Goudsche Courant, vrijdag 8 oktober 1869

VJ J I f Tcgelijkcf i il I chtcr kdiidif t ij liiiar viiornciiioii a iii oni 1 pniciit liohi itmH iif Ic sohaHcii waarddor wcl tk iiij iv toiien zoer zoudeu worden gebaat maai do scliatkist een aanzienlijk bedrag zou verliezen Op welke wjjzo de regeering dit verlies ivil dekken wenschen wfl in een volgend artikel na te gaan Algemeen Overziclit Gouda 7 October Gisteren heeft de koning van Pruisen den landdag geopend met eene rede waarin de beste verzekeringen worden gegeven ten aanzien van de vredelievendheid der europeesclie mogendheden en waarin verschillende belangrijke wetsontwerpen worden aangekondigd De financiën zijn nog altijd niet behoorlijk geregeld er moet voorzien worden in een te kort en daarvoor moet belastingverhooging plaats hebben Men weet dat dit het hoofdpunt van verschil zal uitmaken dat te kort is eene onbepaalde grootheid dan eens olf dan weder vijf millioen waarin men weinig gelooft en dat men moeilijk zal toestaan De inkomsten belasting zal gewijzigd worden om die gelijkmatiger te doen drukken eene nieuwe kreitsregeling voor de zes oostelijke provinciën zal ingediend worden die van hcogst belangrijken invloed kan zijn op het zelfbeheer der genieenten ook eene volledige wet op het onderwijs in al zijn omvang ook wijziging van belasting en regeling van den grondeigendom Geldgebrek belet in de bevordering der spoorwegen en van andere industrieelc ondernemingen te doen wat men weusohen zoude Spanje is geheel in beweging Do cortcs hebben met algemeeno stemmen de constitutionueele waarborgen opgeheven want de republiekeinen hadden de zaal verlaten De ofScieele berigten luiden nog steeds gunstig voor de regeering de republiekeinsche demonstratieu worden overol bedwongen dagelijks worden de benden verslagen en uiteen gejaagd het is een reeks van onafgebroken overwinningen die alle ongerustheid zoudeu wegnemen Indien wij niet gewooj waren aan de officieele leugens van een bezwijkend gouvernement Maar van elders verneemt men geruchten die den toestand als bijna onhoudbaar afschilderen de republiekeinen vereenigen zich en van alle kanten beginnen zij Madrid te bedreigen met een aanval en nu zal slechts de getrouwheid van het leger den regent en zijne vrienden kunnen handhaven Indien het leger echter republiekeinsche element in zich verbergt indien tioepen o verf aan tot het volk dan is de Kans verzien en Spanje mist den zegen van een mouarchalen regecringsvorm In F ankrijk is al het noodige geschied om de agitatie gaande te lio iden nu volgen de laatste verkiezingen die de gemoedoren te Parijs nog eens beroeren en dan zullen allen de edelmoedigheid des keizers erkennen en gelooven dat de keizerin er nooit aan Iieeft gedacht zich in te laten met staats aken en nog veel minder dat zij tegen vrijzinnige maatregelen ijvert Te Mnnclien bleven de herstemmingen telkens dezelfde uitkomst opleveren De stemmen staakten in bet oneindige Danrom is de kamer eiiiboiiileu en de strijd overge raeht op eeji ruimer terrein BUITENLAND ENGELAND De Wtchly Register voorspelt den inhoud van het toekomstige ontwerp van wet tot regeling vnn de lersclie landqnsestie en egt Een der bladen heeft beweerd dat bet wetsontwerp nog niet gereed is dit is feitelijk wtinr maar niettemin is bet beginsel vastgesteld en dit zal zijn de toepassing van de gewoonten in Ulster in zwang waar den pachters het voortdurend recht van paoht wordt verleend en tevens dat om het gepachte aan een ander over te dragen Freemana Journal zegt dat de groote landeigenaars in Ulster dit recht aan hunne pachters verleenen en dat daardoor nlgemeeue welvaart heerscht Met de grootste voorzichtigheid bespreekt de Times heden de vraag of Engeland den NoordDui cben bond in tgden van oorlog aan zijn lotoverlaten dan wel hulp verleenen zou Het Citybladis van gevoelen dat £ ngeland steeds voor de toenemende grootheid van Uuitschlaud de warmstesj mpatbie koestert en dat ingeval Frankrijk enBusland er zich toe zouden vereenigen om Duitsehlaud tusschen twee raolensteenen Djn te malen hetde onverholen weusch van het Engelsche volk zijnzon Uuitschl ind uit zulk een moeilijken toestand Ie redden Engeland weuschteen krachtig en bloeiend Duilschland en wel eenvoudig omdat men weet dateen aanvallende politiek nimmer in den geest derDuitsche natie lag Eene andere vraag evenwelis het of Engeland een militair verbond met Pruisenzou wcuscben aan te gaan De fimes meent dathet tijds genoeg