Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1869

0é I W l Vrijdag 15 October 1869 Nf 802 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor fiouda en Omstreken De inzending van advertentien kan geschieden tot éésn uur des namddags op den dag der uitgave HNKEïHAKKEll op 148 te Gouda iden Studgonooten te mre Tan af heden hoeft dagelflka verkrijgbaar N tot zijn vak belioo ff SSExS BOTEUKOEK LllTEN in alle moge 11 ROGGENBROOD mal daags alle soorteu pa GEBAK eji accurate bediening laagpüleii ds vele jaren toet het en nis maagver Jen door hare werking fovordoren bijzomiei zacht laxerond het doosje met borigt iiiar bij de uavolgeiide Droogislen en Hiiidenslr KK 278 ie lloogslrant fclnial laulemmeriilr korte loofdslceg iVumnn Steenweg over de Dou iiLBN bereid Tolgeiis fccor mij te Gouda alleen steld bg den Heer L on siuU ouhenpelijke Maagpillen is een jniileeekemnf van J J 1 Ike handtpfkeiiing zich k waarmede het doosje il iar wel atlunl op te Dl het ge iiiiil van een omloop te bii npien 35 j rrDïLiw Uract i t gehitl i ej roiiil op en gelouicid our de k is een haanniddel lulling geheel afwijkend iiitgcvouilene haarmidijit rlle voorirellelyke ike tol versl rkiug en hoofd dienstbaar ijn 1 daartoe dezelve houdt n andere nitwasem ngen weder gd ond zet de reeda verouderde en iif v amcrhanJ opkleureu c kleiiretof bevat De n dit H iaiExir ict biiif poniiide welke altijd ijri 1 dat hierin alle 1 meden zijn die wel jllans aanbrengen doch f doet wonlen door i nanklevi ig van stoi uaardig ia daarvan een gebruiksaanwij iiig a iiir bijI N jDhiUi l rihiiii k Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geicliiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prijs per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ïlet Budget Icr Toekomst I Elk minibter van financiën stelt zich ten doel ons vrij te maken van do zoo wissclvalhge Indische baten tot nog toe evenwel met weinig geluk De uitgavi n des lands moeten door de inkomsten gedekt worden en dtj belastingen moeten zoodanig geregeld zijn dat zij voor geen der takken n het volksbestaan drtikkond zijn Het tegenwoordige budget voldoet nog in geenen deele aan die eischen 10 millioenmoet Indie in 1870 bijdragen om de uitgaven met de inkomsten te doen sluiten belastingen van verschillenden aard behooren niet in ons belastingstelsel accijuseu op geslacht zout zeep bier en azijn moesten reeds lang verdwenen de patentbela sting beter geregeld zijn Een betore regeling zal vermindering van inkomsten teweeg brengen nequivalenten schijnen niet te vinden blijkbaar uit de vreemde maatregelen die de minister bespreekt oiu de veroordeelde patentbelasting te kunnen missen Vermindering van uitgaven is eveneens onmogelijk reeds herhaaldelijk is dit verklaard zoodat de geheele fiuancieele quoestie hier te limde kan saamgevat worden in de woorden wij willen wel maar wij kunnen niet Wij kunnen niet zoo lang wij blijveade hangen aan oude tradition bevreesd zijn om radicale hervormingen zoowel in de inkomsten als in de uitgaven tot stand te brengen Wij kunnen niet zoolaiig wij den tegenwoordigen toeslr nd als onverbeterlijk beschouwen en het het toppunt vim staatsraanswijsheid schijnt om op een begrootiug van ongeveer 100 milljjon cenige toni cn gouds te besparen Wij kunnen niet als men voor woorden bevreesd de zaak zelve niet onder dr oogen durft zien on men reeds belastingen afkeurt alleen omdat de naam oj ets radicaals wijst Maar wij bnmm ah wij ojnwftl willen als wij overtuigd van de noodzakelijkheid van verandering niet aarzolen om de beginselen die voor do hand liggen toe te pas n al moeten wij dun ook geheel met liet oude breken Kortelijk de uitgaven iiiiguande kinnen m de eerste pliials di bi grootingeu van buiteiibiiidselie j zaken oorlog liimnMeii en de eeiedieiisteii voor bezuinigiiufci m a iiinierKiiij Eens hebben wij een Minister gehad die volgens zijn eigen verklaring den vrede van Europa gered heeft maar die roenirijke tijden zijn voorbij en onze diplomatie kan vooreerst op den behaalden roem steunende gerust