Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1869

Nb GEKN IJ DELE KLANKEN KOMT ZIET EN OVERTUIGT ü Maandag Diugsdag en Woensdag 25 2ö en 27 OCTOBER a s 13 11 iri T M1 fM T VAN DIVERSE MAWOPACTÜREN waaronder behoort V Paaw FAÏOEN a 10 Ct de El JAPONSTOPPEN van 10 15 20 en 25 Cts do El Witto Butiate MANS DASSEN a 12 Ct hot stuk Witte LAPPEN 16 cl houdende f 1 80 het stuk eeue groote partij Zwart MOÏRÉ voor Rokken a 30 Cts en hüoger en meer andere Goederen van het vorige Saizoen tot ongekende lage prijzen Eene ruime keuze van ESCJUIMO MORCOWA RATINE DUFFEL rRICOT SATIN DE LAIN LAKEN BUCKSKIN BEVERBAAI BAAIJEN alsmede A LINNEN GRASLINNEN SERVETGOED CASSA DIEMET enz tot veel verlaagde prijzen biJ GOUDA October 13fi9 E 3 C A t 8 op den Kleiweg ONTVANGEN Eene geheele nieuwe Coücctie WI TERMAI TELS en COSTUMES JAPONen M ii TEL STOFFE V TAPIS TAIITANf CHALLO GS en DOEKEN PELTEIiiJE gcltieiirdc en andere Wollen Gfocderen Verder alle Nouveautés tot het vak behoorendc BAH LMANN Co Mijnen geëerden handelsvrienden bericht ik bij deze dat de JURY der INTERNATIONALE TENTOONSTELLING te AMSTERDAM mij de 6 O UBEN MÉDAILLE ur l heeft toegekend voor de BEWERKING van mijne GEZUIVERDE BEDVEEREN en GEKAARDE KAPOK H F G Kra zenstein raecne vijand worilc beschouwd Daarom vertrouw en IJ lal Ie iiegenng iiu ij Je gclcgerdicid geopend liccft om zoowel lu Iiidie uU iii Nuderl ii d het groot ambleimarsexamon af Ie leggen by hate benoemingen geen onderscheid maken inl tusschen hen die hier huu diploma verwcr eu en hen die het in het Moederland bekomen Bcgt is regt Ja maar Ocheehtheid aan Nederland Komt ij iemand aanuaaijen op en gedwongen reis naar s Uage om zijn examen te doen Noen door de meerdere kennis en besehaving dic liet gymnasium onder ons helpt aanbrengen wckke en bevestipe hot de overtuiging dat genietNederland ook a winsten van Inilie Indie oneindigprootcr voordeelcn aan Nederland ledanken heeft dat het een roem is en eer die dure verpligtingenoplegt ook jegens het Moederland een oon te 7ijnvan dat kleine volk dat zulke groote mannen voorlbragt en on groote daden wrocht Zoo nxl hel gymnasium welks beslaan getuigt van Neêrlands moederlijke ge indheid jegens Ind ie welks gevel mat den naam vnn Netriands koning prijkt den band versterken tussclien de Nederlanders aan de e en aan gene zijde van den Oceaan Jma Bode K A N l ü N ti E 11 E C 11 T TK ü O U D Op den 13 Ooiober 1869 zijn bij vonnis van het kanlougereclit Ie Gouda veroordeeld 3 schippers genaamd II Ilageman W Salomon en F Bosman ieder tot twee geldboelen de eerste van ƒ 10 en Ie andere van f 2ü of 3 dagen subsidiaire gevangenisstraf voor de eersie en G dagen Bubs gevangeniss raf voor de tweede geldboete en iu de kosten ter zake van 1 Hel als schipper of bevelvoerder van een vaartuig dat vaartuig te doen sul liggen en vastmaken in de monding van de Alallegatsluis Ie iouda en 20 Het als schipper of bevelvoerder van een vaartuig met opvolgen der bevelen van den sluiswachter gegeven voor de goede orde in de doorvaart van de Mallegatsluis ucike doorvaart door ben werd belet Burgerlijke Stand GEBoittN 30 t Wilhelmina Juhflinia ouders J Taal eo A W blom Siinon Ptjtrns uiiil rit h Dekker cü M van Gastel Gerardüs Juhauiics cudtrs J S Lugthnrt eu M vao der ÏJiau tV Lecudert ouderb N van Kijk eo 15 do KriMii OMRitiifN 2ü Ocl C llcllciiian iid 21 L Verhoef 1 j A DVE RTENTIEN Heden overleed ten mijnen huize na bediend te z jn geworden iet de HH Sacramenten der stervenden mijn waarde Behuwdzoon de Heer A J BERTELS in den ouderdom van ruim 39 jaren Gouda 22 Oct 1869 A IIABEL Benige kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden onzer jreliefde moeder M jufvrouw MAHIA ELIZABETH TEKKELENBURÜH wed van den Heer ANOKEAR VAN OOSTERHOÜT HESS betuigen wfl onzen hartelijken dank Uit aller naam J L VAN OOSTERHOÜT HESS 22 October 1800 De