Goudsche Courant, woensdag 6 oktober 1869

toMK mmmtm fe sl inii Dczi hrrmi liji i ngckuineu om hunne cricht mede uit Parijs ieitet Napoleon bij de liteit hoopt bekend te liiurd znl worden dut DKsndhedcu ccnc ovcr nigemeene en gelijktij I rt dat de keizerin der nctie zal blijven ten ene bijeenkomsl te hcbl raiicD 7 E ie van handel en Innd Inii bet congres der kanlie dat te Jen na gekeliouden die algemeen Ivcrklanrde dut h een lontivikkcliug der indi Ihi t zijn streven is om ijk op eigen beeuen te Ie zijn deperlemcnt be cie voordeelen die het Knd kan afnerpcu Hij Jaterwpg aan Ilaliö zijn de wereld zal hergeven tie heeft ene circniaire aschoppen vergunning bnen doch de regecriug landelen voor omtrent kvergadering die tegen Irijk en do rechten van Ie staat les uhreven De paus is lor den brief van pater Inlijkstcn indruk gemaakt Vul als een bom te mid liouairen De leeken in lef eene edele opwelling Rjl l eid eu tot groote prief in verschillende der Pil van het concilie be c orluchtige latxmta wier ekend is verklaard met verklBring der geza is evenzeer een bron t Valionau en rceils im oppen uit den vreemde Alle middelen worden gevreesde oppositie te die weerbarstig blijken p pau zal trachten de jinen door den liberalen kardinaal te verhcITen lcn liever eene splitsing Igemeene roomsche kerk ie staan aan den geest Ibcralen in de kerk even land den uitslag voor ien rLAND OtTOlifcB lut advocaat generaal bij Friesland mr E W 1 recht laatstelijk waarhet hoog militair ge iiulangs op de kon milkan men met zekerd E van hot hoogste dienst van het U I i en dat den kadet v C maand zijne loopliaau Ie Icn het slaohtolfer van InjiJ op verzoek zijner L ag als kndet is verleend lag jl in hot openbaar dagciJ III veiling gcII urwalil gelijk in i i gevonden wordt en r i holcn clzenboomcu bc cr l mil Sprecckens I Verbeek to Vtip voor lil men Als een bewijs i geiluiiii om lilt hoekje U lier cc te bewaren III uiiiji vocriie werken aan lil zooweringoii onzer provincie niet minder dan J 2 a t3a J7V2 lebben gevorderd Friesland mag geacht worden in een bupd van goud te zijn besloten zóó veel is voor en na aan de zeeweringen ten koste gelegd Het Noorden zegt o va over het financieeltekort Ilct sluiten ccner leeniug is het Kuiste expedient vim ilen minister die later zal opgeven hoe groot do leeiiing moet wezen Wij vattin het dat men dit woord leening met weerzin hoort Ziju wij dan na de millioenen schats die wij uit Indic ontvingen nog altijd arme lui NiottegenBtaaude in zestien jaren tijds 433 millicen gulden aan ons zijn gegeven Ja nog altoos Knaagt er dan soms aan onze Bnantiön een kanker Ook dit durven wij niet onlkenucM Het zijn de uitgaven voor oorlog en marine die op de begrooting van 1870 bij de 23 millioeu egslepen Hier valt te bezuinigen Eigentlijk moesten wij sterker spreken ten minste wat het ministerie van oorlog betreft waarvoor wederom ruim 14 mill ziju uitgetrokken niettegenstaande van de reeds ten vorigen jare toegezegde wet op de defensie niets schijnt te komen Alzoo zal er geld uitgegeven worden meer dan vroeger zelfs terwijl men de volstrekte zekerheid heeft dat alles wat den militairen staat betreft êkcU en ondoelmatig is Het is dringend noodig dat aan dit geld vermorsen voor soldaatje spelen en vestingbouw van onverdedigbare punten een einde wordt gemaakt Men schrijft uit s Gravenhagu aan helllamlehbl dd 2 October Hier ter stede toonen de onderwqzers groote belangstelling ten aanzien van het schoolverbond welks grondslagen weldra te Utrecht onder leiding van de heeren Hurting zullen besproken worden Heden avond werd