Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1869

f n H pivuiKi lt hli Ml A K tk lil i h i tl Will It luiiücm lü til rtiio voI j Liiilfl vorgmlcrmg tin uilrc u VHU MiRtlulltiiilL piraoiicn om iii nnninci Kmi te Itomen voor do bttrokkiiig vnu iio kU iilj lijk Iragti Vüiikn ttr viHio gtlegd cu dt Linotmiiig vtidia l Hooi dt voorïilttr wordt iiud i idull dnt du lioekcn CI1 do knfl vnu deu gtinoeiiteoiit angtr zijn iingc icn en lu ordi3 büvoadeu 1 kos os HSiZi Ö tLiio inisBivo TBU hit burgerlijk nrmbtstuur iii eiidcudo du gewijzigde btgrooUiig tevens muUdetlcudo dat ry niet lijdchjk kunnen berusten tn du bandelwijio an het genifcn tcbcsluur en daarom ttgcu 81 Dtccmbcr a b een eervol ontslug nanvragcn n en Vf stLllcn voor aan dio commisaio te ant oorden dut htt aan de kdcn der comiiiissio vrijstuat hun ontbtng lo vragen luanr dat do rand wcnschen zoude dat zij bij oadero overweging van hun besluit mochten toru kuincu Na korte di cu8Bie wordt dtt vooistel aangeiioincu mot 13 stemmen terwyl een lid bnitcu stemming bhjft Hierna wordt de gewijzigde bogrooting vau bet burgerl armbestuur atgemeeu goedgekeurd Nu wordt gele7L hpt rapjwrt der commissie belast loet het voorluojMg onderzoek voii den staat dtr gemeente bcgruoting over 1870 Ju dit rapport worden verschillende aanmerkingen gpraani t op ccnigo posten en over iitt geheel do bedruking dut uit de men one van toelichting weinig licht is te scheppen de minderheid der commissie verklaart zieh stellig legen de voortduring der geninnlbilasting De stukken worden dCod ter viaie en de verandering geeindi 1 Burgerlijke Stand tiEUOREN 11 Oet Klaartje Johanna ouders A II Sparnauij en C C Groenendaal 1 Alida Agues Rïaria ouders L van Wankuin f n M vnn Ie l ivoordt Niroïins ouders P van Vhet en II ÏA Dut is Susanna oiidtis G van dor Klom en K Mils il Joamn o dcib J Zuidnm en A vin Tccuwen Arnol lua Ihrolorus oudorb P J nn Wnns en I Rl van Bussel Mnrtautha Lbi is tina Wilhelrainn oudirs II Idiiiu en J van Heek 14 Jeiti ouders U lilukliiid en J 1 mans Jühuiiu ouders V J Pcgolaar en J Arullus 0 niii nFN 11 Oct II Gemtsin Stj S Mcs Ow 12 W do ViO ni 17 m M van fijslen 8 m n r Bur hout IS m II Bni iiik wej C W llü inana viu Wurmond Uj U DA van der alk 2m J vnn dei Puul Cm 15 V Gbiiuwi 13 Oetübei 11 vnn Deuren in J Stccnuiiild ADVERTENTIEN De ondergeteekende heeft de eer te kennis te biengeu van liare geëerde cgunstigers en stadgenooten dat 71 ontvangen heelt eene grooto paitij van de nieuwste vounen CAbTOUijN HOEDEN als ook BLOEMEN VEEREN LINTEN FLUWEEL lllPS SATIJN en wat verder tot het vak behooit belovende een prompte en civiele behandtliiig hoopt ij op veloi gunst en lecominandalie J MOUCIION De ondergetetkende eeft de eer haion geeerden begunstigers te berigten EENE FRAAIIE X LLErTIE WINTïlIlBLOEMEN VKEREN VORMEN FLUWELEN en rerder wat tot het v ik bchooit ontvangen t hebben lio ende het