ondergeteokendo betuigt ook namens zijiio familie zijn opregten dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden b het ovtrljjden van zijn vader R U GERRITSEN De zaak van den overledene zid door A ir Eli HITSEN op den zelfden voet worden voortgezet Gouda 23 October 1869 De MINDONS BALSAM verschaft in 4 6 of 8 weken het VOLKOMEN UITKOMEN vanden BAARD 1 flacon is meest voldoende ïi 2 ranco aanvraag bij TlIEOPHILE Hoflevernncicr AmHlcrJum Uneven worden teruggo i iidcii dl Hacoii geheim iiig iikt l i ii ts orden mot gegeven om de EdlTllEll Ie giianilidercu Amsterdam 29 Oct 1869 Schouwburg Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te Gouda BUITENGEWONE VOORSTELLING te geven door het Vlaamsch Nationaal Tooneeigezelscliap onder Directie van den Heer ELOYLEMAIUE met inedewerkiug van Mw BEERSMANS Op DINGSDAG 26 OCTOBER 1869 Tooneehpel tn drie Bedrijven DAAK A HOOISSfHl de Liedjeszangster of het KOFFUHUIS derTOONEELSPELERS Beroeiad Btijtpel m twee Bedrijven AanvanR ten 7Vii Ure I U1 1ZK UI H l l IShN 1 Rang 99 nt 2 Rang 50 et De loting voor HH Iiiteeiieimrcu op den dug der voor8ielliiig ten lü uur precies eu verder te bespreken tot 3 uur Openbare Vrijwillige Vcrkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris G J SPRUI IT residerende te Ouderkerk a d IJssel op VRIJDAG den 5 NOVEMBER 1869 des voonniddags tem 10 ure ten sttüflmize vanMejui vrouw de wed C PUTS te Gouderak van 7 melkgevende KOEIJEN kalfdragend 1 dito KOE vaar 3 PAARDEN als 2 zwarte merriën en 1 bruine ruin 1 TILBURY met kap 1 NARRENSLEDE 2 BAKSLEDEN 1 HITTEN of EZELWAGEN 1 BOERENWAGEN 2 stel tweepaardsTUIGEN 2 stel één paards TUIGEN 1 roodNARRENTUIG 2 BELLENROZEN en nogeenig ander PAARDENTUIG LEIDSELS enz voorts eenige BOUW en MELK tEREEDSCHAPPEN MEUBELEN en HUISRAAD beiievoiis eene partij BEST HOOI en eene partijtH MJiirigp MEST Alles daags vi iór de verkoopiug te bezigtigen Nudi i c information ten kantore van gen lenidcn Notaris ijLlt 1 1 fik titii J liinihiinin BUITENGEWONE GEOOTE VOORSTELLINGop ZONDAG den 24 OCTOBER 1869 des avondsten T j Ure zal op verzoek van eenigeHeereuLeden Professor van OSS met bghebbend Gezelschap een extra brillante Representatie geven als BUITENGEWONE OEFENINGENen BALLETDANSEN alsmede TABLEAUX VIVAN TS E ntrt e 25 et de persoon ldfrijhrr sk imfr Dj êoudsblorm EERSTE BUITENGEWONE VERGADERING op MAANDAG 25 OCTOBER 1869 in het lokaal Tivou Aanvang ten 7 Uur SIGFOR CARABfFELLI of DB WEDERWAARDIGHEDEN VAN EEN BEROEMD MAN Blyapel in f bedrijven door J M £ UEltCKSKN PAARNA Klijspel in I Kedrijf Na afloop BAL onder directie van den heer H F GORISSEN Introductie kaarten voor niat leden zijn a 60 Cts de persoon te verkrügen bü den heer P VAN OU DSHOO RN PUIiLlKKE VERKOOPING op 3 maandeu orediet op Dingsdag 26 Oct 1869 des voormiddags 10 ure in het Logüinent ni Paauw mui de Markt te Gouda Itn overslanu van den NoMris A N MolOQaapT VAN BENE GBOOÏE P BTU WOLLEN Te zien en stnlen te bekomen daag te veren De Commissie der Verloting ten behoeve van den gedeeltelijken herbouw der Ev Luth Kerk alhier heeft de eer bekend te maken dat gen Verloting zal plaats hebben op Woensdag 27 October e k s morgens ten 10 ure in de Consistorie Kamer van gezegde gemeente in welk lokaal de Prjjsvoorwerpen zullen te bezigtigen zjjn op Zondag 24 dezer van s middags 12 tot 3 uur Maandag 25 en Dingsdag 26 dezer van s middags 2 tot s nam 4 uur De Commissie voornoemd C E VAN VliEUMINGEN Ooi n Tiir iiKirkt II 224 lOOit 1869 H A llliI llUU EK Hij de eerst oudorgeteckciidc i U uog Uit n vorKnjgbiiar 18 De u V se D D fr Het In het o in VI debi v van natie lange In la met verhei fabric teeki hamlt daart waar vers nu ve hand e was een v door jaarlij gen d en 1 actiën De WJjl II waar dus het cgel zr Bi inland pakhu gehec l jjoland achtii voor vóón offers Al scliajip voorvv i wel 11 o de all 1 boven erclli