Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1869

Icij en zich iKifir pi don 2 en de ilbicr venvacht Ojfioid mehlt hiuctsraad ouder De heer Sehuei lii idcne ministers Igtkeerd doch zij Dpiugne begeven te wonen Jat het met diep byi hevige aanvalIct keiz3rlijlc huis lister Meuabrea is Jp van den heer Priin lieeft eene lil j de dapperheid li vachoea is An I lietrekkingeo met De Cortes hebvluot en volontairs Jle betoonde irouiv In spoedig tol het i aan en dat om 11 beerschen bn herval Jiiten der vijanileroud bliillende openbare lej waarin de uf Ijiiü norden aange tor beoordeeling inten zijn heden Eiict gebergte boven Do militairen nvond zijn de e te Chatelineau erucht betrekkelijk hra en zijne ver psuh Men gelooft op 26 dezer eene de ministerieeie e Verviers De Iriij te htvereeniging vau U 3 Elizabeth von Imber op het kasteel laarop zal de vorst terugkeeren ijrondverkieziageii de verkiezingen Imber pi lals hebben aah Anzd ier meldt frauacbe Transiillan alle stations in I verzonden worden Ivia Valentia Da van tien woorden Hraagt 11 s thaler ichten let oeo Anglu Inilischen jiu eerst c u kabel vervolgetis diu tus I licrlija in deo landdag tcliistiug te vcrwcrpeo ijural naar Hiiinburg ijoc Lj onsche kiezers fclrutic op 26 October 1 dukaten goleend ze lil Bombay zijn zoo hl ecüo inkomst vaii il i hoogst gebrekkig f hc parlement en iititu duet een rcïa K 1 ik lies vredc8 oii bu ij ijvert voor de ont Mc ifl 15 üctuber na hiltcu uiimdfcd oiicu Do lonraars drr KvangilUelio pcnieeiiten te Uoston licblien pntcr II U iiitIit iili i liti jiitvniigcti l i li loiii iLR k bt trekkinguu tusachcn Mexico on Spiujü zijn wcdüi licisteUl liet wec cn geaticht te Vccubi izeu 13 opgeheven en de kindoren zijn teriiggc oijdou nar liiinno gemeenten VERüADinUNG van ukn GKMKENTEiUAU Dinsdag 19 Oetober Tegcu ii idi dü hh van liergen IJzendoorn voorz de Grave Viiulj JAi ti U Prince Hriiggaar Westerbuan llcmj Üuehner Diuü b ivtr van Gennep Kist en Tan Straoten De uotp icr vorige vergadering worden gelezen ca gearresteerd Ingekomen eene dispositie van bh gedeputeerde staten houdcudo goedkeuring vau iwee wij iigingeu in de bugrooting Ton 18CÜ Inform eene missive van het IsracUtisch armbestuur beriehtcude dat D Cals ztlve zich iiirt gewend heeft tot dit eoUegie maar dat dit in ge clued uuor hare f niili en dat er ook gceno gelegenheid ie om haar op te nemen dut zij zoofoel mogelijk wordt ondersteund cii dat zij bereid zijti daarmede voort te ga n ter visie om nader behandeld te worden eene missie j van iltu heer A A G vuu Iterson die om voor hem gewichtige rebenen bedankt als lid der pi Bcliooleommisaic infurin eene mibsivL van den heer C L Walther die eveneens bedankt voor d rlfil i comniibsic inform een ailrcs van I jafebt r die wegens langdurigen dienst en onderdom ptiiMucii vci ockt als toicnwaehter Ü en VV zijn bereid nan zijn verzoek om ontslag gevolg te geven indien do raai hem pen ioneeren wil mtt f 50 Do heer Kist zal nu evenmin als vroeger medewerken tot zoodanig besluit uuluiig geene regelen ïijn vastgesteld tot pensionnccring In stem mi tig gebraehL wordt het voorstel anugi iionjen met 12 ï leunuen tegen 1 die van den heer Kist IJ en W brengen ttr tafel verschillende btukken betref fcudu