in erne buitengewone vergadering der eerste afdeeliiig van het onderwijzersgezelschap besproken en aangenomen het voorstelom een afgevaardigde naar Utrecht te zenden Ierwijl voor acht dagen een gelijk besluit genomen werd in de afd s Ciravenhage van bet Ned onder wijzersgeiioütschop He algcmecne weiisch is voorzeker dat het sehonlverzuiin die kanker van ons volksonderivijs door algemeene medewerkii g engepaste uiaatregeleu moge verminderen Het wetsontwerp tot wijziging der net van 28 Juni 1854 Staalalilaii N 100 regelende het arnibestnur strekt hoofdzakelijk tot afschaffing van het thaus vigerend stelsel dat voor de burgerlijk bedeelden de geboorteplaats tot domicilie van onderstand geldt terwijl alsnu het beginsel wordt aangenomen dat de arme zal worden ondersteund door en ten laste van bet bestuur der gemeente waarin hij zijn werkelyk verblijf houdt alzoo de plaats waar hij zich lievindt op het oogenblik dat de behoefte nan ondersteuning ontstaat Het hoofdbeginsel in het wetsontwerp tot regeling der banken van leeiiing is uitgedrukt in art 1 luidende Het staal aan ieder vrij banken van leening op te richten met inachtneming van de voorschriften dezer wet terwijl de regeering de oprichting het beheer en de ophefllng der banken van leeiiing aan de gemeenteraden meent te moeten overlaten Uit Dockum schrijft men van 2 October De wekelijksehe aanvoeren van vlas beginnen iels grouter te worden de prijzen zijn flauw er schijnt weinig vraag vooral voor Kngeland te bestaan zomlat men wel 8 a 10 st per bundel gotdkooper kan koopen dan in het voorjaar do quaIJteit is voldoende in de onderscheidene soorten en de quantiteit aanzienlijk dat er nu genoegzame gelegenheid bestond om in verseh water te rooteii dus zal er wel geen zont vlas komen t geen in hot vorige jaar in groote hoeveelheden voorkwam Granen en zaden met weinig aan oer vlug van de hand gaunile met vaste prijzen Gedroogde chichorei me weinig handel ii ƒ 7 per 100 kilo Aardappelen zeer best van qualitci van 2 tot 2 40 per hectoliter Levende have in flauwe stemming tengevolge van vrees voor de heerschende ziekte van tongblaar en klauwziektc Uittreksel uit de Memorie vüh toelichting op den staat van begrooting der li k en Uitg van de Gen Gouda voorde dienst van 1 7Ü Vervolg eii slot HoofdBtuk 6 113 4 Hel alhier uitgetrokken cijfer ad 100 voor l ocl ige aiui den geneeskundige belast met iln ilooilschouw is een nieuwe post gegrond op lic vel van den 10 april IROi Slaiilsbl n i lioiulcndo üepaliiiucn bctrckkolijk het begraven van lijken 114 i De som strekt om te voldoen de bezoldiging van den Diriclcur dier iurigtiiig Hoofdstuk 7 110 1 De kosten der Lalijnsche school werden bij de vorige begroeting in eene som uitgetrokken Volgens de nieuwe modelbegrüoling is dit vervallen en moeten de uitgaven gesplitst en ieder afzonderiyk voorgedragen worden waaraan gevolg is gegeven De cijfers voor alle de daartoe betrekkelijke posten overschrijden die van de vorige begrooiiig met 30 a Onder den post jaarwedden Jer orjtlerwijzers is begrepen die van den Rector 140U die van den Leeraar in de wiskunde de geschiedenis enz 1200 Te zamen ƒ 2600 b De behoefte aan nieuwe kaarten is oorzaak dat voor kosten van schoolboeken en schoolbehoeflen do voorgedragen som is uitgetrokken a de kosten op het houden van Vergaderingen ƒ 50 b die van advertentien druk en schrijfbehoeften ƒ 25 c de bezoldiging van den Pedel ƒ 25 Te zamen ƒ 100 117 2 Da kosten voor do middelbare schoolwerden bij de begr voor 1869 ineens uitgetrokken Volgens de nieuwe modelbegrooting behoort voor iedere soort van