordelijk ministerie dat zonder baar niels beteekenen en gedwongen zijn zou om af te tredcu Kechtens beslaat dit nieuw systeem reeds Sedert zijn proninlgatie is het senaatsbesluit vau kracht Inderdaad hebben wij echter noch een geconstitueerde kaïiK r noeh een reglement noch een president noch een meerderheid noch een aangenomen politiek noch eindelijk verantwoordelijke ministers Het schijnt dat de regeering eindigen zal met toe te geven aan bet verlangen van hen die op eeue spuediue u ening van het wetg lichaam aandringen Maar om duidelijk temaken dat dit weder een besluit is uit eigen bewegingen niet door pressie van builen genomen zal de opening een paar dagen later pla ils hebben dan de heer de Kcratry verlangt Men zou besloten hebben den heer de Kératryen wie der afgevaardigden verder maar wil volkomen vrij te laten om zich den 25 Oct naar hell alais Bourbon te begeven Als de kamer tegeneen paar d igen later toch reeds bijeengeroepen was zou zulk eene demonstnitie slechts den lachlust vanbet publiek opwekken De koning van Portugal heeft op nieuw voor de candidatuur bedankt Den 27sten heeft deze majesteit aan het hoofd van zijn rainislerie den hcriog van liOulc een brief geschreven waarin hij dezen verzocht de gcruehlen te logcnstrali en volgens welke de krson van Porlugal op zijnen zoon zou overgaan en hg zelf de Sjiaansche kroon aiinnemen De brief eiiidi t met een loij iIen volzin dien de Portugezen zeker zullen weten Ie waarderen Aan het hoofd onzer natie te slaan zegt de koning is voor mij de post van eer en ik zal mij weten te kwijten van de plichten die de liefde voor onze staatsinslelligen en de trouw aan mijn vaderland mij voorschrijven PorUigees ben ik van geliuüMc en Portugees wil ik zijn bij mijn sterven Minder bezwaar maakt de Genuescbe hertog om van iiationalileit te veranderen Deze raa ikt er g gcuelenszauk van Spanjaard te woideii Wij zu er den hcriojr niet hard over vallen overtuigd uat hij een goed werk doet door mede Ie werken tot beëindiging van den toestand van verwarring en rcgceringloosheid die thans in Spanje heerscht Wanneer eenmaal een vast bestuur zich in Spanje zal hebben gevestigd mag men de hoop koesteren dat de overwonnen partijen zich aan het ge igvan het fiiit accoiiijili zullen onderwerpen i LS c 4 5 5iiiS RUSLAND Alle d igbladcn zonder onderscheid houden zich onledig met het bespreken van een zeer gewichtig uiidirwerp voor de drukpers namelijk de aanstaande wij igint van de wet op de pers uitgevaardigd in april lMi i Het schijnt dat men vreest voor eeue oiigiiiibiigc verandering dier wet en nu reeds is zij niet buitengemeen vrijzinnig Verscheidene dagbladen en d iaroudcr in de eerste plu Us de Guloi melen zeer breed uit hoeveel KusLiiid is veischuldigd aan de dagbladen sedert deze eenigszins bevrijd van do banden welke hen vroeger bekneldfn den weg van deji vooruitgang hebben betreden en kunnen aanwijz a Men verlangde algemeen dat het thans nog gevolgde stelsel wierd afgeschaft en vrijzinniger bepalingen do plaats der thans nog van kracht zijnde zoo spoedig doenlijk vervingen BINNENLAND GOUUA 2 OcïOBLll Het heeft II M onze geëerbiedigde koningin behaagd een prachtig gewerkt kanapé kussen als prijsvoorwerp toe te zenden aan de Commissie der verloting ten behoeve van den gedeeltelijken herbouw der Lnthersclie kerk te Gouda In de nlgemcene vergaf ring van de Goudsche Weorbaarheids Verceniging l ui erpliclit van Dinsdag den 28 September werd d r eenige leden voorgesteld om bij het prijsschieten ook andere korporalien uitjie iioodigen welk voorstel echter door de groote kosten daaraan verbonden voor dit j iar onuitvoerbaar voorkwam en daarom is gevallen Verder werd bepaald dat het prijsschieten zal plaats hebben op den 13 October 1S 9 Te 1 ure loten en daarna aanvangen terwijl tot 2 uur noch nummers verkrijgbaar zullen worden gesteld voor de leden die niet op het bepaalde uur kunnen tegenwoordig zijn De heeren begunstigers zullen van een bewijs van toegang worden voorzien alsmede de hh officieren der dd schutterij en van het garnizoen De prijsuitdeeling zal des avonds te 8 ire plaats hebben in het lokaal der gymnastiek De heeren leden zullon bij het prijsschieten moeten voorzien zijn van de uniformpet enz De vereeniging is vermeerderd met 22 begunstigers benevens 12 werkende leden Men verneemt dat al de officieren van de vcrsehillcnde wapens op uon activiteit wegens ziekte in hunne respecliere rangen b j het leger zullenmoeten terugkeeren of wel indien zij ongeschiktbevonden worden zullen worden gepensioneerd ofeervol ontslagen Wij vernemen tot ons genoegen dat de Amsterdamsche kiezersvereeniging Burgerpligt denheer dr J Bosscha Jr te s Gravenbage tot harencaudidaat voor t lidmaatschap der tweede kamerheeft gesteld Men meldt uit Leeuwarden De tongblaar onder bet rundvee in deze provincie heeft zich thans dermate verspreid dat zy in alle gemeenten beerscheude is Wat vooral opmerkenswaardig is datop Ameland waar te voren nimmer eenige ziekte werd waargenomen ook de tongblaar onder het rundvee zich heeft geopenbaard Daar geen vee vanelders op Ameland is ingevoerd kan niet gezegdworden dat de ziekte daar is overgebracht Menzou alzoo tot de gevolgtrekking kunnen komen datdeze ziekte of door de lucht wonlt voortgeplant ofin het voeder zijn oorsprong vindt hetgeen dan iahet algemeen roet de eene of andere stof vermengdmoet zijn Zoover bekend is zijn in deze provincienog geene runderen aan de tongblaar gestorven Sommige dieren zijn echter door die ziekte zooaangedaan dat zij uit de hand moeten worden gevoederd wil men ben in het leven behouden Dat het gcmaak vooral onder de e omstandigheid te lijden heeft is wel te denken Er zijn er die dagelijkszeer weinig melk geven Indien de ziekte dan ook niet spoedig een gunstigen keer neemt kan het niet uitblijven of de boter en kaasprijzen zullen nogeene aanzienlijke verhoogiug ondergaan Het veld waar de familie Kitok vermoordwerd draagt den naam van het veld der deugden Het aantal lijken bedroeg zes Indien zegt de Figaro dat veld het veld van Austerlitz heette enhet aantal lijken zestig duizend bedroeg zou mengejuicht en feest gevierd en geillumineerd hebben Men zou om strijd den lof hebben verkondigd der moordenaars en ter nauwcrnood een woord van beklag hebben geuit Van waar die vreeselijke en bloeddorstige inconsequentie Kr zijn zeker tweeërlei soort van misdaden maar de dood is voor de zes slachtoffers dozelfde als voor de zestig duizend Of de drijfveer tot dien moord een vernohtelyke gelddorst of de veroveringszucht eens versten was is slechts een vcrscliil in naam eene qunestie van meer of minder De man die voor eenige duizend francs zes moorden begaat wordt in de gevangenis geworpen I hij die voor eenige honderd milliocnen zestig dui