de wijziging van het begiaveniswczen Ter visie om in eene volgende vergadering behandeld te worden Aan de orde is de begrootiiig der kusten van de d d schutterij voor 1870 Ten aanzien van cenige bedenkingen betietlende dtï verhoiuling Hn den muziekmecster deu heer Kv a t berieliLen H ea W dat alle bezwaar met onderling genoegen is weggenuiiieu en wordt met utgemeeuu etemnieii de begi jütiug gO dj ekeurd Overg iundij tot de behandeling der begruoting van do plaatselijke iiikünifatea en uitgaven voor 1870 wordt düur den vnurzitter vooigisleld allereerst in overweging te nemen de voor stcUen betielfinde de verhooging van tractemenlea eii pensioenen waai bij het eerst in aaiiiuerking komt de bczold iiii iui dtn boekhouder der fabricage om die unnielijk te bieifiii winy lÜO lot f 500 Dezo verbougijig wordt iioiider diöcussie algemeen guidgckcurd Jlet atUics der commissie voor dci begruoting betrelFemle het adres van Jen concierge A J Meuia om verhuoging htvekt tüt af ij iiig waarmidc li en W zich verecuigen en wordt dienoverceitkoinstig besloten Gelijk besluit v ilt teu auu ieu van het adres van deu oadtrwij er 11 W KraiiitTs ufsehoon enkele leden doarligen bedenking ujn eiduil i ie weiluilegd werden door deu vour Het trakteitK ii t van den eoueierge der borg r avondaebooi wunroiidcr begrepen ia het sclwunliondeii wordt voorgedragen op iUO en Züuder bedenking goedgekeurd Alsnu worden de algeineene bi raadslagingen geopend De heer Luyten weiischt allerei rst hit pusit betreirende do geraaalbelasting af te doen de heer Hem dit ondersteunende wordt daartoe besloten Hierop leest de heer Luyten eene memorie strekkende ten betüoge dat de gemnnlbclnstiug kan gemist woideu ti wijst de posten aan die vcruiiudeiing kunnen lijdm en hij beweert dat de zorg voor goed en gezond voedsel brood even nuttig en noodzakelijk is als de riuleciing die hij een jaar zoude wensehen uit te stellen Du voorzitter beweert dat htt gemis van 2ü m op deu toe tnnd der liiiancicn in volgende jarin nadeelig Wkirkiu zoude dat de druk gering is aangezien de piijs van het brood minder is dan bij de broodfabriek te s llage dat hi wel wi ft dat de staathuishoudkunde de belasting veroordeelt ofochuun hij de üiibillijkheid daarvan niet zuo eer iii iet De heer lUichner deelt volkomeu de zienswijze van dm voorzitter en acht dat de violening zetr nuttig ih De hr van Straafcn ia wel overtuigd dat etu en under op de uitgaven bekrompen zou kunnen wüideii maar niet genoegzaam om do gemnalbelnstiug af te Behalfen waaitoebg anders gaauie zou wiUeu medewerken maar dat hij nii echter niet kan doen Do hr Luyten bca itwoordl de vorige sprekers en biwedt dat het op verschillende andere posten zou Kunnen gevoiuleii worden De hr Viruly meent dat het slechts twee jaar duren moet en acht het staatkundig dien post zoo lang mogelijk te behouden Daarna wordt het beginsel van de hefïing der gemaalbu lasting in stemming gebracht en verklaren zich daarvoor 13 stemmen en 1 tegen de heer Luyten Thans worden de uitgaven aan de orde geatcld De hr Prince wcnschte elk nummer in stemmint te brengen hiertegen verklaren zich vele leden en wordt besloten dat indien bij de opleziog geen stem zich verheft voortgegaan zal worden tot het volgende nummer