zal we cn omtrent deze vraag tebeslissen als de qusestie aan de orde is Allerwegeziet het er thans toch vredelievend uit De ouderdom des keizers Napoleon de jeugdige leeftijd v mdiens zoon den troonopvolger zijn bovendien krachtige argumenten tegen dolle koene ondernemingen er bestaat dus weinig kans dat Engeland in denaaste toekomst gedrongen zal zijn partij te kiezentusschen twee strijdende na ien F B A N K R IJ K Het Jourml dei Ddóala meent dat het keizerlijk decreet tot lijeenroeping der kiimers de vervulling van de billijke wenschen der natie twee maanden verdaagt Échter hoopt het blad dat de afgevaardigden der oppoailie die op 20 oclober aan de deur van het wetgevend lichaam ilafhtcn te gaan aankloppen deze manifestatie zullen opgeven De late bijeeiiroeping van het wetgevend lichaam zal naar het blad meent zonder twijfel buiten de kamer eon treinigrii iiulink maken cii slechts strikken om de bonding der minisiers tegenover de vertegenwoordigers van bet algemeen siemreclil nog des te moeielgker te maken De voorgenomen demonstratie zou gevaarlijk en belachelijk geweest ziju en daardoor zou Ie fout elke de regeering door eene zoo late bijeenroepiiig heeft begaan vergelen worden ter nille van de nog grootere fout welke de oppositie zoo doende zou begaan In de dagbladen leest men het antwoord uitU lie op liet schrijven w i iri iedu p iter llyacinlhemi igekuiidigd heelt dat hij dcii kansel en bet klooster ging verlaten Het is vervat in een schrijvenvan broeder Dominicus van St Joseph algemeenoverste der Jiarrevoeter Kinnelieleu gcdagteekcndIe llüine i6 sejit IWrie onli aan den pater voorgehouden dat II IJ ich aan de tucht vergrepen en den plicht van gehoorzaamheid geschonden heeft en wüidi heoi zonder acht op zijue genioedsbezwarente slaan gelast binnen tien dagen na het ontvangenvan dit antwoord in zijn klooster terug te keeren terwijl aiideis de excommunicatie en allo door deregelen der kerk bepaalde slrad en hem zullen treilen J e indruk v m het decreet ter bijeenroepiiig der kiiiners is zeer ongunstig Inilien bet rapport dal de keizer den minister van binuenlandsche aken omtrent het oordeel der dagbladen beeft gevraagd naar naarheid is opgeina ikl dan moot hij Hel lut het iii iclit komen dal hij veikeerd heeft gehandeld door loe Ic geien aan het rcactiounaire clement in liet miiiibtcrie Deodicieuse dagbladen sloven ieh af om geldige icileiien voor de late bijeenroepiiig der kamers liij Ie brengen Een daarvan de Slaalsmad moei tijd hebben üin de welsuiilwerpen behoorlijk Ie oiider oekeii kan edcrlegd vionleii doordeeenvuuilige vraag Waarom moest de slaaisr iai in een periode van crisis vacaiilie nemen en al oo een kostbaren tijd voor hel onderzoek v iii ellen doen verloren g ian Of weegt IkI guiiegeii van de becren leden van den bla itslaail vva ii der d iii ile behartiging vim s l inds belaiifiii Ue aiiileic redenen ilie men aiinvoert zijn oo iiiof elijk nog van minder gehalle In oniniige kiingiii In icit men dat mende wenschen der bevolking inden wind heeft geslagen om de keizerin te bevredigen wam de laatste heeft ïóu r haar vertrek te kennen gegeven dat het haar verlangen is dat de kamers eerst na hare terugkomst bijeenkomen Ongerymd roepen do aan de regeering verknochte bladen uit Het schijnt overigens dat de keizer zich zeer op zijn gemak voelt nu hg vooreerst van het bijcen7 ijn der lastige kamer ontslagen is Hij moet herhaalde malen verklaard hebben dat hij zich zal verheugen als de ministerraad zijn gevoelen deelt dat er geen grond bestaat voor eene haastige bijeenroeping der vertegenwoordiging De kei er heeft nu al den tijd om zich naar Compiègne te begeven en de vrienden van het persoonlijk gouvernement lachen in hun vuistje te meer daar zij de Kératry gaarne den 26 October mot zijne ettelijke volgelingen voor de deuren van het Palais Bourbon willen zien waar hij naar zij meenen een ridder der droevige figuur zal zijn De weinige partieele verkiezingen die nog moeten plaats hebben zijn naar men zegt bepaald op 7 November Indien dit zoo is dan zal men reeds den 36n October in de electorale campagne zijn er dit geeft de Lihertc aanleiding tot de volgende opmerking Het is niet mogelijk om onhandiger of onvoorzichtiger te werk te gaan Indien men in plaats van te apaiseeren de gemoederen wilde irriteeren indien men een coup de tite wilde uitlokken ten einde een voorwendsel te hebben voor een coup d état men zou niet anders kunnen handelen De tijdingen