vertrouwen inden alge oopen onier ondervonden haai wederten dl el zal vallen beloveinlo een civiele behandeling M L J VAN DAM Jiaavi O 216 Module In een KRUIDENIERSWINKEL woidt een LOOPJONGEN geviaa d Inforuiition to lx komen by don Boekhundelaar A BRINKMAN Do ordergeteckendo maakt aan zi nen geetrdon begunstigt rs hl Keiid dat i ii Maga i ii ruim voor ieu is van I A RDS TELLEN en STANDAARDS naar de meuwsto modellen alsiiKile diveise veilakte KACHELS en HAARDEN waarvan vooi het alspungui van het l ik g aiaudK ld wordt H u I I J OEDEWAAOEN SOj ¥lAÜTlÉ Ontvangen 7eer smaakvolle en hed amusante TOLLEN genaamd Toupio Cameléou Figurative prys 1 50 Engelsche TOLLEN van GO 100 120 et Voor het apeelsaizoen weder voorhanden oeiio grooto voorraad SPEBILKAARTEN als JAS of 32 m het spel van 4 O 8 10 12 et HOMBRE of JUADRILLE 40 m het spel van 15 18 20 25 et WHIST of 52 in het spel van 10 15 20 25 30 et Per do n veel lager Heeren Winkeliers en Koffijhuishouders gemeten een goed rabat WHIST of QUADRILLE DOOZEN FICHES van af 75 et het stel A QUANT A VAN DER WALLE geeft bij de7e kennis dat hi is veihuisd nau de hooge Gouwe wijk C n 252 en dat hij ich blijft aanbevelen tot het maken on levcien van allerlei Spiegels en Lijsten Het vergulden van alle soorten van Gazkioonen Kaudcl iiis en het sehoonmaken in Schikkiijen en Platen het opspannen van Platen on verdrijven van vlekken nit Spiegelglas AAHBEStElSG AN Ij e V e n s ra i d d e Ie n Don 20 OCTOBER 1860 zal door de Voedings Comniissie van het gedeelte van het 4 Regement Infantene m Garnizoen te Gouda onder nadeie goedkeuring van den komiuanderenden Olheier worden aaiilx steed ö ttitiantie lan RUNi VLEESrn VET SPEK g rookt en ge outen KRUIDENIER WAREN en AARDAPl ELEN De vooi waaiden waaiin eemge wi igmgen 7ijn gebragt liggen van al lieden den 14 Oc tobei tei le iiig bij den Adjudant Ondeiofficier AN DE UTE KOM in de Ka einevan genoemd Kol s GüuuA 14 üctobei 1869 Voorloopig Herigt De ondeigeteekende ontvangt op 20 October aansta inde eene lumie keu e van PA IES WIOTKIt lAMELS MODELLEN Ontvangen De STALEN der NIEUWSTEKLEEDJEbbTOFFEN alsmede eene GROOTESOR PEERING HANDSCHOENEN BONT enandere aitikelen voor dit saizoen W VAN DLll PALS v uo fe a yj pj iskifcSo tó s w i o j iry i Hulp bij Zciiuwciizwaliic si m lp Hui ll rllo vcrniirierJOIlANN HOU W liiiUiJN 13 btplembei ISb l Ik heb Ie vaste uvcrtuignij il it 11 vüortrcüilijk AI LZ lULH de eemgMc liiilp M 5 Vüor ing is bg niijiie groüle ztiiuw miklc jSi Br en i MMllA LOT M NSOIIN Wi I i ersln bi N 1 A Jpi inirail Hc pot Sinullt liloLiiuniiikt bg jSg 1 Slilslcip 1 151 ie J ik 1 1 1 t p s h li k tilt te virkujgi 11 Ic f 6i r a uij ixD j 1111 M1N LN aiWi U MKllIth i Hl Ml JLi J I 11 liii S l 1 r S BvmanjiKHMMWnBUmkswWsBMaMKaiMMaMMavlUBKaaMB Cllll DENTISl E Dubbelde Biiuit nuda Door nieuwe vinding woidcn de p jnljjliste tanden en kie en verwjjdcrd II et