Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1869

Do opstandelingen hebben in den nacht van den 21 dezer door middel van verraad het fort Slaiijcvich overvallen welks komraandant en bezetting gedeeltelijk gedood werden De stad Bodna wordt door de iusiirgenten bedreigd De opstandelingen hebben do forten Trinsta en Gorazda aangevallen en werden met een verschrikkelijk verlies teruggeslagen fiiuutieii Jliiwriuiikris niet on heeft uoj zonilii r jl tl LoiidiMi Tiio 7 rr talrijke iniuiili itutio door luiiiuo vrieiideii iiiai ls gehad die eiJitur volkomen rustig is uf golo ijicn Men hoopt en wouscht dat dit ook heden ie Parijs het geval moge zijn Het voornemen van eenige afgevaardigden vim ongToepen op den uitersten wettelijken termijn ter vergadering op te komen had een groote beweging veroorzaakt onder de mindere standen Eindelijk kwam de oproeping tegen 29 November en nu zagen de gematigden het doel bereikt en het einde der onzekerheid do onverzoenlijken wilden volhouden en de demonstratie die bloeilig = jmoest afloopen hiten door aan Toch is het eindelyk gelukt ook den laatste Uaspail te overtuigen Jat een bloedbad ouder het volk der vrijheid meer dreigde te schaden dan het die ooit kon bevoordoeleii De achttienjarige tiranny bezwijkt krachteloos tegenover di n ontwaakten volkswil en zou het dan met onzinnig zijn den stervenden leeuw to ter en ¥ Is het niet genoeg dat de heerschappij die op meineed en op het brutaalst geweld was opgetrokken wijlcen moet voor het krachtig M oord van standvastige strijders voor de volksrechten Eene rustige houding zal het geweld heter beteugelen dan de tallooze scharen van opgewonden werklieden De regeering waakt van hare zijde en zmi nu althans niet onvoorziens overv allen worden De keizer is gisteren aangekomen te Parijs en de prefect van politie heeft eene vaarschuwing uitgevaardigd eu raeu meent dat de eenstemmige afmaiiingcn der dagbladen nu elk conflict zullen voorkomen De republikein sche uitbarsting is nu wel bedwongen in t MUije inaar zij heeft toch de overtuiging aang rougen dat er een eind moet komen aan dat gesainmel Men wil en zal een koning hebben dat zal nu eerst reclit een stroopop zijn Montpensier zoolang terzijde geschoven komi wedef op het tooiieel en de nood zal de tegenstanders voreenlgen Nu was er nog twist tusschen de ministers bijgekomen over het budget van eercdienst dat groote vermiiideriiig luoet ondergaan Maar alles moet wijken voor het govaar dat een bewind bedreigt dat iu zich zelf machteloos op onzeker soldatengeweld berust In gewone omstandigheden zouden de oiiluhten in Dahnatie geene beteekenis hebben maar do algemeene onrust en vooral de ontevredenheid in zoo vele deelen der Oosteurijkscl monarchie vestigen do opmerkzaamheid O dio weinig bekende en weinig beschaafde streken Tfi i dempen van den ojistand in dat l rgland is mooiclijk voor de troepen en kostbaar voor de regeering Van allo kanten stroomen de bewoners der Turksche grenslanden toe om hunne staragenooten te helpen Uo spoedige onderdrukking is noodig om den keizer niet te bolommerer in zijne Oo stersche reis Hij draagt bezwaar genoeg mede als hij peinst over de hardnekkigheid derCzechen do vijandige houding derTyrolers endeeischen van zoovele ontevreden volkstammen buitenlandT ENGELAND Omtrpiit do hevige stormen die op du oostkust fcwooo hdibcMi ijn treurige berichten ontvangen Uit Shields meldt men het vergaan concr Vrui isc lio brik wiuirbij de kapitein en 8 m ui dor cquiimge zijn omgekomen Uit ürimsby wordt gemfld dut in de nabijheid dier pluats niet minder diui 10 vaartuigen gestrand zijn Uit llamsgiite wordt bericht dat de Frank Shaw een aohip metende lüOO ton op de tegenover de