Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1869

Vlaamsch Gouwo LINNENHUIS C 241 Ontvangen eono ruime keuze Modellen WïlTIilAlfllkS Steeds voorhanden eene goede kwaliteit Waterproef en Regenmanlels KLEEDJESSTOFFEN CHALES en TAPISDOEKEN verder goed gesorteerd in WeerenA i TiKELEN ESKIMO RATINE DUFFEL BÜKSKIN Bevelen ons beleefdelijk in UEds gunst en blijven met hoogachting UEd Dw Dienaren KLauling Bentlage Manufacturen en Modes De oudergetoekende beeft de eer de ontvangst te berichten der Nieuwste Modellen van WIKTERHANTELS DOEKEN JAPONNEN en MANTELSTOFPEN CRINOLINES Gekleurde OVERROKKEN en vele anden tot het vak bcLourende Winterartikelen benevens eene groote partij MOSKOWA RATINES BUCKSKINS VESTEN HANDSCHOENEN enz enz Mij gunstig aanbevelende heb ik de eer hoogachtend te zijn UEd Ow Dienaar V W 13 Schenk GoODA Er wordt gevraagd tegen 1 MEI 1S70 E rL goed droog IIUIS met ö a 7 kamers af 300 of 350 voorzien van pomp en regenwuter etc Opgave van stand Brieven franco letters A Z bij de Heereu G B van GOOR ZONEN boekhandelaa a te Govda Die welke het ungelu c heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen ovrr en last bet ongerief en tijdverlies van dat aitikcl en youde zeker gaarne ontheven zijn dien te moeten gebruiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogüten graad ijii versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het btatendig gebruik van Dr ChantomOlanUS Oogenwater Bij elke uassching der oogleden zal men deherstdlende kracht der afgematte en verzw ikte oogen voelen wederkeeren zoodat men iii vele gevallen de bul weder i kunnen vanru cl eggen eer i i n llacon IS opgebruikt Maar voor il ook ij die nog geen bnl behoefden te gebruiken is dat hot middel om voor alujd daarvan bevrijd te blgven bg velen ja Bg oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwo ig men lelte ma ir op dat men voortdiiiend vcrpligt is op vei deren afstand te iien dat letters zu h dubbel vcrtoonen dat schel licht hinderlijk is dat de uogen beginnen te steken enz enz Welnu gebruikt Dr Chantointlanus OOGENWATER en gij znlt u beter bevinden liet is verkrijgbaar a CO et per flacon bgT A i vv DHriI Oüuda 1 J liKUZK MAlvKU U é n I 11 KEIJyKIl weste wagenstraat Ilotlailam M j Ij A Ni HDt II N8 S ui fni Il Oiisinioicnstraat 1 1 lt I MIIIIZI l tn H I m ir l k n Ie 1 i ls iii iis njk tl t I H ONTVANGEN Eene gcheele nieuwe Collectie WINTRRMANTELS en COSTUMES JAPONen MAINTEL STOFFEN TAPiS TARTAN CIIALLONGS en DOEREN PELTERIJEN gekleurde en andere Wollen Goederen Verder alle Nouveautés tot het vali behoorendc BAHLMANN Co Nederlandschc Amerlltaanscflc Stoomvaart Maalsdmppij gevestigd te Rotterdam COMMISSARISSEN W S BURGER Wz H W de CRITTER W va de HOEVEN JOHN HUDiG Mr D VAN WEEL DIRECTEUREN AUGUST A WAMBERSIE wiens firma tevens als cargadoor der vennootichap werkzaam zal wezen ou A PLATE F Jzn LEENING groot f 2 000 000 verdeeld in Aandeelen van 1000 opvorderbaar in tenujjuen van hoogstens 20 o Het doel der vennootschap is het daarstellen en ondei houden eeuer geregelde vaart tusschen Nebebland en Ameiiika zoowel met eigene als daartoe gecharterde Stoombooten De ondergeteekenden bjj wieu tevens nadere inforinatien te bekomen s n belasten Jc a met de iuschri vingen Gouda 19 October 1869 Wed K NOX DORTIAND I BEKROOND I 1865 i 8 O P O R ï O l gziLVEUSN MEFAILLEJI 3 ItLUSTt kLASSl g I BEKROOND 1867 r A R IJ s nnONZhU MF DAlllE Belang r i g t De voortreffe i kc uitkomsten welke het gebruik der