uitgaaf een afzonderlijke post te worden voorgedragen He cijfers der ouder letter a tot en met d gebragte rubrieken overschrijden die van de vorige begrootiug met ƒ 850 grootendeels een gevolg van het na hare vaststelling genomen besluit om ook des Zomersavonds onderwijs te doen geven a Onder den post Jaarwedden der onderwijzers is begrepen die van deu Directeur tevens leeraar in de natuur en scheikunde 800 Toelage aan deuzelve als tijdelijk belast met het onderwijs in de technologie en mechanica ƒ 100 Bezoldiging van den leeraar in de wiskunde 250 die van den leeraar iu het rekeneu 150 die van den leeraar iu de Nederlandsche taal en de geschiedenis 150 die van deu leeraar in du staathuiiihoudkuudc 100 die van den leeraar in het handleekenen 500 die van den leeraar in het regllijnig teekeuen 600 de toelagen aan de gezegde leeraren voor het in den zomercursus ie geven onderwijs uannecr tot de voortzetting van hetzelve wordt be3loicn 500 Tezamen 3150 d Het voor onderhoud der gebouwen enz uitgetrokken c fer wordt aangevraagd ter voldoening van het onderhoud der school 200 het schoonmaken van dezelve 100 het onderhoud en aankoop van ameublement 150 Te zaraeu 460 118 3 De kosten voer lager onderwijs zijn tot hetzelfde bedrag uitgetrokken als bij de vorige begrooting a de jaarwedde van 4 hoofdonderwijzers en 1 hoüfdonderwijzeres 1000 ieder 5000 b de bezoldiging van 1 hulponderwijzer ad 500 c die van 8 huteonderwijzers of hulponderwijzeressen ad 460 ieder 3600 d die van 11 hu onderwijzers of hulponderwgzeressen ad 400 ieder 4400 e toelage ten behoeve van kweukeiingen 550 f bezoldiging van den onderwijzer in het handteekeuen 500 g die van den onderwijzer in de gymnastiek 800 h die van de onderwijzeressen in de vrouwelijke handwerken Ie weten j 2 a 200 is ƒ 400 2 af 150 is 3ü0 1 a 75 is 75 1 ü 50 is 60 825 Te zamen 16175 h De som voor veranderlijke belooning van de onderwijzers uitgetrokken komt overeen met het daarvoor toegestaan maximum c Het onderhoud der scholen en onderwijzerswoningen wordt geraamd te zullen bedragen Voor de arininschool en de woning van den hoofdonderwijzer 240 Voor de tusschenschool en de woning van deu hoofdonderwijzer 200 Voor deburgerschool voor jongens en de woning van den hoofdonderwijzer üü Voor de burgerschoolvoor meisjes en de woning van den hoofdonderwijzer 70 Voor de jongejufvronwcnschool en de woning au de hoofdonderwij eres 110 Voor de gjinnastiekschool 40 Voor aankoop en onderhoud van schoülmeubelcn iu voornoemde scholen J 1 40 Voor toelage aan de hoofdonderwijzers vorr het doen schoonmaken der schoollocalen 2SÜ Te zamen 1670 De alhier uitgetrokken som strekt om daaruit te voldoen de bijdragen tot het pensioen van den eervol ontslagen hulpouilen ijzer Verslnis welk pensioen bij Koninklijk I j3luit i iui den 5 augustus 1S6S n 57 op 200 is bepaald 11 1 i Voor koelen der bewaarscholen is 100 minder uilgcliükkeu dan bij de begrooting voor lh6 J wordeiicle het voorgedragen cijfer voldoende geacht oin daaruit de uitgaven te bestrijden rt ilo bezoldiging vanden onderwijzer der kweekoliii i ii ƒ 200 die ïiin de hoofdondcrwijzercs 300 e die va 2 hulpdiiilcrMijzcrossen ieder i i ƒ 100 200 die van dc kwcc kclingcn 100 r lic v ui de breivroinv I TO die van de diciiathodc SO ij aankoop van schoolbehoeflen 70 Te zanien ILOÜ 120 B Kosten der Plaatseli ko Schoülcommissien a Die van het middelbaar onderwijs thans uitgetrokken op 300 maakte bij du vorige begr een onderdeel uit van deu post kosten van de gemeente Burgerschool Het daarvoor voorgedragencijfer strekt tot voldoening van Kosten op