kunst tanden en gebitten 111 op gond zdver en caoutchouc die op het ziekelijicste tandvleeseh geplaatst worden ouder het uitnemen dor aanwezige wortels Ook repareert h stukken van andere meesters Al de e bewerkingen geschieden volgens de laatste verbeteringen De bekende en onbekende schuldeischers vnn de onder het voorlegt van boedelbeschrijving aanvaarde Nilatiiischnp van den Heer MARTINUS VAN ELZF N Jans oon dJ 6 Stptomber 1868 te Gouda overleden worden ingevolge Art 1082 B W opqejoepfn om tegenwoordig te ipi op MAANDAG 1 NOVEMBER 1869 des vooimiddags ten 10 ure ten kantore van Notaris Mr KIST te Onnda bij het afleggen der Rekening en Veiantwooiding va 1 het beheei in gemelde Nalatenschap gevoeid zullende vervolgens indien geen verzet plaats hoeft tot de uitbetaling der siluddvoidenngen worden overgegaan voor zoovei het l edrag der Nalatenschap toereikende zal zijn ENGELSCHE Gezondheids Pillen beroemd onder den naam van LNGELSC UC GAL SLIJM en MAAQPILLEN Door eene racer dan 25jarige ondervinding worden de c Pillen cel gebruikt dinr de clvo boven velen de voorkeur verdienen dagebjks ontvangen wg er de be g pn van Hare werking is zacht zij drjjven de Gal en Shjni at veisteiken de Maag on bevorderen de Gezonfiheid Doosjes van 25 Cis dubbele voor 40 Cts verkrggbuir te Gouda i H Boers Apolh Wgdstrant 3 Giaixithaffe 3 v Hoppen in Drogenjen Westtinde 26 Rotterdam C J W Siiabilii Apotheker Dordrecht i Knns li Zoon ff J ic Mirkus Flaai duigen Van der Kop Itrerht T F van den Berph Het nieuw verbeterde Ana ierm Mondwater van den hr dr J G Popp praktisch Tandheelkundige te frcenen Bogiierstraat n 2 heeft zyne erkmg bg mg oo eer getoond dat ik mijne ziekelijke kies die ik reeds had besloten te laten trekken door het gebruik van dit heerlijk Water heb behouden aaroniik ieder dic tui klOSpijn Igdt lil reddingmiddel aiiiibevecl AURllN 11011 MAN m p Znaim Boekdrukker ie veikiggen te Gouda bg L Schenk inkelier op de Hoogstraat wgk A 123 Ie Kollerdam bg F E vin S inlen KoilF apoih en A S hipperegn blaauup porceleinuiiikel Ie s Hage bg J LIC Sn ibiJK apoth Ie Lcvden bg E Noordgk Ie Utrecht bg F Allciia apolh leAinslerdam bg V van Windhpim k t verkoophuis Ie Oiidewatir bg 1 J van Vr inningen Ie Sohoonhoven lig A Wolft Uiulorslooiuboot l IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uien de ovuigc weikdagen sniorg 7 uren Vau RO irERDAM oj diike dagen snam 2 UK n llii I I 1 1 ml 1 11 tin Ah I I li 1869 De uitgave WOEN geschiet DDSSU DAG franco BURGl meenle GC vnn Politiel Juiiij en 11 12 Septemj nis der Voq dag den ure op hc den overgej Eijluigeu verhuurde I ebben Znto ure en lUJ Burgen De k DROOGlliBI Prof Onlang J lend deba vorm eni bfl voortJ delijk md gemeeneï konmgsd was opg gebleveul der wet vooroord weinig de mee de voor omdat voor d vrucht nngsvoij Zfl volle oi voelen anderi 1 meer d werdei genezi i toen 1 de OU ld men ui nanuii l uw Il