insluimeren Herhaaldelijk is reeds de vraag behandeld of ons land gezanten behoeft aan de vreemde hoven herhaaldeljjk is reeds gevraagd waartoe die gezanten toch noodig zijn en men is het antwoord op die vraag schuldig gebleven Men houdt gcant n om dat dit tiu i io eenmaal de gewoonte is Schafte men de gezantschappen af s 1de iien in de voornan nste zeehavens bezoldigde consuls aan om de belange i van onzen handel te beliartigen dan zonden wij daarom in het oog van Europa met te minder zijn en de begrooting van buitenlandsohe zaken zoude aanmerkelijk kunnen verminderd worden de diplomatie toch moet voor den groeten diplomaat Chassepot wijken en is het de wil der mogendheden den vrede te bewaren dan behoeft men niet doorkneed te zijn in de diplomatieke vormen en gf bruiken om di a toe mede te werken dan is een eenvoudig burgerman meteen gezond verstand dikwijls een uitmuntend diplomaat Benjamin Franklin had geen dijJomatische opvoeding genoten oningewijd in de hoogere diplomatie bewerkte hij toch de erkenning der opgestane koloniën bij een hof dat toon vooral veel prijs stelde op hoofsche vormen en diplomatieke kuutselarjjen Oorlog en marine vorderen volgens de begroüting te zani bijna 23 millioen Moeten wij nog langer hulde doen aan den tijdgeest on ons even als andere mogendheden uitputten voor een gowa enilen vrede of moeten wij het voorbeeld volgen ons door Amerika gegeven om slechts zooveel soldaten in dienst te houden nis noodig zijn voor de bewaring der inwen lige rust als de jiolitio daartoe ten minste niet bij machte is Zullen wij nog langer schatten verspillen om nieuw wapentuig te beproeven dat reeds morgen door nieuwere uitvindingen onvoldoende bcvtmdeu wordt Op het budget der toekomst zulh ii die begrootingen aanmerkelijk tuinder niocten zijn I eii i i ii lile der venlediging moeten wij bel OOI vrshgeii i i Z itsi i litiid niet oj de r Mdr nioiivielliedei V ilk Mipellillg llKiel ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJF CENTEN indien hot noodig is in de plaats van het leger treden voor den dageljjksohen dienst en voor de wetenschappelijke corpsen zoude men met vrijwilligers kunnen volstaan Van hetLjden wachtea wij evenwel in dit opzicht nog weinig het schijnt dat de volken van Europa niet tot het besef der militaire dwaasheden z illen komen voor zij geheel uitgeput zijn Kunst is geen regeeringszaak heeft eenmaal een eminent staatsman gezegd zeker is eeredienst geen regeeringszuak in een land dat vrijheid van godsdienst ni n allen waarborgt en waar alle eerediensten oor de wet gelijk zijn Ruim 2 millioen gulden komt evenwel nog op do begrooting voor ten behoeve der eerediensten Ook die posten moeten op het budget der toekomst vervallen Heeft de regeering vroeger verplichtingen op zich genomen tegenover de kerkgenootschappen op billijke wijze moet zij ich van die verplichtingen ontslaan al moet dan ook de schuldenlast vermeerderd wordin om dit te kunnen doen Ruim 28 millioen wordt nog voor rentebetaling gevorderd Amortisatie moet hot streven zijn van ieder ministerie vermindering der schuldenlast geeft een blijvend voordeel Zoolang de schuldenlast zoo groot is valt aan vermindering van lasten niet tf denken Wat echter noodig is i een meer bill ke regeling der belasting door andere bronnen van inkomst op te sporen Wordt verv jl i 4lgcinceii Ovcrziclit GotJUA 14 October Frankrijk blijft verkeeren in een toestand van gevaarlijke onzekorheid het bewind heeft zijne kracht verloren door toe te geven uit nooddwaiig en uu te dralen in de uitvoering het waiitnniwen is algemeen en velen duchten het ergste Zondag is in Belleville eene vergadering ontbonden waaruit straatrumoer ontstond waarbij bloed vloeide Maar de agitatie bepaalt zich niet hii Parijs aan de Rhone heeft vernieuwde werkstaking der mijnwerkers offer gekost on te Auliiii zijn een twintigtal mensehen omgekomen bij de uitbarsting der volkswoede tegen oen iiigtnieur netgonveriieiiii iit neemt ernstige lllllatl l ll ll oin de rustte liandli ven op 2 Ottuber iiien zal ciiMillerie van gmrn