genoemde haven gelegen ioodwinzandbank heeft schipbreuk geleden T ee reddiugbooten naderden het schip doch zij konden het wegens de hevige branding niet bereiken Te tien ure in den avond waren de reddingbooteu te Uarasgate teruggekomen na met ontzaggelyke inspanning 13 van de 21 opvarenden te hebben gered Niibij Dumhar aan den mond van de Tyne gelegen is het barks rhip Joitphine gcstranil van ile beuiunII ing zijn elf koppen met moeite gered en vier zijn omgekomen Men verneemt ten aanzien van iet programma der linkerzijde het vülgende Bovenaan slaat het verlangen tot toekennmg van het recht aan de kamor om op een bepaalden lijd bijeen te komen zouder dat daartoe een kei erlijk besluit noodig is Ue partij uil ook de afschalling van den eed aan de coiistituiie en de dynastie dien ieder om zich e inilidaat te kunnen stellen verplicht is te duen Doch indien het waar is wat men i gt dan k in de liiikcr ijde dit punt van baar programma schrappen Want men beweert dat de kei er in een brief aan den miiii iter Duvergier eenige hervormingen zal aankondigen en dat de afschafüng van den eed ook daartoe ou behooren Verder egt nien dat die brief de vermindering der plaatselijke accijuben in uitzicht zal stellen te l arij umlcu 7c zelfa up de helft worden vernniulerd Het ffek boek met ijn vcr aineling diplomatieke slukkcii die jaarlijkb bij de venegenwoordigiiig a rrgelegil worden wordt reeds gedrukt Het belooft wemig bciaiigwekkcnd Ie zijn behalve ten aanzien VI 11 het Fronsrh Belgisrlie spoorweg geschil het üceumcnisch concilie en het TuikscliKgyptisch con lict Maar dat is ook genoeg Aan de jme der bedienden in de modemagazijneu schijnt up onverwachte ij c een einde tezullen komen De grèoiaten hebben hel plan ontworpen om zei ven voor geuieenseliappelijke rekening magazijnen lu Tersehilleiide dcelea der stadte vestigen Met de uitvoering van dit plan houden zy yie L gierig btKg DÜITSCHLAND De Xutuiiy fur Noiüetilschlaml verneemt dat de afgcva iriligden voor Hanover te Berlijn eeue bijeenkuiiibl hebben gehad ora te overleggen of en op welke uij e van hunnen kant moeat worden gehandeld in de z iak van het Langensalza inouumcnt Na eene kurtc discussie weed met algemeene stemmeu lieslolen dal de afgevj rdigdo Miquel de volgende iiiierpellalie ou riohitn lot de regeering I U liet waar dat een gedenksUen door onilersclieideiie iimoiiers der stad elle opgericht op deu oogeiia imden Krei aldaar voor de bij Langensiil a gevallen llauoversche soldalen dour de niilila re overheden eigemnachlig is opgc iiund hocHcl het kuiiiuklijk jimtsDerichl lu Cello e uren de verwijdering had verboden 2 W ii denkt de regeering te doen tot herstel dezer grieven Waiimer ile beantvkoording de r ook door veli afgevaardigden ml andere provinciën ondersteunde iiilerpellatie mol op geheel bevredigende uijzc plaats vindt zal teil vüor t J worden gedaan tot het houden van een debat ver de interpellatie en daardoor g noeg i i c geMfOiheid worden geboden dc e aak die niet enkel S maar ook i jVe de provincie Hanover groot op7 i $ gebaard heeft van alle kanten lil het geweiM e daglicht te stellen OOSÏENBIJE Over den opstand in Dalinalie zegt de Eng Morning Standard liet Wit van dit land wordt Oostenrgk door velen l njjd Wa de Moutenegrijnen een suik van de ku i konden meester worden dan kan lliisland hun gemakkelijk te hulp komen De slaven van de HeiXegowiua zouden ook gaarne Oostenrgk wcggedrangen zien De hulpaanbieding van den vorst van Montenegro mag eerlijk gemeend zyn hij zal zijn volk moeielijk van een sirijil die buit belooft kunnen afhouden Zoo lang de vlam des upruers in zulk een licht cntvlambarc nabuurschap iiiot gebluseht is bestaat er gevaar dat de brand zich