Schmidlsche Anti Kheumatisohe WaldwolWatteu a 25 en 5U et het pak Deunennp ilden Olie a 35 en 70 et de rtcsch aan dttlzendc lijdenvan Jicht en Rheumaliek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere genecsmiddLlen te vergeefsbeproefd wavinj de bg onderi aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewyien dedeufielijkheid Verkrijgbaar m onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde WaldwólQezond heuls Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel legenalle Jicht en Rhcumatisohe aandoeningen Schmidtsche BOUSTBONBONS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slgm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Bont ens KIEFERNADEL l OMADB t 60 et de flacon is een goedkoop en heiUaam middel tegen Rheuroatische hoofdpijn swakheid der hoofdzenuwen htt uitv dien van het Haar en het vroeg grgs worden verschillende Waldwol Ariikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Roelofjarendveen H NADERMAN Botterdam Wed P de KOSTER Schoonhoven Wed WOLÏF en ZOON Woerden Geb PFENNING WoiJifWjge A DE WILDE UaeUtein i B MOLLE Alphen L VAROSIEAü Z lioüoop J GOUDKADE Jlanndm W ü KURVERS Uazenwoude Mej J GAARKEUKEN Moiii oort i A JACOBI Oudeicater J van LIEFLYND En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen A invr iag om DEl oT bij M J C HAM Utrecht Openbare Vrijwillige Vcrkooping MAART BROUWSEL VOORTREFFELIJK BIJ Keelpljn en Ueeschheld Den llecre Hofl Jou HoiF te Berlijn Pretschun 1 July 1869 Reeds voor eeiiige jaren gebruikte ik Uw HALZEXTRACT voor mijne Kceipiju Het Bier heelde mijne Heeschheid en versterkte tti j Op nieuw wil ik hel7clve benevens de MALZ GËZONDHEIDSCHOCOLADE voor mijne ziek geweiene Dochter M ophrurihg harer krachten aanwenden WOLTKN Bmiiijn i Jung 1869 U MALZ OEZONDBEipS BIER IS voorireiTilijk in zgne genezing B BAUDCHER Dansigsir C entraal I i pot Smalle Bloemmarkt by de SliUleeg F 15 t te Amsterdam iMcilc ei ht te verkrijgen te Gouda bij J V Vul i MiM t en ie Woerden bg Henbi 1 11 Hl 1 bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 29 October 18G9 en bij afslag en combinatie op WOENSDAG deu 3 November 1869 beide dagen des voormiddags ten 10 ure ten huize vai den Heer C F van den BeimiII logementhouder aan Stolwljkeisluis bij Gouda van Eene BOUWMANSWONING n 76 met Kcliuren Hooiberg verdere Getimmerten Tuin en Erf benevens diverse percelen Wei Hooien Griendlimd te zamen groot ongeveer 20 bunders alles staande en gelegen nabij Gouda in deu Achterbroek gemeente Berkenivoude bij biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de Woning en aanbehooren met don 1 Mei en de Landerijen met den 22 Febriiarjj bede des jaars 1H70 m De betaling der kooppenningen moet geschieden den 1 December 1809 De kooper kan liter dos verku onde de helft Min den koopprijs tl gen 4 percent s jaars ah eerste hy iül lio k ip hot gohoLlite gevestigd houden N idoio iiitonimtion n te bokoiiioii ton kantni o VIII h ii Notaris i 1 Sl ÜUlJT te Ou fïïïJsfes ssè ï sH 3 3 1 rf J tVi v iw o llilhll il d JchI 186 De uitga WOE geschi DINS DA franco Deg mans ee van Eng locutie k een grou rang en iets niet om iets een ande doen of de gi oot maatsch t in dat hondelijlc iets niet dachte tweede 1 cussie J waren d om daar der gfcw aard uit uitstel reke ie 1 l een gevolge kerwette wellicht lijst de gebraclit vatieveu in hun mc joli de miuil middel door dt loofd nu zij wet bondgf II laatste li kig VOO velen nu wordt te hunkert bruik genooti 1 weer i hun 1