uit Spanje luiden gaandeweg ongunstiger Ui4 de telegrafische beiii hten kan men dat wel is waar niet opmaken deze nemen de allures aan van de slechtste tijden onder de regeering van Isabella doch de particuliere berichten moet men raadplegen Brieven uil Madrid melden dat de houding der republikeinen dreigend is om er niet moer van te zeggen DÜITSCHLAND De Kreuz Zdt zegt Een zeker slag van liberale correspondenten iegt zich sedert eeiiigen tijd weder er op toe om berichten te verspreiden aangaande geschillen luaschen graaf von Bibinarck en zijne iinblgenooten alsmede aangaande kuiperijen ilic door eene zoo het heet conservatieve hofpartg tegen den bondskanselier Ie werk fciteld worden Zij brengen daarmede op dwaze wijze ook het aanstaande bezoek van den kroonprins te Weenen en de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen aangaande eene toenadering tusschen Pruissen en Oostenrijk in verband Wij kunnen op grond van alleszins te vertrouwen mededeelingen de verzekeriirg geven dat aan al die berichten en bgzonderheden geen enkel waar woord is en dat al degenen die goed met de zaken bekend zijn de bedoelde politieke gevolgtrekkingen uit hetgeen thans voorvalt voor volstrekt ongerijmd verklaren O O S T E N B IJ K De verkiezingen in Bohemcn en de houding der Polen gn nog immer onderwerpen die de aandacht der politieke kringen lot zich trekken Dat de regeering in Bohemen een gunstiger resultaat heeft verwacht laat zich niet loochenen ondanks de vele olfieieele en officieusc opmerkingen die in den laalsten tijd aan het publiek zijn opgedischt Toen de gemeenten bijna algemeen in C eehische richiiiig hadden gekozen troostte men zich hiermeile d it men in de steden een betereu uitslag zich voorstelde zelfs met zekerheid daarop rekende Het succes bewees den ministerieclen dat hunne verwachtingen ijdel waren de teleurstelling was algemeen Overziet men heden k aar en met onl evangen blik al de maatregelen die genomen werden dan moet het ons verbazen hoe het mogelijk as zich aan dergelijke bespiegelingen over te geven De regering en dit bleek in de laatste weken op geheel onmiskenbare wijde kan op hare orgaueu niet rekenen j de OzechiscRe parlij heeft ove al hare spionnen en agenten die haar onderrichten van alle maatregelen die men van zins is te nemen Op de e manier wordt het den Czechen mogelgk te voren de noodige tegenmaatregelen te beramen De regeering wordt in Bohemen verraden en verkocht Het was eenvoudig eene domme groolmoedigheid elke de minisier hevvoog om de iiicesie ambten irei op hnn post te laten Zij plukken na de wrange vruehteu hunner halve lil i ilKgi len BINNENLAIO JOLDV i ÜC IODWl fiistrreii morgen omstreeks tien ure had eene f i iilplullliig pl ials in het hiiis vin den heer van 1 u i 1 111 de mark Men h id reed vergeefs ge zocht naar i n IrkJ lucht en b verul om dat gebi k opl tus chen hel platfol geweld dat de gl en dcurkozij n onl oorzaakt we len 1 staan of iem iid tel Z M heefti voor geregt en aij Leeuwarden JeuDockum en tot ol Bülsward C n hej Medembhk Van V ge dl maatschappijiziet eenige korte beschj Amerika B eda s directeuren ier stoombooidiet st o uit hoofde ïi die I voordeelige ildbell als het midd l oml te doen verli ijgcnl schen de b de teruggehoudt i me te komen u vief hebben het I niood rijen toch w rd en deze zoo uiliij geliefkoosde ekibi De er dagen is col in hooge maij opa schrift van d n lie den oceaan ïn al zoo geschikt nijverheid Ie jeveij eener sloomvi ui slelliiig heeft dir plan voor de i ilaj maalschappij ijii een voorstel t uil de dienst op Anief In af aohtin directeuren i liej hunne meeiiii cfj worden inger ht die men zou nioi dingspunten i del zij in vele pi ileiiJ Zg meenen d t ml delijksche die st groot charter vaJ kunnen slecht veJ men later elk 1 1 doen vertrekk i leuren voor V issiij sidie betreft it neming zon mod met schepen n gl snelheid en i ct zonder subside opleveren Is echl in deze niet lool volk £ ou de i ailj mocht het pi n daarop wellich eeil ondersteuning haa Dezer d g nlaan de tweed kafis nangebodeni helhet hooger on er aan dat in he v enkele wijzigir r i art 10 o 8 en waarvan het e nlinasinm het on endie zich op e toeleggen de a ll benevens de bi i ide schrijversgelsehe talen v i tj tweede examei lilt c de tuegi i is retische mecha i i meesterschap ii laten de besp schiedeuis Aan de Holland zijn i stukken deels 1 najaarsvergaderi Eersigeuo iind commi e uit NoordHulland ber 18157 bi n in llijnland 1