eensklaps geweldig uitbreidt Kr is slechts eiiiig noodig ora lüuropa die vrecselijke ziekte on den hals to sciiuiven die ouder denuuam v lu Uo tcrsuhc qusestic bekei d Een van de hoofden vaii den opstand te Saragossa den heor Monforte is tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld hy is naar den galeikerker a Carrncu nabij Cadix vertrokken met lö9 Arragoniers die voor een zeker aantal jaren tot dezelfde straf veroordeeld zijn Vier republikeinen die in Audniusie eeneu spoortrein met troepen hebben doen derailleren waardoor een aantal militairen omgekomen of gewond zijn hebben deswege te Sevilla de doodstraf ondergaan 62 soldaten van bet strafbataillon vau Ceuta betrokken in de onlangs aldwr ontdekte zamenzwering zijn naar Cuba gezcuden Ue bisschop van Havana die door den landvoogd Lersundi wegens wedersp nuigheid uit Cuba verwijderd en ten vorigeii jare tijdens de revolutie naar zijne diocese teruggekeerd was is door den tegenwoordigen landvoogd op nieuw uitgezet en naar Europa gezonden In de Cortes heeft de heer Granzo geëisoht dat de stukkeu betreffende de laatste leening zouden wordeu openbaar gemaakt Generaal T rira heelt verklaard dat de ueslissingen van hel Oecumenisch concilie ingeval die iu firijd zullen zijn met de besluiten der cortes als nietig zullen wordeu beschouwd De coitcs zijn met de beraadslagingen over de wet op de spoorwegen reeds gevorderd tot nrt 10 Volgens een telegram uit Havana zijn de adieu van do bank gerezen tot 14 pCt premie Vele ii surgenteu hebben zich onderworpen = 5=ii 5 3 3 r55si £=x ITALIË De Naziune melilt dat het decreet tot bijeenroeping der kamer op den 16 November e k gelcekeiid is Hetzelfde blad bevestigt het bericht dat er een ontmoeting zal plaats hebbeu tusschen den keizer van Oostenrijk ea den koning van Italiej omtrent tijdstip eu plants Tim bijeenkomst is nog niets bekiind BINNENLAND Guun i 26 October Men deel ons mede dat maandag 18 October door den iieer J Tryoils sillier in de bus aan het station van den lUjnspoorwrg is gestoken oen brief gestempeld A o Trijhitu enz m ntetalm ie Gouda geadresseerd aan ƒ de Fries over het Isr iölitisch Oudemaunenen Vrouwenhuis te s Hat e Mulb brief bevatte twee bankbiljetten ieder gruot ƒ 40 n 1718 404 en een munlbiljet groot ƒ 10 n 827 op de achter ijde der bankbiljetten staat met inkt Trijbita Tot htileu is die brief niet bozoigii aaahet adres Gedep staten der prov Zuid Holland hebbengemeenschappelijk met de gedep staten der provincia Utrecht in de vergaderingen van 16 en 18 September jl vastgesteld een besluit betreffende de invoering dr wijzigiii eii van het reglement van hetnaicrschap de llouge Boez im achter Haastrecht goedgekeurd bij Z M besluit van lï December 1868 i 12 Te Schiedam heeft de plaatselijke lohoolcommissie eene circulaire rondgezonden aan de werkbazen die stad en allen die jongens en meisjes in hunnendienst hebben ten einde hen uit te uoodigen alleendie kinderen in hun dienst te nemen die van wegehunnen respeclieven hoofdonderwijzer in het bezitzijn in een getuigschrift dat zg de lessen vau hetlager onderwijs op de dagschool geheel hebben gevolgd en tevens aan hen die beneden de achttienjaren in hunne dienst zyn de gelegenheid te verschaffen van 1 Oct tot 1 April drie malen s week de lessen te kunnen bijwonen die stmkken tot herhaling en voortzetting van het vroeger aangeleerde Het antwoord van den minister van koloniënop het verslag der kamer betreffende de Indische begrooting is rondgedeeld Na verklaring en nadere toelichting omtrent de late indiening en soms gebrekkige inrichting der bogrooting on verdere oomp tabilileitsnutestion zegt de minister dat hy denoodzakelijkheid uiet inziet om Indie hooger te