Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1869

M X3 Vrijdag 2 mikv 1869 N 808 GOUDSCHE COURANT Nieuws cii AdverlcnlieWad voor Goada en Omslreken De inzending van advertentien kan geschieden tot één aur des namiddags op den dag der uitgave IVcrkooplitg C3LLEN N ËNAAR elde Buurt Gouda rden de pijnlijkste ferd Hij zet kunst ojd zilver en caout ste tandvleesch geuitnemen der aanleert hfl stukken van werkingen gescliie Jbeteringen igjaajasis injtaimMinn BLOËl I sterkte lIoFF Ie Berlijn Gr LUBS luwMALZEX hagkramp bijzonder el daardoor geheel ia voor mij recda m i A te kunr en be uiiiitt geheel verdwe Jeiringa organen zijn king ea mijne zenu 1 liet bloed gezuiverd ilZONDHEIDS § prkt aU een versier lestoiddel het werkte lm versterkend Ik stalling Idokt in Scheifling biiUe Bloemmarkt bij J te Amüerdam jf en te Gouda bij i C It Woerdenhii l sNui PILLEN 1 GESS HET cookelijk Recept niddel voor AL SLUM Ir LüHEUEN SLECHTE vf sterkcn hel jestel ver liAvJEN verwekken EEl lüED verdrijven HOOlfn cnuwd om op te letten de 5 halve doozcii ƒ 0 75 ln van Quds beroomda lij Ie onderstaande Heeren te liUJK Markt ROtJGEN in Droogerijeu 1 Zoon VU3 ULFF iNABlLLK KUIBYN KOV KN BEllGH gewaarsohuwd voor de vele nuJt op de doosjes gcschreG C S in het luk gedrukt ijnde volgens het aloude oorlel Men wnnhte zich voor 10 onder denzclfdcn naam vcr i pot der echte ürbanus nn met roem hekend ii ttHcc 1 1 K M irkt vetkrijgUwr hij Ml IIA lul run A 1 i dmin Do uitgave dezer Courant gescliiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie mapnden is 1 75 franco per post ƒ 2 Afkondiging BUEQEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie ZuidHolliinil herinneren Ion gevolge van hetzelve de Jngfv rlciien di er Gemcenlc aan de hun lij art 42 icrWelopile PliKSONELE BELASTING van den 29 Maiirt 1833 Siaatsblad n 4 opgelegde verpligting lot het doen van supplctoiro aungificn wanneer zij met heirekking tot nieuwe aanschiffing of verwisseling van belaslingsvoorwerpen vallen in de termen van ari 27 der voormelde Wel om iiatnenllijk ids nog ot zoodr i zulks bij hen in het verder gedeelte vai het belastbaar jaar het geval mogt orden zich te adresseren aan den Ontvanger van e Kijks Belastingen ten einde een biljet ter invulling te bekomea en daarb deze aangifte te bewerkstelligen en zulks Icn einde Sevrijd te blijven van de strafbepalingen vervat m arI 35 en 3 J der voormelde Wel nclke voor de belanghebbenden ter Secretarie dezer Gemeente steeds ter visie is liggende Gouda 2G Octoljr 181 9 Burgemeester on Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester PROOGLEEVEll I OIITUIJN vak HEUGEN IJ EiNDOORN Ons Kiesstelsel I Mc r en meer begint de overtuiging veld te winnen dat de wijze waarop in ons land de kiesbevoegdheid geregeld is zoovele geb ken heeft dat verbetering hoogst noodzakelijk wordt Is men het eens omtrent dit punt zoo veel te verschillender oordeelt men over de wijze waarop het hervormd moet worden Het is ons voornemen in eenige opstellen dit onderwerp te behandelen wellicht dat het onder den bescheiden kring onzer lezers tot gedachtenwisseling aanleiding geeft Art 74 van de grondwet zegt de StatenGeneraal vertegenwoordigen het geheele Nederlandscho volk en art 7G de leden der tweede kamer worden in de kiesdistricten waarin het rijk verdeeld wordt gekozen door de meerderjarige ingezetenen Nederianders in het v olle genot dor burgw rliiko en burgerschapsrechten en bctaletul in de directe belastingen eenc som dit oven enkoiii lig met de diiatsulijke gesteldheid drich mei lieiiidcii het bedrag Vim 20 noch bnvcii diil viui ƒ 1 10 iii de kieswet al wovilcii Mi ci ll iii 77 i c l er iioi li bij hci t i l il Mill di icili 11 il T tuinlc Kii iii i wordt bepaald naar do jevolking voor ieder 45 000 één Wij hebben deze artikelen afgeschreven omdat zij de grove schets van ons kiesstelsel geven Voor de kieswet heeft de grondwet meer gedaan dan voor de meeste andere wetten gewoonlijk bepaalt zij slechts dit of dat onderwerp zal door de wet worden geregeld hier echter geeft zfl zelf den geeat aan waarin