bethouden van vergaderingen 50 die van drukloouen schrijfbehoeften en advertentiekosten 50 die op het houden van examen 50 de bezoldiging van den pedel 15 die van den Concierge waarvan het juist bedrag door den Gemeenteraadzal tehooren te worden vastgesteld 135 Tizamen 300 b De som uitgetrokken voor de Schoolcommissie wat betreft het lager onderwijs is bestemd voor Kosteu op het houden van vergaderingen 100 die van advertentien druk en schrijfbehoefleo SO debezold vanden pedel 35 Te zamen 165 Voor het onderwijs iu kunsten en wetenschappen vroeger in eene som begrepen en thans onder voign 121 en 132 iu twee onderdeelen gesplitst wordt 10 meer voorgedragen dan bg de vorige begrooting 121 6 Het voor kosten der muziekschool voorgedragen cij fcr is bestemd om daaruit te voldoen de bezoldiging van den muziekmeester 800 de toelage aan de Commissie voor kosten der vergaderingen 50 voor huur van eene piano aankoop van muziekwerken schrijfbehoeften enz ƒ 100 debezold van den pedel 50 Te zaraen 1000 123 8 Uit deze post worden voldaan de gratiflcatien aan de hulpondertvgzers voor het houdender avondschool do verhooging ï n hunne bezoldiging wanneer zij den rang van hoofdouderwgzerverkrijgen alsmede reis en verblijfkosten van sollicitanten naar vacerende plaatseu Hoofdstuk 8 124 1 De j iarwedde van den geneesheer belast met de verpleging der zieken in de gestichten 500 die van de 3 overige geneesbeeren iederad 300 900 die van den stadsheelmeester SOO die van den heelmeester der Gasthuizen 100 die van den sladsvroedmcester 300 die van 4 vroedvrouwen ad 250 ieder 1000 Te zamen 3100 3 de Ommerschans en Veenhuizenworden 42 personen v rpleegd De som ui geirokken voor verpleging van arme krankzinnigen is met 200 verminderd Het getal verpicegdeu bedra igt 9 8 Omtrent de voorgedragen subsiilien wordt opgemerkt De subsidie aan de beide g isthuizeu is verhoogd met 687 9 De subsidie aan het burgerlijk armbestuur is verhoogd met 450 Hoofdstuk 9 133 1 In 1869 zijn of worden 10 obligation ieder groot 1000 afgelost t n gevolge waarvan de tot betaling van renten uitgetrokken sommet 430 is verminderd De gemeente is in 1870 verschuldigd 4 2 pCt renten van een kapitaal per realo groot 21000 waarvan de leening primit groot geweest 48000 is goedgekeurd door hh Godep St van Zuid Holland Lij besluit van don 30 junij 1858 n 12 2 De lot aflossing van bijzondere geldleeningen voorgedragen som is even hoog als dieder vorige begrooting Zij is noodig om te voldoen aan de voorwaarden door den heer Ministervan liinnenlaudsche zaken geteld om tot 31 december 1871 te worden gemagtigd tot het blijven heffen van belasting op het gemaal 3 De post bestemd voor pensioenen en lijfrenten is verminderd met 100 zynde hetbedrag van het pensioen van wijlen A Bos De voorgedragen som strekt ter voldoening van de volgende pensioenen te weien a dat van W van Bcmmcl 1200 b dat van C J van der Grijp J 1000 c dat van 1 H van der Vos 200 d dat van 1 Kooij ƒ 201 e dat van V Berlijn 104 VV de Jiuijl 52 J dat van H Tuiuenburg i2 h dat van W Westbroek 60 d il van M Donk 20 k en een lijfrcnt aan de Krvcn 1 Bouwman 1 Te zamen ƒ 2902 130 4 Voor gratifioitien is 100 minder uitgetrokken dan bij do vorige begrooting con gevolg van hot vervallen dor gratificatie aan den Cümmiss iris van het stooraboolenvccr te verlcenen alzoo diens inkomsten jaarlijks toenemen a de gralifiealio aan ilc ncil van Stoel 201 i lic aan den gouczeii CDiniuies liij do plaatselijke belastingen Ilooijraeijor ƒ 240 Te zamen 4 1 1 Iloofdstiik 10 lts 11 Küü v isic pusl hot aandeel ilezct gom rii i i i aaai j