Aangevangen met n 44 waar de nilgavcn begim en wordt zonder interruptie voortgegaan tot n 02 ten aan irii van n 03 was do eommi ssie in het onzekere over de bestemming der verhooging van ƒ t50 Zij weten nu uit de beantwoording dat het den gat aanleg betreft en de hr Kist lid der eoinni ziet niet in lioc mca voor een zeer gi dieltelijkeu ga aauleg tot zulk ueiiu verhüogiiig komt en de hr Vrinee lul der coram merkt aan hue nu blijkt dut de memorie van toelichting hier onvolledig was De heer Hcutinger komt ter vergadering Do voorzitter beantwoordt den br Vrince hem verwij eiide naar prov en andere memorien van tneliehting die op gelijke wijze zijn ingerieht en dat der comni alle iiiliehiingeii tm dienste lünileii Do hier Kit t beantwoordt den voorzitter De heer IJnehutr wil slechts Je pohteu behandelen en gccu bijzaken De vuui itlLi handliiiiifl het recht Jer leden om alle iu liehtingcn te vragen en over alle bij oiiJerhcden tt diseuiai eren N 68 380 voor do bevolkiugsregiaterH De heer Kist vraagt on verkrijgt iuliehtingen waarop do post wordt goedgekeiirii N 73 6Ü0 voor de lolkstelling TJudt tegenspraak bij dvu heer Kist als te hoog cu h meent dal dit ten lasto van het rijk moest komen Na do taumerking van Jeu voorzitter dat men niet kan afwijken vau algemein geldende voorschriften wordt ook deie post goedgekeurd N 74 86 0 onderhoud fan stuttm en pleinen Dü heer Droogleever meent dat de veritrating van liet veeratal wel een jaar lou kunuin uitgesleld worden en de leening verminderd met lüOO De TOorzitttr zegt dat deae post behoort tot do gewoni uitgafeu vau onderhoud en dat het U jd uog beter zuu zijn de keien Aan te koopen Uc heer Reutinger ii ook niit Toor Tcritrttiug uls di niet noodzakel k is Dü heer Kist weusehte dexe post to vermindereo met 6300 Toor Teerstal en singel De heer van Strautea vereenigt lich met de uumerking der commissie betreffende hc veerstil Kerst wordt nu iu omvraag gebracU da verstrating van het Tcerstal en goedgekeurd met 8 ttgen 8 temmen Tegen do hh Kemj Droogleever Kist Luyten van Straateu cu Prince De Tcrstratiug Tau deu singel goedgekeurd me 11 tegen 3 stemmen die van d hh Kist JiUjteu en rrinee N 75 880 Oudcrbuud vau wegen Wordt met ƒ 455 vermeterderd goedgekeurd Juar de gemeente die som over 1870 schuldig is N 77 De heer Kist zegt dat deze post voor bruggen onveranderd blijft op ƒ 33UÜ ofssboon er nieuwe brnggen zgn en gebouwd wurden a vraagt of de brug aan het einde der turfmarkt afgesloten blijft eo ouder den iHjnt Iie rtpcn is Na eenigc inlichting eu korte discukhie gocJgekruid N Hi Het tweede ouJerdcel do brug aan het einde der ouwe ƒ 7500 Dü heer Kist verwondert zich over dit boogc cijfer Jok de hh Lu ten en l riiiec stemmen hiermede overjeu De voorzitter beantwoordt de sprekers en daarna wordt gesproken over de imod nkeiijkhcid der vernieuwing van het mniiiwcrk en in stemniing gebracht met ü tegeu 5 goedgekeurd Tegeu de hh Druugleever Kist Iteutuiger I iaoen Lujten De gehcele post woijt nu aangenomen met 13 ttgai 1 stem Jie van Jen hrtr l riiioe N 80 ƒ 15000 Kusten voor een beukmolen De heer Kist leest niet iu de overeenkomst met Rijulaiid dat de gemeente vei plicht ii een beukmolen tu atiehten De voorzitter zegt dat deze post slechts