die wet zal gesteld zijn Voor elke 45 000 inwoners zal aan die tweede kamer één lid worden toegevoegd dat echter niet alleen die 45 000 maar bet geheele volk vertegenwoordigt Niet alle 45 000 hebben echter het recht den persoon to kiezen die afgevaardigd zal worden Slechts zij die do kipsbevoei llieid hebben kunnen van dat recht gebruik maken en dezen zuUeu slechts een zeer klein gedeelte van die 45 000 uiviu iken een zeer klein gedeelte zelfs als men van dat getal alleen de meerderjarige mannelijke inwoners neemt We gelooven niet al te onjuist te rekenen wanneer we voor hen het aantal van 0 000 aststelleu terwijl hiervan globar i gerekend slechts a kiezer is In de meeste dietricten toch is het aantal kiezers om of bij de i 000 Een derde gedeelte der mannen een vljlliende der inwoners kan alzoo stemmen aan hen wordt bij uitsluiting de bevoegdheid ge eveu de vertegeiiWv ordigers van hetigelieele Nederlandsehe volk te kiezen Zjj oefenen dat voorrecht dus uit in naam niet allen van zich zelveu maar ook viiu t groot aantal onbevoegden De vraag in hoeverre het wenschelijk is een groot gedeelte dor burgers van de stembus uit te sluiten willen we voorshands nog niet aanroeren en voorloopig eenvoudig aannemen dat dit beginsel juist is dan toch moet voorzeker de maatstaf waaraan de kiesbevoegdheid getoetst wordt eene zoodanige zijn die zooveel mogelijk aan het iilraal nabijkomt verkiezing van vertegenwoordigers voor het geheele Nederlandsche volk door een klein gedeelte van dat volk En wat eischt nu de grondwet van dat gedeelte Dat het bestaat uit raeerdeijarige mannelijke Nedevlauders die ingezetenen zijn van t rijk die no li misdadigers no b verkwisters noch KriuiK jiiiiigrii l ii en ilie een bepaalde som in de licliislinif licl ili ii Dus belmlve de wezenlijke MiorvMi ii dcn wiisilne allen iip de laalsti 11 1 luiiiüii v nnliii H bi iilit wonll nog vev Ai VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN eischt stoffelijke rykdom Meer niet Maar deze stoffelijke rijkdom wordt niet als zoodanig als voorwaarde der kiesbevoegdheid gesteld Zjj geldt eenvoudig ihij gebreke van ander hewijs als teeken eener vermoedelijke bekwaamheid zoo drukt het verslag der commissie tot t ontwerpen eener grondwet dd 17 maart 48 zich uit Hel vermogen en nog wel alleen dat vermogen dat door de directe belastingen getroffen wordt geeft het vermoeden aan de hand voor ontwikkeling In 493 gemeenten wordt de voldoende mate van ontwikkeling voorgesteld door 20 directe rgksbelasting in 4C7 gemeenten door 32 in de overige 271 gemeenten door een bedtaff hooger dan S2 en lager dan 112 voor dit laatste cijfer heeft men te Amsterdam de noodige ontwikkeling Het hoogste cijfer dat de grondwet bepaalt ƒ 160 wordt nergens gevorderd Men zou daaruit kunnen afleiden dat die wet de volksontwikkeling te hoog heeft geschat Algemeen Overzicht Gouda 28 October De gevreesde dag 26 October is te Parijs volkomen ru stig afgeloopen en de uitgebreide voorzorgsmaatregelen zijn noodeloes bevonden Het aangekondigde voornemen was eindelijk wel door allen opgegeven maar die Parjjsche werklieden hebben zoo dikwerf bljjk gcjeven van onbesuisde heftigheid bij doellooze samenschohngen dat men volstrekt niet gerust kon zijn dat geen onvoorzien conflict zich hier of daar zou voordoen Het is eon hoogst merkwaardig versohjjnsel dat de menigte t huis is gebleven en zich niet geroerd heeft Is die woeste en onbuigzame menigte op eens gediiciphneerd volgen zij willig de leiding der volksleiders en zullen zij dan ook ve der gehoorzamen ah zij met indrukwekkende eenstemmigheid de pogingen moeten steunen der afgevaardigden die de toegekende rechten handhaven on uitbreiden zullen Het is de eenige goede weg om oen einde te maken aan de willekeur en onderdrukking Het oproer kon zoo licht in het bloed der roelveloozen gesmoord worden en de brutale omverwerping van het be itaande is een slechte waarborg voor do deugdzaaniheid der opvolgende insti UiMgcn daiirom is het zeer to wenschen dal de l iMiui lu ii nu eens mogen beproeven I II pfm twi t U g Hip f MMnM