Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1869

Kollaiulsclie Soclctclt van Lcvcnsvcrzelieriiigcii opgorigt in don Jare 1807 te Amsterdam LP iTiii lil iïLiLï®ii mmm VOL GEFOURNEERD Directeur F L angerliuizen KANTOOR Reguliersdwarstraat bj het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOOPENDE Verzekering mot aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT eu AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING van GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te vordeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij IHI Correspondenten kosteloos verkrügbaar Correspondenten in ZuidHolland I iiiidl dcclili iuiim lirtDDlid hlj lil l i criiideii i ii i i ln l K iiHK dci i l ik hior iiii dc ook iiamcii i iiiijni hi cKHk Vh cii ustcrs liftiieliik dank A C LOMAN De ondergetoekende M POLS heibaas aan de nieuwe bruj Idj deu Kleiwei verblijf houIcude bij den Koffichuislionder BLIZEWSKI verklaar naar waarheid dat den manschappen van het garnizoen den moesten lof toekomt voor huimcu ijver eu dat de hh luitenant LA FONÏUN de architect BUliSGERDIJKen de sergeant KALFSHOVEN door hun beleid vijf menschen uit doodsgevaar hebbeu gered en zich door edelmoedige hulp regt verkregen hebben op duurzame erkentelijkheid Gouda 9 Oct 18G9 M POLS op de Haven raast de Sociëteit De Rlunie MAANDAG LAPPENDA6 en opruiiniug van diverse goederen tot buitengewone lage prijzen opruimiug van Yi V sen vaste kleur 12 cent de el nieuwe stoffen waaronder zeer fijne gekleurde lu stres 1772 25 50 en 60 cent stellen Dnumst de rijkste Dessins 1 tafellakon e i 12 rvetten 12 50 gekleurde moussolines 8 et per el half wollen ruitjes 20 et per el echt wol bucsking 2 el breed nieuwe dessins 1 70 li wollc bucskinu met galon f l tO watorproel Oüceut en hooger enz enz enz KOMT ZIET vn OVERTllKIT V De ondergeteckende heeft de eer ter kennis te brengen van hare geëeide begunstigers en stadgonooteii dat zij ont angeii h eeft eeno groote partij van de nieuwste vormen CASÏOREN HOEDEN als ook BLOEMEN VEEREN LINTEN FLUWEEL RIPS SATIJN en wat verder lot het vak behoort belovende een promto CU civiele behandeling hoopt zij op veler gunst on recommandatie J MOUCIION A VAN DER WALLE geeft bij deze kenni s dat hij is verluÜMl naar de hoogo Gouwe wijk C n 252 en dat hij zich blijft aanbevelen tot hel maken en leveren van allerlei Sjiiegels en Lijsten Het vergulden van alle soorten van iazkroonen Kandelaars i enz hot schoonmaken van Schildoiijen on j Platen het opspannen van Platen en verdrij I ven van vlekken uit Siiiegelglas rubllcKe Vciiiooplii ten overslaan van de Notarissen MONTIJNen KIST op DIX SSDA i 12 OCTOBER LSGd s morgens ten O ure iii het vevkooploeaal in de Nienwsteog te Gonda van oene aanzienlijke partij nieuwe MANUFAtTlJIiEN LAK EN S BUSKINS gemaakte HEEREN en KIN DERKLEEDINGSTUKKEN gev dde BEDDEN enz en eenige MEUBILAIRE en andere roerende GOEDERKN en Daags te viu eii o lic igtigen Openbnve Vi rkoni liM up MAANDAG den 11 OCTOHi m annh t Wrrslal U Guudü ten o eis iiin van den Dei r i nier B II vs in VKi Vu Delft de Hr M C E Oveugaauw Pennis Dordrecht do Ilr II Vuiesendoep Gorinchem de Ilr C de Gijselaau Gouda de Ilr W J Foiiiuux Duoogleeveu Notaris s GravenJiage de Hr P J Landjuj Leiden de Ileeren Lezwijx Eioeman OUl S lIK WEERUAAIUIKIDS VEliEENlülNü BlilGEJirLICUT Het Bestuur maakt bekend dat het Prijsschieten dit jaar zal plaats hebben op WOENSDAG den 13 OCTOBER e k des namiddagste één ure Het uitreiken der prijzen geschiedtdes avonds te 8 ure in het lokaal voor Gymnastiek Namens het Bestuur II J STEENBERGEN SccrK Goudo 10 Oct i Ct Theatre Acadéinlque VAN Levende Beelden Tableaux vivants in het locaal Tivoli aan het Spoor te Gouda op Zat rdag en Zondag O en 10 October 1869 BUITENGEWONE VOORSTELLING onder Directie van Prof VAN OSS met een jezelscluip van 22 Personen Aanvang 8 uur Entree 25 Cts l laai i u zijn op den speeldag te bespreken van s morgens 11 tot s naiuiddags 4 uur Er ordt gevraagd in de zaak van Boonikweekerij van A SCHIPPERS Ez Huizersstraatweg bij Naarden EENMEESTERKNEGHT P G die volkomen op de hoogte van zjjn vak is en voorzien van goede getuig schrifteii Loon naar bekwaamheid Brieven franco De AME Ht AN iiALSAM geeft in korten tijd hergroei van HAAR verdrijft de ROOS en staakt het UITVALLEN Het contract is 50 te beialen na volkomen HERSTEL Franco aanvraag ii 2 de flacon bij Thlüpuile Hofleverancier Amntcrdaiii Dé i ts worden niet gegeven om de ECHTHEI I te guaninderen iTksTE GELDEKSCIIK WI XTEi 1 2 l lul mud iian de EST aliiier bij II II O E S Oudewater de Heer R W Haentjes Dekkbb Burgemeester Rotterdam de Heereu Jan van dek Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Loopüijï C Vkmrdingen de Hr Path us Kikkbkt Woerden de Hr G Giujbnevbld wordt gevraagd tegen NOVEMBER aanst in oen burgerhuisgezin Loon 50 Adres in persoon of onder letters H A bjj den Uitgever dezes Ministerie van Financien BESTUUR DER REGISTRATIE en DOMEINEN De ONTVANGER der Regestratie en Domeinen te Gouda zal op MAANDAG den 18 OCTOBER 1869 des voormidda s ten tien ure in het Logement De Zalm aan de Markt te Goiida zoo noodig onder voorbehoud van de nadere goedkeuring van den Directeur der Registratie en Domeinen te s Gravcnhage overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bij inschrjjving voorden tijd van n jaar ingaande don 1 JANUARIJ 1870 en eindigende den 31 DECEMBER 1870 van De aanslibbingen en het daardoor op de bij de voorwaarden bepaalde diepte en breedte houden van een gedeelte der rivier de HOLLANDSCHE IJSSEL en zulks in drie perceelen De billetten van inschrijving moeten vrachtvrij en gesloten worden ingeleverd vóór den 16 OCTOBER 18C9 ten kantore van voornoemden Ontvanger alwaar even als ter Secretarie der Gemeente Ouderkerk a d IJssel en ten kantore van den Ontwanger der Registratie G A to lloiferdom de voorwaarden van verpachting ter lezing zullen liggen De Ontvanger voornoemd ROIJAARDS limik rstooioot d IJSSEL Vim iOUDA Maandag eu Dinsdag s morgens li uren de overigi werkdagen smorg 7 uren Viui ROTTERDAM i i gelijke dagen s nam 2 min Ihiiidi li il 1 111 liiintni tu tiiv hi i lint t t iii mi H 5rtt lf =n=w =