voorloopig is geraamd De hh Droogleever en Kemy verlaten do vergj dri ing Diiaiiia wüiJt de jiust in ateinaung gebrachl en gueti ekeurJ met U tegeu 2 stemmen Jie lau Je hh Kist enJjn tcu N 87 Kiolcrie g 120U0 De heer Kist lid Jee comnuBsie voor Je begruoting die een juar uitstel wcnsi lilc is niet overtuigd Jour de beuntwoording van het bestuur en beweert dat men uog niet beoorjedcu kan of het heilzaam is voor de gezoudlieid urschoon men beweert dat Je goede geiülgeu v n het verscbe water roeJs blijkbaar zijn hi i r JJuehncr hanJhaaft die verbetering van den e uiiJUeitUtoestand iJe heer Lnyten wil liever een jaar wachten en wenschte Jat Je afvoer van het De vuurziiter biautwoordt den heer LuUen cu vraagt ol hij een nuddil kan opgeven om dit bezwaar te kecren dueli weiibebl Jen post gaarne te bcbondeii liij slemmiiig guidgckcurd nu t S tigeu 4 stemmen do hh Kiriï Luyten van Strualeii en rriuee Wordt vervolgd O lii czoii lcii Geachte Jkdacteiir Spoedig nadert eer de iijil dat in den gemceiitüiMad de bugrooting van oulvaugst en uitgaaf voor ueii volgend jaiir zal worden vastgesteld Door uw blad medegedeeld is ieder burger iu de gelegenheid geweest niet die begrooliug keunis te maken De ervaring beeft evenwel geleerd dat het wel noodig is iu de eerste plaats lot belaugatejliug iu leze gewichtige zaak o i Ie wekken Men spreekt wel eens over znlk eeu bcgrooting men mankt zelfs wel aa i en opmerkingen maar alecbls Hciuigiii geven 7 w de moeite om alle posten bedaard na Ie gaan i ii boevelcn zijn er uiet onder beu die oordcelni die geheel partijdig zonder ouderzuek bun oordeel vaststellen of zich gemakkelijk leeneii oiu bet getal klagers te versterken Men klaagt el eens over hooge belastingen inaiir juist de begruotintr is daar om aan te wijzen waaraan het geld besteid unit AViirdt het geld Nu de bfgroüliiig opinbaar freinaakt is is ieder ilaarloe in de gelcgeubciil Misbebien ook dat de dinMibsie in den genieeiileniad belaiigiijker vi zijii ilau nuwooiilijk als iw steinineu uil ile burgeiij bubbeu doen liooren Jammer dat do beji roolinn fnnar mijn hen ripl niet door duidelijkbcid uilniuiil en lui voor velen iiout moeilijk zal zijn iu die cijfers deu weg te vinden ïen minste zon ging het mij nog al eeus ilo bcgrooting doorkijkende eii misscbicn zijn dan ook sommige opmerkingen die ik wil maken meer ecu gevolg van mijn onkunde om een stedelijke begrooliug te begrijpen dan vau die begrootiug zelve Een batig slut van 312 7 335 dat tot ƒ 3 187 2 gereduceerd wordt is een vreemd batig slot zoo al het langzamerhand met de Indische batige sloten ook gaan Tolgeld aan de Ilaastreehtsehe brug ƒ 3400 Is die post te verantwoorden Strekt juist do passage over die brug niet tot groot voordeel der burgerij en is bet geheele stelsel n n tollen niet Terouderd en algemeen afgekeurd Moest do tol voor het passeeren van die brug reeds niet lang zijn afgeschaft De opbrengst der begraafplaatsen wordt op IfiOO gesteld Aan de hervormde kerk wordt wegens bet gemis van begrafenisrech n uitgekeerd 2400 en hel onderhoud der algemceue begraafplaats is op S70 gesteld De onkosten aan de begraafplaats verbonden zijn dus nog al aanmerkelijk en hierop mag wtl gelet worden bij de nicuvve regeling der begrafeniskosten De opbrengst der belasting op het gemaal wordt op 2ö UÜÜ gesteld Oe heffing van de belasting op het gemaal is tot ultimo April 1870 toegestaan De aanvraag lot verlenging van den termijn zal lijilig worden voorgesteld met hoop op goed succes De opbrengst van de gabel voor bet bevaren van de tjouweeii Turfsingel ƒ 5t 000 Zgn de uitgaven voor de sebipperij noodzakelijk met die ontvangst cvemedig Men vindt ouder de uitgaven wel een post van ƒ yilOÜ voor het onderbond van bet jaagpad langs de üouwe en een post vau 1 517 voor de invordering van bel g ibel geld maar tlaar zijn toch immers nog wel meer uitgaven om die post wettig te maken De vuilnis brengt niets op Zoude daarin geen verandering te brengen zijn Voor de stad Groniugen is de verpachting vau vuilnis enz een broa van aunzifc ilijke inkomsten die gemakkelijk tegen de opbrengst der gemaal belasting kunnen opwegen Jaarwedde van den secretaris ƒ 2000 en die van deu ontvanger 2100 Zouden die jaarwedden wel evenredig zijn met de werkzaamheden door die ambtenaren te verrigten Eeu agent van inkwartiering moge vroeger noodig ziju geneest toen men dikwijls inkwartiering had nu zoude dat werk gemakkelijk door een klerk kunnen vcrncbt worden en de ƒ 200 daarvoor uitgetrokken gespaard blijven Voor het rioleeren van zijlen wordt ƒ 12000 itgetrokken eeu uitgaaf die uil het oogpunt van gezondheid toejuiching verdient De kosten voor het onderwijs uitgetrokken zijn 32 227 Zeker een aanzienlijke som maar niet te groot indien men bedenkt wat daarvoor verkregen wordt Van het onderwijs dat onze kiudereu ontvangen is de toekomst afhankelijk Is bet onderwijs goed dan kunnen wij de toekomst gerust te penioet zien Het armwezen vordert ƒ 4 212 ilaarvan ontvangt bet burgerlijk armbestuur ecu subsidie van ƒ S JÜO en do beide gastbui ii vau 9IS7 Voor openbare vermakelijkheden en feesten is slechts ƒ lUO uitgetrokken zeker een gcringcj som en toch alleen door d c som te verincerdercn zal men iu slaat zijn het volk ware volksvcrmakcn te verschaffen Daartoe is ƒ 100 volstrekt niet voldoende Ziedaar mijnheer de jedactenr bet eeu en ander over de oegrootiiig Ik hoop dat het voorbeeld door mij gegeven anderen zal opwekken om er ook bun getlacbleu eens over mede te deelen opdat de regcering wele dat de burgerij prijsstelt op de openbaarmaking der begrooting Gij zult immers wel een plaatsje over hebbeuals de een of ander iets over de begrootiug wilschrijven Met de meeste achting L Het RAPPORT der COMMISSIE belast met bet ouderzuek naar deu toestand der kinderen iu fabrieken arbeidende Onze zeer beperkte ruimte gedoogt niet dat wij ecu breedvoerig uittreksel uit genoemd rapport mededoelen Toch willen wij er een enkel woord vau zeggen al ware t maar alleen om de aaudacbt daarop te vestigen De Minister van Ulnueiil Zaken heeft gezorgd dat bet rapport voor een ieder verkrijgbaar is Een der vijt allevcriiignn waaruit bet werk beslaan zal ziet reeds bet licht en het ia deze wa iruit wij het volgende oiillceiiPii De reeds vi r elieiiiii uil zou men liet eindverslag der cuinniis ie kiiiiniii iio iueii Dniiriii loeh komt ali clits vuor lirt leHiiiiiil der oiidc i uekintjcn liueilaiiii dat uiider ork j rHi e is uilen de andere allcvcriugeu leuren MWmil MJl